REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ HEBE (dokument archiwalny)

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 21.05.2019

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki klienta i Sprzedawcy, oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogerii internetowej na rzecz klientów.

§ 1 DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

CENA PRODUKTU: wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana na stronie internetowej Drogerii Internetowej Hebe, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

DNI ROBOCZE: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE LUB STRONA DROGERII HEBE: dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę;

KARTA HEBE: plastikowa lub elektroniczna karta potwierdzająca uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym Hebe;

KLIENT: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Hebe;

KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO: udostępniana Klientowi zgodnie Umową o Prowadzenie Konta w ramach Drogerii Internetowej Hebe, przestrzeń, wymagająca zarejestrowania na Stronie Drogerii Hebe, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Drogerii Internetowej Hebe;

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA: Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w Drogerii Internetowej Hebe;

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies dostępna na Stronie Drogerii Hebe;

PRODUKT: rzecz, usługa lub prawo prezentowane w Drogerii Internetowej Hebe, które Klient może zamówić za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY HEBE: program lojalnościowy Hebe, którego warunki uczestnictwa określa regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny na Stronie Drogerii Hebe;

PUDO: Punkty obsługi klientów firmy kurierskiej lub punkty usługowo-handlowe typu ORLEN, Żabka. Aktualna lista dostępna jest na stronie https://parcelshop.dhl.pl/mapa;

REGULAMIN: niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

SPRZEDAWCA LUB HEBE: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229, tel.: 22 206 54 00, e-mail: bok@drogeriahebe.eu, adres do kontaktu: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków;

UMOWA O PROWADZENIE KONTA: umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu Konta;

UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawarta na odległość, za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

USŁUGI: usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić w Drogerii Internetowej Hebe stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY lub ZUŻYTY SPRZĘT: zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (zgodnie z definicją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Hebe, w tym w szczególności na stronie Drogerii Internetowej Hebe lub w formularzach rejestracji (papierowych oraz elektronicznych) są (albo były):

a. używane terminy i pojęcia o zbliżonej treści lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego drogerii Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;

b. używane odniesienia do „drogerii Hebe”, „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp. oznaczają one odniesienia do Drogerii Internetowej Hebe wraz z siecią sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.

4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DROGERII INTERNETOWEJ HEBE

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe lub zakładając Konto Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Klienta Drogerii Internetowej Hebe lub Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Drogerii Internetowej Hebe przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Drogerii Internetowej Hebe, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Drogerii Internetowej Hebe, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub odpowiednio spółkom grupy, do której Sprzedawca należy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości Drogerii Internetowej Hebe może następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu będącego właścicielem praw własności intelektualnej.
4. W celu korzystania z Drogerii Internetowej Hebe niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Prezentowane na stronie Drogerii Internetowej Hebe poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Hebe.
6. Hebe dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody. Hebe na Stronie Drogerii Hebe nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w szczególności porad farmaceutycznych, czy medycznych ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych, a strona Drogerii Internetowej Hebe jest przede wszystkim platformą sprzedażową, informacyjną oraz komunikacyjną.
7. Użyte na Stronie Drogerii Hebe zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.
8. Korzystając z Drogerii Internetowej Hebe, Klient przyjmuje do wiadomości, że pomimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować, że opisy Produktów oferowanych w Drogerii Internetowej Hebe, dostępne na Stronie Drogerii Hebe będą równoznaczne z opisami wcześniejszego dostawcy (dystrybutora) lub producenta. Sprzedawca zaleca by Klient przed dokonaniem zakupu Produktu nie poprzestał na zapoznaniu się z opisami Produktów użytymi na Stronie Drogerii Internetowej Hebe, które mogą być skrócone lub odpowiadać celom marketingowym lub innym, lecz w miarę możliwość skorzystał również z innych źródeł informacji, a ponadto, przed użyciem Produktów, każdorazowo zapoznał się z jego opisem i oznakowaniem na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli jest dostępne) oraz na pojemniku, a także z pozostałymi informacjami doręczonymi wraz z Produktem.

§ 3 ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

1. Konto w Drogerii Internetowej Hebe może założyć każdy Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Zakładając Konto Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
2. W celu utworzenia Konta w Drogerii Internetowej Hebe Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.
3. Klient, który nie był dotychczas uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe, dokonując rejestracji w Drogerii Internetowej Hebe przystępuje jednocześnie do Programu Lojalnościowego Hebe, którego zasady oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny na Stronie Drogerii Hebe.
4. W celu dokonania rejestracji przez Klienta konieczne jest:

a. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
b. wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Drogerii Hebe,
c. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Programu Lojalnościowego Hebe (dostępnego na Stronie Drogerii Hebe) oraz Polityki Prywatności (dostępnej na Stronie Drogerii Hebe) poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,
d. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji.

5. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej – pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta.
6. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji oraz - w przypadku Klientów, którzy nie byli w chwili rejestracji uczestnikami Programu Lojalnościowego Hebe - również potwierdzenie przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe.
7. W chwili dokonania rejestracji w Drogerii Internetowej Hebe do Konta Klienta zostaje przypisana elektroniczna Karta Hebe. Do Konta Klienta, który w chwili dokonywania rejestracji w Drogerii Internetowej Hebe był już uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe, dotychczasowa Karta Hebe Klienta zostanie przypisana automatycznie. Elektroniczna wersja Karty Hebe będzie dostępna dla Klienta z poziomu Konta, w zakładce „Moja Karta Hebe”.
8. Podczas rejestracji Klient ustala, wg udostępnionych przez Sprzedawcę instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
9. Hasło, o którym mowa w ust. 8 powyżej ma charakter poufny. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.
10. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w tym m.in. zmiany hasła do Konta, w zakładce „Moje dane”. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 22 206 54 00.
11. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, zgodnie z ust. 4 i 6 powyżej. Klient zawiera z Hebe Umowę o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12, § 14 ust. 3 lub § 18 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
12. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Drogerii Internetowej Hebe. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta, usunąć wszystkie lub niektóre Konta Klienta będące wynikiem wielokrotnej rejestracji lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub listem elektronicznym.

§ 4 SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W DROGERII INTERNETOWEJ HEBE

1. Możliwość składania Zamówień w Drogerii Internetowej Hebe jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.
3. Klient może skorzystać z Drogerii Internetowej Hebe i złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.
4. W celu złożenia Zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 1 złoty.
5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie na Stronie Drogerii Hebe opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.
6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie Zamówienia jest Klientowi wysyłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane na Stronie Drogerii Hebe (w zakładce „Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
8. Oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia, zgodnie z ust. 9 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa.
9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 – 8 powyżej przez Sprzedawcę.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny.
11. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia oraz ewentualnym wyczerpaniu procedury, o której mowa w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze, zwieńczonej uzgodnieniem innego sposobu realizacji Zamówienia.
12. Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, pod warunkiem otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w ust. 9 powyżej.
13. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.
14. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

§ 5 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

1. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Drogerii Internetowej Hebe. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.
2. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu.
3. W przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia, okaże się, że jakikolwiek z Zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem na podany przez niego numer telefonu komórkowego lub na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takiej sytuacji jeżeli strony nie uzgodnioną innego sposobu realizacji Zamówienia, Sprzedawca anuluje Zamówienie. Potwierdzenie anulacji Zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.


§ 6 CENY PRODUKTÓW ORAZ ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

1. Ceny Produktów w Drogerii Internetowej Hebe mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Klienta dokonującego zakupów w Drogerii Internetowej Hebe obowiązują Ceny Produktów przedstawione w Drogerii Internetowej Hebe.
2. Ceny Produktów w Drogerii Internetowej Hebe mogą różnić się w zależności od tego czy Klient jest zalogowany do Konta.
3. Sprzedawca może na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Drogerii Internetowej Hebe oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach Produktów wskazanych w Drogerii Internetowej Hebe, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty (Zamówienia) i wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
4. Ceny Produktów zamieszczone w Drogerii Internetowej Hebe są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.
5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.
6. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności.

§ 7 PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane w Drogerii Internetowej Hebe:

a. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
b. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
c. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności,
d. płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).

2. W przypadku wyboru płatności z góry przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK, płatności elektronicznej lub w formie szybkiego przelewu internetowego za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenie Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 22 206 54 00. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.
3. Płatności gotówką przy odbiorze Klient może dokonać wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub wybraniu dostawy do PUDO; możliwość ta może być uzależniona od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.
4. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

§ 8 DOSTAWA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty dostawy ponosi Klient.
3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie albo w ramach odbioru własnego, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy albo w PUDO. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. Sprzedawca pokryje koszty dostawy:

a) w przypadku Zamówienia przez Klienta, który uczestniczy w Programie Lojalnościowym Hebe w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 199,00 zł,
b) w przypadku Zamówienia przez Klienta nie będącego uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 249,00 zł.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego postanowienia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej, przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja czy i w jakim zakresie Sprzedawca pokrywa koszty dostawy będzie zawsze dostępna dla Klienta na Stronie Drogerii Hebe najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.
5. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:

a. przesyłka kurierska;
b. przesyłka kurierska za pobraniem;
c. odbiór w paczkomacie, wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia;
d. odbiór własny, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy;
e. odbiór w PUDO.

6. W przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera, łączna waga przesyłki nie może przekraczać 31,5 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę, jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.
7. W przypadku wyboru dostawy przez odbiór w paczkomacie, Produkty pakowane są w oryginalne opakowania Sprzedawcy o maksymalnych wymiarach 410x380x640 mm, a łączna waga przesyłki nie może przekraczać 25 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.
8. Ograniczenia wskazane w ust. 6. oraz ust. 7. powyżej nie dotyczą sytuacji, w której Klient wybrał jako sposób dostawy odbiór własny w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
9. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi dostawa zamówionych Produktów jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Drogerii Hebe informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.
10. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru własnego w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 14 od chwili otrzymania wiadomości e-mail z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
12. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów do Drogerii Internetowej Hebe z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
13. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.
14. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyżej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
15. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
16. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
17. W przypadku zauważenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika, odpowiednio, obsługi sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub PUDO oraz w przypadku odbioru w PUDO - żądać od obsługi PUDO spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale pracownika obsługi PUDO, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
18. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do paczkomatu) jest zobowiązany w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.
19. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

§ 9 USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem. Ilekroć w postanowieniach niniejszego § 9 lub w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.
2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.
4. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: bok@drogeriahebe.eu.
5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 11 PROMOCJE

1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom w Drogerii Internetowej Hebe szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca będzie informował na Stronie Drogerii Hebe.
2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę wyraźnie wskazane na Stronie Drogerii Hebe, w niniejszym Regulaminie lub w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych na Stronie Drogerii Hebe), Ceny Produktów przedstawione na Stronie Drogerii Hebe nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.
3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych na Stronie Drogerii Hebe. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.
4. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:

a. obniżeniu Cen Produktów, objętych promocją;
b. obniżeniu Ceny Produktów dodanych przez Klienta do koszyka;
c. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;
d. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

5. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę, nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne na Stronie Drogerii Hebe, nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.
6. Promocje obowiązujące w Drogerii Internetowej Hebe nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne na Stronie Drogerii Hebe, nie stanowią inaczej.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych na Stronie Drogerii Hebe, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych na Stronie Drogerii Hebe.

§ 12 USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:

a. prowadzenie Konta;
b. formularz kontaktowy;
c. usługi informacyjne.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie.
3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez przez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Drogerii Hebe.
4. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b i c powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Drogerii Internetowej Hebe w odpowiednim zakresie, a ulegają zawarciu rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Drogerii Internetowej Hebe.
5. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) Sprzedawca umożliwia Klientom dodatkowo, w szczególności:

a. dostęp do historii Zamówień;
b. dostęp do spersonalizowanych promocji oraz konkursów w Drogerii Internetowej Hebe;
c. zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność zakładki „Moje dane”; w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw, preferowanego sklepu itp.;
d. łatwiejsze korzystanie z przysługujących Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych praw;
e. tworzenie listy życzeń;
f. dołączenie do Programu Lojalnościowego Hebe albo połączenie Konta z wcześniej posiadaną Kartą Hebe, w tym dostęp do elektronicznej Karty Hebe;
g. dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych.

6. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta poprzez:

a. przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: bok@drogeriahebe.eu zawierającej żądanie usunięcia Konta;
b. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora) z żądaniem usunięcia Konta.

b. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora) z żądaniem usunięcia Konta.

Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych(ej) Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta, będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;
b. rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta i usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Klienta uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym Hebe i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe.

7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 6 zdanie ostatnie powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy rejestracji, zostanie skierowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta.
8. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Stronie Drogerii Hebe lub w inny sposób, oznacza to, że Sprzedawca będzie świadczyć na jego rzecz bezpłatnie usługę newsletter polegającą na wysyłaniu informacji handlowych w szczególności dotyczących towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Sprzedawcę i partnerów biznesowych Sprzedawcy na podany przez Klienta adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS/MMS, powiadomień push, serwisów internetowych w tym portali społecznościowych Sprzedawcy. Partnerami biznesowymi Sprzedawcy są podmioty m.in. z branży kosmetycznej, handlowej, spożywczej, banki, organizacje płatnicze (np. Visa, Mastercard), operatorzy usług finansowych (np. Sodexo), operatorzy telekomunikacyjni, oferujące swoje towary, usługi w ramach współpracy ze Sprzedawcą. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności (co oznaczać będzie rezygnację z usługi newsletter). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

§ 13 REKLAMACJE NIEODPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@drogeriahebe.eu za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Drogerii Hebe oraz pocztą tradycyjną na adres Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

§ 14 OBOWIĄZKI KLIENTA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z DROGERII INTERNETOWEJ HEBE

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych znajdujących się na Stronie Drogerii Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta.

b. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę na Stronie Drogerii Hebe wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach odrębnych;

c. powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;

d. powstrzymania się od umieszczania na Stronie Drogerii Hebe (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;

e. niezakłócania i nieprzerywania pracy Drogerii Internetowej Hebe, serwerów lub sieci połączonych z Drogerią Internetową Hebe oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Drogerią Internetową Hebe;

f. korzystania z Drogerii Internetowej Hebe w sposób niezakłócający korzystania z Drogerii Internetowej Hebe przez pozostałych Klientów;

g. korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Drogerii Internetowej Hebe;

h. powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Drogerii Internetowej Hebe przez Sprzedawcę.

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Drogerii Internetowej Hebe jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych w Drogerii Internetowej Hebe przez Klienta w ramach korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności, co do których Sprzedawca stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 14 ust. 1 lit. b-j Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, naruszenia obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. a Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym:

a. pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających z § 14 ust. 1
lit. a jest rażące lub
b. po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta i po bezskutecznym upływie minimum 3 dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administratorem danych osobowych w ramach Drogerii Internetowej Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5 w Kostrzynie.
2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe i uczestnictwem w Programie Lojalnościowych Hebe.
3. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane na Stronie Drogerii Hebe w Polityce Prywatności.

§ 16 PRZERWY TECHNICZNE

1. Hebe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Drogerii Internetowej Hebe. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Hebe podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.
2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Hebe w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.
3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe.
4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Drogerii Internetowej Hebe inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

§ 17 WARUNKI I ZASADY ZWROTU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

1. Każdy Klient dokonując zakupu urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe, może dokonać zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego tego samego rodzaju, co sprzęt sprzedawany.
2. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
4. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 powyżej, za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić tylko jedną sztukę Zużytego Sprzętu.
5. W celu dokonania zwrotu Zużytego Sprzętu, należy: podać numer Zamówienia lub przedstawić jakikolwiek dowód zakupu Produktu oraz dostarczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca nie pokrywa kosztów ewentualnej przesyłki Zużytego Sprzętu do Hebe.
6. Aby dokonać zwrotu zużytego sprzętu spełnione muszą być następujące warunki:

a. Sprzęt przeznaczony do zwrotu powinien zostać odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Klienta, (tj: należy odłączyć sprzęt od wszelkich instalacji, w razie konieczności opróżnić; zalecane jest, aby umieścić sprzęt w pudełku kartonowym oraz zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem się wewnątrz pudełka)
b. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt sprzedawany
c. Zużyty sprzęt musi być kompletny, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Zwrot Zużytego Sprzętu będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
8. Przekazany do zwrotu Zużyty Sprzęt nie podlega zwrotowi do Klienta.
9. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zużytego Sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących Zużyty Sprzęt.
10. Wykaz punktów zbierania Zużytego Sprzętu dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie urzędu gminy, właściwego dla Klienta oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy których lista jest dostępna na Stronie Drogerii Hebe. Zużyty Sprzęt zakupiony za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe można zwrócić nadając przesyłkę pod adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków. Ponadto, każdy sklep stacjonarny Sprzedawcy stanowi punkt zbierania Zużytego Sprzętu.
11. Do zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie Drogerii Hebe i zastępuje dotychczasowy Regulamin Korzystania z Serwisu z dnia 21 maja 2018 roku.
2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta adres e-mail.
4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na Stronie Drogerii Hebe lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.
5. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Drogerii Hebe. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu oraz bez uszczerbku dla uprawnień Klienta w zakresie rozwiązania usług świadczonych w sposób ciągły drogą elektroniczną, przewidzianych w § 12 powyżej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed dniem wejścia w życie zmian.
9. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
10. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe, w tym zawieszenia lub zakończenia jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie Drogerii Hebe. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed upływem w/w terminu.
11. Sprzedawca jest uprawniony do likwidacji wszystkich funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe, co spowoduje zakończenie jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie Drogerii Hebe oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Drogerii Internetowej Hebe. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów. W szczególności zawieszenie lub zakończenie działania Drogerii Internetowej Hebe pozostają bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem, przed dniem zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Drogerii Internetowej Hebe.

12. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@drogeriahebe.eu;
b. telefonicznie pod nr telefonu: tel:22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora)
c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Drogerii Hebe.

REGULAMIN HEBE - POBIERZ JAKO PDF

Załączniki:

1. Minimalne wymagania techniczne,
2. Zwroty i reklamacje.