Regulamin konkursu pod nazwą
„Aktywna w Hebe!”

§1 Postanowienia ogólne

1.  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Aktywna w Hebe!” (zwany dalej „Konkursem”).

2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3.  Organizatorem konkursu jest Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

4.  Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”).

5.  Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w drogeriach Hebe, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

7.  Konkurs zaczyna się dnia 01.08.2018 r., a kończy w dniu 21.12.2018 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

8.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

9.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

10.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. do godz. 23:59:59:

a)  Dokonać w drogerii Hebe zakupu produktu lub produktów o łącznej wartości na paragonie wynoszącej co najmniej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) spośród marek O.B., Carefree.

b)  wykonać zadanie konkursowe czyli odpowiedzieć na pytanie: „Dzięki o.b. mogę jak zawsze…"

c)  przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być poprzedzona słowem „AKTYWNA” oraz numerem paragonu (numer umieszczony na górze paragonu, na wysokości daty po prawej stronie). Przykład formatu treści wiadomości SMS: AKTYWNA.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

d)  zachować oryginał dowodu zakupu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.  Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu.

3.  Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a)  Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7036.

b)  W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej
(T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

c)  Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Aktywna w Hebe. Otrzymalismy zgloszenie. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

4.  Jednokrotne nabycie produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup produktów o wartości co najmniej 20 zł biorących udział w konkursie potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. Numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie produktu.

5.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w Regulaminie, w szczególności w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktów objętych Konkursem). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

6.  Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie pierwsze zgłoszenie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

7.  Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.  W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a)  Nagroda pierwszego stopnia w ilości 1 (słownie: jednej) sztuki: voucher na wyjazd dwóch osób na obóz Surf Camp o wartości 3 124 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 348 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych); łączna wartość jednej nagrody pierwszego stopnia wynosi 2 823 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote). Voucher obejmuje świadczenia dla dwóch osób: 7 noclegów w bazie Akademii Surfingu, szkolenie surfingowe 5 dni (18 godzin), sprzęt, deska, pianka, ubezpieczenie sportowe w trakcie szkoleń, konkurencje sprawnościowe, zajęcia równowagi, nauka pływania, warsztaty (Sup, Bodyboard) video coaching i zdjęcia z obozu oraz animacje, impreza, ognisko na plaży; voucher nie obejmuje transportu na miejsce obozu oraz wyżywienia. Voucher może być zrealizowany w roku 2019, przy czym terminy obozów zostaną podane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

b)  Nagroda drugiego stopnia w ilości 15 (słownie: piętnaście) sztuk: voucher na zakupy w sklepie internetowym www.hang10.pl o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych); łączna wartość jednej nagrody drugiego stopnia wynosi 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych).

2.  Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 6 993 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

3.  Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.)). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.  Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby spośród pracowników Organizatora. Zadania Komisji:

a)  Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)  Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),

c)  Sporządzenie listy zwycięzców,

d)  Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)  Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)  Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.  Komisja dokona wyboru szesnastu najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od 6.09.2018 do 21.09.2018 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Spośród szesnastu wskazanych przez Komisję prac konkursowych zostaną wyłonione jedna najwyżej oceniona odpowiedź wytypowana do nagrody pierwszego stopnia oraz kolejnych piętnaście najwyżej ocenionych odpowiedzi w kolejności wytypowanych do nagrody trzeciego stopnia. Komisja wybierze również 10 prac, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najwyżej ocenionej odpowiedzi).

6.  W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)  Oryginalność wykonania zadania

b)  Pomysłowość

c)  Słownictwo i stylistyka.

7.  Weryfikacja laureatów:

a)  w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Aktywna w Hebe”, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą. Organizator nie zwraca nadesłanych dowodów zakupu.

b)  Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody.

c)  W przypadku gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7a, nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie w ciągu 2 dni licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody.

d)  W przypadku wyczerpania wybranych przez komisję zgłoszeń, nieprzyznane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

8.  Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 13.11.2018 r.

9.  Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych.

10.  Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 23.11.2018 roku poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników o wysyłce.

§4 Dane Osobowe

1.  Administratorem danych osobowych konsumentów zbieranych w związku z Konkursem (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Johnson & Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2.  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Konsumenta w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie „Aktywna w Hebe!”

3.  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,w szczególności podmioty takie jak Columbit Sp. z .o.o. i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4.  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu lub do momentu wycofania zgody

5.  Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

6.  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:

a)  prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)  prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c)  prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,

d)  prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

e)  prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną.

7.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) - Organizator konkursu lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa) Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

8.  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§5 Reklamacje

1.  Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 7.12.2018 r.na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Aktywna w Hebe!”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2.  Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 21.12.2018 r.

3.  Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

§6 Postanowienia końcowe

1.  Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2.  Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista drogerii Hebe biorących udział w konkursie

Miejscowość

Kod pocztowy

Adres

Białystok

15-427

ul. Lipowa 30

Białystok

15-660

ul. Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze)

Białystok

15-277

ul. Świętojańska 15 (Galeria Alfa)

Białystok

15-873

Bohaterów Monte Cassino 10 (Park Handlowy PKS)

Bielany Wrocławskie /Kobierzyce

55-040

Czekoladowa 7/9 (Aleja Bielany)

Bielsko-Biała

43-300

ul. Sarni Stok 2 (CH Sarni Stok)

Bielsko-Biała

43-300

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park)

Bogatynia

59-920

ul. Daszyńskiego 41B (Milo Park)

Bolesławiec

59-700

Zgorzelecka 12

Busko Zdrój

28-100

ul. Partyzantów 23

Bydgoszcz

85-082

Zygmunta Augusta 5/7

Bydgoszcz

85-171

Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady)

Bydgoszcz

85-213

ul. Kruszwicka 1 (Galeria Rondo)

Bydgoszcz

85-097

Jagiellońska 39-47 (Focus Mall)

Bydgoszcz

85-739

Fordońska 141 (Galeria Pomorska) - od 24 sierpnia 2018 r.

Bytom

41-923

Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (Carrefour - Plejada) 

Bytom

41-902

Pl. T. Kościuszki 1 (CH Agora)

Chodzież

 64-800

Grudzińskich 4 (Vendo Park) - od 23 sierpnia 2018 r.

Chorzów

41-500

ul. Wolności 22

Ciechanów

06-400

ul. Warszawska 23

Częstochowa

42-202

ul. Kościuszki 1

Częstochowa

42-216

ul. Jagiellońska 1

Dąbrowa Górnicza

41-300

ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria)

Dąbrowa Górnicza

41-300

Katowicka 1b

Elbląg

82-300

ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody)

Ełk

19-300

Plac Miejski 1 (Brama Mazur)

Gdańsk

80-463

ul. Rzeczypospolitej 33b (Gildia)

Gdańsk

80-171

ul. Noskowskiego 1

Gdańsk

80-895

Podwale 5 (City Forum)

Gdańsk

80-819

Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk)

Gdańsk

80-398

ul. Obrońców Wybrzeża 1
(Galeria Przymorze)

Gdynia

81-372

ul. Świętojańska 32

Gdynia

81-304

ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera)

Gliwice

44-100

ul. Zwycięstwa 7

Głogów

67-200

Piłsudskiego 3 (Park handlowy) - od 24 sierpnia 2018 r.

Gniezno

62-200

Witkowska 1

Grajewo

19-200

Dworna 27E (Park Handlowy)

Inowrocław

88-109

ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

Jastrzębie Zdrój

44-335

ul. Podhalańska 26 (Galeria Zdrój)

Jelenia Góra

58-506

ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

Kalisz

62-800

ul. Pl. św. Józefa 12

Katowice

40-315

ul. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka)

Katowice

40-097

ul. 3 Maja 30 (Galeria Katowicka)

Katowice

40-091

Księdza Piotra Skargi 6 (Supersam)

Kędzierzyn Koźle

47-220

Kozielska 20 (Carrefour)

Kętrzyn

11-400

ul. Budowlana 11 (Stop Shop)

Kielce

25-007

ul. Sienkiewicza 27

Kielce

25-312

ul. Warszawska 26 (CH Korona)

Kielce

25-112

Wapiennikowa 14

Koszalin (Atrium Koszalin)

75-736

ul. Paderewskiego 1

Kościerzyna

83-400

ul. Miodowa 21 (Stary Browar)

Kozienice

26-900

Warszawska 63

Kraków

31-019

ul. Floriańska 43

Kraków

30-644

ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka)

Kraków

31-156

ul. Kurniki 9

Kraków

31-154

ul. Pawia 5 (Galeria Krakowska)

Kraków

31-876

Al. Gen. Bora Komorowskiego 41 (Galeria Serenada)

Krosno

38-400

Bieszczadzka 29 (galeria VIVO)

Legionowo

05-120

ul. Sienkiewicza 10

Legionowo

05-120

ul. Piłsudskiego 31"C" (Galeria Gondola)

Leszno

64-100

Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno/Park Leszno)

Lipienice (Chojnice)

89-620

ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza)

Lubań

59-800

ul. Szarych Szeregów 1

Lubin

59-300

Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

Lublin

20-315

Al. Witosa 32 (Atrium Felicity)

Lublin

20-108

Al. Unii Lubelskiej 2 (Tarasy Zamkowe)

Lublin

20-504

Orkana 6 (Galeria Orkana)

Lubliniec

42-700

Oleska 20

Łomianki

05-092

ul. Warszawska 201 i 203 (Galeria Łomianki)

Łomianki

05-092

Brukowa 25

Łomża

18-400

ul. Piłsudskiego 121a (Park Handlowy)

Łódź

90-201

ul. Pomorska 585

Łódź

91-059

ul. Limanowskiego 2/4

Łódź

90-410

ul. Piotrkowska 30/32- Jaracza 2 (C. H. Magda)

Łódź

91-071

ul. Jana Karskiego 5 bud 15 (Manufaktura)

Mielec

39-300

ul. Powstańców Warszawy 4

Mława

06-500

ul. Stary Rynek 14

Nowy Dwór Mazowiecki

05-100

ul. Harcerska 2

Nowy Sącz

33-300

ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony)

Olsztyn

10-748

ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska)

Oława

55-200

Nowy Otok 11(Quick Park)

Opinogóra Górna

06-406

Władysławowo 65 (MMG Center Ciechanów)

Opole

45-057

ul. Ozimska 14/16 lok. 36

Ostróda

14-100

ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska)

Oświęcim

32-600

ul. Królowej Jadwigi 9

Otwock

05-400

ul. Kołłataja 61a

Piaseczno

05-500

ul. Sierakowskiego 1a

Piaseczno

05-500

ul. Okulickiego 20C

Piła

64-920

ul. 14 lutego 26 (VIVO! Piła)

Piotrków Trybunalski

97-300

Słowackiego 123 (Focus Mall) - od 31 sierpnia 2018 r.

Płock

09-400

ul. Tysiąclecia 2a (Mosty)

Poznań

60-840

ul. Dąbrowskiego 27 a

Poznań

61-805

ul. Św. Marcin 24 (Galeria handlowa MM)

Poznań

61-441

ul. 28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec)

Poznań

61-831

Pl. Wiosny Ludów 2
(Kupiec Poznański)

Poznań

60-519

ul. Kraszewskiego 30

Poznań

61-136

ul. Pleszewska 1 (Posnania)

Pruszków

05-800

ul. Kościuszki 47

Przemyśl

37-700

ul. W. Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa)

Puławy

24-100

ul. Lubelska 2 ( Galeria Zielona)

Racibórz

47-400

ul. Opawska 18

Racibórz

47-400

Rybnicka 97 (Galeria Śląska)

Radom

26-600

Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1)

Radom

26-615

Struga 73

Radom

26-600

Bolesława Chrobrego 1 (Galeria Słoneczna)

Radzyń Podlaski

21-300

Preisnera 2 (Park Handlowy)

Rawa Mazowiecka

96-200

ul. Konstytucji 3 maja 2

Rumia

84-230

Grunwaldzka 108 (Auchan)

Rybnik

44-200

ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik)

Rybnik

44-200

ul. Rynek 5

Rzeszów

35-001

ul. Piłsudskiego 34 (CH Europa II)

Rzeszów

35-068

ul. Grunwaldzka 6

Rzeszów

35-315

Al. Kopisto 1 (Millenium Hall)

Sieradz

98-200

ul. Wojska Polskiego 11 (Dekada Sieradz)

Skierniewice

96-100

Wyszyńskiego 17 (Vendo Park)

Słupsk

76-200

ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk)

Słupsk

76-200

ul. Szczecińska 58 (CH Jantar)

Stalowa Wola

37-450

ul. Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo)

Sulechów

66-100

Południowa 5 (Saller)

Suwałki

16-400

ul. Dwernickiego 15 (Plaza)

Szamotuły

64-500

ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 (Centrum Handlowe INBAG)

Szczecin

70-807

ul. Wiosenna 32 (Galeria Gryf)

Szczecin

70-404

Al. Niepodległości 36 (Galeria Kaskada)

Szczecin

70-784

Struga 42 (Outlet)

Szczecin

71-113

ul. Santocka 18/7

Szczecin

70-554

Wyzwolenia 18/20 (Galaxy)

Świdnik

21-040

Wyszyńskiego 17 (Galeria Venus)

Świdwin

78-300

Wojska Polskiego 28 (Galeria Hosso)

Świnoujście

72-600

ul. Kościuszki 15 (StopShop)

Tarnobrzeg

39-400

ul. Kwiatkowskiego 8

Tarnów

33-100

ul. Krakowska 6

Tarnów

33-100

ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów)

Tarnów

33-100

Krakowska 149 (Galeria Tarnovia)

Tczew

83-110

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)

Toruń

87-100

ul. Szeroka 37A

Toruń

87-100

ul. Żółkiewskiego (Atrium Copernicus) 15

Toruń

87-100

ul. Broniewskiego 90 (Plaza)

Trzcianka

64-980

Kopernika 3B

Tychy

43-100

Towarowa 2 (Gemini Tychy)

Wałbrzych

58-306

ul. Wieniawskiego 19

Warszawa

00-508

Al. Jerozolimskie 11/19

Warszawa

00-382

ul. Solec 83

Warszawa

00-124

Rondo ONZ 1

Warszawa

01-871

ul. Kasprowicza 48

Warszawa

03-733

ul. Kijowska 1/Targowa 24

Warszawa

02-566

ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)

Warszawa

00-024

W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

Warszawa

02-326

Al. Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta)

Warszawa

00-832

ul. Żelazna 32

Warszawa

03-287

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek)

Warszawa

01-460

ul. Górczewska 124 (Wola Park)

Warszawa

03-734

ul. Targowa 72 (Galeria Wileńska)

Warszawa

03-144

Światowida 17 (Galeria Północna)

Warszawa

02-972

Al. Rzeczypospolitej 23

Warszawa

04-471

Pociskowa 4 (HopStop)

Warszawa

02-776

Dereniowa 10

Warszawa

03-289

Magiczna 22 (Magiczna Park)

Warszawa

01-493

Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska)

Warszawa

01-164

Banderii 4

Warszawa

02-222

Al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

Wołomin

05-200

ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

Wójtówka (Sochaczew)

96-500

ul. Wójtówka 2c

Wrocław

50-552

ul. Borowska 114

Wrocław

50-123

ul. Oławska 13

Wrocław

50-040

ul. Podwale 37/38

Wrocław

51-117

ul. Paprotna 7 (CH Marino)

Wrocław

50-086

ul. Sucha 1 (Wroclavia Shopping Center)

Wrocław

55-040

Francuska 6

Wrocław

50-231

Zakładowa 12b (Promenady Wrocławskie)

Zakopane

34-500

ul. Kościuszki 7

Zamość

22-400

ul. Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza)

Zamość

22-400

Lwowska 56 (Galeria Lwowska)

Zgorzelec

59-900

ul. Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska)

Zielona Góra

65-096

ul. Dąbrówki 5 (Carrefour)

Żyrardów

96-300

ul. 1go Maja 40/42/44 (Galeria Dekada)

Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie Laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA

Uczestnika konkursu „Aktywna w Hebe!” organizowanego w drogeriach Hebe

Numer telefonu, z którego przesłane było zgłoszenie do konkursu: __  __  __  __  __  __  __  __  __

Imię i nazwisko: _________________________________________________

Adres e-mail: ___________________________________________________

Adres zamieszkania (na terytorium Polski)

Ulica, numer domu/mieszkania: ______________________________________________________________

Kod pocztowy: __  __ - __  __  __  Miejscowość: _______________________________________________

[  ] Oświadczam, że regulamin konkursu „Aktywna w Hebe!” jest mi znany oraz spełniam warunki przewidziane w §1 pkt. 3 oraz pkt.8 tego regulaminu.

[  ] Zostałem poinformowany, że:

Administratorem danych osobowych konsumentów zbieranych w związku z Konkursem (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Johnson & Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Konsumenta w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie „Aktywna w Hebe!”Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,w szczególności podmioty takie jak Columbit Sp. z .o.o. i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu lub do momentu wycofania zgodyPodanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) - Organizator konkursu lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa) Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Miejscowość:     …………………………………………………………

Data:     …………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis:     …………………………………………………………

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa) przy ul. Brukselska 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy konkursowej Konkursu „Aktywna w Hebe!”.

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………

Data: …………………………………..........................................................................