Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie informuje, że w związku ze zmianami dotyczącymi zbieranych plików cookie, z dniem 28.02.2020 zmieniają się  postanowienia Polityki Prywatności Hebe.

[Przejdz tu] aby zapoznać się z nową treścią Polityki Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

obowiązująca od dnia 13.01.2020

Polityka Prywatności została przygotowana przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 przy ul. Żniwnej 5 i jest skierowana do Klientów korzystających z funkcjonalności Strony Drogerii Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl oraz Uczestników Programu Lojalnościowego Hebe.

Ochrona prywatności jest dla nas kluczowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić w jaki sposób z nich korzystamy. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej znajdują się informacje o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych przez Administratora zarówno w ramach Strony Drogerii Hebe jak i w ramach Programu Lojalnościowego Hebe.

SPIS TREŚCI 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Kto odpowiada za dane osobowe?
  2. Jak się skontaktować z Administratorem?
  3. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
 3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Korzystanie ze Strony Drogerii Hebe
  2. Zakupy w Drogerii Internetowej Hebe
  3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Hebe
  4. Marketing
  5. Konkursy i promocje
  6. Portale społecznościowe
  7. Aplikacja mobilna
 4. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH? 
 5. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
 7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 10. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES 
 11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.        DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR –podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 PLN, NIP 2090001776, REGON 301002718.
 2. DANE OSOBOWE –wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies.
 3. DROGERIA INTERNETOWA HEBE LUB STRONA DROGERII HEBE –dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora, które zasady są uregulowane w Regulaminie.
 4. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
 5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – osoba, z którą Klient i Uczestnik może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych w ramach Strony Drogerii Hebe.
 6. KARTA HEBE –plastikowa lub elektroniczna karta potwierdzająca uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym Hebe.
 7. KLIENT – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Drogerii Hebe, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną w ramach Strony Drogerii Hebe lub która na zasadach określonych w Regulaminie zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem; Klientem może być również Uczestnik.
 8. KONTO – udostępniana Klientowi zgodnie z Regulaminem Drogerii Internetowej Hebe, przestrzeń wymagająca zarejestrowania na Stronie Drogerii Hebe, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Drogerii Internetowej Hebe.
 9. OCENA – wartość punktowa przyznana przez Klienta produktom za pomocą funkcjonalności narzędzi Strony Drogerii Hebe prezentowana w określonej formie graficznej będąca częścią Opinii;
 10. OPINIA – osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o produkcie opatrzona Nickiem albo (w przypadku braku uzupełnienie Nicku) imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. W skład Opinii wchodzi łącznie również Ocena;
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dostępny na Stronie Drogerii Hebe.
 12. PROGRAM LOAJNOŚCIOWY HEBE – program, którego warunki uczestnictwa określa regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępnej na Stronie Drogerii Hebe.
 13. REGULAMIN – dokument regulujący zasady funkcjonowania Drogerii Internetowej Hebe dostępny na Stronie Drogerii Hebe.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. SKLEP STACJONARNY HEBE - punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Hebe lub podmioty związane z Hebe umowami współpracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lista Sklepów Stacjonarnych Hebe dostępna jest na Stronie Drogerii Hebe.
 16. UCZESTNIK uczestnik Programu Lojalnościowego Hebe.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 przy ul. Żniwnej 5.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

2.1. W wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Strony Drogerii Hebe oraz Programu Lojalnościowego Hebe, w tym realizacji przysługujących Klientowi oraz Uczestnikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@drogeriahebe.eu lub telefonicznie pod numerem +48 22 206 54 00 lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn.

2.2. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pana Maciej Kaczmarski, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania przez Klienta ze Strony Drogerii Hebe, Administrator zbiera dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług w ramach funkcjonalności Strony Drogerii Hebe, w tym informacje o aktywności Klienta na Stronie Drogerii Hebe.

W ramach uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym Hebe, Administrator zbiera dane osobowe Uczestnika, który może być też jednocześnie Klientem.

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w poniższej tabeli. Podanie danych osobowy jest dobrowolne, choć może być jednak niezbędne celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony Drogerii Hebe takich jak np. elektroniczny formularz kontaktowy, dodawanie Opinii; brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.

Zapoznaj się z zasadami i celami przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze Strony Drogerii Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe.

1. Korzystanie ze Strony Drogerii Hebe

Dane osobowe Klientów Strony Drogerii Hebe (w tym nieposiadających Konta w Drogerii Internetowej Hebe) są przetwarzane przez Administratora:

 • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści na Stronie Drogerii Hebe takich jak: newsletter, formularz kontaktowy, inne usługi informacyjne takie jak prezentacja produktów lub konkursy w Drogerii Internetowej Hebe;
 • W celu obsługi reklamacji w ramach Strony Drogerii Hebe;
 • W celu komunikacji z Klientem – gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Drogerii Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu komunikacji z Klientem,  w tym w sprawie usług świadczonych za pośrednictwem Strony Drogerii Hebe;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Strony Drogerii Hebe;
 • w celach analitycznych i statystycznych Administratora polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Klienta na Stronie Drogerii Hebe, w tym na podstawie zachowania Klienta online podczas przeglądania Strony Drogerii Hebe, wcześniejszych zakupów Klienta;  
 • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Strony Drogerii Hebe oraz dostosowania jej do potrzeb Klientów  (w tym celu Strona Drogerii Hebe korzysta m.in. z Plików Cookies);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego Administratora, w tym kopii bezpieczeństwa, testów systemów informatycznych. Szczegóły dotyczące aktywności, w tym danych osobowych Klienta zapisywanych w logach systemowych są zawarte w pkt X. 1.7 Polityki Prywatności;
 • w celach marketingowych; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

2. Zakupy w Drogerii Internetowej Hebe 

Klient ma możliwość dokonania zakupów w Drogerii Internetowej Hebe jako zarejestrowany Klient, jak również jako niezarejestrowany Klient (gość).

2.1. Założenie Konta w Drogerii Internetowej Hebe

Celem zarejestrowania się – założenia Konta w Drogerii Internetowej Hebe, Klient wypełnia formularz rejestracji Konta. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz hasło jest obowiązkowe i niezbędne do założenia i obsługi Konta w Drogerii Internetowej Hebe (obowiązek umowny). Podanie danych fakultatywnych w postaci daty urodzenia jest dobrowolne i umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści (np. podając datę urodzin będziesz mógł skorzystać z oferty urodzinowej). Klient podając dane w postaci daty urodzenia wyraża tym samym zgodę na jej przetwarzanie. Dane w postaci daty urodzenia Klient może w każdej chwili usunąć wg. zasad wskazanych w pkt IV 1.4. Polityki Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. W przypadku niepodania danych osobowych obowiązkowych, Klient nie będzie mógł założyć Konta w Drogerii Internetowej Hebe, a niepodanie danych osobowych fakultatywnych uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych korzyści.

2.2. Złożenie i realizacja zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe

Celem złożenia zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe, zarejestrowany i zalogowany Klient podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz - w zależności od wyboru sposobu dostawy - adres dostawy, a niezarejestrowany Klient (gość) dodatkowo jeszcze adres e-mail i nr telefonu komórkowego, których podanie jest niezbędne do obsługi i zrealizowania zamówienia w ramach Drogerii Internetowej Hebe, a niepodanie ich skutkuje niemożnością realizacji zamówienia. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT, Klient podaje dane firmy w postaci jej nazwy, adresu oraz nr NIP. Klient może również zawnioskować o fakturę VAT przeznaczoną dla osoby trzeciej, szczegóły znajdują się w pkt V. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury, a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością uzyskania faktury.

Dane osobowe Klientów Drogerii Internetowej Hebe są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z założenia, prowadzenia i obsługi Konta w Drogerii Internetowej Hebe;
 • w celu realizacji złożonego zamówienia w zakresie danych obowiązkowych;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Drogerii Internetowej Hebe;
 • w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe;
 • w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, obsługi procesu zakupowego w ramach Drogerii Internetowej Hebe przez różne kanały komunikacji w przypadku, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Drogerii Hebe;
 • w celu umożliwienia świadczenia przez Hebe usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia Klientom wyrażania Opinii, w tym Ocen;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu czerpania dodatkowych korzyści z Drogerii Internetowej Hebe w przypadku dobrowolnego podania daty urodzenia;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

 • w  celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Drogerii Internetowej Hebe w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek prawny (przepisy prawa podatkowego, o

rachunkowości,

przepisy prawa cywilnego i konsumenckiego)  

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Drogerii Internetowej Hebe;
 • w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, w tym w sprawie świadczonych za pośrednictwem Strony Drogerii Hebe usług, obsługi procesu zakupowego w ramach Drogerii Internetowej Hebe przez różne kanały komunikacji;  
 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Klienta do wystawiania Opinii na Stronie Drogerii Hebe;
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Drogerii Internetowej Hebe, w tym analizy sposobów korzystania z funkcjonalności Konta, zapytań zgłaszanych za pośrednictwem Konta;  
 • w celach badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz w Drogerii Internetowej Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach w celach marketingowych, w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta  zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora  


 

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Hebe 

3.1. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe i założenia Karty Hebe na zasadach wskazanych w regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Założenie Konta w Drogerii Internetowej Hebe oznacza również przystąpienie do Programu Lojalnościowego Hebe. Uczestnik Programu Lojalnościowego Hebe może być jednocześnie Klientem. Podanie przez Uczestnika następujących danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe (obowiązek umowny): 

 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, data, podpis Uczestnika – wypełniając papierowy formularz zgłoszeniowy w Sklepie Stacjonarnym Hebe; 
 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego – wypełniając formularz zgłoszeniowy w Sklepie Stacjonarnym Hebe za pomocą price checkera; 
 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, hasło – wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez inne kanały przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe.  

Podanie danych fakultatywnych w postaci daty urodzenia jest dobrowolne i umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści (np. podając datę urodzin będziesz mógł skorzystać z oferty urodzinowej). Klient podając dane w postaci daty urodzenia wyraża tym samym zgodę na jej przetwarzanie. Dane w postaci daty urodzenia Klient lub Uczestnik może w każdej chwili usunąć wg. zasad wskazanych w pkt IV. 1.4 Polityki Prywatności. W przypadku niepodania danych osobowych obowiązkowych Klient lub Uczestnik nie będzie mógł przystąpić do Programu Lojalnościowego Hebe, a niepodanie danych osobowych fakultatywnych uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych korzyści udziału w Programie Lojalnościowym Hebe. 

3.2.    Dane osobowe i Klienta są przetwarzane przez Administratora: 

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe i uzyskania Karty Hebe (także poprzez założenie przez Klienta Konta w Drogerii Internetowej Hebe), w tym realizacji korzyści związanych z Programem Lojalnościowym Hebe, w zakresie danych obowiązkowych;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w  celu komunikacji z Uczestnikiem w ramach Programu Lojalnościowego Hebe gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Drogerii Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu czerpania dodatkowych korzyści z Programu Lojalnościowego w przypadku dobrowolnego podania daty urodzenia;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w  celu komunikacji z Uczestnikiem w ramach Programu Lojalnościowego Hebe, w tym w sprawie świadczonych usług;
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w celu     badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz w  Drogerii Internetowej Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach;
 • w celach marketingowych; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta  zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4  Polityki Prywatności.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

3.3 Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć w przypadku: 

 • przetwarzania danych dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - ochronę praw Administratora;  
 • przetwarzania danych dla celów analitycznych i statystycznych – doskonalenie, rozwijanie i personalizacji funkcjonalności Strony Drogerii Hebe, dokonywania zakupów w Drogerii Internetowej Hebe, Programu Lojalnościowego Hebe;
 • przetwarzania danych dla celu badania preferencji, mierzenia zadowolenia z usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe, w Drogerii Internetowej Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach – rozwijanie gamy oferowanych produktów, usług, doskonalenie obsługi w drogeriach, dostosowanie się do Klienta oraz skorzystania przez Klienta przy wyborze produktu z doświadczeń innych Klientów;
 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Klienta do wystawiania Opinii na Stronie Drogerii Hebe – zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów oraz wsparcie w zakresie podjęcia decyzji odnośnie zakupu danego produktu;
 • przetwarzania danych w związku z komunikacją i obsługą procesu zakupowego z Klientem - ułatwienie i przyśpieszenia komunikacji z Administratorem oraz usprawnianie procesu zakupowego;  
 • przetwarzania danych dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego – zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania Strony Drogerii Hebe bez zakłóceń oraz poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania;
 • przetwarzania danych w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Strony Drogerii Hebe oraz dostosowania jej do potrzeb Klientów  – zoptymalizowanie sposobu działania Strony Drogerii Hebe;
 • przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, tj. możliwość́ przedstawienia informacji o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i partnerów biznesowych Administratora - przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ oraz zwiększenie sprzedaży usług, produktów i innych świadczeń Administratora i partnerów biznesowych jak i promocja wizerunku i marki Administratora, w tym Drogerii Internetowej Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe.

Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

4. Marketing 

4.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega na: 

 • prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym  produktów i usług i innych świadczeń (m.in. reklama kontekstowa i behawioralna, przedstawianie ofert profilowanych do pełnoletnich Klientów lub Uczestników); 
 • przesyłanie newslettera z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną;

4.2.  Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Uczestników dla celów marketingu bezpośredniego usług, produktów oraz innych świadczeń oferowanych w ramach Drogerii Internetowej

Hebe oraz Programu Lojalnościowego, w tym może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie profilowanych ofert.  

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego Administratora i partnerów biznesowych Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający m.in. na wysyłce informacji w szczególności o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i partnerów biznesowych, przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ Klientów lub Uczestników, umożliwienie pozostawiania Opinii oraz zachęcanie do ich pozostawiania. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Klientowi i Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym również zebranych za pośrednictwem Plików Cookies w tym prezentowania sprofilowanych ofert, na zasadach wskazanych w pkt IV.1.7 poniżej.

4.2.1 Reklama   

Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do Klientów reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta (reklama kontekstowa – reklama dopasowana do treści strony internetowej, na której jest przedstawiana) oraz może również dopasowywać reklamę do preferencji Klienta, na podstawie m.in. historii zakupów Klienta (reklama behawioralna). W ramach reklamy behawioralnej, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie sprofilowanych ofert, jednakże wyłącznie w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy produktów, usług i innych świadczeń

Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, Pliki Cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty.

Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych Klientów zebranych za pośrednictwem  Plików Cookies, w szczególności w zakresie promowania usług i produktów partnerów biznesowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu i o ile Klient wyraził zgodę na wykorzystanie Plików Cookies. Więcej o wykorzystaniu Plików Cookies w pkt 4.2.2. poniżej.  

4.2.2. Profilowane oferty 

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. wiekowo czy pod względem terytorialnym, grup Uczestników czy Klientów. Administrator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące historii zakupów w Drogerii

Internetowej Hebe, aktywności na Stronie Drogerii Hebe oraz w ramach Programu Lojalnościowego Hebe, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii, Google Analitycs lub

Pixel Facebooka, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez Uczestnika lub Klienta innych stron internetowych lub aktywności Uczestnika lub Klienta w mediach społecznościowych. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Uczestników lub Klientów korzystających z usług Administratora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory. Oferty kierowane do Klienta lub Uczestnika jako członka danej grupy określonej przez kategorie, tj. wiek czy miejsce zamieszkania, mogą być zamieszczane zarówno na Stronie Drogerii Hebe jak i stronach internetowych innych podmiotów.

4.3. Newsletter 

Jeżeli Uczestnik lub Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Stronie Drogerii Hebe lub w inny sposób, oznacza to, że Administrator będzie świadczyć na jego rzecz również bezpłatnie usługę newsletter, tj. będzie uzyskiwał drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS/MMS, powiadomień push, serwisów internetowych w tym portali społecznościowych Administratora, informacje handlowe dotyczące, w szczególności produktów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Administratora i partnerów biznesowych Administratora, tj. np. podmiotów z branży kosmetycznej, handlowej, spożywczej, oferujących swoje produkty, usługi w ramach współpracy z Administratorem.   

Wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony Drogerii Hebe lub uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe. Brak wyrażenia zgody nie pozbawia możliwości przekazywania Klientowi lub Uczestnikowi informacji dotyczących w szczególności produktów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Administratora i partnerów biznesowych Administratora powiadomień́ o ofertach, informacji o wydarzeniach w drogeriach Hebe oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych, z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji (np. w Sklepach Stacjonarnych Hebe).

Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych  drogą elektroniczną można w każdej chwili cofnąć za pomocą jednego z poniższych kanałów komunikacji:

 • poprzez formularz kontaktowy na Stronie Drogerii Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt)
 • poprzez formularz kontaktowy na Stronie Drogerii Hebe po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa
 • drogą mailową na adres: bok@drogeriahebe.eu
 • w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn  
 • telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 206 54 00.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

5. Konkursy i promocje 

W ramach Drogerii Internetowej Hebe, Programu Lojalnościowego Hebe czy profili Drogerii Internetowej Hebe w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów.  

6. Portale społecznościowe 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników lub Klientów Strony Drogerii Hebe jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczących Strony Drogerii Hebe takich jak np.Facebook, Instagram, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili.

Przetwarzanie takich danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług i innych świadczeń oferowanych w ramach Drogerii Internetowej Hebe i w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Hebe. Administrator w szczególności może komunikować się z takimi osobami za pośrednictwem tych profiliw mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swojego wizerunku, marki oraz Drogerii Internetowej Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe i utrzymania kręgu zainteresowanych na profilach mediów społecznościowych.   

7. Aplikacja mobilna 

Administrator umożliwia Uczestnikom i Klientom korzystanie z aplikacji mobilnej Hebe, która zapewnia korzystanie z Programu Lojalnościowego Hebe na zasadach wskazanych odrębnym regulaminem/  odrębną polityką prywatności. Administrator może w każdym czasie zaprzestać udostępniania aplikacji mobilnej, jako kanału korzystania z Programu Lojalnościowego Hebe.   

IV. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH? 

1. Na podstawie i w zakresie dozwolonym przez RODO Klientowi i Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak:

1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane oraz o okresie przechowywania danych;

1.2. prawo do uzyskania kopii danych - na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem;

1.3. prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych - na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane;

1.4. prawo do usunięcia danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku, gdy:

1.4.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

1.4.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

1.4.3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;

1.4.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

1.4.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy:

1.5.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

1.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

1.5.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.5.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

1.6. prawo do przenoszenia danych – na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1.6.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

1.6.2. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

1.7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych w celu marketingu bezpośredniego;

1.8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora lub stronę trzecią może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.9. prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody może w każdej chwili ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 1.10. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw wskazanych w pkt 1.1 -1.9 można złożyć:

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie Internetowej Hebe.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt);
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie Internetowej Hebe.pl po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa.
 • drogą mailową na adres: bok@drogeriahebe.eu
 • w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn
 • telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 206 54 00.

Z prawa do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz skorzystać składając skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Wniosek określony w pkt 2 powyżej powinien w miarę możliwości określać czego dotyczy:

 • z jakiego prawa chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiej usługi dotyczy przetwarzanie danych (np. składanie zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek.

5. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia terminu poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia. Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków.

6. Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub podany przez Klienta lub Uczestnika chyba że osoba zażąda odpowiedzi w innej formie, a w przypadku wniosków przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

V.  SKĄD MAMY DANE OSOBOWE? 

 1. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Klienta Drogerii Internetowej Hebe lub Uczestnika Programu Lojalnościowego Hebe.   
 2. Administrator może zbierać również dane osobowe osób trzecich podane mu przez Klienta. Klient podając na Stronie Drogerii Hebe dane osób trzecich może tego dokonać pod warunkiem nienaruszenia dóbr osobistych tych osób trzecich i z poszanowaniem przepisów prawa.
 3. Zbieranie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem Klienta ma miejsce gdy:
  • dokonuje zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe z dostawą do innego adresata podając jego imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres jako dane do dostawy;
  • Klient wybiera opcję „Faktura VAT” i wskazuje dane innej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą albo innych osób fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
  • Klient w procedurze zwrotu produktów zażądał, aby środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy osoby trzeciej. W takim przypadku Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru rachunku bankowego.
 4. Administrator informuje osoby, których dane osobowe pozyskał niebezpośrednio od nich o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w odrębnej polityce prywatności spełniającej wymogi art. 14 RODO.  

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

 1. Administrator przechowuje  dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.  
 2. Dane osobowe są przechowywane przez:
  • czas świadczenia usługi, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie Konta w Drogerii Hebe, (np. dane przetwarzane będą do czasu ewentualnego usunięcia Konta);
  • czas realizowania zamówienia w ramach Drogerii Internetowej Hebe. Z racji na wymogi wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, część tych danych osobowych Administrator będzie przechowywał przez okres 6 lat, od dnia realizacji poszczególnych umów;
  • okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe;
  • dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;
  • dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem będą przechowywane przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 30 dni od czasu zakończenia kontaktu o ile jest to niezbędne i uzasadnione odtworzeniem treści takiego kontaktu;
  • do czasu wycofania wyrażonej zgody (np. dane przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera droga elektroniczną) lub  
  • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym sprzeciw wyrażony dla przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych może być dłuższy, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem okresów przedawnienia odpowiednich roszczeń (np. z tytułu umowy sprzedaży, z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe). Dane osobowe po upływie okresu przechowywania są usuwane.

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE? 

Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników, Klientów następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:  

 • Pracownikom, współpracownikom Administratora;
 • Usługodawcom świadczącym usługi w imieniu Administratora (np. agencjom PR/marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom usług płatniczych, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych;  
 • Partnerom biznesowym;
 • Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Uczestnika, Klienta osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników lub Klientów  w ramach EOG. Z racji na lokalizację niektórych naszych dostawców, korzystając ze Strony Drogerii Hebe lub naszych usług, Administrator może przekazywać dane Uczestników lub Klientów, poza EOG do krajów, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego na terenie EOG i nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony (państwa trzecie niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony). Dotyczy to naszego podwykonawcy ze Stanów Zjednoczonych, z którego usług korzystamy aby zarządzać i publikować Opinie Klientów, w tym Uczestników  o produktach sprzedawanych za pośrednictwem Strony Drogerii Hebe, który celem spełnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych, uczestniczy w programie Tarcza Prywatności, o którym mowa w pkt 2 poniżej.
 2. W przypadku przekazywania danych osobowych Uczestników lub Klientów do odbiorców położonych w państwach trzecich, niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony, Administrator będzie je przekazywał wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) zawarcie umowy w formie „Standardowych Klauzul Umownych“ Komisji Europejskiej, (2.) przekazywania danych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który przystąpił do programu Tarcza Prywatności, (3.) przekazywanie danych do odbiorcy położonego w państwie trzecim, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych. W takim przypadku więcej informacji o mechanizmach przekazywania danych stosowanych w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres: bok@drogeriahebe.eu.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przetwarzanych w ramach Strony Drogerii Hebe oraz danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Programu Lojalnościowego Hebe. Zastosowanie środki są odpowiednie do ryzyk przetwarzania danych i mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.  

Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

X. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania Strony Drogerii Hebe pod adresem: www.hebe.pl. Korzystając ze Strony Drogerii Hebe wyrażasz dobrowolną zgodę na poniższe postanowienia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Plików Cookies, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia użytkownika (Klienta).

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem Strony Drogerii Hebe, tj. www.hebe.pl jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5.

1.2. Strona Drogerii Hebe wykorzystuje Pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Drogerii Hebe przez Klientów.

1.3. Pliki Cookies lub pliki cookies to – pliki cookies i inne, podobne technologie to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

1.4. Użytkownik, Klient może wyrazić zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika pozwalające na zapisywanie Plików Cookies. Klient może odmówić - wycofać udzieloną zgodę poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej lub ograniczyć jej zakres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

1.5. Przechowywane informacje oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jak również oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

1.6. Rodzaje Pllików Cookies oraz cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu plików cookies

1.6.1. W ramach Strony Drogerii Hebe www.hebe.pl stosowane są dwa typy plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”.

1.6.1.1. Pliki cookies „stałe”

1.6.1.1.1. Cookies stałe przechowywane są na komputerze użytkownika przez czas określony w cookie lub do czasu usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane cookies stałe dzielą się na:

1.6.1.1.2. „niezbędne” – pliki cookies stosowane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych w ramach Strony Drogerii Hebe, np. tzw. uwierzytelniające pliki cookies stosowane do usług, dla których konieczne jest uwierzytelnianie w ramach strony internetowej,

1.6.1.1.3. „funkcjonalne” – pliki cookies stosowane w celu „zapamiętania” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień w zakresie m.in. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej Strony Drogerii Hebe, wybranego języka lub regionu itp.,

1.6.1.1.4. „wydajnościowe” – pliki cookies stosowane w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron wchodzących w skład Strony Drogerii Hebe,

1.6.1.1.5. monitorowania ruchu na stronach Strony Drgoerii Hebe za pomocą tzw. analityki danych, takich jak cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony Drogerii Hebe przez użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Drogerii Hebe). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

1.6.1.1.6. pliki cookies stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności wykorzystywane do identyfikowania nadużyć w trakcie uwierzytelniania w ramach Strony Drogerii Hebe.

1.6.1.2. Pliki cookies sesyjne

1.6.1.2.1. pliki sesyjne (sesje użytkowników) – sesja zostaje utworzone w momencie pierwszej interakcji ze stroną (pierwsze kliknięcie):

typ sesji - sticky session – co oznacza, iż po otwarciu sesji do momentu jej zamknięcia, urządzenie końcowe będzie komunikowało się z jednym, tym samym serwerem

1.6.1.2.2. dane są przechowywane po stronie serwera do momentu zakończenia sesji i są usuwane po jej zakończeniu

1.6.1.2.3. zebrane dane są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych treści użytkownikowi oraz zapewnienia zalogowanym Użytkownikom możliwości poruszania się po serwisie bez zbędnych ponownych logowań;

1.6.2. Lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę hebe.pl 

Kategoria

Nazwa

Okres przechowywania

Cel przechowywania

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_dnt

10 lat

Informacja o rezygnacji ze śledzenia.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cqcid

Sesja

Przechowywanie zaszyfrowanego identyfikatora niezalogowanego klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cquid

Sesja

Przechowywanie zaszyfrowanego identyfikatora zalogowanego klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_uuid

13 miesięcy

Przechowywanie unikalnego identyfikatora klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqact

Sesja

Przechowywanie kolejki zadań przeglądarki.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych rekomendacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqsviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych wyników wyszukiwania.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqcviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych wstron kategorii.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_anchor

Sesja

Przechowuje listę produktów głównych dla silnika rekomendacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_bc

30 dni

Przechowuję historię aktywności, np. ostatnie 10 produktów wyświetlanych przez klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_seg

30 dni

Przechowuje listę wyliczonych atrybutów skłonności zakupowych oraz innych atrybutów segmentacji wykorzystywanych w sortowaniu predyktywnym.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq

Sesja

Sprawdza czy zmienna sesyjna jest dostępna dla aplikacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.anchor

Sesja

Zawiera listę identyfikatorów produktów głównych

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewReco

Sesja

Przechowuję listę ostatnio wyświetlonych rekomendacji

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewSearch

Sesja

Przechowuję listę ostatnich wyników wyszukiwania.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewCategory

Sesja

Przechowuje listę produktów z ostatniej wyświetlonej kategorii

Hebe.pl

dw_cookies_accepted

180 dni

Przechowuje informację o poinformowaniu o polityce cookies.

Hebe.pl

dw_dnt

Sesja

Wykorzystywany do kontroli skryptów powiązanych z funkcjonalnościami

monitorowania, Analityki,

Rekomendacji Einstein oraz ActiveData

Hebe.pl

dw_anonymous

90 dni

Losowy identyfikator wygenerowany dla niezarejstrowanego klienta lub klienta przez zalogowaniem do systemu.

Hebe.pl

dwsecuretoken_*

Sesja

Wykorzystywany do zabezpieczenia sesji HTTPS wraz z dwsid

Hebe.pl

dwcustomer_*

Sesja

Identyfikuje zalogowanego klienta

Hebe.pl

dwsid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji klienta

Hebe.pl

sid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji klienta

 

 • Pliki cookies podmiotów trzecich 
 • Korzystając z www.hebe.pl  przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google Analytics,Facebook, Google reCAPTCHA. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach internetowych powyższych podmiotów w ich odpowiednich politykach.  
 • Lista podstawowych cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie hebe.pl jest opisana poniżej. Aktualna lista cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie hebe.pl jest dostępna poniżej:

Kategoria

Nazwa

Okres przechowywania

Cel przechowywania

LiveChat

__lc_mcid

3 lata

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na stronie internetowej.

LiveChat

__lc_mcst

3 lata

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na stronie internetowej.

LiveChat

__livechat

3 lata

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na stronie internetowej.

LiveChat

__livechat_lastvisit

3 lata

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na stronie internetowej.

Google Analytics

_ga

2 lata

Wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witryny

Google Analytics

_gid

1 dzień

Wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witryny

HotJar

_hjClosedSurveyInvites

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i

przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjDonePolls

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i

przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjMinimizedPolls

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjDoneTestersWidgets

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i

przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjMinimizedTestersWidgets

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i

przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjIncludedInSample

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

HotJar

_hjShownFeedbackMessage

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i

przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety. Więcej informacji na

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation  

 

1.6.3.  Używamy plików cookies w celu:

 • zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na Stronach Drogerii Hebe;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Drogerii Hebe ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawienia funkcjonalności Strony Drogerii Hebe, jej struktury lub poprawy szybkości jej działania;
 • dopasowanie treści oferty do twoich oczekiwań;

  

Pliki Cookies wykorzystujemy również dla dopasowanie treści oferty do twoich oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie twojego zachowania online podczas przeglądania naszej strony, twoich wcześniejszych zakupów w ramach Programu Lojalnościowego Hebe i w ramach Drogerii Internetowej Hebe, twojej aktywności w mediach społecznościowych, oraz danych dotyczących przeglądania przez Ciebie innych stron internetowych. Oferty kierowane do Ciebie mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie internetowej jak i stronach internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, Pliki Cookies mogą być zamieszczane przez te podmioty.  

Pliki Cookies mogą zbierać dane o twoim zachowaniu w sieci, wykorzystywanej przeglądarce internetowej oraz urządzeniu końcowym czy twoim adresie IP. Dla celów kierowania do ciebie reklamy lepiej do ciebie dopasowanej, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z programu lojalnościowego Hebe oraz uzyskanych od naszych partnerów.  

W szczególności możemy wykorzystywać informacje zbierane przez zainstalowany na naszej stronie pixel Facebooka. Podczas, gdy korzystasz z naszej strony na serwer Facebooka są przekazywane informacje, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz możliwości zmiany twoich ustawień prywatności znajdziesz pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/about/basics . 

1.7. Określenie ustawień Plików Cookies  

1.7.1. Klient jest uprawniony w każdym czasie do określenia  ustawień dotyczących mechanizmu plików cookies tj. w tym do zmiany warunków zapamiętywania, przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu Plików Cookies, a w szczególności do wyłączenia mechanizmu Plików Cookies lub ograniczenia możliwości ich przesyłania. 

1.7.2. Zmiany ustawień, o których mowa w powyżej, w zakresie wyrażenia dobrowolnej zgody na zapisywanie Plików Cookies lub usunięcia zapisanych plików, użytkownik może dokonać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu w sposób wskazany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz, np: 

Przeglądarka  Instrukcja zmiany ustawień plików cookies  

Internet Explorer:   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Google Chrome:   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla Firefox:   https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Apple Safari:   https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ 

1.7.3. Instrukcja zmiany ustawień Plików Cookies podmiotów trzecich określone są w politykach wydanych przez te podmioty. 

1.7.4. Istnieje możliwość korzystania ze Strony Drogerii Hebe  (www.hebe.pl) bez wykorzystywania mechanizmu Plików Cookies. W tym celu konieczne jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby wyłączyć możliwość zapisywania oraz przechowywania Plików Cookies na urządzeniu użytkownika - Klienta. Wyłączenie lub ograniczenie mechanizmu Plików Cookies przez użytkownika Klienta może wpłynąć na poprawność niektórych funkcjonalności Strony Drogerii Hebe: www.hebe.pl. 

1.7.5. Jeśli na liście powyżej brakuje twojej przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.  

1.8. Logi systemowe.

1.8.1. Niezależnie od Plików Cookies, Strona Drogerii Hebe przy każdej twojej wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierają:

 • stronę internetową, z której wchodzisz  na naszą stronę; 
 • adres IP; 
 • datę i czas dostępu; 
 • przesłaną ilości danych; 
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

1.8.2. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Drogerii Hebe, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na Stronie Drogerii Hebe, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników (Klientów).

1.9. reCAPTCHA 

1.9.1. Sklep internetowy Hebe korzysta z “reCAPTCHA” do weryfikacji formularzy. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

1.9.2. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi: https://policies.google.com/privacy?hl=pl - PL . 

XI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany przepisów prawa.
 2. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym 14 - dniowym wyprzedzeniem poprzez powiadomienie w sposób w jaki została zakomunikowana Polityka Prywatności, w tym poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności wraz z wykazem wprowadzonych zmian na Stronie Drogerii Hebe. W związku z tym zachęcamy regularnie odwiedzać Stronę Drogerii Hebe aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.  

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27 maja 2019 r.  
 3. Na Stronie Drogerii Hebe mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów Drogerii Internetowej i Uczestników Programu Lojalnościowego Hebe lub osób trzecich. W przypadku korzystania z innych stron internetowych zaleca się zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.

null