Regulamin konkursu SMS

„Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE”

1.  DEFINICJE

1.1  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione   znaczenie:

a.  Organizator –  Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, nr NIP: 7262214473,
nr REGON: 472206546 w imieniu której działa: Robert Wojkowski - właściciel;

b.  Administrator – Johnson & Johnson Poland Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy pod nr KRS: 0000032278, nr NIP: 1130020467, nr REGON: 006934330;

c.  Konkurs – konkurs organizowany w Sklepach Konkursowych, pod nazwą „Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE” opisany w niniejszym regulaminie;

d.  Regulamin– niniejszy regulamin Konkursu;

e.  Zakup Promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum dwóch dowolnych produktów marki Listerine o łącznej pojemności minimum 1 litr. Zakup promocyjny powinien być dokonany w Sklepie Konkursowym w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r.
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Produkty marki Listerine mogą być dostępne w Sklepach Konkursowych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

  Produkty marki Listerine pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

f.  Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie wymagania określone w pkt. 3 Regulaminu;

g.  Laureat– Uczestnik, który wygrał nagrodę w Konkursie;

h.  Operatorzy Telefonii Komórkowej – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

i.  Premium SMS – usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7055 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT). Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w Regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS Premium) jest Organizator;

j.  Numer Premium SMS – numer SMS podany Uczestnikowi w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie, tj. nr 7055;

k.  Wiadomość SMS (SMS) – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika z telefonu komórkowego na wskazany nr SMS (do Konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z bramek SMS);

l.  Sklep Konkursowy –dowolna drogeria sieci HEBE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której można dokonać Zakupu Promocyjnego;

m.  Dowód Zakupu – oryginał paragonu lub faktura VAT potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego. Dowód Zakupu na potrzeby Konkursu powinien być czytelny i wystawiony przez Sklep Konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu) oraz nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treść. Dowodem Zakupu na potrzeby Konkursu nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,
- wydrukowany skan;

n.  Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2.  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 02.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 22.03.2018 r.

2.3.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.). 

2.4.  Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.  Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego[1], która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia kumulatywnie następujące warunki:

a)  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b)  zapoznała się z treściąniniejszegoRegulaminu, zaakceptowała jego postanowienia
i zastosowała się do zasad Regulaminu;

c)  ma ukończone 18 lat;

d)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.  W celu wzięcia udziału w Konkursie, UczestnikKonkursu powinien posiadać numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM Operatorów TelefoniiKomórkowej
w Polsce oraz nie ma włączonej blokady Premium SMS.

3.3.  Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestnikówznajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.

3.4.  Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia do Konkursu.

3.5.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Sklepów Konkursowych w rozumieniu Regulaminu Konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów.

4.  ZASADY KONKURSU

4.1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

a)  Dokonać Zakupu Promocyjnego i zachować oryginał Dowodu Zakupu.

b)  Wysłać SMS-a zgłoszeniowego, zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na udzieleniu najciekawszego, najbardziej kreatywnego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: Warto używać Listerine, ponieważ… na numer 7055 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7055 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT).

c)  Format SMS-a zgłoszeniowego zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego powinien być następujący: Listerine.Hebe.nr dowodu zakupu.treść odpowiedzi Uczestnika (wyrażenie „Listerine.Hebe”zwane będzie w dalszej części Regulaminu ”Prefiksem”).
Numer Dowodu Zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania Zakupu Promocyjnego.
Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego dowodu zakupu, na którym zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.


  Przykładowy SMS zgłoszeniowy z rozwiązaniem zadania konkursowego, dla Uczestnika,   który dokonał Zakupu Promocyjnego i posiada Dowód Zakupu o numerze 123456 powinien   wyglądać następująco:

Listerine.Hebe.123456.to najlepszy sposob na swiezy oddech.

SMS zgłoszeniowy powinien zawierać treść odpowiedzi Uczestnika na pytanie konkursowe, czyli po Prefiksie „Listerine.Hebe” oraz nr Dowodu Zakupu, Uczestnik powinien bezpośrednio wpisać treść dokończenia zdania konkursowego (jak w powyższym przykładzie).

(zwane dalej „Zgłoszenie do Konkursu“)

d)  Prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu powinno, zgodnie z pkt. 4.1 lit. C Regulaminu zawierać w treści SMS-a dokończenie zdania konkursowego (poprzedzone Prefiksem oraz numerem Dowodu Zakupu promocyjnego). SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 znaków w całości (łącznie
z Prefiksem tj. wyrazem „Listerine.Hebe”, numerem Dowodu Zakupu promocyjnego, rozwiązaniem zadania konkursowego w tym ze „spacjami”) i nie może zawierać polskich znaków.
 Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

e)  Dowód Zakupu zostaniezweryfikowany przy wydawaniu nagród (przekazanie oryginału Dowodu Zakupu jest warunkiem koniecznym wydania nagrody). Zgłoszenie do Konkursu na podstawie Zakupu Promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na Dowodzie Zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania Wiadomości SMS (Zgłoszenia do Konkursu).

f)  Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 02.01.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.01.2018 r., wyłącznie po dokonaniu Zakupu Promocyjnego.

g)  Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej. Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora bezpłatnie SMS-a potwierdzającego prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu oraz rejestrację w bazie konkursowej o następującej treści: „DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W KONKURSIE: KONKURS LISTERINE W DROGERIACH SIECI HEBE. KONIECZNIE ZACHOWAJ ORYGINAL DOWODU ZAKUPU. REGULAMIN NA STRONIE WWW.SMOLAR.PL

4.2.  Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w pkt. 4.1 lit. B Regulaminu:

- musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

- nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

4.3.  W przypadku dokonania więcej niż jednego Zakupu Promocyjnego, aby dokonać prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu z tytułu każdego Zakupu Promocyjnego, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem Dowodu Zakupu i odrębnym Zgłoszeniem do Konkursu. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich Dowodów Zakupu. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych Dowodów Zakupu może zostać zdyskwalifikowany
i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie.
W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.4.  Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń do Konkursu (pod warunkiem dokonania, odpowiedniej ilości Zakupów Promocyjnych), jednakże jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „Gospodarstwo Domowe” Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Konkursu), może otrzymać tylko i wyłącznie jedną nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać Zgłoszenia do Konkursu
z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody.
W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.5.  Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)  zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)  obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)  rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g)  wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h)  wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i)  wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4.6    Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki   określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych   oświadczeń  na  piśmie,  podania  dodatkowych  danych  bądź  doręczenia dokumentów   niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, w tym m. in.:podania wszystkich   numerów telefonów, z których Uczestnik wysyłał Zgłoszenia do Konkursu. Niespełnienie   warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych   żądań  po  przeprowadzeniu  przez  Organizatora  postępowania wyjaśniającego, może   spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem   prawa  do  nagród  wymienionych  w  pkt. 6.1 i pkt. 6.2 Regulaminu. W takim przypadku   niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.7   Wielokrotne przesłanie Zgłoszenia do Konkursu na podstawie jednego oryginału Dowodu   Zakupu, wysłane przez tego samego Uczestnika lub przez kilku Uczestników nie zwiększa   szansy wygrania nagród – będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń   (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu).

4.8   W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu Zakupu potwierdzającego udział
  w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

5.  WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

5.1.  W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

5.2.  Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 05.02.2018 r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez   komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Zgłoszeń do Konkursu   najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceniając według własnego uznania Zgłoszenie do Konkursu będzie kierowała się spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu kryteriami: jakości, oryginalności, kreatywności oraz walorów artystycznych każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze w kolejności od najlepszych:
- pięciu Laureatów nagród głównych (Laureaci od nr 1 do nr 5),

- dziesięciu Laureatów nagród dodatkowych (Laureaci od nr 6 do nr 15).

5.3    Weryfikacja poprawności przesyłanych Zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą   systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny Prefiks   lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w   Konkursie. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny   komputer Organizatora.

6.  NAGRODY

6.1.  Nagrodą główną w Konkursie jest kamera sportowa marki Go Pro Hero 5 o wartości 1.799,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody głównej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 199,89 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 1.998,89 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 199,89 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Łączna ilość nagród głównych w Konkursie wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród głównych w Konkursie wynosi 9.994,45 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100).

6.2.  Nagrodą dodatkową w Konkursie jest tablet marki Samsung Tab E o wartości 599,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody dodatkowej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 66,56 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej wynosi 665.56 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 66,56 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Łączna ilość nagród dodatkowych w Konkursie wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych w Konkursie wynosi 6.655,60 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100).

6.3   Łączna ilość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk.

6.4   Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 16.650,05 zł (słownie: szesnaście   tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 05/100).

6.5   Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.   Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani   otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

6.  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

7.1  Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1 i pkt. 6.2 będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele Organizatora.

7.2  Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszeń zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 oraz najciekawsze rozwiązania zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości, oryginalności
i walory artystyczne każdego rozwiązania zadania konkursowego.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

8.1  Każdy Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie, na koszt Organizatora, Wiadomości SMS nanumer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. W treści Wiadomości SMS Organizator poinformuje Laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste, w formie pisemnej na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93 – 569 Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 7 dni od otrzymania Wiadomości SMS kompletu niezbędnych, dokumentów, danych i oświadczeń Laureata, które umożliwią wydanie nagrody, tj.:

a)  oryginał Dowodu Zakupu,

b)  imię i nazwisko,

c)  dokładny adres zameldowania (jeżeli Laureat posiada),

d)  dokładny adres zamieszkania (do wysyłki nagrody),

e)  wiek,

f)  własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez Administratora danych osobowych Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.”

- „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE”
i wyrażam zgodę na jego treść.”

Oświadczam, że:

Jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”

- „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w Konkursie „Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji udzielenia najciekawszego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Warto używać Listerine, ponieważ...“,

- „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Konkurs Listerine w drogeriach sieci HEBE”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji udzielenia najciekawszego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Warto używać Listerine, ponieważ...“. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”

- „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

- „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.5 Regulaminu Konkursu.”

g)  data i własnoręczny podpis Uczestnika.

8.2  Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureatów, o którym mowa w pkt. 8.1 Regulaminu,   wyniki niniejszego Konkursu każdy Uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej   pod adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując numer Dowodu Zakupu podany w Zgłoszeniu   do Konkursu oraz numer telefonu, z którego wysłano Zgłoszenie do Konkursu.

8.3  Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie musi podać Laureat znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.smolar.pl/Konkurs-Listerine-w-drogeriach-sieci-HEBE skąd Laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia, napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

8.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata
  o wygranej z powodu zmiany przez Uczestnika numeru telefonu w czasie trwania Konkursu   lub posiadania przez Uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium   lub w sytuacji kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony.

8.5  W przypadku nie doręczenia Organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których   mowa w pkt. 8.1 Regulaminu przez Laureata nagrody w terminie wskazanym w pkt. 8.6 lub   niespełnienia warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 Regulaminu, niewydana nagroda   pozostaje w dyspozycji Organizatora.

8.6  Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureatów nagród, Laureaci mogą zgłaszać do Organizatora w terminach wynikających z postanowień Regulaminu, najpóźniej do dnia 19.02.2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej lub doręczenia osobistego). W przypadku wyboru przez Uczestnika sposobu dostarczenia danych poprzez wysyłkę pocztą lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 26.02.2018 r.

9. WYDANIE NAGRÓD

9.1    Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze   nagród Laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą   kurierowi). Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

9.2  Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Laureata pocztą oryginału Dowodu Zakupu wraz
z wymaganymi danymi osobowymi i oświadczeniami zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 05.03.2018 r. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres
i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 12.03.2018 r.

9.3  W przypadku nie odebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2018 r., niewydana nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1  Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie
w formie pisemnej, na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 19.03.2018 r.

10.2  Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

10.3  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 22.03.2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.4  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1  Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b.

11.2  Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku
z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1  Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

12.2   Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej.

12.3   Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych  na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

12.4   Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

12.5  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania usunięcia.

12.5   Wszystkie nadesłane zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

  12.6  Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/Konkurs-Listerine-w-drogeriach-sieci-HEBE, a także w biurze Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.

12.7   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

12.8  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „Konkurs Listerine w sklepach sieci HEBE”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.[1]  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.