REGULAMIN KONKURSU „Kierunek Korea” (dalej „Konkurs”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050676, NIP: 5251347382, Regon: 012576096, kapitał zakładowy 148.200,00 zł (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

3.Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.08.2018 o godzinie 10:00:00, a kończy się dnia 13.09.2018 o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu”).

4.Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (dalej „Fundator”).

5.Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, wspierany, administrowany przez serwis Facebook, który nie ponosi także odpowiedzialności za Konkurs.

6.Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) 

7.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania: 

a.są pełnoletnie;

b.posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c.mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

d.wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

e.w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu i dostępne w poście konkursowym na profilu Hebe w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/hebe/ (dalej „Zgłoszenie”).

2.Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.Udział w Konkursie jest możliwy jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 30.08.2018 od godziny 10:00:00 do dnia 13.09.2018 do godziny 23:59:59. Zgłoszenia w Konkursie po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

2.Konkurs polega na wykonaniu Zadania konkursowego. Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń Zadaniu konkursowym, pod warunkiem, iż będą się one różniły treścią Zadania konkursowego.

3.„Zadaniem konkursowym” Uczestnika jest uruchomienie aplikacji konkursowej i postępowanie zgodnie ze wskazanym poleceniem w Zadaniu konkursowym „Kierunek Korea” umieszczonym w dniu 30.09.2018 r. na profilu marki Hebe w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/hebe/. 

4.Celem tego „Zadania konkursowego” jest wyłonienie obdarzonych największą kreatywnością Uczestników, którzy rozwiążą Zadanie konkursowe. O wyborze Zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa. Kryterium przyznania Nagrody przez Komisję Konkursową jest jak najbardziej kreatywne i oryginalne rozwiązanie Zadania konkursowego przez Uczestnika.

5.Zadanie konkursowe polega na zagraniu w grę polegającą na łapaniu spadających obiektów do koszyka a następnie odpowiedź na pytanie konkursowe: „Aloes, śluz ślimaka, kakao, kokos, miód, wosk pszczeli, herbata, bambus, węgiel, czy ryż? Wybierz swój ulubiony składnik kosmetyków koreańskich i napisz, dlaczego cenisz go najbardziej!”

6.W Konkursie zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców. Każdemu Zwycięzcy przysługuje 1 (słownie: jedna) Nagroda o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu z zastrzeżeniem § 3 ust. 8, 9, 10, 11 Regulaminu. Odpowiedź musi zostać udzielona w aplikacji, w odpowiednio do tego wyznaczonym polu tekstowym, umieszczonej na profilu https://www.facebook.com/hebe/ w dniu 30.08.2018 r., o godzinie 10:00. 

7.Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń, 10 (słownie: dziesięć) osób, które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej przesłały najbardziej kreatywną i oryginalną odpowiedź na pytanie Konkursowe. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

8.Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w całym Konkursie, niezależnie od tego ile razy zrealizował Zadanie konkursowe. 

9.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, w tym celu Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i adresy e-mail i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie, że może – w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa i na zasadach w nich wskazanych - weryfikować osoby biorące udział w Konkursie na podstawie adresu IP.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu, w tym w szczególności korzystały ze złośliwego oprogramowania służącego manipulowaniu wynikami.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z postanowieniami Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Fundatora.

12.W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

13.O zwycięstwie w Konkursie, Zwycięzcy zostaną poinformowani w formie wiadomości e-mail na adres podany przez nich uprzednio w serwisie Facebook po wykonaniu Zadania konkursowego w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

14.Zwycięzca jest zobowiązany odesłać drogą mailową na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie lub nie przesłania danych, o których mowa w § 3 ust. 13Regulaminu, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

15.Nagroda zostanie przekazana drogą pocztową nie później niż do 30 dni roboczych po otrzymaniu danych od Zwycięzcy.

§ 4 Nagrody

1.W Konkursie przewidziano 10 (słownie: dziesięć) nagród , po jednej nagrodzie o łącznej wartości 302,91zł dla każdego ze zwycięzców.

2.Nagroda składa się z zestawu wymienionych niżej produktów:

a)PUREDERM Maska Oczyszczająca Peel Off z Aktywnym Węglem, 1 szt. (100g, 29,99zł)

b)PUREDERM Maska Ujędrniająca Peel Off ze Złotem, 1 szt. (100g, 29,99zł)

c)I WANT Krem BB wielofunkcyjny, 1 szt. (30ml, 39,99zł)

d)PUREDERM Maska Kolagenowa z Węglem, 1 szt. (18g, 8,99zł)

e)PUREDERM Maska Kolagenowa z Zieloną Herbatą 1 szt. (18g, 8,99zł)

f)BENTON Tonik Aloe BHA 1szt. (200ml, 79,99zł)

g)BEAUTY KEI Żel Bambusowy 99% 1szt. (250ml, 44,99)

h)WHEN Maska Naprawczo-Regenerująca 1szt. (23ml, 29,99zł)

i)WHEN Maska Nawilżająca 1szt. (23ml, 29,99zł)

zwane dalej „Nagrodą”.

3. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

5. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

6. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń.

7. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

8. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu. 

9. Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Organizatora. 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 14 października 2018 r. na adres: Media Com Warszawa Sp. z o. o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa lub e-mailem: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl .  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. 

2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5.Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

6.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2.Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a)prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;

b)prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2.Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi - Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, NIP: 5251347382, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie, na czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu postępowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników:  Imię i nazwisko, a w przypadku Zwycięzców przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

3.Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. 

4.Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie. 

5.Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.facebook.com/hebe/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. 

2.W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu, nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o Konkursie na stronie https://www.facebook.com/hebe/.

3.Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

5.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika. 

6.Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej. 

7.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

8.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU 

(Laureat zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów) 

a) Adres e-mail……………………………………………………………………………..

b) Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………

c) Data urodzenia………………………………………...…….………………………….

d) Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………

…………………………………………………………………..…………….………………………

e) Numer telefonu……………………………….…………………………………………

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776. Administrator powierzył MediaCom Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacja Konkursu. Dane osobowe, podane powyżej, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, chyba że Administratorowi będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zostałem także poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, jak również niezbędności ich podania do wzięcia udziału w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i go zaakceptowałem.”