REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wszystkie produkty marek: Colgate, Elmex, Palmolive, Protex, Meridol, Lady Speed Stick do - 45%”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Wszystkie produkty marek: Colgate, Elmex, Palmolive, Protex, Meridol, Lady Speed Stick do - 45% ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od11.02.2021 do 24.02.2021r. (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Promocja dotyczy produktów do marek Colgate, Elmex, Palmolive, Meridol, Mrotex oraz Lady Speed Stick dostępnych w sieci Hebe.
 2. Rabat wynosi maksymalnie 45% i naliczany jest od cen katalogowych.
 3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów oraz produktów mini.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

 1. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.02.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

akcje-promocyjne