Załącznik nr 2 – Zwroty i reklamacje (Regulamin obowiązujący od dnia 13.01.2020)

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe. 
 2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej. 
 3. Ilekroć w Załączniku jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem, chyba, że w Załączniku wyraźnie wskazano inaczej. 

II. Zwroty Produktu 

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem. 
 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży: 
  1. na piśmie, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków, 
  2. w każdym sklepie stacjonarnym Hebe, 
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@drogeriahebe.eu. 
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Drogerii Internetowej Hebe. W związku z tym Sprzedawca rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia. 
 5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego do Zamówienia formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe. 
 6. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę (Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów). 
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (lub Produktów) przed jego upływem. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii Hebe znajduje się na stronie www.hebe.pl. 
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument. 
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy 

Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej. 

 1. Za wyjątkiem sytuacji określonej w następnym zdaniu zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest: 

 

 1. przy płatności szybkim przelewem internetowym – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność, 
 2. przy płatności BLIK – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność, 
 3. przy płatności z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro) – zwrot środków następuje na kartę płatniczą lub konto z której/go dokonana została płatność, 
 4. przy płatności gotówką za pobraniem – zwrot środków dokonywany jest na wskazany przez Klienta numer konta. 

W przypadku odstąpienia od Umowy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zwrot płatności dokonywany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte odstąpieniem, jeżeli Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i w jego treści lub w innym dokumencie) wyraził zgodę na sposób zwrotu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. W takim przypadku uznaje się, że osoba zwracająca Produkt na podstawie w/w oświadczeń i zgód oraz dysponująca dowodem jego zakupu jest upoważniona do odbioru zwracanej w gotówce płatności w imieniu Klienta. 

 1. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny. 
 2. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. 
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: 

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 8. Niniejsza część „Zwroty Produktów” dotyczy uprawnień Konsumenta w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

III. Reklamacje Produktów 

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów mogą być składane pisemnie na adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków, drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@drogeriahebe.eu lub osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. 
 2. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 
 3. Klient zgłaszając reklamację powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza dołączonego do Zamówienia. 
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady. 
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy. 
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w dowolnej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii stacjonarnych Hebe znajduje się na stronie www.hebe.pl. 
 7. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  1. usunięcia wady lub 
  2. wymiany Produktu na wolny od wad lub 
  3. obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub 
  4. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy). 
 9. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 10. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
 12. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w drogerii stacjonarnej Hebe, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi. 
 13. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w drogerii stacjonarnej Hebe, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu. 
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie. W przypadku zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Hebe zwrot ten wydawany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte reklamacją.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta np. zapach perfum się już nie podoba itp.
 17. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W takim wypadku ciężar udowodnienia, że sprzedany Produkt ma wadę obciąża Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca rozpozna reklamację Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca uzna, że reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca skieruje do takiego Klienta niebędącego Konsumentem prośbę i uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta niebędącego Konsumentem informacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem za uzasadnioną wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem będzie należał do Sprzedawcy. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. 
 18. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy. 
 19. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów oraz Klientów nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

Regulaminy