Regulamin promocji „Pierwsze Kroki” 

(„Regulamin”)

  I. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, właściciela drogerii Hebe, zwana dalej „Organizatorem”.

  II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

Wskazana w nagłówku Regulaminu promocja (dalej „Promocja”) trwa od dnia 1 czerwca 2017 przez czas nieokreślony. Promocja może zostać zakończona w dowolnym momencie, jeśli Organizator tak zdecyduje, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI. ust. 4 Regulaminu.  W przypadku zakończenia Promocji, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowejwww.hebe.pl.

  III. ZASADY PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient drogerii Hebe, dokonujący zakupu produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który poprawnie wypełni formularz dostępny w drogeriach Hebe oraz na stronie www.hebe.pl/karta-hebe i stanie się uczestnikiem programu lojalnościowego sklepów Hebe – zgodnie z regulaminem tego programu dostępnym na stronie www.hebe.pl oraz otrzyma kartę uczestnictwa w programie lojalnościowym Hebe, o której mowa w regulaminie tego programu (dalej „Uczestnik” a wskazana wyżej karta uczestnictwa w programie lojalnościowym Hebe zwana jest dalej „Kartą”) .

3. Uczestnicy Promocji  biorą w niej udział, poprzez dokonanie zakupów o których mowa w ust. 4 poniżej z użyciem Karty, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

4. Wzięcie udziału w Promocji, następuje poprzez nabycie przez Uczestnika Promocji jednorazowo (na jednym paragonie) minimum trzech produktów ze zdefiniowanej wcześniej przez Organizatora listy produktów „Pierwsze Kroki”. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian na liście produktów „Pierwsze Kroki”, zaś obowiązująca w danym czasie lista produktów „Pierwsze Kroki”, publikowana jest na stronie internetowej www.hebe.pl.

5. Wraz z nabyciem jednorazowo (na jednym paragonie) po raz pierwszy trzech produktów ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki” Uczestnik Promocji otrzymuje 10% rabatu na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, przy czym rabat ten obowiązywać będzie w okresie 30 dni, począwszy od następnego dnia po dniu nabycia przez Uczestnika Promocji po raz pierwszy produktów ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. O kwotę powyższego rabatu pomniejszona zostanie cena sprzedaży produktów z listy produktów „Pierwsze Kroki”, przy kolejnej transakcji zrealizowanej przez Uczestnika przy użyciu Karty, w okresie o którym mowa powyżej, bez konieczności składania przez Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

6. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji, w okresie 30 dni od dnia następnego przypadającego po dniu nabycia po raz pierwszy produktów ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”, nie dokona przy użyciu Karty, zakupu minimum 2 (dwóch) produktów z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki”, rabat o którym mowa w ust. 5 po upływie powyższego 30-dniowego terminu zostaje anulowany, co oznacza że Uczestnik Promocji traci prawo do skorzystania z tego rabatu.

7. W przypadku anulowania rabatu na zasadach opisanych w pkt III. 6 powyżej, Uczestnik otrzyma ponownie 10% rabat na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, wraz z nabyciem jednorazowo (na jednym paragonie) trzech produktów ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. Rabat ten obowiązywać będzie w okresie 30 dni, począwszy od następnego dnia po dniu nabycia przez Uczestnika Promocji produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nowego rabatu, postanowienia niniejszego pkt. III Regulaminu, stosuje się odpowiednio do takiego nowego rabatu.

8. Uczestnik Promocji w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia na swoim indywidualnym koncie, prowadzonym na stronie internetowej www.Hebe.pl, ilości przeprowadzonych transakcji w danym 30-dniowym okresie z użyciem Karty, dane o wysokości osiągniętego rabatu, okresie pozostałym do zakończenia danego 30-dniowego okresu. Dane na indywidualnym koncie Uczestnika Promocji uaktualniane są co 24 godziny.

9. Przy obliczaniu liczby transakcji dokonanych przez Uczestników w sklepach Hebe przy użyciu Karty, od których uzależnione jest prawo do otrzymania rabatu o którym mowa powyżej, nie uwzględnia się tych transakcji, w stosunku do których Uczestnik dokona późniejszego zwrotu zakupionych produktów, o ile w wyniku takiego zwrotu produktów, Uczestnikowi zostanie zwrócona cała zapłacona przez niego kwota w ramach danej transakcji lub o ile zwrot w ramach danej transakcji dotyczył będzie produktu z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki”. W przypadku dokonania takiego zwrotu przez Uczestnika Promocji, o ile w jego wyniku Uczestnik przestanie spełniać warunki do otrzymania rabatu lub podwyższonego rabatu o którym mowa w niniejszym Regulaminie, taki rabat zostanie anulowany, zgodnie z powyższymi postanowieniami (nie dotyczy to jednak transakcji dokonanych przed takim anulowaniem lub obniżeniem rabatu). W przypadku gdy na skutek dokonanego przez Uczestnika zwrotu zakupionych towarów, dwukrotnie rabat wskazany w niniejszym Regulaminie zostanie anulowany, zgodnie z postanowieniami powyższymi, a Uczestnik wcześniej skorzystał z takiego rabatu (który następnie został anulowany lub obniżony) przy zakupie produktów z listy produktów „Pierwsze Kroki”, Uczestnik traci prawo do otrzymania rabatu opisanego w niniejszym Regulaminie i tym samym zostaje wykluczony z udziału w Promocji.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora zbioru danych osobowych  oraz podmioty do tego uprawnione, w celach przeprowadzenia Promocji oraz programu lojalnościowego Hebe.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Może dokonać tego poprzez kontakt z infolinią HEBE: 22 206 54 00.

4.  Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Promocji, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Promocji oraz może zostać wykluczony z udziału z programie lojalnościowym Hebe, jeśli tak wynika z regulaminu tego programu.

V. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika ( w tym adres e-mail) oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem, telefonicznie  lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora, tj. Uczestnik Promocji nie może skorzystać jednocześnie z rabatu o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz z innych promocji dotyczących nabywanego towaru.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.

4. Organizator  uprawniony jest do zakończenia trwania Promocji w każdym czasie, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowejwww.Hebe.pl. W przypadku zakończenia Promocji, Uczestnik ma prawo do skorzystania z przyznanego mu rabatu, aż do zakończenia danego 30-dniowego okresu, o którym mowa w pkt. III Regulaminu).

5. Warunki Regulaminu Promocji zostaną udostępnione na stroniewww.Hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

---