Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie informuje, iż z dniem 5 października 2020 r. zmianie ulega Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe (dalej „Regulamin”) który otrzymuje nową nazwę Program Lojalnościowy „My Hebe”.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HEBE
(„Regulamin”)

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Hebe, którego organizatorem jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 PLN, NIP 2090001776, REGON 301002718 (dalej „Hebe” lub „Organizator”).

§ 1 DEFINICJE

1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

DROGERIA INTERNETOWA HEBE LUB STRONA DROGERII HEBE: dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów Organizatora oraz świadczenie drogą elektroniczną usług przez Organizatora (w tym prowadzenie Konta), za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Organizatora;
ELEKTRONICZNA KARTA HEBE: unikatowy numer Karty Hebe (numer EAN-13 i kod kreskowy) albo inny identyfikator stosowany przez Hebe na dzień przystąpienia przez Uczestnika do Programu), który otrzymuje Uczestnik po przystąpieniu do Programu w Drogerii Internetowej Hebe poprzez założenie Konta albo poprzez price-checker albo w innych przypadkach określonych w Regulaminie;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: dostępny w formie papierowej lub elektronicznej określony przez Organizatora wzór zgłoszenia do Programu, którego wypełnienie oraz przekazanie Organizatorowi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Programie;
KARTA HEBE/KARTA UCZESTNICTWA: karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, która może być kartą plastikową lub Elektroniczna Kartą Hebe;

KONTO konto utworzone w Drogerii Internetowej Hebe, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Drogerii Internetowej dostępnym na Stronie Drogerii Hebe;

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies dostępna na Stronie Drogerii Hebe;

PROGRAM:  program lojalnościowy Hebe, którego warunki oraz zasady uczestnictwa określa niniejszy Regulamin;

REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ HEBE: dostępny na Stronie Drogerii Hebe regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami a Hebe oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hebe za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe;

SKLEP STACJONARNY HEBE: punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Hebe lub podmioty związane z Hebe umowami współpracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lista Sklepów Stacjonarnych Hebe dostępna jest na Stronie Drogerii Hebe;

UCZESTNIK PROGRAMU/UCZESTNIK: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie lub – zależności od kontekstu – do niego przystępuje.

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Hebe, w tym w szczególności na stronie Drogerii Internetowej Hebe lub w Formularzu Zgłoszeniowym są (albo były):

a) używane terminy i pojęcia o zbliżonej treści lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego drogerii Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;
b) używane odniesienia do „drogerii Hebe” lub „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp. oznaczają one odniesienia do Drogerii Internetowej Hebe wraz z siecią Sklepów Stacjonarnych Hebe.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Program prowadzony jest w Drogerii Internetowej Hebe oraz we wszystkich Sklepach Stacjonarnych Hebe położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Programem objęte są jedynie określone produkty oferowane w Sklepach Stacjonarnych Hebe lub prezentowane w Drogerii Internetowej Hebe. Program umożliwia udział w konkursie „Bądź Piękna z Hebe”.
2. W ramach Programu, Uczestnikom Programu mogą być przyznawane określone profity polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów (rzeczy, usług lub praw), w promocyjnych cenach.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych dostępnych na Stronie Drogerii Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przy rejestracji do Konta, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Uczestnika oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem lub regulaminami odrębnymi, dostępnymi na Stronie Drogerii Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.
5. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierające groźby, pomówienia.
6. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od umieszczania w formularzach udostępnianych przez Organizatora, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Organizatora.
7. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
8. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, w tym danych innych Uczestników.

§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Do Programu można przystąpić w dowolnej chwili jego trwania.
3. Do Programu można przystąpić:

a) poprzez wypełnienie i podpisanie papierowego Formularza Zgłoszeniowego, którego egzemplarze dostępne są w każdym Sklepie Stacjonarnym Hebe oraz przekazanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Hebe, albo
b) poprzez założenie Konta w Drogerii Internetowej, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe, albo
c) poprzez uzupełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker), dostępnego w Sklepach Stacjonarnych Hebe.

3. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji w Programie niezbędne jest podanie w Formularzu Zgłoszeniowym lub przy zakładaniu Konta w Drogerii Internetowej Hebe następujących danych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Do dyspozycji klientów Sklepów Stacjonarnych Hebe pozostają pracownicy Organizatora, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego w trybie opisanym w § 3 ust. 3 lit. a i c powyżej. Ponadto, papierowy Formularz Zgłoszeniowy należy opatrzyć podpisem Uczestnika i datą jego złożenia a dla założenia Konta wymagane jest również podanie hasła.
4. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do Programu.
5. Przystąpienie do Programu w Drogerii Internetowej Hebe następuje poprzez założenia Konta w Drogerii Internetowej Hebe, do czego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji Konta oraz – niezależnie od wymogów opisanych w ust. 4 powyżej – zapoznanie się z i akceptacja Regulaminu Drogerii Internetowej Hebe.
6. Po przesłaniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego złożonego w trybie § 3 ust. 3 lit c powyżej lub formularza rejestracji Konta, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie przesłane zostanie potwierdzenie przystąpienia przez Uczestnika do Programu.
7. Po przystąpieniu do Programu, każdy Uczestnik otrzyma jedną Kartę Hebe. Każdy nowy Uczestnik może posiadać – stosownie do sposobu przystąpienia do Programu - wyłącznie jedną plastikową Kartę Hebe albo jedną Elektroniczną Kartę Hebe przypisaną do tych samych danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub w formularzu rejestracji Konta. Jedynie w przypadkach, gdy przystąpienie do Programu nastąpiło przed założeniem Konta i Uczestnik posiada już plastikową Kartę Hebe, zakładając Konto będzie mógł korzystać z Elektronicznej Kartą Hebe (przy czym będzie nadal ta sama Karta Heba tylko udostępniona w dwóch formach). Powtórne złożenie (tj. pomimo wcześniejszego złożenia i posiadania już Karty Hebe) przez Uczestnika Programu Formularza Zgłoszeniowego w sposób opisany w § 3 ust. 3 lit. a lub przystąpienie do Programu przez rejestrację Konta powyżej nie będzie podstawą do wydania kolejnych Kart Uczestnictwa.
8. W rozumieniu Regulaminu momentem przystąpienia do Programu oraz uzyskania statusu Uczestnika jest moment:

a) poprawnego wypełnienia i złożenia Formularza Zgłoszeniowego w Sklepie Stacjonarnym Hebe, albo
b) otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Programu zgodnie ust. 6 powyżej.

§ 4 KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego w formie papierowej w Sklepie Stacjonarnym Hebe), każdy Uczestnik otrzyma plastikową Kartę Hebe.
2. Po wypełnieniu oraz przesłaniu Organizatorowi elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego w sposób określony w § 3 ust. 3 lit b powyżej Uczestnik otrzyma Elektroniczną Kartę Hebe. W przypadku Uczestnika zakładającego Konto, Elektroniczna Kartę Hebe zostanie automatycznie przypisana do Konta Uczestnika i będzie dostępna na www.hebe.pl/karta-hebe z poziomu Konta Uczestnika oraz zostanie dostarczona Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail lub w formie wiadomości sms na podany przez Uczestnika numer telefonu.
3. Uczestnicy, którzy dołączyli do Programu poprzez price-checker otrzymają Elektroniczną Kartę Hebe w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 6 powyżej.
4. Każda plastikowa Karta Hebe jest opatrzona unikatowym numerem i kodem kreskowym (numer EAN-13) albo innym identyfikatorem stosowany przez Hebe na dzień przystąpienia przez Uczestnika do Programu, pozwalającym na identyfikację Uczestnika w Drogerii Internetowej Hebe lub w systemie kasowym Sklepów Stacjonarnych Hebe.
5. Karta Hebe jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność w momencie zakończenia Programu lub w momencie zakończenia udziału Uczestnika w Programie.
6. Karta Uczestnictwa pozostaje własnością Hebe. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty Hebe osobom trzecim.
7. Karta Hebe nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą płatniczą. Karta Hebe nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta Hebe może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia plastikowej Karty Hebe. Uczestnik powinien poinformować Organizatora bezpośrednio za pośrednictwem infolinii nr tel. 22 206 54 00, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@drogeriahebe.eu. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim zgubiona lub zniszczona Karta Hebe zostanie dezaktywowana, a Uczestnik otrzyma nową Elektroniczną Kartę Hebe, która, zostanie dostarczona Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail lub w formie wiadomości sms na podany przez Uczestnika numer telefonu. Jeżeli Organizator nie będzie posiadać adresu e-mail lub numeru telefonu Uczestnika, Uczestnik w celu uzyskania nowej Karty Hebe powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii nr tel. 22 206 54 00, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@drogeriahebe.eu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie Karty Hebe przez osobę nieuprawnioną do momentu zgłoszenia przez Uczestnika kradzieży Karty Hebe lub zgubienia plastikowej Karty Hebe. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem lub uszkodzeniem plastikowej Karty Hebe lub kradzieżą Karty Hebe przez Uczestnika lub przez osobę trzecią, chyba że Hebe ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§ 5 PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE

1. Uczestnicy Programu, którzy w Formularzu Zgłoszeniowym wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną są uprawnieni do otrzymania bonu powitalnego uprawniającego do uzyskania rabatu w wysokości 10 zł brutto do wykorzystania przy zakupach za minimum 40 zł brutto. Szczegółowe zasady wydawania oraz realizacji bonów powitalnych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Regulamin wydawania Bonów Powitalnych w ramach Programu Lojalnościowego Hebe”).
2. Po spełnieniu warunków i na zasadach, określonych w Regulaminie Promocji „Pierwsze Kroki” (dostępnego na Stronie Drogerii Hebe) stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z przywilejów określonych w Regulaminie Promocji „Pierwsze Kroki”.
3. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone przywileje polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach.
4. W Sklepie Stacjonarnym skorzystanie przez Uczestnika z przywilejów płynących uczestnictwa w Programie, może nastąpić podczas każdych zakupów, wyłącznie przed dokonaniem zapłaty za produkty, po okazaniu Karty Hebe lub przez podanie numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Zgłoszeniowym lub przy rejestracji Konta.
5. Aby skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie w Drogerii Internetowej Hebe, Uczestnik musi posiadać Konto w Drogerii Internetowej i być do niego zalogowany w trakcie dokonywania zakupów. Zasady dokonywania zakupów w Drogerii Internetowej Hebe zostały opisane w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe, dostępnym na Stronie Drogerii Hebe.
6. Hebe zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za zakupy dokonywane w Sklepach Stacjonarnych Hebe lub Drogerii Internetowej Hebe. Uczestnicy będą informowani poprzez komunikaty zamieszczane w Sklepach Stacjonarnych Hebe, Drogerii Internetowej oraz gazetkach promocyjnych, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną również w formie sms lub poprzez newsletter na wskazane przez Uczestnika numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.
7. Osoba, niebędąca Uczestnikiem, która przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym Hebe okaże Kartę Hebe lub poda numer telefonu przypisany do Karty Hebe, będzie uprawniona do korzystania z oferty promocyjnej w ramach Programu w Sklepie Stacjonarnym Hebe.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administratorem danych osobowych w ramach Drogerii Internetowej Hebe i Programu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5 w Kostrzynie.
2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe i uczestnictwem w Programie.
3. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane w (link) Polityce Prywatności.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku przystąpienia do Programu w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej jego udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (tj. dnia otrzymania na wskazany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenia przystąpienia do Programu, zgodnie z § 3 ust. 8 w zw. § 3 ust. 6 powyżej), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odstąpienia od umowy dotyczącej udziału Uczestnika w Programie składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
3. Oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 powyżej Uczestnik może złożyć:

a. na piśmie, wysyłając na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu.

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7. ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie przez Uczestnika Organizatorowi informacji o chęci wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej.

§ 8 USTANIE UCZESTNICTWA

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez:

a. złożenie stosownego oświadczenia ustnie poprzez kontakt z infolinią Hebe 22 206 54 00, lub
b. wysłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu.
c. wysłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

2. Usunięcie Konta z Drogerii Internetowej Hebe, oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, zakończenie jego uczestnictwa nastąpi w terminie miesiąca od dnia przekazania Organizatorowi stosownego oświadczenia.
4. Organizator jest uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:

a. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
b. podania przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym danych osoby trzeciej,
c. dopuszczenia się przez Uczestnika w ramach Programu nadużycia, skutkującego przyznaniem Uczestnikowi nienależnych korzyści,

5. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub sms-em. Wykluczenie z Programu skutkuje utratą przez Uczestnika wszelkich przywilejów związanych z Programem.
6. W związku z wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora, Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, mogą być zgłaszane:

a. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn,
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu,
c. przy użyciu formularza kontaktowego na Stronie Drogerii Hebe dostępnego pod adresem hebe.pl zakładka Biuro Obsługi Klienta (kontakt).

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Programu.
3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. adres lub adres e-mail Uczestnika,
c. numer telefonu Uczestnika,
d. zwięzły opis i powód reklamacji.

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika składającego reklamację, o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.
5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.
7. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bok@drogeriahebe.eu.
8. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10 ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu w formie e-mail’a lub sms na wskazane przez Uczestnika adres e-mail lub nr telefonu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będzie również udostępniona na Stronie Drogerii Hebe. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzednich Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu, do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.
2. Po dniu zawieszenie lub zakończenia Programu Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Programie. W przypadku zawieszenia Programu profity związane z uczestnictwie w Programie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Programu.
3. Do ważnych przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1 powyżej należą w szczególności:

a. zmiana w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Programu,
b. istotna zmiana sytuacji rynkowej,
c. zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora,
d. istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora,
e. konieczność modyfikacji systemów informatycznych,
f. potrzeba zapobiegania nadużyciom.


§ 11 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu w Sklepach Stacjonarnych oraz poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Drogerii pod adresem hebe.pl. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.
2. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu przed wejściem w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 1 powyżej, a którzy nie wyrażają zgody na zmianę Regulaminu, mogą zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trybie wskazanym w § 7 Regulaminu (w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedzieli się o zmianie Regulaminu). Powyższe nie narusza prawa Uczestnika do rezygnacji z Uczestnictwa w Programie w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2019 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.
2. Aktualny Regulamin Programu dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz na Stronie Drogerii Hebe oraz w biurze głównym Organizatora tj. pod adresem Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
3. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
4. Uczestnicy mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na Stronie Drogerii Hebe pobierając go na urządzenie końcowe, z którego korzystają.
5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.
8. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną cześć. Na równi z załącznikami należy traktować wszystkie inne regulaminy i zasady, do których odsyła niniejszy Regulamin.

§ 13 KONTAKT

1. W sprawach związanych z uczestnictwem w Programie z Organizatorem można się kontaktować:

a. w formie pisemnej na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@drogeriahebe.eu,
c. telefonicznie pod nr 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora).

2. Dla usunięcia wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Uczestnika uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Uczestnika ma konto poczty elektronicznej.

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r.

POBIERZ JAKO PDF - REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HEBE

Załączniki:

1. Regulamin wydawania Bonów Powitalnych w ramach Programu Lojalnościowego Hebe”;
2. Regulamin Promocji „Pierwsze Kroki”;
3. Wzór odstąpienia od umowy.

Regulaminy