ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PT.  „HEBE MILLENIALS 2”

Wydany w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Organizatora Konkursu pn. „Hebe Millenias 2” (zwanego dalej: „Konkursem”), spółkę Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125373, NIP: 779-21-83-071, REGON 634370884, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (dalej: Organizator).

§ 1

Organizator Konkursu, na podstawie pkt 8.16. Regulaminu Konkursu postanawia zmienić jego treść w ten sposób, że dotychczasową nazwę Konkursu – „Hebe Millenials 2” postanawia zastąpić nową nazwą – „Uwolnij emocje”.

§ 2

1.Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian.

2.Pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawać znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Konkursu. 

3.Aneks do Regulaminu Konkursu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Konkursu.

ORGANIZATOR

REGULAMIN KONKURSU „Uwolnij emocje”

(dalej: Regulamin)

PODSTAWOWE ZASADY

A.W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy zakupią co najmniej dwa produkty promocyjne oraz udzielą najciekawszej, najbardziej oryginalneJ i kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Jak uwalniasz swoje pozytywne emocje w letnie dni?”.

B.Konkurs trwa w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. – jest to okres, w którym przyjmowane są zgłoszenia do konkursu. 

C.Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem wiadomości SMS.

D.Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do dnia 5 października 2018 r. 

E.Do wygrania są nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych do wykorzystania w drogeriach sieci „Hebe”.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Uwolnij emocje” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne. 

1.JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1.Udział może wziąć osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka w Polsce oraz dokonuje zakupów produktów promocyjnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksy cywilnego) (dalej: Uczestnik).

1.2.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3.Konkursem objęte są produkty z linii „Pure Color”, „got2b” oraz wybrane produkty z linii „Fa”: deo spray, roll on, żele peelingujące oraz srub’y dostępne w sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w drogeriach sieci „Hebe” w okresie trwania Konkursu (dalej: Produkty promocyjne). Szczegółowa lista Produktów promocyjnych znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem okresu trwania Konkursu, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów promocyjnych poza okresem trwania Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. 

1.4.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 2 sierpnia 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.4.1.zakupić jednorazowo (tzn. jedną transakcją, stwierdzoną na jednym paragonie fiskalnym) w dowolnej drogerii należącej do sieci „Hebe” przynajmniej dwa Produkty promocyjne, zgodnie z pkt 1.3. Regulaminu oraz zachować oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ten zakup,

1.4.2.a następnie zgłosić udział w Konkursie wysyłając wiadomość SMS pod numer 4321 w treści podając prefiks „hebe.” oraz po kropce odpowiedź na pytanie konkursowe „Jak uwalniasz swoje pozytywne emocje w letnie dni?” (dalej: Odpowiedź); koszt SMS wg taryfy operatora.

1.5.Wiadomość SMS, zawierająca Odpowiedź na pytanie konkursowe, nie może być dłuższa niż 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz prefiksem). Dłuższe SMS-y nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Przykładowa wiadomość SMS z Odpowiedzią może brzmieć: hebe.biegając o wschodzie słońca nad brzegiem morza.

1.6.Data i godzina dowodu zakupu (czyli data i godzina na paragonie fiskalnym) Produktów promocyjnych musi być wcześniejsza niż data wysłania SMS-a w Konkursie. Czas nadesłania zgłoszenia (SMS-a) będzie rejestrowany przez serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń w Konkursie.

1.7.Jeden paragon, bez względu na liczbę zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia (SMS-a). Każdy prawidłowo przesłany SMS to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie. Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych paragonów fiskalnych potwierdzających zakup Produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości zgłoszeń może zostać, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody, nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

1.8.W odpowiedzi na każdy prawidłowo wysłany SMS odsyłany będzie SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie teleinformatycznym rejestrującym zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w ww. systemie. Treść SMS-a zwrotnego: „Dziękujemy za zgłoszenie w konkursie. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania dowodu zakupu w celu weryfikacji”. W treści zwrotnego SMS-a zostaną podane również niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

1.9.Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego zostało wysłane pierwsze zgłoszenie danego Uczestnika. Każdy numer telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z wykorzystaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

2.CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1.Do wydania w Konkursie jest łącznie 140 (słownie: sto czterdzieści) sztuk nagród. Pojedynczą nagrodę w Konkursie stanowi karta podarunkowa zasilona kwotą 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) przeznaczona do wykorzystania w dowolnej drogerii sieci „Hebe”.

2.2.Karta podarunkowa, o której mowa w pkt 2.1. Regulaminu ważna jest przez rok od momentu jej pierwszej aktywacji (pierwszego użycia). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z karty podarunkowej znajdują się w regulaminie na https://www.hebe.pl/s/regulamin-karty-podarunkowej-hebe, z którymi zwycięzcy zobowiązani są zapoznać się przez rozpoczęciem korzystania z karty podarunkowej „Hebe”.

2.3.Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 6 Regulaminu).

3.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1.Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze propozycje Odpowiedzi na pytanie konkursowe wyłoni jury składające się przedstawicieli Organizatora oraz Henkel (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt A Regulaminu. 

3.2.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. W Konkursie wyłonionych zostanie łącznie 140 (słownie: stu czterdziestu) zwycięzców podstawowych. Jury dokona wyboru zwycięzców zgodnie z zasadą, że spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora danym dniu okresu trwania Konkursu, Jury każdorazowo wybierze 10 (słownie: dziesięć) najlepszych Odpowiedzi. 

3.3.Do każdej nagrody w Konkursie wyłoniony zostanie dodatkowo jeden zwycięzca rezerwowy, na wypadek, gdyby zwycięzca (podstawowy) dla tej nagrody nie spełnił wszystkich warunków formalnych jej otrzymania. Do zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zwycięzców podstawowych w Konkursie.

3.4.W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.5.Jeden Uczestnik w ramach udziału w Konkursie może wygrać tylko jedną nagrodę. W sytuacji, gdyby dany Uczestnik przesłał w Konkursie więcej niż jedno zgłoszenie, wówczas przy przyznawaniu nagród w Konkursie wzięta zostanie pod uwagę jedynie najlepsza spośród wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika Odpowiedzi.

3.6.Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora do dnia 9 listopada 2018 r.

3.7.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej nagrodzie telefonicznie na numery telefonów, z których wysłane zostały zwycięskie SMS-y z Odpowiedziami w ciągu 7 dni od dnia przyznania nagrody zgodnie z pkt 3.1.-3.5. Regulaminu. Każdy zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie oraz podać swoje imię i nazwisko. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został zwycięski SMS z Odpowiedzią o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do wydania nagrody. 

3.8.W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych (decyduje data wpływu do Organizatora) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 3.7. Regulaminu) zwycięzca nagrody jest zobowiązany przesłać na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem „Uwolnij emocje” zgłoszenie zawierające:

3.8.1.oświadczenie zwycięzcy o jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu komórkowego, z którego wysłano zwycięskie zgłoszenie w Konkursie, 

3.8.2.oryginalny paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu Produktów promocyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz spełniający warunki określone w pkt 8.4. Regulaminu,

3.8.3.podpisane czytelnie oświadczenia zwycięzcy o treści (każde z osobna):

3.8.3.1.„Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Uwolnij emocje” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść”;

3.8.3.2.„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Uwolnij emocje” oraz Henkel Polska sp. z o. o. z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska sp. z o. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora –  autorskie prawa majątkowe do mojej Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu”

– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.9.Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 19 października 2018 r., pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w oświadczeniu, zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu. 

3.10.Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi.

4.REKLAMACJE

4.1.Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 2 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

4.2.Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Uwolnij emocje”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

4.3.Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.4.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (spółkę Albedo Marketing sp. z o. o.) wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego zgłoszenia (zwycięskiego Zdjęcia lub Filmu oraz Opinii) jako utworów – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

5.1.utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5.2.zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5.3.obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

5.4.rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.-5.3. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

5.5.sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu;

5.6.wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

5.7.wykorzystanie w utworach multimedialnych;

5.8.wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

5.9.wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;

5.10.wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

6.PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Henkel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu pn. „Uwolnij emocje”. 

7.2.W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród administratorem danych osobowych jest Albedo Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. 

7.3.Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.

7.4.Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

8.WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

8.2.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

8.2.1.zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;

8.2.2.jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem propozycji jego Odpowiedzi, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

8.3.W Konkursie jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne, zawierające informacje pozwalające na ustalenie, że zakupione zostały Produkty promocyjne. Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopie paragonów fiskalnych itp., a ponadto takie paragony fiskalne, na których brakuje informacji pozwalających na ustalenie, że zakupione zostały Produkty Promocyjne (np. zawierające na liście produktów tylko wyrażenia ogólne, np. „dezodorant” bez wskazania, że jest to produkt marki „Fa”).

8.4.Paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu Produktów promocyjnych zgodnie z pkt 1.4. Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

8.4.1.jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez drogerię „Hebe”, której dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

8.4.2.nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

8.4.3.na liście zakupów na paragonie fiskalnym jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów promocyjnych, bądź też na paragonie fiskalnym widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów promocyjnych. Jeśli z treści paragonu fiskalnego nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).

8.5.Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):

8.5.1.powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

8.5.2.nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

8.5.3.nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Schwarzkopf;

8.5.4.nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

8.5.5.nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

8.6.W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

8.7.Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Konkursu z urządzeń, które wysyłają wiadomości SMS, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Konkursie urządzeń/sposobów i wykluczenia z Konkursu Uczestnika dokonującego takiego naruszenia

8.8.Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

8.9.W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

8.9.1.prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

8.9.2.prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

8.10.W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Odpowiedź została przesłana do Organizatora jako pierwsza. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

8.11.Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

8.12.Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

8.13.Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.14.Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.15.Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.16.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu wykorzystywany przez niego do wysyłania zgłoszeń w Konkursie.

8.17.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Organizatora. 

8.18.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.19.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8.20.Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (zwana jako Organizator)

8.21.Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, REGON 362077261 (zwana jako Henkel).

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH OBJĘTYCH KONKURSEM

9000101200843GOT2B OIL CONDITIONING 75ML

9000100417839G2B GCW 100ML BEACH MATT

9000100366373GOT2B GUMA CHAOTIC 100ML

9000100366458GOT2B KLEJ 150ML

9000101049336GOT2B LAKIER INSTASHINE 300ML

9000101040524GOT2B LAKIER VOLUMANIAC 300ML

9000101000795GOT2B PASTA MADE4MESS 100ML

9000100929899GOT2B PASTA PHENOMENAL 100ML

5012583204732GOT2B PIANKA TWISTED CURLING 250ML

9000100652919GOT2B POWDER VOLUMIZING STYLING 10G

9000100792646GOT2B SPRAY BEACH GIRL 200ML

9000101040586GOT2B SPRAY VOLUMANIAC 150ML

9000101211542SK PURE COLOR 10.21 BABY BLOND

9000101211405SK PURE COLOR 10.0 ANIEL BLOND

9000101212396SK PURE COLOR 8.0 PRAWDZ BLOND

9000101212846SK PURE COLOR 7.0 BLOND NUDE

9000101211948SK PURE COLOR 7.7 JASNY CYNAMON

9000101212129SK PURE COLOR 6.88 MALINO CZERW

9000101211740SK PURE COLOR 5.6 CZEKO PRALINA

9000101211221SK PURE COLOR 5.0 PO PROSTUBRĄZ

9000101211313SK PURE COLOR 4.0 CIEMNY BRĄZ

9000101211139SK PURE COLOR 1.0 KRUCZOCZARNY

9000101069969SK LIVE 95 ELEKTRYCZ. BŁĘKIT

9000101069099SK LIVE 92 OSTRA CZERWIEŃ

9000101069990SK LIVE 93 SZOKUJĄCY RÓŻ

9000101069938SK LIVE 96 KUSZĄCY TURKUS

9000101062922SK LIVE 98 STEEL SILVER 

9000101069181SK LIVE 94 PURPUROWY PUNK

9000101079975SK LIVE SPRAY FIERY RED 18

9000101079753SK LIVE SPRAY CANDY PINK 18

9000101079692SK LIVE SPRAY PURPLE KISS 18

9000101080049SK LIVE SPRAY BLUE TWIST 18

9000101080117SK LIVE SPRAY SILVER SPLASH 18

9000101206821FA SCRUB FIJIDREAM 200ML

9000101217605FA SCRUB BALIKISS 200ML

9000101091915FA GEL PP HAWAIILOVE 400ML

3838824142296FA GEL PP SPORT 400ML

9000101009576FA GEL PP COCONUT MILK 400ML

9000101009750FA GEL PP COCONUT WATER 400ML

9000101039931FA GEL PP HONEY CREAM 400ML

9000101039832FA GEL PP HONEY ELIXIR 400ML

9000100949040FA GEL PP BLUE LOTUS 400ML

9000100935531FA GEL PP PINK JASMIN 400ML

9000100924641FA GEL PP GREEK YOGHURT 400ML

9000100729840FA MEN GEL PP XTREME POLAR 400ML

9000100734158FA MEN GEL PP XTREME SPORTS 400ML

9000101053111FA DEO SPRAY DIVINE MOMEN 150ML

9000101045765FA DEO SPRAY INVISIBLE SENSITIVE 150ML

9000101092202FA DEO SPRAY BALIKISS 150ML

9000101092226FA DEO SPRAY FIJIDREAM 150ML

9000101039528FA DEO SPRAY SOTF & CARE 150ML

9000100634113FA DEO SPRAY MYSTIC MOMENTS 150ML

9000100658317FA DEO SPRAY NUTRI SKIN MAXIMUM PROTECT 150ML

3838824116204FA DEO SPRAY PINK PASSION 150ML

9000100806589FA DEO SPRAY SPORT INVISIBLE POWER 150ML

9000100738101FA DEO SPRAY SPORT DP SPORTY FRESH 150ML

3838824085272FA DEO SPRAY SPORT FOR MEN 150ML

9000100736763FA DEO SPRAY SPORT POWER BOOST 150ML

9000100936125FA DEO SPRAY FRESH & DRY GREEN TEA 150ML

9000101046946FA MEN DEO XTR SPRAY POWER+ 150ML

9000100798655FA DEO SPRAY ATTRACTION FORCE 150ML

9000100540186FA DEO SPRAY XTRA COOL 150ML

9000100760546FA MEN DEO SPRAY XTREME INVISIBLE POWER 150ML

9000100733854FA MEN DEO SPRAY XTREME POLAR 150ML

9000100743969FA MEN DEO SPRAY XTREME SPORTS 150ML

9000100935845FA ROLL-ON FRESH & DRY GREEN TEA 50ML

9000101092172FA RO 50ML FIJIDREAM CEE1

9000100326193FA ROLL-ON PINK PASSION 50ML

9000100219877FA ROLL-ON SPORT 50ML

9000100806657FA ROLL-ON SPORT INVISIBLE POWER 50ML

9000100806824FA ROLL-ON SPORT ULTIMATE DRY 50ML

9000101039368FA ROLL-ON SOFT & CARE 50ML

9000101047028FA MEN ROLL-ON XTR POWER+ 50ML

9000100760591FA MEN ROLL-ON XTREME INVISIBLE POWER 50ML

9000100733618FA MEN ROLL-ON XTREME POLAR 50ML

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY W KONKURSIE

W związku z wygraną w konkursie pt. „Uwolnij emocje”, organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

I.DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

NUMER TELEFONU

II.OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Uwolnij emocje” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść.

…………………………………………………………………..

data i podpis zwycięzcy

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Uwolnij emocje” oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na organizatora Konkursu – spółkę Albedo Marketing sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojego zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu

…………………………………………………………………..

data i podpis zwycięzcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu pn. „Uwolnij emocje ” („Konkurs”) jest Henkel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

2.Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych napisz e-mail na adres: dpo.pl@henkel.comlub prześlij list na adres „Henkel Polska”, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

3.Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy do ww. Inspektora to: dpo.pl@henkel.com

4.Twoje dane osobowe jako Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu. 

5.Dodatkowo chcemy cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) administratorem twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli Organizator Konkursu – Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing sp. z o.o., napisz e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”. W Albedo Marketing sp. z o.o. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Tomasz Grzybowski. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl. 

6.Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator konkursu przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzanie Konkursu ujawniane są tylko niezbędne dane. 

7.Dane Uczestników Konkursu uzyskujemy bezpośrednio od nich samych, przede wszystkim podczas zgłaszania udziału w Konkursie. Przetwarzamy dane uczestników w następującym zakresie:

a)imię i nazwisko

b)numer telefonu komórkowego

c)w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie – adres do wysyłki nagrody

d)treść złożonych oświadczeń oraz ewentualnych wyrażonych zgód

e)informacje o aktywnościach w Konkursie, w tym o sposobie wykonania zadania konkursowego;

f)informacje o zakupach zgłoszonych w Konkursie (w tym co i kiedy zostało kupione, sposób dokonania płatności)

g)informacja o ewentualnym uzyskaniu nagrody w Konkursie

h)dane wynikające z reklamacji – jeśli zostaną złożone.

8.Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 10 lat, a w przypadku zgłoszenia roszczenia okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem).

9.Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b)prawo do poprawiania danych 

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d)prawo do żądania usunięcia danych 

e)prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail dpo.pl@henkel.com „Dane osobowe”. Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

10.Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru. 

11.Odrębnie chcemy cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail dpo.pl@henkel.com z dopiskiem „Dane Osobowe”.