Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj rok z Mixa”

§1 Postanowienia ogólne

1.  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj rok z Mixa” (zwany dalej „Konkursem”).

2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3.  Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

4.  Fundatorem nagród w konkursie jest firma L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Daniszewskiej 4.

5.  Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w drogeriach Hebe.

6.  Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”) i będąca uczestnikiem programu lojalnościowego drogerii Hebe.

7.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

8.  Konkurs zaczyna się dnia 22.11.2018 r., a kończy w dniu 23.03.2019 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 22.11.2018 r. do dnia 12.12.2018 r.

9.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy L’Oreal Polska sp. z o.o., pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

10.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

11.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 22.11.2018 r. do dnia 12.12.2018 r. do godz. 23:59:59:

a)  dokonać zakupu w drogeriach Hebe dowolnego kosmetyku marki Mixa (zwanego dalej Produktem promocyjnym), okazując przy zakupie swoją kartę Hebe.

b)  wykonać zadanie konkursowe czyli kreatywnie odpowiedzieć na pytanie „Co jest dla Ciebie najważniejsze w pielęgnacji skóry wrażliwej?”

c)  przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem MIXA oraz numerem karty Hebe. Przykład formatu treści wiadomości SMS: MIXA.NUMER KARTY HEBE.TWOJA ODPOWIEDŹ. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość tekstową (SMS) z pytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celach związanych z realizacją Konkursu, na którą w celu wzięcia udziału w Konkursie należy odpowiedzieć wiadomością tekstową (SMS) o treści MIXA.ZGODA.

d)  zachować oryginał dowodu zakupu Produktu promocyjnego (paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.  Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach konkursu Organizator przewidział 3 równorzędne nagrody, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

3.  Zadania muszą być poprawne językowo,nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne niż biorące udział w Konkursie, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zadania nie spełniające tego warunku będą wykluczane z udziału w Konkursie.

4.  Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a)  Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160.

b)  W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej
(T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających znaków diakrytycznych. W przypadku użycia znaków diakrytycznych w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, a jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie do konkursu będzie prawidłowe.

c)  Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §2 pkt 1 c), przyjęciezgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Mixa w Hebe. Otrzymalismy zgloszenie. Autorzy najlepszych hasel otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

4.  Jednokrotny zakup Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup Produktu promocyjnego potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. Numer paragonu można zgłosić tylko raz. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie produktów.

5.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu Produktu promocyjnego). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

6.  Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.  W Konkursie przewidziane zostały 3 nagrody w postaci zestawów kosmetyków - rocznego zapasu kosmetyków Mixa, składające się z:
4x krem Protolerance lekki o wartość 28 zł
4x krem Protolerance bogaty o wartość 28 zł
8x płyn micelarny Optymalna tolerancja o wartości 24 zł
4x balsam do ciała Cold cream o wartości 30 zł
4x balsam do ciała Intensywne odżywienie o wartości 30 zł
8x emulsja Atopiance o wartości 25 zł
4x krem do rąk o wartości 16 zł
4x krem Cica krem o wartości 20 zł

Łączna wartość każdego zestawu wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2.  Do każdej nagrody Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. (Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)

3.  Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 3 336 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych).

4.  Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a)  Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)  Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),

c)  Sporządzenie listy zwycięzców,

d)  Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)  Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)  Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.  Podczas posiedzeń Komisji w dniach od 17.12.2018 r. do 03.01.2019 r. Komisja dokona wyboru trzech najciekawiej wykonanych zadań konkursowych wytypowanych do nagrodzenia, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Komisja wybierze również 3 prace, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).

6.  W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)  Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora

b)  Oryginalność wykonania zadania

c)  Pomysłowość

d)  Słownictwo i stylistykę.

7.  Weryfikacja laureatów:

a)  w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji ze zwycięzcą skontaktuje się Organizator na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie www.konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem konkurs@columbit.pl, wpisując w temat wiadomości Konkurs Mixa w Hebe, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą.

b)  Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody.

c)  W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7 a, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7 a, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

d)  W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.  Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 15.02.2019 r.

9.  Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych.

10.  Nagrody zostaną wydane do dnia 22.02.2019 r. poprzez wysłanie przesyłką kurierską na adres podany przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego powiadamiania.

§4 Dane Osobowe

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4.

2.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i w następujących celach:

a)  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu przeprowadzenia konkursu „Wygraj rok z Mixa”, tj. w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.konkursy.columbit.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji,

b)  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

3.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

4.  Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres korespondencyjny.

5.  Organizator Konkursu - Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

6.  Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

7.  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki Nagrody.

8.  Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez jego uprzedniej zgody. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

9.  Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

11.  Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania konkursu.

12.  Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

13.  Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

14.  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

15.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

16.  Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§5 Reklamacje

1.  Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 07.03.2019 r. na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs„Mixa w Hebe”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2.  Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 22.03.2019 roku.

3.  Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

§6 Prawa autorskie

1.  Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują̨ mu wszelkie prawa własności intelektualnej do zadań konkursowych (dalej „Zgłoszenie”), w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również̇, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

2.  Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia z prawem do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c.  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.  Organizator oraz L’Oreal Polska sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

§7 Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa) przy ul. Brukselska 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy konkursowej Konkursu „Wygraj rok z Mixa”

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………

Data: …………………………………..........................................................................

Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie Laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA

Uczestnika konkursu „Wygraj rok z Mixa”

Dane osobowe Uczestnika konkursu „Wygraj rok z Mixa”

Nr telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu:  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Nr karty Hebe:  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Imię i nazwisko: _________________________________________________

Rok urodzenia: _____________________________________

Adres zamieszkania (na terytorium Polski):

Ulica: ____________________________________________________

Numer domu/mieszkania: _______________

Kod pocztowy: _  _ - _  _  _  Miejscowość: _______________________________________

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu pod nazwą „Wygraj rok z Mixa” oraz dostarczeniem nagrody.

[  ] Zapoznałem się z regulaminem Konkursu pod nazwą „Wygraj rok z Mixa”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj rok z Mixa”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach odbywać będzie się na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (RODO) celu przeprowadzenia konkursu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Panią/Pana z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Miejscowość:   …………………………………………………………

Data:   …………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis:   …………………………………………………………