REGULAMIN KONKURSU „Uwolnij emocje” 

(dalej: Regulamin)

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Uwolnij emocje” (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, NIP 779-21-83-071, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł (dalej: Organizator).

1.2. Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, kapitał zakładowy w wysokości 1.661.694.000 zł. (dalej: Podmiot Zlecający)

1.3. Konkurs odbywa się w dniach od 29.03.2018 r. do 11.04.2018 r. (dalej: Czas Trwania Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 01.06.2018 r. 

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora i Podmiot Zlecający oraz inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

1.6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

1.7. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.8. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która dokona w dowolnej drogerii Hebe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakupu dwóch dowolnych produktów z linii Pure Color i Freshlight marki Schwarzkopf w Czasie Trwania Konkursu, biorąca udział w Konkursie z powodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

2.2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu kupią w drogerii Hebe 2 (dwa) dowolne produkty z linii Pure Color i Freshlight marki Schwarzkopf i zachowają oryginalny paragon oraz za pomocą SMS udzielą najlepszej pod względem kreatywności, oryginalności, unikatowości i ciekawej treści odpowiedzi na pytanie konkursowe „W jaki sposób uwalniasz swoje emocje?” (dalej: Zadanie Konkursowe). 

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w Czasie Trwania Konkursu (tzn. w okresie od 29.03.2018 r. do 11.04.2018 r.):

2.3.1.Zakupić w drogerii Hebe 2 dowolne produkty z linii Pure Color i Freshlight marki Schwarzkopf i zachować oryginalny paragon kasowy potwierdzający każdorazowy zakup produktów. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Konkursu jest podstawą zgłoszenia udziału w Konkursie i podlega zwrotowi na pisemny wniosek Uczestnika złożony po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji prawidłowości zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie, w terminie 14 dni od daty zakończenia wszystkich czynności związanych z Konkursem.

2.3.2.Wysłać zgłoszenie do Konkursu, zgodnie z pkt. 2.2, z zastrzeżeniem pkt. 2.6, wysyłając SMS-a z prefixem „hebe.” o treści „hebe. odpowiedź na pytanie konkursowe” pod numer 4321 (dalej: SMS Konkursowy) (koszt zgodny z taryfą operatora,)

2.4. Prawidłowy SMS Konkursowy powinien, zgodnie z pkt 2.2 oraz 2.3.2, z zastrzeżeniem pkt 2.6., zawierać odpowiedź na Zadanie Konkursowe (poprzedzone prefiksem). W SMS-ie Konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. SMS Konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz włącznie z prefiksem „hebe.”). Dłuższe SMS-y Konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Nie biorą udziału w Konkursie SMS-y Konkursowe zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne. Przykładowy SMS Konkursowy może brzmieć: „hebe.Tańczę w rytm ulubionej piosenki”.

2.5. Data i godzina dowodu zakupu (czyli data i godzina zakupu na paragonie kasowym) produktu promocyjnego musi być wcześniejsza niż data wysłania SMS-a Konkursowego.

2.6. Jeden paragon, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego SMS-a Konkursowego. Każdy prawidłowo przesłany SMS Konkursowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków  uczestnictwa, o  których   mowa w niniejszym   Regulaminie w tym  w szczególności w punkcie niniejszym oraz w punkcie 2.3, 2.4 oraz 2.5 Regulaminu. Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS–owych. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych dowodów zakupów odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zdyskwalifikowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody, nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

2.7. W odpowiedzi na każdy wysłany poprawnie SMS Konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. Otrzymanie potwierdzenia nie jest równoznaczne z tym, że SMS Konkursowy spełnia wymogi formalne. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu SMS-a Konkursowego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania SMS-a Konkursowego. Treść SMS-a zwrotnego: „Twój SMS został zarejestrowany. Życzymy powodzenia!”. Brak takiego potwierdzenia oznacza, iż sms został wysłany nieprawidłowo (np. na niewłaściwy numer lub z użyciem błędnego prefiksu).

2.8. Wykonanie wszystkich czynności opisanych w pkt 2.3-2.7 Regulaminu zwane będzie w Regulaminie „Zgłoszeniem”. Wyłącznie wykonanie wszystkich czynności opisanych w pkt 2.3-2.7 Regulaminu uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.9. Podana przez Uczestnika Odpowiedź:

2.9.1.powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

2.9.2.nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

2.9.3.nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub produktów, za wyjątkiem produktów marki Schwarzkopf;

2.9.4.nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

2.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora.

2.11W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów  telefonii  komórkowej  korzystających  z  polskich  zasobów  numeracji,  w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.11. Jedna osoba może przesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń, jednakże w każdym przypadku pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie oraz przy użyciu tych samych danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 4.5. Regulaminu.

2.12. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że SMS-y Konkursowe wysyłane z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą osobę.

2.13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań Organizatora może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu bez prawa do jakichkolwiek nagród.

2.14. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia do Konkursu.

2.15. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojej Odpowiedzi jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2.15. publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, 

e)sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,

f)wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h)wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

i)wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych,

j)wykorzystanie utworu dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

.

3.NAGRODY W KONKURSIE

3.1. Pulę nagród w Konkursie stanowią 42 (czterdzieści dwie) nagrody – boxy z produktami marki Schwarzkopf i Schwarzkopf & Henkel o wartości 50,00 zł brutto w skład których wchodzą: DEZODORANT FA ROLL ON FIJIDREAM 50ML, FA 200ML HAWAILOVE SCRUB, SZAMPON FRESHLIGHT 300ML PEONY, ŻEL KOLORYZUJĄCY PURE COLOR, LAKIER DO WŁOSÓW INSTASHINE 300ML, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 5,50 zł na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Łączna wartość nagrody  wynosi 55,50 zł a łączna wartość puli nagród w konkursie to: 2310,00 zł brutto. 

3.2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 3.1  Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody w trybie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 3.1. Regulaminu na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zgłoszenia wyłoni jury składające się z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt. 2.2. Regulaminu. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (z uwagi na zbyt niską liczbę Zgłoszeń lub w przypadku o którym mowa w pkt 4.9. lub 4.11. lub 4.17.), Jury może przyznać niższą liczbę nagród. Decyzja Jury jest ostateczna. 

4.2. Jury wyłoni po jednym dodatkowym rezerwowym Zgłoszeniu konkursowym, na każde zwycięskie Zgłoszenie konkursowe, na wypadek, gdyby autor zwycięskiego Zgłoszenia konkursowego nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej nagrody. 

4.3. Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia  20.04.2018 r., wyłoni czterdziestu dwóch zwycięzców Konkursu, po trzech zwycięzców spośród dziennej puli Zgłoszeń do  Konkursu i zgodnych z Regulaminem,  oraz 

rezerwowych autorów czterdziestu dwóch Zgłoszeń, po trzech rezerwowych zwycięzców spośród dziennej puli Zgłoszeń

4.4. Jeden Uczestnik nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody w Konkursie. 

4.5. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego Zgłoszenia. Nagroda zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego Zgłoszenia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego Zgłoszenia lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie swoje Zgłoszenie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego Zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 

4.6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej nagrodzie telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt. 4.1.-4.4 Regulaminu. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie „Uwolnij emocje”.  Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu dwóch godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku, gdy linia jest zajęta, następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a wysłanego na numer telefonu, z którego wysłany został SMS Konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 

4.7.  W nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.6) Zwycięzca jest zobowiązany przesłać na adres Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem „Uwolnij emocje”, zgłoszenie zawierające:

a.swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.8. 

b.oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu produktów promocyjnych, zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem oraz spełniający warunki określone w pkt 2.5. niniejszego regulaminu,

c.podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Uwolnij emocje”, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród” i „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Uwolnij emocje” i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania”, 

d.podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy „Oświadczam, że: (i) Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego w Konkursie „Uwolnij emocje”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. Zadania Konkursowego.(ii) Powstałe w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego w Konkursie „Uwolnij emocje”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania Konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania Konkursowego.” (iii) Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu „Uwolnij emocje” oraz Podmiot Zlecający z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Podmiot Zlecający od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, oraz (iv) Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 par. 3 kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora Konkursu Albedo Marketing sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojego Zadania Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.15. Regulaminu Konkursu.”

4.8. Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.6.a. zawierać będą: imię, nazwisko, mail, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. 

4.9. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego SMS Konkursowy został wybrany jako rezerwowy zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu. Jeżeli autor rezerwowego SMS-a Konkursowego również nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w pkt. 4.6, 4.7 i 4.8 wydania nagrody, nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora.

4.10. Nagrody zostaną wydane ich zwycięzcom najpóźniej do dnia 18.05.2018 r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.7.a Regulaminu. 

4.11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. 

4.13. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród. 

4.14. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora, o ile postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania zwycięzcy rezerwowemu. 

4.15. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru przez zwycięzcę. 

4.16. Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy pozostaje własnością Organizatora. 

5.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 01.06.2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 01.06.2018 r. nie będą rozpatrywane.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Uwolnij emocje – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

5.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia Konkursu „Uwolnij emocje”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Henkel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02–672 Warszawa. Henkel Polska Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, będącej Organizatorem Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez zwycięzcę.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.hebe.pl.

7.2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 

7.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji SMS do wszystkich Uczestników Konkursu na numery telefonów, z których dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie.

7.4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

7.5. W Regulaminie za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

7.7. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.

7.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7.10   Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: promocje@albedomarketing.pl