Regulamin programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe

(„Regulamin”)

I. ORGANIZATOR PROGRAMU WYDAWANIA BONÓW POWITALNYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HEBE

Organizatorem programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, właściciela drogerii hebe, zwana dalej „Organizatorem”.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA   PROGRAMU WYDAWANIA BONÓW POWITALNYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HEBE

1. Program  umożliwiający otrzymanie bonu powitalnego (dalej „Bon powitalny”) obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w dowolnej chwili, co nie będzie miało wpływu na wydane do dnia zakończenia programu Bony powitalne. O zakończeniu programu Organizator poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.hebe.pl. 

2. Realizacja Bonów powitalnych możliwa jest we wszystkich drogeriach hebe na terenie Polski w terminach wskazanych na Bonach powitalnych.

III. ZASADY  PROGRAMU WYDAWANIA BONÓW POWITALNYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania programu spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Uczestnikiem programu może być każdy klient drogerii hebe, będący pełnoletnią osobą fizyczną, dokonujący zakupu produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który poprawnie wypełni oraz podpisze formularz dostępny w drogeriach hebe (dalej „Uczestnik”). W formularzu należy poprawnie podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz jeden ze wskazanych środków komunikacji: adres zamieszkania, adres email, numer telefonu komórkowego. 

3. Otrzymanie Bonu powitalnego uzależnione jest od wyrażenia w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku podania przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Uczestnika programu. Tym samym, po udzieleniu przez Uczestnika programu w/w zgód, Organizator otrzymuje status Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

4. Bon powitalny zostanie wysłany na adres (domowy lub adres e-mail) lub numer telefonu komórkowego wskazany przez Uczestnika programu wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe w formularzu, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego przez Uczestnika formularza.

5. Bon powitalny o wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) może zostać zrealizowany przez Uczestnika po dokonaniu zakupu o minimalnej wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto na jednym paragonie. 

6. Bon powitalny będzie realizowany w dowolnej drogerii hebe w formie pomniejszenia kwoty wskazanej na paragonie - o minimalnej wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto lub większej - o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto (rabat).

7. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego program wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe  obowiązuje jedynie na produkty, które nie muszą być sprzedawane tylko i wyłącznie w aptece lub w punkcie aptecznym oraz które nie podlegają refundacji bądź innym wymogom przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2008.45.271 z póź. zm.).

8. Bon powitalny nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Bon powitalny obowiązuje wyłącznie z transakcjami fiskalnymi. Bon powitalny nie będzie naliczany przy zakupie przez Uczestnika tylko karty podarunkowej, ponieważ jest to transakcja niefiskalna.

10. Uczestnik  programu wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe może otrzymać tylko jeden „Bon powitalny”.

11. Bon powitalny po jego zrealizowaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników programu będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora zbioru danych osobowych oraz podmioty do tego uprawnione, w celach prowadzenia programu lojalnościowego Hebe.

2. Dane osobowe Uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Może dokonać tego poprzez kontakt z infolinią HEBE: 22 206 54 00.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w pro-gramie wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organiza-tora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed wysłaniem przez Organizatora Bonu powi-talnego, Uczestnik traci prawo do otrzymania Bonu powitalnego. 

V. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Każdemu Uczestnikowi programu wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności wydawania Bonów powitalnych z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika ( w tym adres e-mail), dowód zakupu oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje, Uczestnicy programu wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe winni zgłaszać w czasie trwania programu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego zakończenia.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem, telefonicznie  lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w programie wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe oznacza akceptację zasad programu zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy program nie podlega łączeniu z bonami  oferowanymi przez Organizatora w ramach innych programów wydawania bonów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Uczestnicy programu zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.hebe.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na powyższej stronie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

4. Warunki Regulaminu programu wydawania Bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe zostaną udostępnione na stronie www.hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 lutego 2016 r.