REGULAMIN KONKURSU

„Hebe Professional”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem Konkursu jest Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, kapitał zakładowy 148.200,00 zł (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2.  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Hebe Professional” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").

3.  Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.04.2018 r. o godzinie 10:00, a kończy się dnia 22.04.2018 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

4.  Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł (dalej „Fundator”).

5.  Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, t.j.).

6.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

7.  Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.  W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a.  są pełnoletnie;

b.  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c.  mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d.  zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

e.  w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu i dostępne w poście konkursowym na profilu Hebe w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/hebe/ (dalej „Zgłoszenie”).

2.  Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu powinowatych i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.  Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 16.04.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 22.04.2018 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2.  Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń.

3.  Zadaniem Uczestnika jest ułożenie tekstu z użyciem słów: Hebe Professional, pędzle i makijaż. Odpowiedź musi zostać udzielona w komentarzu pod grafiką konkursową, umieszczoną na profilu https://www.facebook.com/hebe/ w dniu 16.04.2018 r., o godzinie 10:00.

4.  Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń, 10 (słownie: dziesięć) osób, które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej w komentarzu pod grafiką konkursową, przesłały najbardziej kreatywne, oryginalne i unikatowe Zgłoszenia (dalej „Zwycięzca”). Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5.  Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 poniżej.

6.  Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl swoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie lub nieprzesłania danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

7.  Do wiadomości mailowej Zwycięzcy, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu dołączona powinna zostać informacja o akceptacji wygranej oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzonego Konkursu, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media Com Warszawa Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Hebe Professional” na cele Konkursu tj. ogłoszenia wyników i wysyłki nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Zostałem poinformowany przez Media Com Warszawa Sp. z o.o. o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności  ich podania.

8.  Nagroda zostanie przekazana drogą pocztową nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymaniaod Zwycięzcy danych, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu..

9.  Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

10.  Naruszenie przez Uczestnika postanowienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

11.  W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 9 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

12.  Po zakończeniu Konkursu - w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zakończenia Konkursu – Komisja Konkursowa wyśle informacje o nagrodzie do maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców.

§ 4 Nagrody

1.  Dla 10 (słownie: dziesięciu) najlepszych Zgłoszeń w Konkursie, przewidziano po jednym zestawie nagród o wartości 176,60 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 17,66 zł na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.  Łączna wartość nagrody wynosi 194,26 zł. W skład zestawu wchodzą:
a) Hebe Professional pędzel do pudrów (F01) – 1 szt.

b) Hebe Professional pędzel do różu, bronzera i rozświetlacza (F02) – 1 szt.

c) Hebe Professional pędzel do rozświetlacza, różu i bronzera (F04) – 1 szt.

d) Hebe Professional pędzel do kresek  (E01) – 1 szt.

e) Hebe Professional pędzel do precyzyjnej aplikacji cieni (E04) – 1 szt.

f) HEBE PROF GĄBKA DO MAKIJAŻU 3D/RÓŻOWA – 1 szt.

g) HEBE PROF GĄBKI DO MAKIJAŻU MINI 3D/2SZT – 1 szt.
h) HEBE PROF PLYN DO CZYSZCZ PEDZLI 150ML – 1 szt.
i) HEBE PROF ODTLUSZCZACZ DO PAZNOKCI 100ML – 1 szt.

j) HEBE TORBA BAWEŁNIANA CZARNA LOGO – 1 szt.

Łączna wartość puli nagród w Konkursie to 1.942,60 zł.

2.  Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody w trybie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w § 4 ust. 1. Regulaminu na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4.  Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5.  Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń.

6.  Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

7.  W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

8.  Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Organizatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 22 czerwca 2018 r. (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: Media Com Warszawa Sp. z o. o., ul.  Wołoska 24, 02-675 Warszawa lub e-mailem: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.  Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

6.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.  Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebraniem przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a)  prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;

b)  prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora zbioru danych osobowych oraz podmioty do tego uprawnione, w celach przeprowadzenia konkursu.

2.  Dane osobowe Uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

3.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 

5.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz wysyłki nagród Zwycięzcom. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.facebook.com/hebe/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem konkursu i nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o konkursie na stronie https://www.facebook.com/hebe/.

3.  Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4.  Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6.  Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

  1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r.