Regulamin konkursu „Open’er z MylaQ

§ 1. Informacje ogólne

1.  Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437232,identyfikującą się numerem REGON: 302250849 NIP: 9721241158 (dalej „Organizator”).

2.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego na fanpage @mylaq.pl na portalu Facebook oraz Instagram, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

3.  Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim zasad.

4.  Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.  Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie) i nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18) mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

2.  Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.

3.  Konkurs trwa od 09.05.2019 roku od godz. 00:01 do 22.05.2019 roku do godz. 23:59 czasu polskiego.

4.  Warunkiem udziału w konkursie jest:

a)  Posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram oraz,

b)  Dokonanie zakupu produktów marki MylaQ na kwotę co najmniej 20,00 zł oraz,

c)  Zachowanie dowodu zakupu produktów marki MylaQ (paragon) do momentu weryfikacji nadesłanych zgłoszeń oraz,

d)  Wykonanie dowolną techniką zdjęcia, ukazującego w jaki sposób przygotowujesz się do festiwalowego szaleństwa wraz z produktami marki MylaQ oraz,

e)  Opublikowanie przygotowanego zdjęcia na portalu społecznościowym Instagram z hasztagiem #konkursmylaq lub na portalu społecznościowym Facebook w komentarzu pod postem konkursowym oraz,

f)  Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

5.  Każdy Uczestnik może przesłać zgłoszenie konkursowe dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem iż do każdego zgłoszenia konkursowego Uczestnik jest zobowiązany posiadać jeden paragon na zakup produktów marki MylaQ spełniający warunki § 2 ust. 4 lit. b) Regulaminu.

6.  Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

a)  Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,

b)  Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, a w szczególności prawa do ochrony wizerunku,

c)  Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,

d)  Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,

e)  Mogą  w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu. 

6.  Uczestnik publikując prace (zdjęcie ) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

7.  W sytuacji, gdy Praca konkursowa będzie zawierać wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej wizerunku, dla celów zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zapoznać osobę trzecią z treścią niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, Uczestnik jest zobowiązany wraz z Pracą konkursową przesłać scan oświadczenia osoby trzeciej wyrażającego zgodę na udostępnienie jej wizerunku, za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego. Brak oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie usunięciem zgłoszenia konkursowego.

8.  Organizator Konkursu powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia zadania konkursowe wykonane przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1.  W ramach Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna: 5 nagród głównych, 10 nagród drugiej kategorii oraz 20 nagród trzeciej kategorii. Łącznie nagrodzonych zostanie 35, najlepszych, zdaniem Komisji Konkursowej Prac konkursowych.

2.  Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej będą najlepsze pod względem: kreatywności, estetyki wykonania oraz formy oceniając twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej. Komisja Konkursowa oceni również zgodność zgłoszenia z tematyką Konkursu.

3.  Nagroda główna zawierać będzie podwójny bilet na Open’er Festival 2019, który odbędzie się w dniach od 3 do 6 lipca 2019 roku na Lotnisku Gdynia - Kosakowo. Bilet nie obejmuje kosztów noclegu, wynajęcia pola namiotowego lub innych kosztów, które Zwycięzca zobowiązany będzie ponieść we własnym zakresie. Wartość jednej nagrody głównej wynosi: 1.198,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy brutto).

4.  Nagroda drugiej kategorii zawierać będzie festiwalowy zestaw produktów marki MylaQ wraz z festiwalowymi naklejkami. Wartość jednej nagrody drugiej kategorii wynosi: 85,47 zł (słownie osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy brutto).

5.  Nagroda trzeciej kategorii zawierać będzie saszetkę (nerka) holo. Wartość jednej nagrody trzeciej kategorii wynosi: 79,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy brutto). Dla każdego Zwycięzcy Organizator przewidział dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% od wartości przyznanej Nagrody, na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody, która zostanie potrącona i przekazana do właściwego Urzędu skarbowego przez płatnika, czyli Organizatora Konkursu. Powyższe będzie miało zastosowanie, o ile z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.

6.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 5 czerwca 2019 roku do godziny 23:59 poprzez opublikowanie na funpage MylaQ na portalu Instagram oraz Facebook listy zwycięzców bezpośrednio pod postami konkursowymi. Organizator opublikuje w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym imię oraz nazwisko Zwycięzcy lub nick Zwycięzcy, jeśli pod takim zgłoszona została Praca konkursowa.

7.  Warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi drogą mailową na adres: kontakt@mylaq.pl danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, właściwy do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego Urząd Skarbowy oraz scanu dowodu zakupów produktów marki MylaQ (paragonu), za pomocą wiadomości prywatnej poprzez portal Instagram, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłanie na adres: kontakt@mylaq.plskanu oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie.

8.  Niezbędnym warunkiem przyznania Nagrody, jest przeprowadzenie przez Organizatora weryfikacji przesłanego scanu dowodu zakupu. W tym celu, Zwycięzca zobowiązany będzie przesłać na adres siedziby Organizatora oryginał dowodu zakupu produktów marki MylaQ (paragon) w terminie 7 dni, licząc od dnia przesłania informacji, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. Przesłany oryginał paragonu musi być zgodny z przesłanym wcześniej scanem. Przez oryginał dowodu zakupu należy rozumieć paragon w formie otrzymanej od sprzedawcy, nie zawierający śladów zmian lub przeróbek. Przez oryginał nie należy rozumieć również kopii paragonu.

9.  Organizator zobowiązuje się przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej Nagrodę dla Zwycięzcy w terminie do 5 dni od daty otrzymania oryginału dowodu zakupów marki MylaQ oraz przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.

10.Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.

11.W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle wymaganych informacji oraz oryginału dowodu zakupu produktów marki MylaQ w wymaganym terminie, zgodnie z § 3 ust. 7 – 8 Regulaminu oraz w przypadku braku pozytywnej weryfikacji nadesłanego oryginału paragonu, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w ust. 6.

12.Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

13.Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 4 Prawa autorskie

1.  Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego praca konkursowa (zdjęcie lub opis makijażu) jest jego dziełem, do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich jak również dóbr osobistych osób trzecich.

2.  Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,

b)  zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,

c)  wprowadzenie do pamięci komputera,

d)  wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,

e)  tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,

f)  wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,

g)  rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,

h)  udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

§ 5 Uprawnienia Organizatora

1.  Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

§ 6 Reklamacje

1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłaszać w terminie do dnia 5 lipca 2019 r.

2.  Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail:kontakt@mylaq.pl.

3.  W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.  Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.

3.  Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:

a)  Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,

b)  Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres:kontakt@mylaq.pl,

4.  Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich, zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć zgłoszenie udziału w konkursie, opublikowanie zadania konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, przekazanie nagrody, wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 6 Regulaminu,

5.  Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@mylaq.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6.  Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem.

7.  Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej, za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody. Dane osobowe Zwycięzców mogą zostać przekazane organizatorowi Open’er Festival 2019 w celu zgłoszenia Zwycięzcy do uczestnictwa w Open’er Festival 2019.

8.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9.  Jeśli Uczestnik uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Organizator będzie podejmował wszelkie decyzje w ramach Konkursu, tylko w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu Instagram, na którym konkurs jest prowadzony.

2.  W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzania Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu portali Instagram lub Facebook, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.  Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

4.  Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram lub Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych. Uczestnik zwalnia Instagram lub Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

6.  Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.