REGULAMIN KONKURSU Bambino. Podróże z wyobraźnią z HEBE.

  § 1  Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą: Bambino. Podróże z wyobraźnią z HEBE. (dalej: „Konkurs”).

2.  Organizatorem Konkursu jest Chapter 1 Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy-KRS pod numerem KRS: 0000472120, NIP: 7792415251, REGON: 302498220 (dalej: „Organizator”).

3.  Zleceniodawcą organizacji Konkursu jest Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293724, NIP: 7770002866, REGON: 630007112, kapitał zakładowy w wysokości 4.653.537,00 złotych.

4.  Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59 (dalej również jako ,,Okres Trwania Konkursu”).

5.  Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.  Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę.

7.  Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: podrozezwyobraznia.pl.

  § 2  Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce i które dokonały zakupu produktów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego) (dalej: „Uczestnicy”).

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

3.  Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

4.  Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści odpowiedzi, jaka powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, polegającym na wymyśleniu i przesłaniu za pośrednictwem SMS-a zgłoszeniowego, odpowiedzi na zadanie konkursowe, które polega na „Opisaniu krótko swojej rodzinnej, wymarzonej podróży.”

5.  Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do odpowiedzi, powstałej w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Regulaminu oraz że treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

6.  W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

7.  Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, w tym bramek SMS.

8.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

  § 3  Zasady udziału w Konkursie i zasady Konkursu

1.  Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

1)  dokonać w okresie trwania konkursu (tj. od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.) zakupu w sieci drogerii HEBE co najmniej jednego produktu marki Bambino dystrybuowanego przez Nivea Polska Sp. z o.o. innego niż mydło Bambino 90g oraz innego niż produkty z linii Bambino Rodzina (dalej ,,Produkt”) potwierdzonego odpowiednim dowodem zakupu,

2)  zachować przez okres do 4 tygodni, licząc od dnia zakończenia Konkursu (tj. do dnia 22 maja 2019 r.), oryginalny dowód zakupu Produktu,

3)  dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie SMS-a, zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe, które polega na „Opisaniu krótko swojej rodzinnej, wymarzonej podróży.” na numer 70996 z telefonu komórkowego dalej „Odpowiedź” (opłaty za wysyłanie SMS-ów wynoszą: a) w przypadku SMS-ów niezawierających polskich znaków: 0,62 zł z VAT za jednego SMS-a o długości do 160 znaków a za SMS-y dłuższe – 0,62 zł z VAT za każde 153 znaki oraz b) w przypadku SMS-ów zawierających polskie znaki lub inne znaki specjalne z zakresu kodowania UTF-8: 0,62 zł z VAT za jednego SMS-a o długości do 70 znaków a za SMS-y dłuższe – 0,62 zł z VAT za każde 67 znaków)

2.  Dowodem dokonania zakupu Produktu uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest paragon fiskalny lub faktura VAT imienna, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

1)  jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep HEBE, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)  nie jest uszkodzony i nie budzi wątpliwości co do zawartych na niej treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny;

3.  Dopuszcza się użycie małych i dużych liter. W Konkursie nie biorą udziału wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie lub treści sprzeczne z prawem bądź normami społecznymi.

4.  Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i prześlą Organizatorowi najlepsze pod względem oryginalności i ciekawej treści Odpowiedzi.

5.  W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS zgłoszeniowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie.  SMS zwrotny będzie odsyłany automatycznie na numer telefonu uczestnika, który dokonał zgłoszenia po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia we wskazanym systemie SMS. SMS zwrotny nie potwierdza spełnienia przez uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie lub danym ogłoszeniu konkursowym a jedynie odebranie przez system rejestrujący zgłoszenia uczestnika. Po przesłaniu Odpowiedzi Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej.

6.  Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić taką ilość Odpowiedzi, która odpowiada ilości produktów określonych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu zakupionych przez niego w czasie trwania konkursu. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu Produktów określonych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, udokumentowanie takiego zakupu może być stwierdzone jednym dowodem zakupu. Przykładowo: Uczestnik dokonując jednorazowego zakupu Produktów, udokumentowanego na jednym oryginale dowodu zakupu może nadesłać jeden SMS zgłoszeniowy; w przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu co najmniej 3 Produktów udokumentowanego na jednym oryginale dowodu zakupu, Uczestnik może nadesłać 3 SMS-y zgłoszeniowe, Uczestnik dokonujący jednorazowego zakupu co najmniej 10 Produktów udokumentowanego na jednym oryginale dowodu zakupu może nadesłać 10 SMS-ów zgłoszeniowych. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do Konkursu na podstawie zakupu jednego Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu wysłane przez tego samego Uczestnika z tego samego lub z więcej niż jednego numeru telefonu lub przez kilku uczestników stanowi naruszenie Regulaminu i powoduje wykluczenie Uczestnika a także utratę prawa do ewentualnie przyznanej już nagrody. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, § 5 ust. 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7.  Odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu:

1)  powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2)  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, rasistowskich lub treści sprzecznych z prawem bądź normami społecznymi,

3)  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

8.  Uczestnik wysyłając SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora na numer telefonu, z którego nastąpiło zgłoszenie, w celach związanych z realizacją Konkursu , w tym powiadomienia o wygraniu nagrody.  

9.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia stosownych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wymogów prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, w szczególności dowodów zakupu produktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród wymienionych w § 4 Regulaminu.

  § 4  Nagrody

1.  W Konkursie zostanie przyznanych 1 nagroda główna (dalej nazywana Nagrodą główną) oraz 200 zestawów nagród zwanych dalej „Nagrodami 2 stopnia”. Nagroda główna to karta przedpłacona Sodexo „Travel & Spa” o wartości 5000 zł. Każda Nagroda 2 stopnia składa się z książki pt. „Bolek i Lolek na szlaku polskich kultur” oraz misia o łącznej wartości rynkowej 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 00/100) brutto (z VAT).

2.  Jury wyłania Zwycięzców spośród SMS-ów zgłoszeniowych zawierających Odpowiedzi, zarejestrowanych w systemie SMS Organizatora, zgodnie z procedurą wskazaną w § 5 Regulaminu.

3.  W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie (tzn. dokonać wielu zgłoszeń z zachowaniem zasad opisanych w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu), przy czym jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.  Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

5.  Do każdej z Nagród (dalej: „nagrody właściwe”) zostanie w każdym przypadku przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% nagrody właściwej, na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 200 z. 176, z późn. zm.). Uczestnik, biorąc udział w Konkursie oświadcza, że akceptuje, iż – w przypadku przyznania mu Nagrody - kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego podatku oraz oświadcza, że będzie on współdziałał z Organizatorem w celu umożliwienia Organizatorowi wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Organizator jako płatnik podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego.

6.  Zwycięzca zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do uregulowania podatku dochodowego, najpóźniej w momencie odbioru nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, wskazanie właściwego urzędu skarbowego).

  § 5  Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  Oceny Odpowiedzi na zadanie konkursowe dokonywać będzie jury powołane przez Organizatora (dalej: „Jury”).

2.  Jury wybiera Zwycięzców biorąc pod uwagę:

a)  oryginalność Odpowiedzi,

b)  kreatywność Odpowiedzi,

3.  Decyzja Jury o przyznaniu Nagrody jest ostateczna.

4.  Z posiedzenia Jury przyznającego Nagrody sporządza się protokół.

5.  Jury ogłaszać będzie rozstrzygnięcie Konkursu na stronie internetowej www.podrozezwyobraznia.pl – spośród SMSów Zgłoszeniowych zarejestrowanych w systemie SMS Organizatora Konkursu - w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

6.  Organizator powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu Nagrody, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia, telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS zgłoszeniowy. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej trzykrotnie w ciągu 3 dni roboczych. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z terminami wskazanymi powyżej, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może (ale nie musi) zostać przyznana na rzecz kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie.

7.  Zwycięzca w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej konkurs@podrozezwyobraznia.pl swoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz skan dowodu zakupu Produktów, który zgodnie z niniejszym Regulaminem potwierdza spełnianie warunków udziału w Konkursie.  

8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej z powodu zmiany przez Uczestnika numeru telefonu w czasie trwania Konkursu lub w sytuacji kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony oraz w każdej innej sytuacji, gdy Uczestnik nie odbierze połączenia zainicjowanego przez Organizatora.

9.  Nagroda wraz z protokołem odbioru Nagrody, zostaną do Zwycięzcy przesłane za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę kompletnych danych wraz z prawidłowym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu, o których mowa w ust. 7 powyżej. Organizator może poprosić Zwycięzcę o wysłanie oryginału dowodu zakupu w celu jego weryfikacji, przy czym w przypadku prośby Organizatora o której mowa powyżej, jest to warunek konieczny do wydania Nagrody. W przypadku braku przesłania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, skanu dowodu zakupu bądź oryginału dowodu zakupu, odmowy przyjęcia przesyłki zawierającej Nagrodę lub niepodjęcia w terminie przesyłki zawierającej Nagrodę, Zwycięzca traci prawo do jej otrzymania, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana na rzecz kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie. 

  § 6  Ochrona danych osobowych

1.  Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią § 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę - Administratora danych osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących numer telefonu (§ 3 ust. 8 Umowy), natomiast wyłonieni spośród Uczestników Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę - Administratora danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL, dane wskazane na przesłanym do Organizatora dowodzie zakupu. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 7 Regulaminu, Zleceniodawca - Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

2.  Zwycięzca Konkursu wraz z przesłaniem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej wyraża zgodę na kontakt mailowy Organizatora na adres email, z którego pochodzi wiadomość w celach kontaktowych na potrzeby Konkursu.

3.  Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu.

4.  Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców przetwarzanych w związku z Konkursem jest Zleceniodawca, tj. NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych /dalej „Administrator”/. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Zleceniodawcy, w szczególności Organizatorowi, wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

5.  Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż:

1)  dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)  realizacji Konkursu na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przesłanie SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu.

oraz

b)  w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 7, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

2)  prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu;

3)  Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com.

4)  dane mogą będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z Konkursem, w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi kurierskie;  w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej,

5)  dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, określony w § 1 ust. 4 Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

6)  Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Zleceniodawcy lub osobiście na adres Zleceniodawcy lub na adres e-mail IDO@beiersdorf.com;

7)  Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie e-mail na adres konkurs@podrozezwyobraznia.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w § 7 Regulaminu, Zleceniodawca jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

8)  Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

9)  podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie;

10)  dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.  Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator dodatkowo informuje Zwycięzców, iż:

1)  dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)  wydania nagród i związanych z tym obowiązków podatkowych przez Zleceniodawcę (złożenie deklaracji podatkowych), na podstawie zgody Zwycięzcy w zakresie kontaktu w drodze wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) oraz obowiązku wydania nagrody/nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),

b)  realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

c)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

2)  prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Zwycięzcę żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie § 7 Regulaminu;

3)  dane osobowe Zwycięzców będą powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi kurierskie, usługi księgowe oraz usługi informatyczne oraz mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi prawne. Dodatkowo, dane osobowe Zwycięzców są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od nagrody). W żadnym jednak wypadku dane osobowe Zwycięzców nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

4)  dane będą przetwarzane od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu do dnia 31 sierpnia 2019 r. lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 10 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

5)  Zwycięzcy przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Zleceniodawcy, osobiście na adres Zleceniodawcy lub na adres e-mail IDO@beiersdorf.com;

6)  w przypadku przyjęcia nagród Zwycięzca nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych w pkt. 4 powyżej. Zwycięzca może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;

7)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wręczenie przyznanej w Konkursie nagrody.

  § 7  Postępowanie reklamacyjne

1.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej reklamacji przesyłanej listem poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2.  Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.  Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym.

  § 8  Prawa autorskie

1.  Z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na korzystanie z Odpowiedzi we wszelkich celach związanych z Konkursem (dalej w skrócie: Licencja) i zobowiązuje się jej nie wypowiadać przez okres lat 5, licząc od dnia zakończenia Konkursu. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Licencji na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez Internet, w tym w serwisach Instagram i Facebook.

2.  Uczestnik udziela również Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na wykorzystywanie Odpowiedzi dla celów reklamowych i promocyjnych zarówno Organizatora jak i Zleceniodawcy, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych Organizatora a także zezwolenia na dokonywanie zmian i modyfikacji Odpowiedzi i korzystanie z tak zmienionej Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

3.  W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem przez Odpowiedź praw autorskich przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi postępowania sądowego w tym zakresie, Laureat bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego Organizatora, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia skierowane przeciw Organizatorowi (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

  § 9  Postanowienia końcowe

1.  Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie podrozezwyobraznia.pl

2.  Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.  Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej podrozezwyobraznia.pl

5.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora telefonii komórkowej, w którego sieci komórkowej Uczestnik posiada swój numer telefonu. Organizator nie odpowiada również za indywidualne ustawienia telefonu Uczestnika, które mogą mieć wpływ na udział Uczestnika w Konkursie.

Załącznik numer 1 do regulaminu: Lista sklepów objętych promocją

Nazwa

Ulica

Kod

Miejscowość

Województwo

Drogeria HEBE

ul. Lipowa 30

15-427

Białystok

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze)

15-660

Białystok

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Świętojańska 15 (Galeria Alfa)

15-277

Białystok

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Bohaterów Monte Cassino 10 (Park Handlowy PKS)

15-873

Białystok

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Czekoladowa 7/9 (Aleja Bielany)

55-040

Bielany Wrocławskie /Kobierzyce

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Sarni Stok 2 (CH Sarni Stok)

43-300

Bielsko-Biała

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park)

43-300

Bielsko-Biała

śląskie

Drogeria HEBE

Al. Jana Pawła II 49 (Metro Park)

23-400

Biłgoraj

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Partyzantów 2a (Galeria Rondo)

32-700

Bochnia

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Daszyńskiego 41B (Milo Park)

59-920

Bogatynia

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Zgorzelecka 12

59-700

Bolesławiec

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Łokietka 24b (Park handlowy)

49-300

Brzeg

opolskie

Drogeria HEBE

ul. Partyzantów 23

28-100

Busko Zdrój

świętokrzyskie

Drogeria HEBE

ul. Zygmunta Augusta 5/7

85-082

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady)

85-171

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Kruszwicka 1 (Galeria Rondo)

85-213

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)

85-739

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Mariana Rejewskiego 3 (Auchan)

85-791

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (Carrefour - Plejada) 

41-923

Bytom

śląskie

Drogeria HEBE

Pl. T. Kościuszki 1 (CH Agora)

41-902

Bytom

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Grudzińskich 4  (Vendo Park)

 64-800

Chodzież

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Wolności 22

41-500

Chorzów

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Korfantego 23 (Stela)

43-400

Cieszyn

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Kościuszki 1

42-202

Częstochowa

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Jagiellońska 1

42-216

Częstochowa

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria)

41-300

Dąbrowa Górnicza

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Katowicka 1b

41-300

Dąbrowa Górnicza

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Nosala 2 (Galeria Dębiecka)

39-200

Dębica

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody)

82-300

Elbląg

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Plac Miejski 1 (Brama Mazur)

19-300

Ełk

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Rzyczypospolitej 33b (Gildia)

80-463

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Noskowskiego 1

80-171

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Podwale 5 (City Forum)

80-895

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk)

80-819

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Spacerowa 48 (CH Osowa)

80-299

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Kilińskiego 4 (Galeria Metropolia)

80-452

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze)

80-398

Gdańsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Świętojańska 32

81-372

Gdynia

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Zwycięstwa 7

44-100

Gliwice

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Piłsudskiego 3 (Park handlowy)

67-200

Głogów

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Witkowska 1

62-200

Gniezno

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Dworna 27E (Park Handlowy)

19-200

Grajewo

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Ułanów Karpackich 3 (Galeria Hosso)

66-620

Gubin

lubuskie

Drogeria HEBE

ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

88-109

Inowrocław

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul .Podhalańska 26 (Galeria Zdrój)

44-335

Jastrzębie Zdrój

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

58-506

Jelenia Góra

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Pl. św.Józefa 12

62-800

Kalisz

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka)

40-315

Katowice

śląskie

Drogeria HEBE

ul. 3 Maja 30 (Galeria Katowicka)

40-097

Katowice

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Księdza Piotra Skargi 6 (Supersam)

40-091

Katowice

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Kościuszki 229 (Libero)

40-600

Katowice

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Kozielska 20 (Carrefour)

47-220

Kędzierzyn Koźle

opolskie

Drogeria HEBE

ul. Budowlana 11 (Stop Shop)

11-400

Kętrzyn

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Sienkiewicza 27

25-007

Kielce

świętokrzyskie

Drogeria HEBE

ul. Warszawska 26 (CH Korona)

25-312

Kielce

świętokrzyskie

Drogeria HEBE

ul. Wapiennikowa 14

25-112

Kielce

świętokrzyskie

Drogeria HEBE

ul. Paderewskiego 1 (Atrium Koszalin)

75-736

Koszalin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Miodowa 21 (Stary Browar)

83-400

Kościerzyna

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Warszawska 63

26-900

Kozienice

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Floriańska 43

31-019

Kraków

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka)

30-644

Kraków

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Pawia 5 ( Galeria Krakowska)

31-154

Kraków

małopolskie

Drogeria HEBE

Al. Gen. Bora Komorowskiego 41 (Galeria Serenada)

31-876

Kraków

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Bieszczadzka 29 (galeria VIVO)

38-400

Krosno

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Sienkiewicza 10

05-120

Legionowo

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Piłsudskiego 31"C" (Galeria Gondola)

05-120

Legionowo

mazowieckie

Drogeria HEBE

Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno/Park Leszno)

64-100

Leszno

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza)

89-620

Lipienice( Chojnice)

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Szarych Szeregów 1

59-800

Lubań

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

59-300

Lubin

dolnośląskie

Drogeria HEBE

Al. Witosa 32 (Atrium Felicity)

20-315

Lublin

lubelskie

Drogeria HEBE

aleja Unii Lubelskiej 2 (Tarasy Zamkowe)

20-108

Lublin

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Orkana 6 (Galeria Orkana)

20-504

Lublin

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Oleska 20

42-700

Lubliniec

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Warszawska 201 i 203 (Galeria Łomianki)

05-092

Łomianki

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Brukowa 25

05-092

Łomianki

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Piłsudskiego 121a (Park Handlowy)

18-400

Łomża

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. Broniewskiego 9 (Premium Park)

99-400

Łowicz

łódźkie

Drogeria HEBE

ul. Pomorska 585

90-201

Łódź

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Limanowskiego 2/4

91-059

Łódź

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Piotrkowska 30/32- Jaracza 2 (C. H. Magda)

90-410

Łódź

łódzkie

Drogeria HEBE

Al. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki)

90-001

Łódź

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Piłsudskiego 94 (CH Tulipan)

92-202

Łódź

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Mielec

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Stary Rynek 14

06-500

Mława

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Wojska Polskiego  22c (Karuzela)

11-700

Mrągowo

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Harcerska 2

05-100

Nowy Dwór Mazowiecki

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony)

33-300

Nowy Sącz

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska)

10-748

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

Al. Piłsudskiego 16 (Aura Centrum Handlowe Olsztyna)

10-576

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Nowy Otok 11(Quick Park)

55-200

Oława

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Władysławowo 65 (MMG Center Ciechanów)

06-406

Opinogóra Górna

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Ozimska 14/16 lok. 36

45-057

Opole

opolskie

Drogeria HEBE

ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska)

14-100

Ostróda

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Królowej Jadwigi 9

32-600

Oświęcim

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Sierakowskiego 1a

05-500

Piaseczno

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Okulickiego 20C

05-500

Piaseczno

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. 14 lutego 26 (VIVO! Piła)

64-920

Piła

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Słowackiego 123 (Focus Mall)

97-300

Piotrków Trybunalski

łódźkie

Drogeria HEBE

ul. Warszawska 48 (Service Centre)

12-200

Pisz

warmińsko-mazurskie

Drogeria HEBE

ul. Tysiąclecia 2a (Mosty)

09-400

Płock

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Kopalniana 4A

59-100

Polkowice

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Dąbrowskiego 27 a

60-840

Poznań

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Św. Marcin 24 (Galeria handlowa MM)

61-805

Poznań

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. 28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec)

61-441

Poznań

wielkopolskie

Drogeria HEBE

Pl. Wiosny Ludów 2 (Kupiec Poznański)

61-831

Poznań

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Kościuszki 47

05-800

Pruszków

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. W. Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa)

37-700

Przemyśl

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Lubelska 2 ( Galeria Zielona)

24-100

Puławy

lubelskie

Drogeria HEBE

ul.Opawska 18

47-400

Racibórz

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Rybnicka 97 (Galeria Śląska)

47-400

Racibórz

śląskie

Drogeria HEBE

Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1)

26-600

Radom

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Struga 73

26-615

Radom

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)

26-600

Radom

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Konstytucji 3go Maja (CH Nowa Mleczarnia)

05-250

Radzymin

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Preisnera 2 (Park Handlowy)

21-300

Radzyń Podlaski

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Konstytucji 3 maja 2

96-200

Rawa Mazowiecka

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Grunwaldzka 108 (Auchan)

84-230

Rumia

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik)

44-200

Rybnik

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Rynek 5

44-200

Rybnik

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Piłsudskiego 34 (CH Europa II)

35-001

Rzeszów

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Grunwaldzka 6

35-068

Rzeszów

podkarpackie

Drogeria HEBE

Al. Kopisto 1 (Millenium Hall)

35-315

Rzeszów

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Partyzantów 16B (HopStop)

08-110

Siedlce

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Wojska Polskiego 11 (Dekada Sieradz)

98-200

Sieradz

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Wyszyńskiego 17 (Vendo Park)

96-100

Skierniewice

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk)

76-200

Słupsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Szczecińska 58 (CH Jantar)

76-200

Słupsk

pomorskie

Drogeria HEBE

ul.Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo)

37-450

Stalowa Wola

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Południowa 5 (Saller)

66-100

Sulechów

lubuskie

Drogeria HEBE

ul. Dwernickiego 15 (Plaza)

16-400

Suwałki

podlaskie

Drogeria HEBE

ul. św. Antoniego 2 (Auchan)

62-080

Swadzim

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 (Centrum Handlowe INBAG)

64-500

Szamotuły

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Wiosenna 32 (Galeria Gryf)

70-807

Szczecin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

Al.. Niepodległości 36 (Galeria Kaskada)

70-404

Szczecin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Struga 42 (Outlet)

70-784

Szczecin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Santocka 18/7

71-113

Szczecin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Wyzwolenia 18/20 (Galaxy)

70-554

Szczecin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Wyszyńskiego 17 (Galeria Venus)

21-040

Świdnik

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Wojska Polskiego 28 (Galeria Hosso)

78-300

Świdwin

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Słowiańska 1 (Galeria Hoso)

66-200

Świebodzin

lubuskie

Drogeria HEBE

ul. Kościuszki 15 (StopShop)

72-600

Świnoujście

zachodnio-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Kwiatkowskiego 8

39-400

Tarnobrzeg

podkarpackie

Drogeria HEBE

ul. Krakowska 6

33-100

Tarnów

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów)

33-100

Tarnów

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Krakowska 149 (Galeria Tarnovia)

33-100

Tarnów

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)

83-110

Tczew

pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Szeroka 37A

87-100

Toruń

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Żółkiewskiego (Atrium Copernicus) 15

87-100

Toruń

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Broniewskiego 90 (Plaza)

87-100

Toruń

kujawsko-pomorskie

Drogeria HEBE

ul. Kopernika 3B

64-980

Trzcianka

wielkopolskie

Drogeria HEBE

ul. Towarowa 2 (Gemini Tychy)

43-100

Tychy

śląskie

Drogeria HEBE

ul. Wieniawskiego 19

58-306

Wałbrzych

dolnośląskie

Drogeria HEBE

Al.Jerozolimskie 11/19

00-508

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Solec 83

00-382

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Rondo ONZ 1

00-124

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Kijowska 1/Targowa 24

03-733

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)

02-566

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

00-024

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta)

02-326

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Żelazna 32

00-832

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek)

03-287

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Górczewska 124 (Wola Park)

01-460

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Światowida 17 (Galeria Północna)

03-144

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

Al. Rzeczypospolitej 23

02-972

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Pociskowa 4 (HopStop)

04-471

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Dereniowa 10

02-776

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Magiczna 22 (Magiczna Park)

03-289

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Przyczółkowa 219 (Vis a Vis)

02-962

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska)

01-493

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Żegańska 2a (Stacja Międzylesie)

04-713

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Banderii 4

01-164

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

Al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

02-222

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

Al. Piłsudskiego 2

05-077

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Jubilerska 1/3 (King Cross Praga)

04-190

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Konstruktorska 10C

02-673

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Lindleya Williama 16

02-013

Warszawa

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

05-200

Wołomin

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Wójtówka 2c

96-500

Wójtówka (Sochaczew)

mazowieckie

Drogeria HEBE

ul. Borowska 114

50-552

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Oławska 13

50-123

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Podwale 37/38

50-040

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Sucha 1 (Wroclavia Shopping Center)

50-086

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Francuska 6 (Auchan)

55-040

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Zakładowa 12b (Promenady Wrocławskie)

50-231

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Gubińska 2a

54-434

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Sienkiewicza 76

54-349

Wrocław

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Kościuszki 7

34-500

Zakopane

małopolskie

Drogeria HEBE

ul. Legionowa 11 (Galeria Bem)

18-300

Zambrów

podlaskie

Drogeria HEBE

ul Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza)

22-400

Zamość

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Lwowska 56 (Galeria Lwowska)

22-400

Zamość

lubelskie

Drogeria HEBE

ul. Popiełuszki 2a

95-100

Zgierz

łódzkie

Drogeria HEBE

ul. Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska)

59-900

Zgorzelec

dolnośląskie

Drogeria HEBE

ul. Dąbrówki 5 (Carrefour)

65-096

Zielona Góra

lubuskie

Drogeria HEBE

ul. Wrocławska 17 (Focus Mall)

65-427

Zielona Góra

lubuskie

Drogeria HEBE

ul. Jana Pawła II 41 (Retail Park)

44-240

Żory

śląskie

Drogeria HEBE

ul. 1go Maja 40/42/44 (Galeria Dekada)

96-300

Żyrardów

mazowieckie