REGULAMIN KONKURSU „FOREVER CLASSIC AND NEVER BORING”

I. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Forever Classic and Never Boring” zwanego dalej również „Konkursem”.

1.2.  Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Instagram.

1.3.  Organizatorem Konkursu jest @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915.000,00 zł, opłaconym w całości, posługującą się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512 (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundator”).

1.4.  Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z portalem Instagram.

1.5.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Coty Eastern Europe Sp. z o.o.

1.6.  Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli Organizatora, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie regulaminu Komisji Konkursowej wydanego przez Organizatora.

1.7.  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 27 września 2018 r. do dnia
24 października 2018 r.

1.8.  Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

1.9.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

II. Uczestnicy konkursu

2.1.  W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a.  zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;

b.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c.  posiada konto na serwisie społecznościowym Instagram, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Instagrama przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione;

d.  ukończyła 13 rok życia.

Osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 16 roku życia, zgłaszając swój udział w Konkursie w sposób przewidziany w punkcie 2.2 jednocześnie oświadcza, że zgodnie z art. 8 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. uzyskała zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz na udział w Konkursie i pod rygorem wykluczenia z Konkursu na wniosek Organizatora przedłoży oświadczenie potwierdzające wyżej wymienione zgody.  

2.2.  Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, o której mowa w ust. 2.1., która w dniach od 27 września 2018 r. do dnia 24 października 2018 r. dokona zakupu jednego zapachu marki Mexx z listy wskazanej w załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej: Produkt marki Mexx) oferowanego do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży Sieci Drogerii Hebe, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) oraz zgłosi udział w Konkursie w sposób przewidziany w punkcie 3.2.

2.3.  Sprzedaż Produktów marki Mexx (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Konkursem odbywa się od dnia 27 września 2018 r. do dnia 24 października 2018 roku. Zakup Produktów marki Mexx lub zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.4.  Dokonanie zakupu jednego Produktu marki Mexx z listy wskazanej w Załączniku nr 2 oferowanego do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży Sieci Drogerii Hebe wskazanym w Załączniku nr 1 uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.2. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT/faktur VAT (pod warunkiem jej/ich wystawienia na osobę fizyczną) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń oraz zakupionych Produktów marki Mexx w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT/faktur VAT (pod warunkiem jej/ich wystawienia na osobę fizyczną), wówczas traci prawo do nagrody.

2.5.  Paragony albo faktury VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną) niepotwierdzające w sposób jednoznaczny zakupu Produktu marki Mexx, nie upoważniają do wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności nie upoważniają do udziału w Konkursie paragony albo faktury VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną), w których treści kupiony produkt określony jest co do gatunku np. „perfumy” i brak jest przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że spełniony został warunek zakupu Produktu marki Mexx.

2.6.  Paragon fiskalny albo faktura VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) potwierdza dokonanie zakupu Produktów promocyjnych zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)  jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez drogerię „Hebe”, której dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)  nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)  na liście zakupów na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów promocyjnych, bądź też na paragonie fiskalnym widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów promocyjnych. Jeśli z treści paragonu fiskalnego nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).

2.7.  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłaszając swój udział w Konkursie zgodnie z pkt. 2.2. jednocześnie oświadczają, że uzyskały zgodę od ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. Regulaminu. Wyżej wymienioną pisemną zgodę Uczestnik ma obowiązek przesłać mailowo na wniosek Organizatora pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie. Organizator wskaże Uczestnikowi adres mailowy, na który Uczestnik będzie obowiązany przesłać skan pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

2.8.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie prawnej, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.9.  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, kod pocztowy 02-972 Warszawa oraz na stronie www.hebe.pl/konkursy. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

2.10.  Opublikowanie Zadania Konkursowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

III. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

3.1.  Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 27.09.2018 od godziny 0:00:00 do 24.10.2018 r. do godziny 23:59:59.

3.2.  Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia przedstawiającego jak przełamujesz jesienią nudę przy pomocy swojej modowej stylizacji. Zdjęcie musi zostać oznaczone hashtagiem: #konkursmexx.

3.3.  Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 3.2. została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

3.4.  Komisja Konkursowa według własnego uznania wybierze spośród uczestników, którzy prześlą Zadanie Konkursowe 15 (słownie: piętnaście) najciekawszych i najbardziej kreatywnych, autorskich prac, jednocześnie zgodnych z tematem danego Zadania Konkursowego, którym Komisja Konkursowa przyzna miejsca od 1 do 15. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

3.5.  W trakcie trwania Konkursu do wygrania będzie łącznie 15 (słownie: piętnaście) nagród. 

3.6.  W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które:

a.  zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b.  zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,  niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c.  zawierają treści niezgodne z prawem;

d.  zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

e.  naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

f.  naruszają dobre obyczaje;

g.  nie są merytorycznie zgodne z zadaniem konkursowym;

h.  nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.7.  Wybór laureatów przez Komisję Konkursową nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na portalu Instagram jako zdjęcie oznaczone hashtagiem: #konkursmexx.

3.8.  Nagrodami, które stanowią wygrane w Konkursie, są:

a.  NAGRODA GŁÓWNA: 5 (słownie: pięć) nagród w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), które zostaną przyznane laureatom, którzy zajęli miejsca od 1 do 5.

b.  NAGRODA I STOPNIA: 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci zestawu produktów marki Mexx o wartości 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), które zostaną przyznane laureatom, którzy zajęli miejsca od 6 do 15.

3.9.  W stosunku do Nagród, o których mowa w pkt. 3.8. lit. a. i .b w Konkursie ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona przez Fundatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

3.10.  Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3.11.  W celu odebrania nagrody laureat jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości na adres mailowy kontakt@atventure.com.pl, skanu podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3. do niniejszego Regulaminu oraz załączenia skanu paragonu lub faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną).

3.12.  Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.11 w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników jest równoznaczny z rezygnacją przez laureata Konkursu z odbioru nagrody.

3.13.  Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 30 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.11. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora wysyłka nagród opóźni się, laureat zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail, który podał.

3.14.  Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do zwycięskich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody laureatom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 3.8.

3.15.  W zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Coty Eastern Europe Sp. z o.o. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. Licencja obejmuje również rozpowszechnianie, na potrzeby marketingowo-reklamowe Fundatora, pracy Konkursowej na stronach Coty Eastern Europe Sp. z o.o. i innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Coty, jak również w serwisach społecznościowych (w tym w szczególności Facebook, Instagram, Twitter) przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu bez obostrzeń terytorialnych.

3.16.  Licencja, o której mowa w pkt. 3.15. powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał dostęp do pracy konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji.

3.17.  Ostatecznym terminem wydania nagród za pośrednictwem przesyłki kurierskiej jest dzień 26 listopada 2018 r.

3.18.  Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4., niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów marki Mexx, o których jest mowa w pkt 2.2., i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń, Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, z nagród, o których mowa w pkt 3.8.

3.19.  W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Fundatora.

IV. Odpowiedzialność

4.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 godzin do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

4.2.  Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

4.3.  Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika Konkursu w przypadku:

a.  podania fałszywych danych osobowych na portalu Instagram i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia;

b.  udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na portalu Instagram;

c.  zablokowania konta użytkownika na portalu Instagram;

d.  udziału w Konkursie osoby poniżej 13. roku życia;

e.  udziału w Konkursie osoby, która ukończyła 13. rok życia ale nie ukończyła 16. roku życia i nie przesłała na wniosek Organizatora zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na udział dziecka w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 8 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.

f.  używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora;

g.  posługiwania się przez uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami;

h.  naruszenia przez odpowiedź na Zadanie Konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Instagram.

4.4.  Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Instagram lub w wiadomości prywatnej na portalu Instagram, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na portalu Instagram.  

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

5.2.  Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, nazwa użytkownika na portalu Instagram) przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

5.3.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@atventure.com.pl lub listownie na adres: @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

5.4.  Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie: @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa NIP: 5213610512.

5.5.  Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

VI. Tryb składania reklamacji

6.1.  Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:

a.  swojego imienia i nazwiska;

b.  adresu;

c.  daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d.  treści żądania;

e.  dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2.  Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 17 grudnia 2018 r., nie będą rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa nie może być późniejsza niż 10 grudnia 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania

6.3.  Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt 1.6., w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

6.4.  O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2018 r.

6.5.  Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

6.6.  Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

6.7.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU

Lista Punktów Sprzedaży Sieci Hebe

Lp.

Adres

1

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

2

ul. Sienkiewicza 10, 05-120 Legionowo

3

ul. Solec 83, 00-382 Warszawa

4

ul. Harcerska 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

5

ul. Konstytucji 3 maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

ul. Warszawska 23, 06-400 Ciechanów

7

ul. Stary Rynek 14, 06-500 Mława

8

ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

9

ul. Kołłątaja 61a, 05-400 Otwock

10

ul. 1 Maja 40/42/44, 96-300 Żyrardów

11

ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew

12

ul. Sierakowskiego 1a, 05-500 Piaseczno

13

ul. Partyzantów 23, 28-100 Busko Zdrój

14

ul. Krakowska 6, 33-100 Tarnów

15

ul. Wolności 22, 41-500  Chorzów

16

ul. Pomorska 585, 92-735 Łódź

17

ul. Szeroka 37a, 87-100 Toruń

18

ul. Kościuszki 47, 05-800 Pruszków

19

Pl. Św. Józefa 12, 62-800 Kalisz

20

ul. Opawska 18, 47-400 Racibórz

21

ul. Kościuszki 1, 42-202 Częstochowa

22

ul. Borowska 114, 50-552 Wrocław

23

ul. Sienkiewicza 27, 25-005 Kielce

24

ul. Targowa / Kijowska 24, 03-728 Warszawa

25

Władysłowowo 65 k. Ciechanowa (Marcredo Center), 06-404 Ciechanów

26

Al. Jerozolimskie 7 (przejście podziemne), 00-024 Warszawa

27

ul. Warszawska 201/203 (Galeria Łomianki), 05-092 Łomianki

28

ul. Świętojańska 32, 81-372 Gdynia

29

ul. Ozimska 14/16, 45-057 Opole

30

ul. Św. Marcina 24, 61-805 Poznań

31

ul. Zwycięstwa 7, 44-100 Gliwice

32

ul. Piotrkowska 30/32 (CH Magda), 90-410 Łódź

33

pl. Wiosny Ludów 2 (Kupiec Poznański), 61-831 Poznań

34

ul. Wiosenna 32 (CH Gryf), 70-473 Szczecin

35

ul. Kasprowicza 48, 01-871 Warszawa

36

ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik), 44-500 Rybnik

37

ul. Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze), 80-398 Gdańsk

38

ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów), 33-100 Tarnów

39

ul. Limanowskiego 2/4, 91-059 Łódź

40

ul. Piłsudskiego 34 (CH Euopa II), 35-001 Rzeszów

41

ul. Kościuszki 7, 34-500 Zakopane

42

ul. 3 Maja (Galeria Katowicka), 40-098 Katowice

43

ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska), 14-100 Ostróda

44

ul. Miodowa (Stary Browar), 83-400 Kościerzyna

45

ul. Floriańska 43, 31-019 Kraków

46

ul. Puławska 2 (Plac Unii Lubelskiej), 02-566 Warszawa

47

ul. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka), 40-315 Katowice

48

ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka City Center), 30-644 Kraków

49

ul. Kazimierza Górskiego 2 (Galeria Wzgórze), 81-304 Gdynia

50

ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony), 33-300 Nowy Sącz

51

ul. Tysiąclecia 2a (Mosty), 09-402 Płock

52

ul. Wieniawskiego 19 (Auchan), 58-306 Wałbrzych

53

ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza), 89-620 Lipienice (Chojnice)

54

Wójtówka 2c (Multishop), 96-500 Wójtówka (Sochaczew)

55

ul. Rzeczypospolitej 33b (Gildia), 80-463 Gdańsk

56

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

57

ul. Paderewskiego 1 (Atrium Koszalin), 75-736 Koszalin

58

ul. Dąbrowskiego 27a, 60-840 Poznań

59

ul. Podhalańska 26 (Galeria Zdrojowa), 44-335 Jastrzębie Zdrój

60

ul. Dwernickiego 15 (Plaza), 16-400 Suwałki

61

ul. Dąbrówki (Carrefour), 65-096 Zielona Góra

62

ul. Broniewskiego 90 (Plaza), 87-100 Toruń

63

ul. Oławska 13, 50-123 Wrocław

64

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek), 03-287  Warszawa

65

Al. Witosa 32 (Atrium Felicity), 20-315  Lublin

66

Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta), 02-326 Warszawa

67

ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk), 76-200 Słupsk

68

ul.Lipowa 30, 15-427 Białystok

69

ul. Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław

70

ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria), 41-300 Dąbrowa Górnicza

71

ul. Grunwaldzka 6, 35-068 Rzeszów

72

ul. Kurniki 9, 31-156 Kraków

73

Plac Miejski 1 (Brama Mazur), 19-300 Ełk

74

Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (CH Atrium Plejada), 41-923 Bytom

75

ul. Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań

76

Warszawska 26 (CH Korona), 25-312 Kielce

77

ul. 14 lutego 26 (Galeria Piła), 64-920 Piła

78

28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec), 61-441 Poznań

79

ul. Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus) , 87-100 Toruń

80

ul. Sarni Stok 2 (CH Sarni Stok), 43-300 Bielsko-Biała

81

ul. Podwale 37/38, 50-040 Wrocław

82

ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody), 82-300 Elbląg

83

ul. Szczecińska 58 (CH Jantar), 76-200 Słupsk

84

Sikorskiego 20 (Cuprum Arena), 59-300 Lubin

85

Targowa 72 (Galeria Wileńska), 03-734 Warszawa

86

Zygmunta Augusta 5/7, 85-082 Bydgoszcz

87

Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady), 85-171 Bydgoszcz

88

Czekoladowa (Bielany IKEA), 55-040 Wrocław

89

Struga 42 (Outlet), 70-784 Szczecin

90

Al. Kopisto 1 (Millenium Hall), 35-315 Rzeszów

91

Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1), 26-600 Radom

92

ul Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza), 22-400 Zamość

93

ul. Górczewska 124 (Wola Park), 01-460 Warszawa

94

ul. T. Kościuszki 1 (CH Agora), 41-902 Bytom

95

ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka), 58-506 Jelenia Góra

96

ul. Feliksa Nowowiejskiego 3 (Centrum Handlowe INBAG), 64-500 Szamotuły

97

Aleja Niepodległości 36 (Kaskada), 70-404 Szczecin

98

ul. Kościuszki 15 (StopShop), 72-600 Świnoujście

99

ul. W. Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa), 37-700 Przemyśl

100

ul. Piłsudskiego 121 (Park Handlowy), 18-400 Łomża

101

ul.Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo), 37-450 Stalowa Wola

102

ul. Budowlana 11 (Stop Shop), 11-400 Kętrzyn

103

Kwiatkowskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg

104

Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Lesno/Multi Park), 64-100 Leszno

105

Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa

106

Geodetów 2 (Galeria Wołomin), 05-200 Wołomin

107

ul. Kruszwicka 1 (Galeria Rondo), 85-213 Bydgoszcz

108

ul. Pleszewska 1  (Posnania), 61-136 Poznań

109

Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze), 15-660 Białystok

110

ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), 10-748 Olsztyn

111

Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska), 59-900 Zgorzelec

112

Drewnowska 58 (Manufaktura), 91-002 Łódź

113

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park), 43-300 Bielsko Biała

114

Al. Rzeczypospolitej 23, 02-972 Warszawa

115

Świętojańska 15 (Galeria Alfa), 15-277 Białystok

116

Okulnickiego 20A, 05-500 Piaseczno,

117

Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna), 88-109 Inowrocław

118

Santocka 18/7, 71-113 Szczecin,

119

Powstańców Warszawy 4 (Galeria Navigator), 39-300 Mielec

120

Królowej Jadwigi 9, 32-600 Oświęcim

121

Noskowskiego 1, 80-171 Gdańsk

122

Pawia 5 (Galeria Krakowska), 31-154 Kraków

123

Szarych Szeregów 1 (Park Handlowy), 59-800 Lubań

124

Piłsudskiego  (Galeria Gondola) 31 C, 05-120 Legionowo

125

Wojska Polskiego  (Dekada Sieradz) 11, 98-200 Sieradz

126

Lubelska 2 (Galeria Zielona), 24-100 Puławy

127

Rynek 5, 44-200 Rybnik

128

ul. Krakowska 149 (Galeria Tarnovia), 33-100 Tarnów

129

Jagiellońska 39-47 (Focus Mall), 85-097 Bydgoszcz

130

Podwale 5 (City Forum), 80-895 Gdańsk

131

Magiczna 22 (Magiczna Park), 03-289 Warszawa

132

Światowida 17 (Galeria Północna), 03-144 Warszawa

133

Bieszczadzka (Galeria VIVO!), 38-400 Krosno

134

Pociskowa 4 (HopStop), 04-471 Warszawa

135

Sucha 1 (Wroclavia), 50-086 Wrocław

136

Al. Gen. Bora Komorowskiego 41 (Galeria Serenada) , 31-876 Kraków

137

Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin

138

Wyszyńskiego 17, 96-100 Skierniewice

139

Dworna 27E (Park Handlowy), 19-200 Grajewo

140

Wapiennikowa 14, 25-112 Kielce

141

Nowy Otok 11 (Quick Park) , 55-200 Oława

142

Kopernika/Wiosny Ludów, 64-980 Trzcianka

143

Banderii 4, 01-164 Warszawa

144

Orkana 6 (Galeria Orkana), 20-001 Lublin

145

Rybnicka 97, 47-400 Racibórz

146

ul. Daszyńskiego 41b(Milo Park), 59-920 Bogatynia

147

Oleska 20, 42-700 Lubliniec

148

Dereniowa 10, 02-776 Warszawa

149

Kozielska 20 (Carrefour), 47-220 Kędzierzyn-Koźle

150

Al. Jerozolimskie 179 (Blue City), 02-222 Warszawa

151

aleja Unii Lubelskiej 2 (Tarasy Zamkowe), 20-108 Lublin

152

Warszawska 63, 26-900 Kozienice

153

Zgorzelecka 12, 59-700 Bolesławiec

154

Bohaterów Monte Cassino (Park Handlowy PKS),  Białystok

155

Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska), 01-493 Warszawa

156

Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna), 26-600 Radom

157

Towarowa 2 (Gemini Tychy), 43-100 Tychy

158

Struga 71, 26-615 Radom

159

Brukowa 25, 05-092 Łomianki

160

Francuska 6, 55-040 Wrocław Auchan

161

Składowa, 62-200 Gniezno

162

Południowa 5, 66-100 Sulechów

163

Grunwaldzka 108 ( Auchan), 84-230 Rumia

164

Księdza Piotra Skargi 6 (Supersam), 40-091 Katowice

165

Okopowa (Forum Gdańsk), 80-819 Gdańsk

166

Lwowska (Galeria Lwowska), 22-400 Zamość

167

Wisznicka (Park Handlowy), 21-300 Radzyń Podlaski

ZAŁĄCZNIK NR. 2 DO REGULAMINU

Lista produktów marki Mexx biorących udział w Konkursie:

MEXX F EDT FRESH WOMAN 30 ML

MEXX F EDT CITY BREEZE WOMAN 30 ML

MEXX F EDT CITY BREEZE WOMAN 50 ML

MEXX F EDT ICE TOUCH WOMAN 30 ML

MEXX F EDT LIFE IS NOW WOMAN 30 ML

MEXX F EDT LOOK UP NOW WOMAN 30 ML

MEXX F DNS LOOK UP NOW WOMAN 75 ML

MEXX F EDT WOMAN 20 ML

MEXX F EDT WOMAN 40 ML

MEXX F EDT WOMAN 60 ML

MEXX F EDT BLACK WOMAN 30 ML

MEXX M EDT BLACK MAN 30 ML

MEXX M EDT BLACK MAN 50 ML

MEXX M EDT FRESH MAN 30 ML

MEXX M EDT ENERGIZING MAN 30 ML

MEXX M EDT ICE TOUCH MAN 30 ML

MEXX M EDT ICE TOUCH MAN 50 ML

MEXX M EDT CITY BREEZE MAN 30 ML

MEXX M EDT CITY BREEZE MAN 50 ML

MEXX M EDT LIFE IS NOW 30 ML

MEXX M EDT LIFE IS NOW 50 ML

MEXX M EDT LOOK UP NOW 30 ML

MEXX M EDT LOOK UP NOW 50 ML

MEXX M EDT MAN 30 ML

ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO REGULAMINU (Laureat zobowiązany jest do przesłania skanu podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza wraz ze skanem dowodu zakupu drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: kontakt@atventure.com.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów)

a)  Adres e-mail……………………………………………………………………………..

b)  Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………

c)  Data urodzenia………………………………………...…….…………………………..

d)  Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………………

…………………………………………………………………..…………….…………

e)  Numer telefonu……………………………….…………………………………………

f)  Nazwa użytkownika na portalu Instagram ...……………………………………………

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Laureatów.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nicku na portalu Instagram.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy  ul. Domaniewskiej 34a NIP: 5242787101. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie udzielam Coty Eastern Europe Sp. z o.o. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. Licencja obejmuje również rozpowszechnianie, na potrzeby marketingowo-reklamowe, pracy Konkursowej na stronach Coty Eastern Europe Sp. z o.o. i innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Coty, jak również w serwisach społecznościowych (w tym w szczególności Facebook, Instagram, Twitter) przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu bez obostrzeń terytorialnych.”

….…………………………………………….