Regulaminy Akcji Zdjęcia i treści użytkowników

„Regulamin Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników obowiązujący do dnia 20 lipca 2022”

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Zdjęcia i treści użytkowników”, (dalej: „Akcją"), a także zasad przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Akcji oraz udzielenia i trwania licencji, korzystania z wizerunku.

2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 (dalej „Organizatorem"). Organizator prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sieć drogerii Hebe, Aplikację Mobilną Hebe oraz Drogerię Internetową Hebe pod adresem: www.hebe.pl.

3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

4. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internet.

5. Uczestnikiem może być każda osoba, która spełnia warunki Regulaminu (dalej jako „Uczestnik”).

6. Ilekroć mowa w Regulaminie o zdjęciu (dalej jako „Zdjęcie”) rozumie się przez to zdjęcie lub post wykonane i opublikowane przez użytkownika portalu społecznościowego (w szczególności: Facebook, Instagram), w którym to poście lub na którym to zdjęciu widoczne są produkty dostępne w ofercie Organizatora lub produkty dostępne w ofercie Organizatora, które zostały użyte na potrzeby wykonania zdjęcia lub postu (np.: prezentacja efektu skorzystania z kosmetyków makijażowych dostępnych w ofercie Organizatora).

7. Użyte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się także do słów w liczbie mnogiej (oraz na odwrót) i mogą mieć znaczenie odnoszące się do liczby mnogiej bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

§ 2.

1. Akcja polega na wykorzystaniu przez Organizatora Zdjęcia Uczestnika w celu promowania produktu dostępnego w ofercie Organizatora, w celach marketingowych, promocyjno – reklamowych Organizatora, a także w celu promowania twórczości Uczestnika.

2. Uczestnik po wyrażeniu zgody na udostępnienie Zdjęcia, udostępnia je Organizatorowi na czas nieoznaczony, do chwili cofnięcia wyrażonej zgody na udostępnienie Zdjęcia lub usunięcia tego Zdjęcia przez Organizatora.

3. Zdjęcie udostępnione Organizatorowi przez Uczestnika może być opublikowane w Aplikacji Mobilnej Hebe, Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl oraz na profilach portali społecznościowych Organizatora (w szczególności: facebook, instagram) i w mailingach Organizatora.

§ 3.

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która spełnia kumulatywnie warunki i jest osobą:

a) która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych,

b) która udostępniła Zdjęcie,

c) którą Organizator zapytał o możliwość wykorzystania Zdjęcia,

d) która zaakceptowała warunki Regulaminu, zgody na użycie wizerunku oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny co oznacza także, że Organizator Akcji nie wypłaca żadnego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania Zdjęcia Uczestnika.

3. Organizator Akcji nie pobiera opłat z tytułu wzięcia udziału w Akcji.

4. W ramach Akcji Organizator selekcjonuje zdjęcie a następnie:

a) przesyła potencjalnemu Uczestnikowi w komentarzu pod zdjęciem lub w wiadomości prywatnej prośbę o możliwość wykorzystania Zdjęcia w związku z Akcją.

b) Uczestnik jeśli wyraża zgodę na wzięcie udziału w Akcji, w tym rozpowszechnienie jego wizerunku odpowiada twierdząco na zapytanie Organizatora. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Akcji możliwe jest poprzez użycie słowa: „#takhebe” lub „tak” lub w inny dorozumiany sposób, który jednoznacznie, bezwarunkowo i bez żadnych wątpliwości wyraża zgodę na wzięcie udziału w Akcji. Zgoda odpowiednio powinna zostać wyrażona w odpowiedzi na komentarz pod zdjęciem lub w odpowiedzi na prywatną wiadomość Organizatora.

c) Po wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w Akcji, Organizator uprawniony jest do udostępnienia Zdjęcia Uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Akcji jest jednocześnie akceptacją Regulaminu, zgodą na użycie wizerunku widocznego na Zdjęciu oraz udzieleniu Licencji o której mowa w § 4 Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie dowolność w udostępnieniu Zdjęcia Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem Organizatora z tytułu nieudostępnienia Zdjęcia, na które wyraził zgodę. Organizator nie jest zobowiązany także do wyjaśnienia powodów braku udostępnienia Zdjęcia.

6. W przypadku udostępnienia Zdjęcia Uczestnika, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, Organizator zobowiązuje się do wskazania nazwy/nicku Uczestnika użytej w odpowiednim portalu społecznościowym.

§ 4.

1. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik Akcji oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia i udostępnienie Zdjęcia Organizatorowi nie będzie naruszało praw osób trzecich a także, że uprawniony jest do rozporządzania Zdjęciem zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem.

2. Użytkownik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z udostępnionych w ramach Akcji Zdjęć (dalej jako „Licencja”) w celach określonych w Regulaminie na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji:

a) utrwalanie, wydawanie, zwielokrotnianie Zdjęcia w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań,

b) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy Zdjęć do obrotu i rozpowszechnianie bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu,

c) wykorzystywanie dowolnych fragmentów Zdjęć, dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tworzenia z wykorzystaniem Zdjęcia i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Zdjęć różnych autorów dla celów Organizatora, w tym promocyjnych i reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania Zdjęć poprzez wprowadzanie ich do obrotu, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach,

e) publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jej pojedynczych fragmentów oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy.

3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na:

a) przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie zmian Zdjęcia prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania ze Zdjęcia w ramach wskazanych pól eksploatacji,

b) wykonywanie przez Organizatora praw zależnych.

4. Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego nad Zdjęciem. Uczestnik zobowiązuje się że przez czas obowiązywania Licencji, prawa do Zdjęcia nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.

5. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem ze Zdjęcia praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Zdjęcia lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

6. Wypowiedzenie Licencji przez Uczestnika może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na adres e-mail: pomoc@hebe.pl. W treści tej wiadomości Uczestnik powinien określić zdjęcie lub post, w stosunku do którego chce wypowiedzieć Licencję. Okres wypowiedzenia Licencji wynosi 7 dni.

7. Wypowiedzenie Licencji przez Uczestnika jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie ze Zdjęcia. W celu uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie działa wstecz tj. nie dotyczy wykorzystywania Zdjęcia w okresie obowiązywania Licencji.

8. Organizator zastrzega także sobie prawo do wypowiedzenia Licencji Uczestnikowi za 7 dniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie takie nie wymaga uzasadnienia, a wystarczy złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Licencji.

§ 5.

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane np. w formie listu poleconego na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – Zdjęcia i treści użytkowników”.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - swoje dane osobowe jak np.: nick Uczestnika, imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz powód zgłoszenia reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 6.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia Akcji określonej w Regulaminie, w celu rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w Akcji, a także w razie roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi wynikłych z korzystania ze Zdjęć.

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Akcji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7.

Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://www.hebe.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji.

§ 8.

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 22 marca 2021 r. i trwa do czasu odwołania.

2. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestnika i nie wpłynie na przebieg Akcji.

4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zasady funkcjonowania serwisów społecznościowych w szczególności Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.


Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna Jeronimo Martins Drogerie
i Farmacja sp. z o.o. do Regulaminu Akcji

Niniejszy załącznik do Regulaminu określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji (dalej jako „Dane Osobowe”). Ilekroć w niniejszym załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

1. Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, KRS 0000322116), dalej jako „Administrator” lub „Organizator”.

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn lub poprzez adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Maciej Kaczmarski, adres e-mail: dpo.polska@jeronimo-martins.com .

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o:

I. przesłankę zgody Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , w celu: publikacji Zdjęcia Uczestnika i rozpowszechniania jego wizerunku w zakresie określonym treścią Regulaminu – w Aplikacji Mobilnej Hebe, Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl oraz na profilach portali społecznościowych Administratora (w szczególności: facebook, instagram) i w mailingach Administratora;

II. przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania :

a) kontakt w sprawach związanych z realizacją Akcji;

b) cele administracyjne, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem Akcji lub innych zobowiązań Uczestnika na podstawie Regulaminu;

c) cele związane z możliwością korzystania z Licencji udzielonej przez Uczestnika w ramach Akcji;

d) cele związane z obroną przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich lub Uczestnika.

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych Uczestnika:

a) dane identyfikacyjne: nick/nazwa, imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,

c) inne dane: wizerunek utrwalony na Zdjęciu.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Mając na względzie przedmiot Akcji określony treścią Regulaminu, zgodnie z którym Administrator wykorzystuje Zdjęcia Uczestnika, Dane Osobowe znajdujące się na Zdjęciu oraz nazwa/nick Użytkownika mogą być udostępniane nieograniczonemu gronu odbiorców za pośrednictwem w Aplikacji Mobilnej Hebe, Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl oraz na profilach portali społecznościowych Administratora (w szczególności: facebook, instagram) i w mailingach Administratora.

6. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania Licencji udzielonej przez Uczestnika na podstawie Regulaminu. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych, Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej Licencji.

7. Źródła przetwarzanych Danych Osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane co do zasady od Uczestnika. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Uczestnikiem biorącym udział w Akcji.

Dane osobowe mogą być również pozyskiwane przez Administratora z portali społecznościowych, takich jak facebook i instagram, na których udostępniane są Zdjęcia przez Uczestników.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:

a) prawo do wycofania zgody, w zakresie w jakim zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jego wycofaniem;

b) prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych;

c) prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

f) prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie zgody;

g) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika .

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: pomoc@hebe.pl) lub z inspektorem ochrony danych ( dpo.polska@jeronimo-martins.com ). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne