Zasady udziału w akcji "Wypróbuj nową linię kosmetyków Skin in The City”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej (dalej ogólnie zwanej „Akcją”) pod nazwą "Wypróbuj nową linię kosmetyków Skin in The City” (dalej zwany Skin in The City).

1.2 Organizatorem Akcji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116 – właściciela sklepów Hebe, zwanym dalej Organizatorem.

1.3 Celem przeprowadzenia Akcji jest przekazanie wybranym Klientom sklepów Hebe - członkom programu lojalnościowego Hebe – żelu i kremu z serii Skin in The City w celu poznania ich opinii o tym produkcie. Fundator dostarcza produkty na potrzeby testowania:
1) Krem nawilżający lub matujący 
2) Żal do mycia twarzy Każdej osobie wydawany jest 1 zestaw.

1.4 W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Akcji, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

1.5 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, Organizator zastrzega sobie wybór uczestników Akcji według własnych kryteriów i uznania. Organizator nie jest związany żadnymi zgłoszeniami chęci uczestnictwa w Akcji, jak również nie jest zobowiązany do ujawniania lub uzasadniania kryteriów wyboru uczestników do udziału w Akcji. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają reklamacji.

1.6 Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. ZASADY AKCJI

2.1 W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, będące członkiem programu lojalnościowego Hebe, które w okresie obowiązywania Akcji spełnią wszystkie poniższe warunki.

2.2 Warunkiem udziału w Akcji jest członkostwo w programie lojalnościowym Hebe oraz udostępnienie poprawnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenie do dnia początku akcji zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

2.3 Akcja rozpoczyna się w dniu 25.07.2018 r. i jest akcją zamkniętą, dedykowaną wybranej grupie Klientów Hebe.

2.4 W dniu 25.07.2018 r. wybrana do Akcji grupa Klientów otrzyma email z zaproszeniem do udziału w Akcji.

2.5 Aby wziąć udział w akcji należy:  

Krok 1: Po otrzymaniu emaila z zaproszeniem do Akcji należy kliknąć w grafikę, która przeniesie odbiorcę na adres strony dotyczącej Akcji: 

https://www.hebe.pl/testowanie-skin-in-the-city-zel-krem

Krok 2: Na stronie dotyczącej Akcji możliwa jest rejestracja, która jest warunkiem otrzymania zestawu kosmetyków Skin in The City. Jeśli rejestracja nie jest już możliwa, oznacza to, że wszystkie produkty zostały już rozdane. Podczas rejestracji należy podać numer karty Hebe, imię i nazwisko posiadacza karty Hebe oraz adres e-mailowy i numer telefonu (w celu możliwości skontaktowania się z Klientem).

Krok 3: Po poprawnej rejestracji i wyświetleniu się komunikatu z potwierdzeniem przydzielenia zestawu kosmetyków Skin in The City. Klient powinien zgłosić się do wskazanego Hebe w dniach 28.07-04.08.2018 i po okazaniu karty Hebe oraz numeru kuponu uprawniającego do odbioru – odebrać zestaw kosmetyków Skin in The City.

Krok 4: Zestawy kosmetyków Skin in The City zostaną wydane tylko osobom:

a) których numer karty Hebe będzie identyczny z numerem karty Hebe podanym podczas rejestracji do Akcji;

b) którym na stronie Akcji wyświetlił się komunikat z potwierdzeniem otrzymania zestawu kosmetyków Skin in The City oraz które otrzymały potwierdzenie mailowe wraz z numerem kuponu uprawniającym do odbioru.

Krok 5: Przez kolejne dni Klienci biorący udział w akcji proszeni są o korzystanie z zestawów kosmetyków Skin in The City w celu wyrobienia sobie opinii o produktach.

Krok 6: Najpóźniej do dnia 14.08.2018 osoby zakwalifikowane do Akcji otrzymają e-mail z ankietą dotyczącą zestawów kosmetyków Skin in The City. Ankietę należy wypełnić zgodnie ze swoimi odczuciami i opinią na temat testowanego produktu i odesłać do dnia 17.08.2018.

2.6 Liczba zestawów kosmetyków Skin in The City przeznaczonych do Akcji jest ograniczona względem każdego sklepu. Możliwość wypróbowania produktu otrzyma pierwsze 100 osób, które poprawnie wykonają kroki od 1 do 3, wymienione w podpunkcie 2.5, w 2. punkcie regulaminu (“Zasady Akcji”). Po wyczerpaniu ilości dostępnych produktów strona z rejestracją do Akcji będzie nieaktywna.

2.7 O udziale w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

2.8 Zestawy kosmetyków Skin in The City można odebrać tylko we wskazanym na stronie Akcji Hebe (adres każdego sklepu Hebe jest wyświetlony przy potwierdzeniu otrzymania produktu).

2.9 Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie podczas odbioru karty Hebe z czytelnym kodem kreskowym oraz numeru kuponu uprawniającego do odbioru zestawów kosmetyków Skin in The City. Numer karty Hebe musi być identyczny z numerem karty podanym podczas rejestracji do Akcji. Jedna osoba może odebrać tylko jeden zestaw kosmetyków Skin in The City. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zestaw zostanie odebrany przez osobę nieuprawnioną do posługiwania się kartą programu lojalnościowego Hebe.  

2.10 Uczestnicy Akcji są zobowiązani do wyrażenia opinii na temat odebranego zestawu kosmetyków Skin in The City. Wyrażenie opinii o produkcie jest podstawą do uwzględniania uczestnika w kolejnych Akcjach.

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników ankiet w formie anonimowych statystyk oraz wybranych komentarzy po redakcji w materiałach promocyjnych Hebe oraz do udostępniania tych statystyk oraz komentarzy kontrahentom, będącym fundatorami produktów. Przystępując do niniejszego testowania uczestnicy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowego do komentarzy oraz opinii dotyczących produktów testowanych. Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do komentarzy.

3. REKLAMACJE

3.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego w ciągu 14 dni od momentu zakończenia Akcji na adres BOK Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. Skr. Poczt. Nr 1838, 50-385 Wrocław 46 z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – testowanie zestawów kosmetyków Skin in The City”.

3.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, numer karty Hebe) oraz powód zgłoszenia reklamacji.

3.3 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie oraz w zdjęciach produktów.

4.3 Organizator nie odpowiada za ewentualne błędy w adresie e-mail i wynikające z tego konsekwencje. Organizator nie odpowiada również w przypadku np. nieodczytania e-maila w czasie trwania Akcji, jak też nieodczytania e-maila, który został zakwalifikowany jako SPAM.

4.4 Uczestnik programu lojalnościowego Hebe ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji w każdym czasie przed odebraniem zestawu kosmetyków Skin in The City.

4.5 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

4.6 Produkty nieodebrane podczas trwania danej Akcji przepadają na korzyść Organizatora.

4.7 Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.Hebe.pl.