Pokaż nam co daje Ci Karta Hebe

Czym jest dla Ciebie karta Hebe i dlaczego zawsze warto mieć ją przy sobie?  Weź udział w konkursie i wygraj nagrody o wartości 500 zł.

Wystarczy, że prześlesz pracę, w której zaprezentujesz zalety naszej karty. Masz pełną dowolność, dlatego puść wodze fantazji i pokaż swoją kreatywną stronę! Możesz wykorzystać zdjęcia, farby, rysunki, wydzieranki, wyklejanki itd. Na prace czekamy do 31 sierpnia 2018 r.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających aktywną Kartę Hebe, które prześlą skan swojej pracy na adres mailowy konkurs.karta.hebe@jmpolska.comlub jej oryginał pocztą na adres: Hebe (JMDiF), ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa z dopiskiem: „Pokaż nam co daje Ci Karta Hebe”.

Spośród nadesłanych prac wybierzemy 15, a ich autorów nagrodzimy zestawami kosmetyków od naszych partnerów oraz kartami podarunkowymi o wartości 200 zł do wykorzystania w drogerii Hebe.

Pokaż nam korzyści z dołączenia do programu lojalnościowego Hebe i wygraj nagrody!

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs.karta.hebe@jmpolska.com lub pocztą na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa wraz z przesłaniem pracy konkursowej. Formularz dostępny TUTAJ.


Regulamin konkursu „Pokaż nam co daje Ci Karta Hebe”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu „Pokaż nam co daje Ci Karty Hebe”jest Jeronimo Martins Drogerie
i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322116, Regon: 301002718, NIP: 209-00-01-776, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Pokaż nam co daje Ci Karty Hebe” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego.

3.  Organizator konkursu powoła jury konkursowe składające się z 3 osób, w którego skład wejdą przedstawiciele Organizatora (zwane dalej „Jury”). Do zadań Jury będzie należało wyłonienie zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

4.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

5.  Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zebranie i wybranie najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz zgodnych z tematem konkursu prac klientów, posiadających Kartę Hebe, które mają pokazać co Karta Hebe daje klientom sieci Hebe. Organizator konkursu nabywa własność zwycięskich prac, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia materiałów marketingowych, które będą wykorzystane w kampaniach reklamowych drogerii Hebe prowadzonych: na stronie internetowej www.hebe.pl, koncie Hebe na portalu Facebook, koncie Hebe na portalu Instagram, kanale Hebe na portalu Youtube, miesięczniku „Hebe”, ekranach LCD w drogeriach Hebe na terenie całej Polski.

§ 3

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w dowolnej formie artystycznej (np. zdjęcie, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, nagranie video, itp.), pracy przedstawiającej zalety jakie daje klientom posiadanie Karty Hebe.

§ 4

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:
  1. są pełnoletnie;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiadają aktywną Kartę Hebe;
  5. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
  6. w czasie trwania konkursu dokonały zgłoszenia konkursowego, tj. samodzielnie przygotowały i przesłały, wykonaną w dowolnej formie, pracę konkursową przedstawiającą zalety posiadania Karty Hebe.

2.  Wysłanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 5

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.  Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.  Praca powinna posiadać jednego autora.

3.  Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4.  Jedna osoba może zgłosić w konkursie jedną pracę.

5.  Uczestnik konkursu może przesłać pracę konkursową w formie elektronicznej: e-mail konkurs.karta.hebe@jmpolska.com lub na adres: Hebe, ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs:Pokaż nam co daje Ci Karty Hebe”.Do prac konkursowych prosimy załączyć dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz adres, telefon, e-mail, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika i Oświadczenie o akceptacji Regulaminu; wzór zgody i oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu).

6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu i wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych Zwycięzców.

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub będą naruszać dobra osobiste/poglądy polityczne/religijne innych osób lub będą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

§ 6

NAGRODY

1.  Jury wybierze 15 (piętnaście) prac, które zgodnie z uznaniem Jury będą najbardziej kreatywne, oryginalne i unikatowe. Decyzja Jury jest ostateczna.

1.2. Autorzy wybranych prac zostaną nagrodzeni zestawami kosmetyków o wartości 300 zł brutto  oraz kartami podarunkowymi o wartości 200 zł brutto  do wykorzystania w Drogeriach Sieci Hebe. Regulamin korzystania z kart podarunkowych znajduje się pod linkiem https://www.hebe.pl/s/regulamin-karty-podarunkowej-hebe

3.   Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

4.  Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5.  Zwycięzca konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

6.  Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu.

7.  W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu. Jury rozstrzygnie, który z Uczestników konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu.

8.  Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Organizatora.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

1.  Uczestnik oświadcza, że wykonał pracę konkursową samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści pracy. Uczestnik zapewnia, iż praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

2.  Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

3.  Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)  zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)  obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)  rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych oraz ekranach znajdujących się w Drogeriach Hebe;

e)  sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,

f)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h)  wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

i)  wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych,

j)  wykorzystanie utworu dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

4.  Z chwilą wydania nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojej pracy konkursowej jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

k)  utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

l)  zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

m)  obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

n)  rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych oraz ekranach znajdujących się w Drogeriach Hebe;

o)  sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,

p)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

q)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

r)  wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

s)  wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych,

t)  wykorzystanie utworu dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

5.  Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

§ 8

TERMINARZ

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 sierpnia 2018 r.

2. Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi i zgodami wskazanymi w § 5 ust. 5 Regulaminu należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 7 września 2018 r. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie w wiadomości mailowej/Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.hebe.pl w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzców przez Jury.  

6. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem poczty nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców na adresy podane w zgłoszeniach.  

§ 9

OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Zebrane dane osobowe będzie przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu przez czas trwania konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.   
 2. Na potrzeby konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w konkursie.
 3. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie.
 4. Dane osobowe podane w konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji konkursu lub jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: bok@drogeriahebe.eu

§ 10

INNE

1. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do nich przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przesyłane będą zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez zwycięzcę przesyłki w terminie,  bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Wszelkie reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 5 października 2018 r. (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, 00-764 Warszawa lub e-mailem: konkurs.karta.hebe@jmpolska.com Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.  Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury. 

6.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hebe.pl oraz w siedzibie Organizatora konkursu.
 2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem konkursu, nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej www.hebe.pl, na profilu Organizatora na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/hebe oraz na profilu Organizatora na portalu Instagram pod adresem: www.instagram.com/drogeriehebe/
 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w konkursie udostępnione wyłącznie dla celów konkursu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU

(Uczestnik zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs.karta.hebe@jmpolska.com lub pocztą na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa wraz z przesłaniem pracy konkursowej)

a)  Adres e-mail………………………………………………………………………………

b)  Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………..

c)   Nr karty Hebe…………………………………………………………………………..

d)  Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………….

…………………………………………………………………..…………….………………………

e)  Numer telefonu……………………………….………………………………………….

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem laureatów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776. Dane osobowe, podane powyżej, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, chyba że Administratorowi będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zostałem także poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, jak również niezbędności ich podania do wzięcia udziału w konkursie.

Data i czytelny podpis

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i go zaakceptowałem.”