§ 1. [Organizator]

1.  Organizatorem konkursu „Bądź FIT” (dalej „Konkurs”) oraz Sponsorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, zwanej dalej „Organizatorem”.

2.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, ufundowanie Nagród oraz ich realizację na rzecz Zdobywcy(ów) Nagród.

3.  Konkurs organizowany jest pod nazwą "Bądź FIT", zwany jest dalej "Konkursem" i zostanie ogłoszony na stronie http://www.drogeriahebe.pl/badz-fit-na-wiosne.

4.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)

5.  Osoba, która weźmie udział w konkursie i wyrazi zgodę na niniejszy regulamin, zwana jest dalej Użytkownikiem.

§ 2 [Dane osobowe]

1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych na potrzeby przeprowadzenia, obsługi i realizacji Konkursu w tym także do wydania Nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.  

3.  Dane osobowe Użytkowników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej  wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

6.  Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Organizatora.

§ 3. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego albo gdy są przez nich reprezentowane. 

3.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

4.  W Konkursie mogą brać udział osoby które:

a) zarejestrowały się w portalu www.drogeriahebe.pl., zgodnie z regulaminem serwisu internetowego http://www.drogeriahebe.pl/s/regulamin-korzystania-z-uslugi-strona-drogeria-hebe (dalej „Użytkownicy”),

b) posiadają kartę lojalnościową Hebe i w trakcie rejestracji do konkursu podadzą jej numer,

c) za pomocą aplikacji konkursowej prześlą odpowiedzi na zadanie konkursowe,

d) spełni pozostałe wymagania określone w Regulaminie.

Dane Użytkowników muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

5.  Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest niezbędne do wydania nagrody.

6.  Biorąc udział w konkursie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7.  Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi w zakresie pracy konkursowej, w szczególności prawa do utrwalania dowolną techniką w tym na nośnikach magnetycznych, optycznych, papierowych i publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych, oraz zezwala Organizatorowi na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania (w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu). Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.

8.  Odpowiedzi nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich, ani praw osób trzecich, zaś autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie będą  w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

9.  Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zadań Konkursowych.

10.   Organizator ma prawo usunąć Zadania Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

§ 4. [Zasady i przebieg konkursu]

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy znajdujący się pod adresem http://www.drogeriahebe.pl/badz-fit-na-wiosne, wpisując „Swoje motto na bycie fit tej wiosny” oraz przesłać za pomocą tego samego formularza wykonanego przez siebie zdjęcia „swojej wiosennej fit kosmetyczki”.

2.  Konkurs odbywa się w dniach od 18.04.2013 r. godz. 09.00 do 28.04.2013 r. do godz. 23.59.

3.  Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie jednakże tylko raz może wygrać Nagrodę w ciągu całego Konkursu.

4.  Zadania konkursowe polegają na:

a)  Stworzeniu i przesłaniu swojego motta na bycie fit tej wiosny (maks. 200 znaków - odpowiedź wraz ze „spacjami”), oraz

b)  Wykonaniu i przesłaniu zdjęcia „swojej wiosennej fit kosmetyczki”.

5.  Organizator wyłoni 25 zwycięskich zadań konkursowych i obwieści wyniki na stronie www.drogeriahebe.pl. Zwycięzcy otrzymają zestawy produktów fitnesowych + nagrodę pieniężną na kwotę o równowartości 10% wartości zestawów produktów fitnesowych. .

6.  Oceny oraz wyboru najciekawszych zadań konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

7.  Wyłonienie zwycięzców w Konkursie w ilości 25 osób (10 wśród osób, które nadesłały motto o którym mowa w § 4 pkt. 4 a) i 15 osób które nadesłały zdjęcia, o których mowa w § 4 pkt. 4 b)) przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 07.05.2013 roku.

8.  Oryginalność odpowiedzi, kreatywność, styl wypowiedzi i poprawność językowa oraz w przypadku zdjęć estetyka, pomysłowość, merytoryczne dopasowanie do zadanego tematu wykonania to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców

9.  Zadanie konkursowe o którym mowa w § 4 pkt. 4 a):

• powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

• nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

• nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora

• nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

10.  Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym zawierające nazwy obraźliwe oraz ogólnie uznane za wulgarne, jak i nie związane z założeniami regulaminu i tematem Konkursu, napisane w sposób uniemożliwiający lub utrudniający czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych, oraz wysłane po terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 2, nie będą brały udziału w Konkursie.

11.  Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a) ustalenia zasad Konkursu,

b) oceny nadesłanych prac,

c) wyłonienia zdobywcy/ów Nagrody w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

12.  W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo.

13.  Konkurs odbywa się za pomocą aplikacji konkursowej znajdującej się pod adresem: www.drogeriahebe.pl i tylko za pomocą tej aplikacji możliwe jest oddanie głosu oraz uzupełnienie formularza zawierającego zadanie konkursowe.

14.  Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni w dniu 10.05.2013 r. drogą elektroniczną na adres email podany w trakcie rejestracji do strony www.drogeriahebe.pl.

15.  Nagrody zostaną przyznane po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 5. [Nagrody]

1.  Nagrodami w Konkursie jest 25 zestawów akcesoriów do fitnessu, które można wykorzystać w codziennych ćwiczeniach.

2.  Wartość jednego zestawu stanowi kwotę od 200,00 złotych brutto do 215 złotych brutto plus nagroda pieniężna w wysokości 10 % wartości jednej nagrody.

3.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody pieniężnej i wyraża zgodę na potrącenie stosownej zaliczki lub wpłacenie równowartości (w przypadku nagród niepieniężnych) na podatek z tego tytułu przez Organizatora.

Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do uiszczenia należnego podatku w jego imieniu, o którym mowa w powyżej. Przez dane niezbędne do odprowadzenia podatku rozumie się: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, rok urodzenia).

4. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie w ilości 25 osób przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 07.05.2012 roku.

5.  Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie i Biurze Zarządu Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www.drogeriahebe.pl, nie wcześniej jednak niż od dnia 10.05.2013 roku oraz w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu Konkursu. Na liście publikowane będzie imię, pierwsza litera nazwiska oraz nazwa miejscowości zamieszkania Zwycięzcy lub nick, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

6. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Zwycięzcę odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody, zawierającą informacje o adresie sklepu na który ma zostać przesłana nagroda w celu jej odebrania. Nagroda, danych odnoszących się do § 5.2, oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Konkursu. Zaznacza się, że korespondencja o której mowa w niniejszym punkcie powinna być nadana za pomocą Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej. Po upływie tego terminu nie będzie brana pod uwagę a nagroda nie zostanie wydana.

7. Zwycięzca po spełnieniu obowiązku określonego w pkt. 5 ma możliwość osobistego odbioru Nagrody w terminie 30 dni licząc od dnia nadania korespondencji o której mowa w pkt 6. we wskazanej przez siebie Drogerii Hebe.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

- nieodebrania nagrody w uzgodnionym terminie z winy Zwycięzcy,

- przekazania korespondencji o której mowa w pkt. 5 po upływie wyznaczonego terminu,

- podania błędnego adresu sklepu,

- podania błędnych, niepełnych lub niepodania danych Zwycięzcy w wyznaczonym terminie,

- wystąpienia zmiany danych Zwycięzcy, o których Organizator nie został należycie poinformowany.

Do wszystkich w/w przypadków stosuje się 7 dniowy termin (od zmiany danych), o którym mowa w niniejszym punkcie regulaminu.

9. Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie internetowej: http://www.drogeriahebe.pl/sklepy.

10. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, w przypadku nie odebrania jej w terminie, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu na swój koszt.

11. Zwycięzca nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty pieniężną.

12. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

13. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, o czym powinien uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.

§ 6 [Komisja konkursowa]

1.  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komisja konkursowa. Komisja dokonuje weryfikacji przyznania nagrody i rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem.

2   Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

3.  Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje pisemne żądanie w siedzibie lub w Biurze Zarządu Organizatora.

4.   Do zadań Komisji należy:

a)  Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

b)  Nadzorowanie przebiegu konkursu,

c)  Podpisanie listy osób – Zwycięzców konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d)  Prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

§ 7 [Prawa i obowiązki Uczestników]

1.  Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2.  Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3.  Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§ 8 [Prawa i obowiązki Organizatora]

1.  Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim profilu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a.  biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta,

b.  biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie www.drogeriahebe.pl,

c.  prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d.  prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu oraz zabezpieczeń nas stronie www.drogeriahebe.pl,

e.  prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.  

3.  W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i może zaproponować inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie proponowana.

4.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b.  połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia,

c.  szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem www.drogeriahebe.pl,

§ 9 [Reklamacje]

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – „Konkurs Bądź Fit ”.

2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz własnoręczny podpis.

3.  Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4.  Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust.1 nie będą rozpatrywane.

§ 10 [Postanowienia końcowe dotyczące niniejszego Regulaminu]

1.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronie internetowej http://www.drogeriahebe.pl/s/regulamin-konkursu-badz-fit-na-wiosne Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie i Biurze Zarządu Organizatora.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu.  

4.  Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

5.  W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników w szczególności umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie i Biurze Zarządu Organizatora.

6.  Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

7.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.

8.  Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

9.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

11.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Warszawa dn. 16.04.2013 r.