Ostatnia aktualizacja regulaminu: 30.04.2014.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany:

1. Strona internetowa sklepów hebe znajduje się od dnia 30.04.2014 pod nowym adresem: http://www.hebe.pl (dotychczasowy adres http://www.drogeriahebe.pl działa nadal i przekierowuje na nowy adres).

2. Od dnia 30.04.2014 dostępna jest możliwość zakładania kont na stronie http://www.hebe.pl w celu edycji i uzupełniania swoich danych w Programie Lojalnościowych hebe.

3. Dotychczasowe Konta Użytkowników, założone na stronie http://www.drogeriahebe.pl w okresie 01.11.2012 do 29.04.2014 zostaną z dniem 30.05.2014 wyłączone. Dostęp do danych zgromadzonych przez Użytkowników, archiwizowania oraz ich usunięcia jest możliwy w dniach 30.04-30.05.2014 pod adresem: https://konto.hebe.pl. Z dniem 30.05.2014 dostęp do tych danych zostanie wyłączony. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. zachowa prawo do dalszego przetwarzania tych danych zgodnie z Regulaminem strony internetowej hebe obowiązującym w dniach: 01.11.2012-29.04.2014.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej:

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu hebe.pl (zwanego dalej „Serwisem lub Stroną internetową hebe”).

2. Korzystanie z Serwisu przez dowolną osobę (zwaną dalej „Użytkownikiem”), niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, podlega niniejszemu Regulaminowi.

3. Serwis prowadzony jest przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. (zwaną dalej JMDiF) z siedzibą w Kostrzynie, adres: ul. Żniwna 5, Kostrzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, REGON: 301002718, NIP: 2090001776, wysokość kapitału zakładowego 50.000.00 zł,  aktualne adresy dostępne są na stronie: www.hebe.pl/s/kontakt

4. Ze spółką JMDiF można skontaktować się pod adresem wskazanym w §1 pkt. 3 powyżej, pod numerem telefonu 22 275 33 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00). 

5. Serwis służy informowaniu o spółce JMDiF i o produktach oferowanych przez tę spółkę, w tym przede wszystkim o kosmetykach oraz rejestrowaniu Klientów w Programie Lojalnościowym hebe.

6. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne (o których w dalszej części mówi Regulamin); wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez JMDiF do systemu informatycznego Klienta.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje. 

8. Korzystając ze „Strony internetowej hebe” stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania ze Strony oraz dostępu Użytkowników do swoich danych w Programie Lojalnościowym hebe - zasady rejestracji, logowania i edycji swoich danych, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności JMDiF. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

10. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne.

11. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

- Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji, grafika (avatar Użytkownika) lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na Stronie przez Użytkownika w okresie 01.11.2012 do 29.04.2014,

- IP, adres IP - adres elektroniczny identyfikujący komputer Użytkownika w sieci Internet,

- Cookies - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę Użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę tej przeglądarki.

- Program Lojalnościowy hebe - program lojalnościowy dla klientów hebe - szczegółowy regulamin znajduje się pod adresem: http://www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin

- Dotychczasowe Konta Użytkowników - konta Użytkowników założone na stronie internetowej www.drogeriahebe.pl w okresie 01.11.2012 - 29.04.2014.

§ 2 Rejestracja i ustawienia Użytkownika na „Stronie internetowej hebe” oraz w Programie Lojalnościowym hebe.

1. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi „Strona internetowa hebe” są dobrowolne. 

2. Założenie konta na Stronie internetowej hebe umożliwia dostęp oraz możliwość edycji swoich danych w Programie Lojalnościowym hebe, o ile Użytkownik wyraził podczas rejestracji na Stronie lub w Programie Lojalnościowym zgodę na przetwarzanie swoich danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5 jako Administratora danych, moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z serwisów i usług świadczonych przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych związanych z programem lojalnościowym. Dane osobowe będą powierzane podwykonawcom JMDiF w celu obsługi udziału w programie lojalnościowym. Wiem, że mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie lojalnościowym.

3. Z danego konta może korzystać wyłącznie jedna osoba - Użytkownik - założyciel konta i jednocześnie Uczestnik Programu Lojalnościowego hebe.

4. Hasło Użytkownika powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z co najmniej jednej dużej litery, jednej małej litery, jednej cyfry lub znaku specjalnego: !@#$&*().

§3 Zasady korzystania ze "Strony internetowej hebe"

1. Dla prawidłowego korzystania ze „Strony internetowej hebe” niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. 

2. Wszelkie prawa do „Strony internetowej hebe”, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują JMDiF. 

3. Użytkownik w ramach korzystania ze „Strony internetowej hebe”, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

- przeglądać „Stronę internetową hebe”,

- umieszczać w innych serwisach lub na innych stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach „Strony internetowej hebe”.

- sprawdzać stan swojego konta oraz poprawiać swoje dane osobowe w Programie Lojalnościowym hebe,

4. Z tytułu korzystania ze „Strony internetowej hebe” Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Z tytułu korzystania ze „Strony internetowej Hebe” JMDiF nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia.

5. Prezentowane na „Stronie internetowej Hebe” poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią JMDiF.

6. JMDiF dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody, ale nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w sensie usług medycznych, kosmetycznych, czy farmaceutycznych, w szczególności porad farmaceutycznych, czy medycznych, a „Strona internetowa hebe” jest przede wszystkim platformą informacyjną oraz komunikacyjną.

7. Użyte na stronach „Strona internetowej hebe” zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą i zdrowiem. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów, czy farmaceutów.

§4 Usuwanie i modyfikacje treści opublikowanych na „Stronie internetowej hebe”

1. Dotychczasowe treści umieszczone przez Użytkowników na stronie http://www.drogeriahebe.pl są dostępne tylko dla właścicieli/autorów tych treści pod adresem: https://konto.hebe.pl. Dostęp do tych treści, możliwość ich archiwizacji oraz usunięcia jest dostępna w dniach 30.04.2014 - 30.05.2014. Z dniem 30.05.2014 dostęp do tych danych zostanie wyłączony. JMDiF zachowa prawo do dalszego przetwarzania tych danych zgodnie z Regulaminem strony internetowej hebe obowiązującym w dniach: 01.11.2012-29.04.2014.

2. Użytkownik korzystając ze „Strony internetowej hebe” oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez JMDiF wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego postu, pliku, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, określonych przez przepisy prawa lub Regulamin, w oparciu o które JMDiF ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. 

3. Jeżeli, w ocenie JMDiF, działanie Użytkownika korzystającego ze „Strony internetowej hebe” jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego JMDiF może ograniczyć lub zawiesić dostęp wybranego Użytkownika do „Strony internetowej hebe”, zawiesić lub ograniczyć uprawnienia Użytkownika „Strony internetowej hebe” lub odmówić dostępu Użytkownikowi do zasobów „Strony internetowej hebe”.

4. Niezależnie od §4 pkt. 3 JMDiF jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

§5 Przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych

1. Użytkownik rejestrując się na „Stronie internetowej hebe” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym oraz w trakcie korzystania ze „Strony internetowej hebe”, przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, w celu świadczenia usługi „Strona internetowa hebe”, czyli w celu udzielania porad, gromadzenia wiedzy i organizowania dyskusji i konkursów w ramach „Strony internetowej hebe”, a także zarządzania Programem Lojalnościowym hebe. 

2. Użytkownik rejestrując się na „Stronie internetowej hebe” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, panelu użytkownika oraz w trakcie korzystania ze „Strony internetowej hebe”, przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, w celach marketingowych, w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także publikacji fragmentów lub całości jego postów w innego rodzaju publikacjach JMDiF. 

3. Użytkownik rejestrując się na "Stronie internetowej hebe” oświadcza, że poinformowano go o przysługującym mu prawie do wglądu do podanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania oraz dobrowolności podawania danych osobowych.

4. Użytkownik rejestrując się na „Stronie internetowej hebe” wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

5. Użytkownik rejestrując się na "Stronie internetowej hebe” oświadcza, że wszystkie powyższe oświadczenia składa odrębnie, dobrowolnie i rozumie ich treść oraz sens, a ich jednoczesne złożenie przez naciśnięcie przycisku "Zarejestruj się", "Załóż konto", "Zaloguj się" na stronie rejestracji wynika z zasady swobody w kształtowaniu treści umowy i wyboru formy zawarcia umowy. Jednoczesne złożenie tych oświadczeń jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania ze „Strony internetowej hebe”.

6. JMDiF oświadcza, iż wszystkie posty, pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane na „Stronie internetowej hebe” są rejestrowane przez JMDiF, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło.

7. JMDiF oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do JMDiF odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, JMDiF udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem „Strony internetowej hebe”, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał ze „Strony internetowej hebe”, przy czym JMDiF działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi JMDiF do przekazania takich danych.

8. JMDiF oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług „Strona internetowa hebe” korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze „Strony internetowej hebe”. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki) na Stronie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez JMDiF lub inne podmioty za pisemną zgodą JMDiF, w tym także w celach reklamowych.

§6 Warunki i wymagania techniczne

1. Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie „Strony internetowej hebe".

2. W celu korzystania ze „Strony internetowej hebe” Użytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 10.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 12.x oraz Google Chrome w wersji minimum 15.x. Wszystkie przeglądarki powinny zapewniać obsługę Javascript, aby strona działała poprawnie. W razie przeglądania Strony na urzędzeniu mobilnym powinno ono być wyposażone w system Android w wersji 2.3 lub nowszej albo system iOS w wersji 4 lub nowszej albo w system Windows 8 lub nowszy. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

3. JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do „Strony internetowej hebe” i treści w niej zawarte;

b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze „Strony internetowej hebe”;

c. problemy w funkcjonowaniu „Strony internetowej hebe" jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których JMDiF przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;

d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

e. przerwy w świadczeniu dostępu do „Strony internetowej hebe” zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), o których JMDiF wcześniej będzie starał się powiadomić Użytkowników, lub innych, niezależnych od JMDiF;

f. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do „Strony internetowej hebe” spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od JMDiF;

4. Ze względu na niezależne od JMDiF właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, JMDiF nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do „Strony internetowej hebe”.

5. JMDiF zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, „Strony internetowej hebe” bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;

b. zaprzestania świadczenia usług w ramach „Strony internetowej hebe”, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach „Strony internetowej hebe”.

6. JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu do „Strony internetowej hebe” osobom trzecim. JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego Użytkownika występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. JMDiF nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego JMDiF występującymi w sieci Internet, w stosunku do których JMDiF dołożył szczególnej staranności w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony, a w szczególności włamaniami do systemu JMDiF, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu JMDiF wirusami.

8. JMDiF oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy „Strony internetowej hebe” nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji handlowych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

9. W ramach „Strony internetowej hebe” JMDiF zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkownika do JMDiF informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, czy innych reklamacji. W tym celu JMDiF zapewni użytkownikom możliwość zgłaszania takich naruszeń poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania innego Użytkownika.

10. JMDiF oświadcza, iż stosowane przy ochronie Strony środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie JMDiF oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze „Strony internetowej hebe”. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających tzw. malware i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać  poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie. JMDiF zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika w trakcie korzystania z Internetu, w tym „Strony internetowej hebe”. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, JMDiF zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do specjalistów lub firm świadczących usługi związane z bezpieczeństwem internetowym.

11. W celu poprawiania jakości „Strony internetowej hebe” JMDiF zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności „Strony internetowej hebe” bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

12. JMDiF nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Strony) poprzez ich umieszczanie na serwerach JMDiF. Dane mogą być usunięte przez JMDiF na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez JMDiF prowadzenia „Strony internetowej hebe”. JMDiF zastrzega sobie również prawo niepublikowania wpisów, postów, komentarzy, opinii, plików lub innych treści, w przypadku naruszenia prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez JMDiF prowadzenia „Strony internetowej hebe”. Z tego powodu JMDiF odradza umieszczanie treści na „Strony internetowej hebe” bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność JMDiF wyraźnie lub zezwalających JMDiF na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność JMDiF za takie działania, JMDiF nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

- za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników ze „Strony internetowej hebe” i szkody wynikłe z tego tytułu,

- za treści umieszczane przez użytkowników na „Stronie internetowej hebe”, w tym w szczególności za umieszczone posty, pliki, komentarze, i szkody wynikłe z tego tytułu,

- z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie ze „Strony internetowej hebe”, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

- za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zalogowanego na „Stronie internetowej hebe” Użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od JMDiF

- za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika lub dowolnego postu, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez Użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

- mając na uwadze informacyjny oraz darmowy charakter „Strony internetowej hebe”, JMDiF w zakresie wszystkich usług oraz informacji udostępnianych na Stronie nie odpowiada za prawdziwość, dokładność i trafność opublikowanych informacji, czy niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie „Strony internetowej hebe” wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których JMDiF nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; JMDiF deklaruje, iż będzie dokładać starań, by wszelkie opublikowane informacje były dokładne i prawdziwe, a okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania „Strony internetowej  hebe” nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

§7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. JMDiF po otrzymaniu zawiadomienia od Użytkownika przesłanego poprzez formularz usuń konto, dostępny na Stronie http://www.hebe.pl/karta-hebe dla zalogowanego Użytkownika niezwłocznie usuwa lub anonimizuje konto tego Użytkownika. 

2. JMDiF zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na „Stronie internetowej hebe” i jednoczesnego poinformowania Użytkowników. JMDiF zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków Regulaminu poprzez zgłoszenie tego poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o nowym Regulaminie.

4. Konto  Użytkownika, który zgłosi odmowę przyjęcia nowych warunków Regulaminu zostanie usunięte lub zanonimizowane niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w §7  pkt 1 i § 7 pkt 3.

§8 Postępowanie  Użytkowników

1. Odwiedzając Serwis, Użytkownik nie ma prawa:- umieszczać w Serwisie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, zawierające groźby, napastliwe, niedozwolone, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość itd.;- umieszczać w Serwisie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;- zakłócać lub przerywać pracę Serwisu, serwerów lub sieci połączonych ze stroną oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Serwisem;- próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Serwisu na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;- uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;- podszywać się pod inną osobę;- przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Serwisu, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

2. Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

§9 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie lub telefonicznie zgodnie z §1 pkt. 4. JMDiF, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów, komentarze do artykułów itp.) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce JMDiF niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez spółkę JMDiF z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. 

2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie. 

3. JMDiF jest właścicielem znaku towarowego hebe i wszystkich logo JMDiF.

4. Użytkownik ma świadomość, że prawo do znaku towarowego JMDiF przysługuje wyłącznie JMDiF i nie będzie wykorzystywał go w jakikolwiek sposób oraz ogólnie nie naruszy praw własności intelektualnej JMDiF. JMDiF ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku podrobienia znaku towarowego oraz, ogólniej, w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno także naruszać praw własności, a szczególnie własności intelektualnej, jakie może posiadać dowolna spółka grupy, do której należy JMDiF.

5. Partnerzy JMDiF są właścicielami swoich znaków towarowych.Wszystkie znaki towarowe lub logo widoczne na Stronie są własnością JMDiF lub jednej ze spółek grupy, do których należy JMDiF bądź jej usługodawców, partnerów czy dostawców. Wszelkie wykorzystanie, w dowolny sposób, wskazanych znaków towarowych i/lub logo i/lub wszelkiej innej Zawartości, wymaga wyraźnej zgody JMDiF lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

8. Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub  między  JMDiF i użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

9. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. JMDiF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania ze Strony.