REGULAMIN KONKURSU „LATO Z PLAYBOY”

I. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Lato z Playboy” zwanego dalej również „Konkursem”.

1.2.  Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Instagram.

1.3.  Organizatorem Konkursu jest @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915.000,00 zł, opłaconym w całości, posługującą się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512 (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Polska Sp. z o.o. (dalej: „Fundator”).

1.4.  Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z portalem Instagram.

1.5.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000027110. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Coty Polska Sp. z o.o.

1.6.  Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, działająca na podstawie regulaminu Komisji Konkursowej wydanego przez Organizatora.

1.7.  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 26 maja 2018 r. do dnia
20 czerwca 2018 r.

1.8.  Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Uczestnicy konkursu

2.1.  W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a.  zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;

b.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c.  posiada konto na serwisie społecznościowym Instagram, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Instagrama przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

2.2.  Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, o której mowa w ust. 2.1., która w dniach od 26 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. dokona zakupu jednego dowolnego Produktu zapachu marki Playboy z listy wskazanej w załączniku nr 2 (dalej: Produkt marki Playboy) oferowanego do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży Sieci Drogerii Hebe, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) oraz zgłosi udział w Konkursie w sposób przewidziany w punkcie 3.2.

2.3.  Sprzedaż Produktów marki Playboy (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Konkursem odbywa się od dnia 26 maja 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku. Zakup Produktów lub zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.4.  Dokonanie zakupu jednego dowolnego Produktu marki Playboy z listy wskazanej w Załączniku nr 2 oferowanego do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży Sieci Drogerii Hebe uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.2. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do nagrody.

2.5.  Paragony albo faktury VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną) niepotwierdzające w sposób jednoznaczny zakupu Produktu marki Playboy, nie upoważniają do wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności nie upoważniają do udziału w Konkursie paragony albo faktury VAT, w których treści kupiony produkt określony jest co do gatunku np. „perfumy” i brak jest przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że spełniony został warunek zakupu Produktu marki Playboy.

2.6.  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

2.7.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.8.  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, kod pocztowy 02-972 Warszawa oraz na stronie www.hebe.pl/konkursy. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

2.9.  Osoby, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, przystępując do udziału w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych. 

III. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

3.1.  Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 26.05.2018 od godziny 0:00:00 do 20.06.2018 do godziny 23:59:59.

3.2.  Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego zapach Produkt marki Playboy, o którym mowa w Załączniku nr  2 do Regulaminu w letniej scenerii. Zdjęcie musi zostać oznaczone @playboyfragnancespl oraz opisane hashtagiem: #latozplayboy.

3.3.  Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

3.4.  Komisja Konkursowa wybierze spośród uczestników, którzy prześlą zadanie konkursowe 36 (słownie: trzydzieści sześć) najciekawszych i najbardziej kreatywnych, autorskich prac, jednocześnie zgodnych z tematem danego zadania konkursowego, przyznając im miejsca od 1 do 36.

3.5.  W trakcie trwania Konkursu do wygrania będzie w okresie od 26.05.2018 do 20.06.2018 łącznie 36 (słownie: trzydzieści sześć) nagród. 

3.6.  W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które:

a.  zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b.  zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,  niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c.  zawierają treści niezgodne z prawem;

d.  zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione  prawem;

e.  naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

f.  naruszają dobre obyczaje;

g.  nie są merytorycznie zgodne z zadaniem konkursowym;

h.  nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.7.  Wybór laureatów przez Komisję Konkursową nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na portalu Instagram jako zdjęcie oznaczone @playboyfragnancespl oraz opisane hashtagiem: #latozplayboy.

3.8.  Nagrodami, które stanowią wygrane w Konkursie, są::

a.  NAGRODA I STOPNIA: 6 (słownie: sześć) nagród w postaci aparatu fotograficznego Fujifilm Instax Mini 9 o wartości 299,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za zajęcie miejsca od 1 do 6;

b.  NAGRODA II STOPNIA: 30 (słownie: trzydzieści) nagród w postaci zestawu produktów marki Playboy do wyboru przez Laureata w wersji damskiej o wartości 41,99 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden złotych 99/100) lub w wersji męskiej o wartości 44,99 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery złote 99/100) za zajęcie miejsca od 7 do 36;

3.9.  W stosunku do Nagród, o których mowa w pkt. 3.8. lit. a-b w Konkursie ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona przez Fundatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

3.10.  Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3.11.  W celu odebrania nagrody laureat jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości na adres mailowy kontakt@atventure.com.pl, podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3. do niniejszego Regulaminu oraz załączenia skanu paragonu lub faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną).

3.12.  Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.11 w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników jest równoznaczny z rezygnacją przez laureata Konkursu z odbioru nagrody.

3.13.  Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 30 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.11. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora wysyłka nagród opóźni się, laureat zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail, który podał.

3.14.  Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody laureatom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 3.8.

3.15.  W zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Coty Polska Sp. z o.o. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. Licencja obejmuje również rozpowszechnianie, na potrzeby marketingowo-reklamowe Fundatora, pracy Konkursowej na stronach Coty Polska Sp. z o.o. i innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Coty, jak również w serwisach społecznościowych (w tym w szczególności Facebook, Instagram, Twitter) przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu bez obostrzeń terytorialnych.

3.16.  Licencja, o której mowa w pkt. 3.15. powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał dostęp do pracy konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji.

3.17.  Ostatecznym terminem wydania nagród za pośrednictwem przesyłki kurierskiej jest dzień 2 sierpnia 2018 r.

3.18.  Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4., niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów marki Playboy, o których jest mowa w pkt 2.2., i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń, Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, z nagród, o których mowa w pkt 3.8. lit. a albo 3.8. lit. b.

3.19.  W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

IV. Odpowiedzialność

4.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 godzin do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

4.2.  Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

4.3.  Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika Konkursu w przypadku:

a.  podania fałszywych danych osobowych na portalu Instagram i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia;[MN1] 

b.  udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na portalu Instagram;

c.  zablokowania konta użytkownika na portalu Instagram;

d.  udziału w Konkursie osoby poniżej 13. roku życia;

e.  używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora;

f.  posługiwania się przez uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami;

g.  naruszenia przez odpowiedź na pytanie zadaniekonkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Instagram.

4.4.  Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Instagram lub w wiadomości prywatnej na portalu Instagram, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na portalu Instagram.  

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

5.2.  Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 A 02-672 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

5.3.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@atventure.com.pl lub listownie na adres: @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

5.4.  Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie” @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa

5.5.  Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

VI. Tryb składania reklamacji

6.1.  Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:

a.  swojego imienia i nazwiska;

b.  adresu;

c.  daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d.  treści żądania;

e.  dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2.  Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 30 sierpnia 2018 r., nie będą rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa nie może być późniejsza niż 16 sierpnia 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania

6.3.  Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt 1.6., w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, nie później jednak niż do dnia 6 września 2018 r.

6.4.  O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 13 września 2018 r.

6.5.  Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

6.6.  Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU

Lista Punktów Sprzedaży Sieci Hebe

Miejscowość

Kod pocztowy

Adres

Białystok

15-427

Lipowa 30

Białystok

15-660

Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze)

Białystok

15-277

Świętojańska 15 (Galeria Alfa)

Białystok

15-873

Bohaterów Monte Cassino (Park Handlowy)

Bielsko-Biała

43-300

Sarni Stok 2 (C.H. Sarni Stok)

Bielsko-Biała

43-300

Leszczyńska 20 (Gemini Park)

Bogatynia

59-920

Daszyńskiego 41 B (Milo Park)

Bolesławiec

59-700

Zgorzelecka 12

Busko Zdrój

28-100

Partyzantów 23

Bydgoszcz

85-082

Zygmunta Augusta 5/7

Bydgoszcz

85-171

Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady)

Bydgoszcz

85-213

Kruszwicka 1 (Galeria Rondo)

Bydgoszcz

85-097

Jagiellońska 39-47 (Focus Mall)

Bytom

41-923

J. Nowaka-Jeziorańskiego 25 (Plejada)

Bytom

41-902

Kościuszki 1 (C.H. Agora)

Chorzów

41-100

Wolności 22

Ciechanów

06-400

Warszawska 23

Ciechanów

06-400

Władysławowo 65

Częstochowa

42-202

Aleja Kościuszki 1

Częstochowa

42-216

Jagiellońska 1

Dąbrowa Górnicza

41-300

Jana III Sobieskiego 6 (Pogoria)

Elbląg

82-300

Płk. Dąbka 152 (C.H. Ogrody)

Ełk

19-300

Plac Miejski 1 (Brama Mazur)

Gdańsk

80-463

Rzeczypospolitej 33 B

Gdańsk

80-398

Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Pomorska)

Gdańsk

80-171

Noskowskiego 1

Gdańsk

80-895

Podwale 5 (City Forum)

Gdynia

81-372

Świętojańska 32

Gdynia

81-304

Kazimierza Górskiego 2 (Galeria Riviera)

Gliwice

44-100

Zwycięstwa 7

Gniezno

62-200

Witkowska 1

Grajewo

19-200

Dworna 27E (Park Handlowy)

Inowrocław

88-109

Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

Jastrzębie Zdrój

44-335

Podhalańska 26 (Galeria Zdrojowa)

Jelenia Góra

58-506

Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

Kalisz

62-800

Plac św. Józefa 12

Katowice

40-315

Roździeńskiego 200 (C.H. Dąbrówka)

Katowice

40-097

3-go Maja 30 (Galeria Katowicka)

Kędzierzyn-Koźle

47-220

Kozielska 20 (Carrefour)

Kętrzyn

11-400

Budowlana 11 (Stop Shop)

Kielce

25-005

Sienkiewicza 27

Kielce

25-312

Warszawska 26 (C.H. Korona)

Kielce

25-112

Wapiennikowa 14

Koszalin

75-736

Paderewskiego 1 (Atrium Koszalin)

Kościerzyna

83-400

Miodowa 21 (Stary Browar)

Kozienice

26-900

Warszawska 63

Kraków

31-019

Floriańska 43

Kraków

30-644

Kamieńskiego 11 (Bonarka)

Kraków

31-156

Kurniki 9

Kraków

31-154

Pawia 5 (Galeria Krakowska)

Kraków

31-876

Al. Gen. Bora Komorowskiego 41 (Serenada)

Krosno

38-400

Bieszczadzka (Galeria Vivo!)

Legionowo

05-120

Sienkiewicza 10

Legionowo

05-120

Piłsudskiego 31C (Galeria Gondola)

Leszno

64-100

Konstytucji 3-go Maja 12 (Galeria Leszno)

Lipienice

89-620

Podmiejska 2A (C.H. Brama Pomorza)

Lubań

59-800

Szarych Szeregów 1

Lubin

59-300

Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

Lublin

20-315

Al. Witosa (Atrium Felicity)

Lublin

20-108

Unii Lubelskiej 2 (Tarasy Zamkowe)

Lublin

20-001

Orkana 6 (Galeria Orkana)

Lubliniec

42-700

Oleska 20

Łomianki

05-092

Warszawska 201/203 (Galeria Łomianki)

Łomianki

05-092

Brukowa 25

Łomża

18-400

Piłsudskiego 121 (Park Handlowy)

Łódź

90-201

Pomorska 585

Łódź

91-059

Limanowskiego 2/4

Łódź

90-410

Piotrkowska 32 (Magda)

Łódź

91-002

Karskiego 5 (Manufaktura)

Mielec

39-300

Powstańców Warszawy 4

Mława

06-500

Stary Rynek 14

Nowy Dwór Mazowiecki

05-100

Harcerska 2

Nowy Sącz

33-300

Lwowska 80 (C.H. Trzy Korony)

Olsztyn

10-748

Tuwima 26 (Galeria Warmińska)

Oława

55-200

Poranna (Quick Park)

Opole

45-057

Ozimska 14/16 lok. 36

Ostróda

14-100

Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska)

Oświęcim

32-600

Królowej Jadwigi 9

Otwock

05-400

Kołłątaja 61A

Piaseczno

05-100

Sierakowskiego 1A

Piaseczno

05-500

Okulickiego 20C

Piła

64-920

14 Lutego 26 (VIVO! Piła)

Płock

09-400

Tysiąclecia 2A (Mosty)

Poznań

60-840

Dąbrowskiego 27 A

Poznań

61-805

Św. Marcin 24

Poznań

61-441

28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec)

Poznań

61-831

Pl. Wiosny Ludów 2

Poznań

60-519

Kraszewskiego 30

Poznań

61-136

Pleszewska 1 (Posnania)

Pruszków

05-800

Kościuszki 47

Przemyśl

37-700

Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa)

Puławy

24-100

Lubelska 2 (Galeria Zielona)

Racibórz

47-100

Opawska 18

Racibórz

47-400

Rybnicka 97

Radom

26-600

Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1)

Radom

26-615

Struga 71

Radom

26-600

Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)

Rawa Mazowiecka

96-200

Konstytucji 3-go Maja 2

Rybnik

44-200

Gliwicka 45 (C.H. Carrefour Rybnik)

Rybnik

44-200

Rynek 5

Rzeszów

35-001

Piłsudskiego 32 (C.H. Europa II)

Rzeszów

35-068

Grunwaldzka 6

Rzeszów

35-315

Al. Kopisto 1 (Millenium Hall)

Sieradz

98-200

Wojska Polskiego 11 (Dekada Sieradz)

Skierniewice

96-100

Wyszyńskiego 17 (Vendo Park)

Słupsk

76-200

Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk)

Słupsk

76-200

Szczecińska 58 (C.H. Jantar)

Sochaczew

96-500

Wójtówka 2C

Stalowa Wola

37-450

Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo)

Suwałki

16-400

Dwernickiego 15 (Plaza)

Szamotuły

64-500

Nowowiejskiego 3 (C.H. INBAG)

Szczecin

70-473

Wiosenna 32

Szczecin

70-404

Al. Niepodległości 36 (Kaskada)

Szczecin

70-784

Struga 42 (Outlet)

Szczecin

71-113

Santocka 18/7

Szczecin

70-554

Wyzwolenia 18/20

Świnoujście

72-600

Kościuszki 15 (StopShop)

Tarnobrzeg

39-400

Kwiatkowskiego 8

Tarnów

33-100

Krakowska 6

Tarnów

33-100

Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów)

Tarnów

33-100

Krakowska 149 (Galeria Tarnovia)

Tczew

83-100

Pomorska 1

Toruń

87-100

Szeroka 37A

Toruń

87-100

Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus)

Toruń

87-100

Broniewskiego 19 (Plaza)

Trzcianka

64-980

Kopernika / Wiosny Ludów

Tychy

43-100

Towarowa 2 (Gemini Tychy)

Wałbrzych

58-306

Wieniawskiego 19 (Auchan)

Warszawa

00-807

Aleje Jerozolimskie 11/19

Warszawa

00-382

Solec 83

Warszawa

00-124

Rondo ONZ 1

Warszawa

01-871

Kasprowicza 48

Warszawa

03-738

Targowa 24

Warszawa

02-566

Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)

Warszawa

02-222

Aleje Jerozolimskie 179 (C.H. Blue City)

Warszawa

00-024

Warszawskie Przejście Podziemne lok. 7/8

Warszawa

02-326

Aleje Jerozolimskie 148 (C.H. Reduta)

Warszawa

00-832

Żelazna 32

Warszawa

03-287

Głębocka 15 (Atrium Targówek)

Warszawa

01-460

Górczewska 124 (Wola Park)

Warszawa

03-734

Targowa 72 (Galeria Wileńska)

Warszawa

03-144

Światowida 17 (Galeria Północna)

Warszawa

02-972

Al. Rzeczypospolitej 23

Warszawa

04-471

Pociskowa 4 (HopStop)

Warszawa

02-776

Dereniowa 10

Warszawa

03-289

Magiczna 22 (Magiczna Park)

Warszawa

01-493

Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska)

Warszawa

01-164

Banderii 4

Wołomin

05-200

Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

Wrocław

53-609

Borowska 114

Wrocław

50-123

Oławska 13

Wrocław

50-040

Podwale 37/38

Wrocław

51-117

Paprotna 7 (C.H. Marino)

Wrocław

50-086

Sucha 1 (Wroclavia)

Wrocław

55-040

Czekoladowa 7/9 (Bielany IKEA)

Wrocław

55-040

Francuska 6 (Auchan)

Zakopane

34-500

Kościuszki 7

Zamość

22-400

Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza)

Zgorzelec

59-900

Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska)

Zielona Góra

65-096

Dąbrówki 5 (Carrefour)

Żyrardów

96-300

1-go Maja 40/42/44

ZAŁĄCZNIK NR. 2 DO REGULAMINU

Lista produktów biorących udział w Konkursie

PLAYBOY NEW YORK MEN ATOMIZER 75ML

PLAYBOY LOVELY WOM ATOMIZER 75ML

PLAYBOY SEXY WOMEN ATOMIZER 75ML

PLAYBOY SUPER WOMEN ATOMIZER 75 ML

PLAYBOY GENERATION WOM ATOMIZER 75ML

PLAYBOY VIP MEN ATOMIZER 75ML

PLAYBOY PLAY IT WILD WOM ATOMIZER 75ML

PLAYBOY PLAY IT WILD MEN ATOMIZER 75ML

PLAYBOY KING & QUEEN WOM ATOMIZER 75ML

PLAYBOY KING & QUEEN WOM EDT 60ML

PLAYBOY KING & QUEEN MEN ATOMIZER 75ML

PLAYBOY KING & QUEEN MEN EDT 60ML

PLAYBOY PLAY IT SEXY WOM EDT 40ML

PLAYBOY PLAY IT LOVELY WOM EDT 40ML

PLAYBOY VIP FEMALE WOMEN EDT 40ML

PLAYBOY SUPER PLAYBOY WOMEN EDT  60ML

PLAYBOY SUPER PLAYBOY WOMEN EDT  40ML

PLAYBOY GENERATION WOMEN EDT  40ML

PLAYBOY PLAY IT WILD MEN EDT  60ML

PLAYBOY PLAY IT WILD WOMEN EDT  40ML

PLAYBOY PLAY IT WILD WOMEN EDT  60ML

PLAYBOY GENERATION MEN EDT 60ML

PLAYBOY NEW YORK MEN EDT 60 ML

PLAYBOY VIP MALE MEN EDT60ML

PLAYBOYPLAY IT LOVELLY W EDT 60ML

PLAYBOY QUEEN OF THE GAME W EDT 60ML

PLAYBOYPLAY IT SEXY W EDT 60ML

PLAYBOY VIP WOMAN EDT 60ML

PLAYBOY ENDLESS NIGHT M DNS 75ML

PLAYBOY ENDLESS NIGHT M EDT 60ML

PLAYBOY ENDLESS NIGHT W DNS 75ML

PLAYBOY ENDLESS NIGHT W EDT  60ML

ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO REGULAMINU (Laureat zobowiązany jest do przesłania skanu poniższego formularza wraz ze skanem dowodu zakupu drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: kontakt@atventure.com.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów)

a)  Adres e-mail……………………………………………………………………………..

b)  Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………

c)  Data urodzenia………………………………………...…….…………………………..

d)  Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………………

…………………………………………………………………..…………….…………

e)  Numer telefonu……………………………….…………………………………………

f)  Nazwa użytkownika na portalu Instagram ...……………………………………………

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Laureatów.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nicku na portalu Instagram.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Coty Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy  ul. Domaniewskiej 34a. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Coty Polska Sp. z o.o. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. Licencja obejmuje również rozpowszechnianie, na potrzeby marketingowo-reklamowe, pracy Konkursowej na stronach Coty Polska Sp. z o.o. i innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Coty,  jak również w serwisach społecznościowych (w tym w szczególności Facebook, Instagram, Twitter) przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu bez obostrzeń terytorialnych.”

….…………………………………………….

Data, czytelny podpis Laureata