REGULAMIN KONKURSU „WYRAŹ SWÓJ STYL Z NIVEA BLACK&WHITE FASHION EDITION W HEBE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Definicje]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. 1.1  Konkurs: pod nazwą „Wyraź swój styl z NIVEA Black&White Fashion Edition w

  HEBE”organizowany w serwisie internetowym dostępnym na stronie Internetowej na

  zasadach określonych w Regulaminie;

 2. 1.2  Podmiot Zlecający Konkurs: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

 3. 1.3  Organizator Konkursu:GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-273, przy ul. Palacza 113, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.;

 4. 1.4  Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 5 poniżej;

 5. 1.5  Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 6 poniżej;

 6. 1.6  Zakup: zawarcie umowy sprzedaży dowolnego dezodorantu lub antyperspirantu marki NIVEA

  w datach wskazanych w Regulaminie, objętego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą imienną VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

 7. 1.7  Dowód Zakupu: paragon fiskalny lub faktura imienna VAT potwierdzające dokonanie Zakupu w postaci paragonu lub faktury imiennej VAT wystawionej na konsumenta lub osobę fizyczną umocowaną do dokonywania zakupów w imieniu firmy (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, spółki osobowej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

 8. 1.8  Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu;

 9. 1.9  Strona Internetowa: oznacza internetowy portal pod adresem http://www.nivea.pl/konkurs-

  hebe, należący do Podmiotu Zlecającego Konkurs (Usługodawcy w rozumieniu Regulaminu

  Serwisu), na którym prowadzony jest Konkurs;

 10. 1.10  Okres Konkursu: okres od dnia 14.03.2019 roku do dnia 27.03.2019 roku, w którym odbędzie

  się Konkurs.

 11. 1.11  Zakończenie Konkursu: 40 dni od dnia zakończenia okresu konkursu, czas ten uwzględnia

  terminy wyłonienia zwycięzców, potwierdzenia danych, paragonów oraz czas na złożenie reklamacji.

Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.

2. [Zasięg Konkursu]

2.1. KonkurszostanieprzeprowadzonynaStronieInternetowejwOkresieKonkursu. 2.2. Konkursdzielisięnaetapyjaknastępuje:

3. [Jury]

 1. a)  I etap – zbieranie zgłoszeń Uczestników do Konkursu każdego dnia pomiędzy 14 a 27 marca od godziny 00:00 do 23:59, zgłoszenia dodane danego dnia zaliczają się do tury zgłoszeń z danego dnia;

 2. b)  II etap – Wybór Zwycięzców przez Jury Konkursowe następuje do 7 dni roboczych po zakończeniu Okresu Konkursu;

  1

 1. 3.1.  W skład Jury Konkursowego wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający Konkurs oraz Organizatora Konkursu.

 2. 3.2.  JuryKonkursowewybierze84najciekawszychzgłoszeńkonkursowychpo6zkażdegodniaoraz zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 3. 3.3.  Jeżeli w danym dniu nie zostanie wybrana przez Jury Konkursowe wystarczająca ilość najciekawszych zgłoszeń konkursowych, to pula nagród, która pozostała z tego dnia, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 4. 3.4.  Niezależnie od pkt. 3.2. powyżej, Jury Konkursowe jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 1. [Zasady Konkursu]

  1. 4.1.  Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak ty wyrażasz styl?” (maksymalnie 250 znaków ze spacjami). Ze wszystkich zgłoszeń konkursowych będą wyłonione najlepsze na zasadach określonych w Regulaminie.

  2. 4.2.  Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu, pod warunkiem rejestracji różnych Dowodów Zakupu do każdego zgłoszenia, jednakże może uzyskać nagrodę tylko raz.

  3. 4.3.  Jury Konkursowe wybierze 84 najciekawszych zgłoszeń po 6 z każdego dnia, którym zostanie przyznana nagroda na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  4. 4.4.  Przebieg I etapu Konkursu (14.03. – 27.03.2019) – Zgłoszenia Uczestników:
   a) Uczestnikiem Konkursu może być osoba zarejestrowana/zalogowana w Serwisie

   zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu lub osoba która wysłała SMS;
   b) Uczestnik Konkursu musi zakupić dowolny dezodorant lub antyperspirant marki NIVEA w dowolnej drogerii sieci HEBE w okresie od 14.03.2019 r. do 27.03.2019 r. oraz zachować Dowód Zakupu potwierdzający zakup w datach wskazanych w Regulaminie; c) Uczestnik Konkursu musi wykonać zadanie konkursowe na jeden z dwóch możliwych

   sposobów:

   •   przez Stronę Internetową rejestrując się lub logując w Serwisie, Uczestnik

    Konkursu dodaje odpowiedź na pytanie konkursowe maksymalnie 250

    znaków ze spacjami, podaje numer Dowodu Zakupu;

   •   wysyłając SMS na numer 4420, Uczestnik Konkursu dodaje odpowiedź na

    pytanie konkursowe maksymalnie 250 znaków ze spacjami, format SMS to

    H.NumerParagonu.OdpowiedźKreatywna, opłata według taryfy operatora; d) Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia w Okresie Konkursu;
    e) Po akceptacji zgłoszenia przez Organizatora Uczestnik Konkursu otrzyma

    powiadomienie mailowe lub smsowe o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu lub

    informację o niespełnieniu przez zgłoszenie zasad Regulaminu.

  5. 4.5.  PrzebiegIIetapuKonkursu–wybórzwycięzcówjestnastępujący:

   1. a)  Jury Konkursowe wyłoni do 6 najlepszych jego zdaniem zgłoszeń dodanych każdego dnia w Okresie Konkursu łącznie 84, które zostaną zwycięskimi i nagrodzonymi zgłoszeniami;

   2. b)  Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania otwartego;

   3. c)  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do każdego Zwycięzcy Konkursu zostanie podana e-mailem w terminach wskazanych w pkt 2.2 b niniejszego Regulaminu.

 2. [Uczestnicy Konkursu]

  5.1. UczestnikiemKonkursumożebyćkażdaosobafizycznaposiadającapełnązdolnośćdoczynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce (działająca jako konsument lub osoba fizyczna umocowana do dokonywania zakupów w imieniu firmy (tj. osoby fizycznej prowadzącej

  2

działalność gospodarczą, osoby prawnej, spółki osobowej, jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej).

 1. 5.2.  WarunkiemudziałuwKonkursiejestzalogowanielubzarejestrowaniesięwSerwisielubwzięcie

  udziału bez rejestracji.

 2. 5.3.  WarunkiemprzystąpieniadoKonkursujestkliknięcieiakceptacjaniniejszegoRegulaminuoraz

  kliknięcie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia przez Serwis. Wysłanie zgłoszenia przez SMS do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu zgodnie z ust. 5.1 i 5.2 powyżej.

 3. 5.4.  Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.

 4. 5.5.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

 5. 5.6.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki NIVEA. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

 6. 5.7.  ZaistotnenaruszeniaRegulaminuuważasięwszczególności:

  1. a)  naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu, w szczególności

   naruszenia pkt. 11.1 Regulaminu;

  2. b)  naruszenia związane z zamieszczaniem odpowiedzi na pytanie otwarte zabronionych w

   świetle pkt 5.8 Regulaminu;

  3. c)  naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, o których

   mowa w pkt. 5.1- 5.3. Regulaminu;

  4. d)  naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw

   autorskich do zgłoszonej odpowiedzi na pytanie otwarte;

  5. e)  naruszenia polegające na podaniu fałszach danych dotyczących Dowodu Zakupu.

 7. 5.8.  Zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi na pytanie otwarte, które:
  a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami

  obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc);

  1. b)  naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby

   dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności;

  2. c)  zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie

   jest uprawniony;

  3. d)  obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za

   groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za

   obraźliwe;

  4. e)  sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem;

  5. f)  miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję

   towarów lub usług;

  6. g)  naruszałyby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób;

 8. 5.9.  O kwalifikacji treści podawanych w Konkursie do jednej z kategorii zabronionych powyżej wskazanych decyduje Jury.

5.10.Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co następuje:

 1. a)  jest twórcą treści podawanych w Konkursie: odpowiedzi na pytanie otwarte, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte, w szczególności bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną);

 2. b)  przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe);

  3

c) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgoda nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w zgłoszeniu do Konkurs w Serwisie a w przypadku wysłania SMSa zgoda jest jednoznaczna z wzięciem udziału w Konkursie;

d) udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs niewyłącznej licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: odpowiedzi na pytanie otwarte, w całości, w części lub wybranych fragmentów, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej opisanych:

 1. bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;

 2. na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia odpowiedzi;

 3. bezwarunkowo;

 4. na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji

  Konkursu:

  •   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych

   fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;

  •   w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.NIVEA.pl oraz https://www.facebook.com/NIVEApolska.

 1. e)  wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora oraz Podmiot Zlecający korekt oraz zmian redakcyjnych w tekście treści;

 2. f)  udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu nieodpłatnej zgody na opracowanie treści (przeróbkę, opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, w każdym wypadku na zasadach powyżej opisanych.

6. [Zwycięzcy Konkursu]

 1. 6.1.  Zwycięzcami Konkursu jest 84 Uczestników Konkursu, którzy udzielili najciekawszej według Jury odpowiedzi na pytanie otwarte. Jury wybierze najciekawsze odpowiedzi zgłoszone do Konkursu, którym zostanie przyznana nagroda.

 2. 6.2.  Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu lub wiadomością tekstową na podany numer telefonu dla zgłoszeń SMS. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody.

 3. 6.3.  Każdy Zwycięzca Konkursu musi uzupełnić formularz laureata wysłany pod linkiem, w wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej SMS potwierdzającej wygraną i dosłać go w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości email lub SMS pod rygorem utraty prawa do Nagrody. W zależności od sposobu wysłania zgłoszenia Zwycięzca Konkursu musi podać:

a) zgłoszenie przez Serwis

 •   Imię i nazwisko;

 •   adres wysyłkowy;

 •   numer telefonu;

 •   zdjęcie lub skan Dowodu Zakupu.

  b) zgłoszenie przez SMS

 •   Imię i nazwisko;

 •   adres wysyłkowy;

 •   numer telefonu;

 •   zdjęcie lub skan dowodu Zakupu;

 •   akceptację Regulaminu.

4

6.4. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 oraz 6.3 powyżej. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca wKonkursie nie spełnia warunków, októrych mowa wpkt. 5 powyżej lub wprzypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca w sposób wskazany w pkt 5.7 Regulaminu naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu.

 1. [Nagrody w Konkursie]

  1. 7.1.  W Konkursie można otrzymać jedną z dwóch nagród, tj.: nagrodę I stopnia lub II stopnia po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. 7.2.  Nagrodą I stopnia jest 14 kodów promocyjnych o wartości 500 zł każdy na zakupy w butiku stacjonarnym oraz on-line Paprocki & Brzozowski, z okresem ważności do 31 grudnia 2019.

  3. 7.3.  Nagrodą II stopnia jest 70 apaszek o przybliżonej wartości 200 zł, każda marki Paprocki & Brzozowski.

  4. 7.4.  Nagrody mogą być zrealizowane zgodnie z terminem ważności podanym na voucher ’ze promocyjnym.

  5. 7.5.  WceluodbiorunagrodyIiIIstopnia,osobaktórejzgłoszenieotrzymałonagrodęmusiuzupełnić formularz laureata wysyłany pod linkiem, w wiadomości potwierdzającej wygraną.

  6. 7.6.  NagrodyprzyznanewKonkursieniepodlegająwymianienaświadczeniepieniężne.Dokażdej nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 7.2 i 7.3 powyżej, Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

  7. 7.7.  Wydanie nagród I i II stopnia Zwycięzcom nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych adresowych i przesłaniu Dowodu Zakupu w formie wskazanej w pkt 7.5 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej, jednak nie później niż do 30.04.2019 r.

  8. 7.8.  Wwypadku,gdyZwycięzcabądźosoba,któradokonałazgłoszenia,któreotrzymałonagrodęIi II stopnia, nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

  9. 7.9.  Jedna osoba może uzyskać tylko jedną nagrodę danego stopnia, tj, tylko jedną nagrodę I stopnia, bądź nagrodę II stopnia. Jeśli w jednym tygodniu Uczestnik Konkursu, uzyska nagrodę II stopnia, wówczas w kolejnych tygodniach nie może ubiegać się o nagrodę I stopnia.

 2. [Dane osobowe]

  1. 8.1.  AdministratoremdanychosobowychUczestnikówprzetwarzanychwzwiązkuzKonkursemjest Podmiot Zlecający Konkurs - NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o- nas/metryczka.

  2. 8.2.  WramachKonkursuprzetwarzanebędąnastępującedaneosobowe:

   •   Imię;

   •   adres e-mailowy podany podczas zgłoszenia przez stronę internetową;

   •   numer telefonu w celu wysłania nagrody lub jeśli dokona z niego zgłoszenia;

   •   dane adresowe niezbędne do wysłania Nagrody.

  3. 8.3.  Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie przekazanych danych osobowych.

   5

 1. 8.4.  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.

 2. 8.5.  Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

  1. a)  wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. b)  komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a

   RODO);

  3. c)  rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na

   administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. d)  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

   administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  5. e)  wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku

   prawnego ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. 8.6.  Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.

 4. 8.7.  UczestnikomKonkursu,przysługujeprawo:

  1. a)  dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających

   przetwarzaniu;

  2. b)  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

  3. c)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  4. d)  prawo do przenoszenia danych;

  5. e)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje

   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

   przed jej cofnięciem;

  6. f)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych

   z przetwarzaniem jej danych osobowych.

 5. 8.8.  W celu otrzymywania przez Uczestnika od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty

  elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.

 6. 8.9.  Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

  1. a)  dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 40 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydania danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

  2. b)  dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

  3. c)  dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody;

  4. d)  potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

   6

8.10. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

8.11.Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

8.12.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8.13.Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Podmiotu Zlecającego Konkurs, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

8.14.Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się pod linkiem: https://www.nivea.pl/o-nas/polityka-prywatnosci.

8.15.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO): +48 61 87 46 100, IDO@beiersdorf.com.

9. [Reklamacje]

 1. 9.1.  Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu. Reklamacje powinny być przesłane wraz zuzasadnieniem listownie podany w pkt. 1.3 adresie Organizatora: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z dopiskiem „Wyraź swój styl z NIVEA Black&White Fashion Edition w HEBE” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.

 2. 9.2.  Odpowiedzinareklamacjezostanąwysłanepocztąelektronicznąnaadrespocztyelektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na Stronie Internetowej.

11. [Postanowienia końcowe]

 1. 11.1.  Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Teście.

 2. 11.2.  W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: deofashion@swiatnivea.pl.

11.3.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres deofashion@swiatnivea.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.

11.4.Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

7

11.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.