Off! Max

aerozol przeciwko owadom, 100 ml

OFF! Max w aerozolu - repelent, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i innych owadów latających do 8 godzin oraz kleszczy do 4 godzin.
Off!
Off!
000000000000245197 000000000000245197 Zdrowie i Higiena > Ochrona przed insektami
15 99
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Off! Max

ID 245197
Cena jednostkowa: 15,99 zł /100ml
OFF! Max w aerozolu - repelent, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i innych owadów latających do 8 godzin oraz kleszczy do 4 godzin.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 100 ml

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: OFF! Max w aerozolu_Niebezpieczeństwo__Substancja czynna: ikarydyna 160 g/kg.__Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.__W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodne z lokalnymi przepisami.__Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0012/03.

Trwałość od otwarcia: 49 mies.

Sposób użycia: Aplikacja na skórę lub ubranie

Zasilanie: Nie

Nazwa wymagana przez prawo: OFF! Max Repelent w aerozolu 100 ml

Składniki

Ikarydyna 16% (16g/100g)
0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii dla wybranego języka.