Regulamin oferty „300 zł na zakupy w drogeriach Hebe z Kartą Kredytową Citibank” („Regulamin”)

Organizator

1. Organizatorem Oferty „300 zł na zakupy w drogeriach Hebe z Kartą Kredytową Citibank” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał w pełni opłacony („Bank”), adres do korespondencji elektronicznej www.citibankonline.pl/apps/customerservice/contactus/.

Czas trwania Oferty

2. Oferta obowiązuje od 9.07.2018 r. do 31.10.2018 r. („Okres Obowiązywania Oferty”).

3. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej prowadzonej na stronie

https://www.online.citibank.pl/formularz/karta–kredytowa/voucher–na–zakupy–w–hebe/

Warunki Oferty

4. Z Oferty mogą skorzystać osoby  zyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które spełnią łącznie poniższe warunki:

a) w Okresie Obowiązywania Oferty wypełnią i prześlą do Banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.online.citibank.pl/formularz/karta–kredytowa/voucher–na–zakupy–w–hebe/ („Formularz”),

b) przed zawarciem z Bankiem Umowy o Kartę w trakcie kontaktu z przedstawicielem Banku podjętego na podstawie Formularza złożą wniosek („Wniosek”) o główną Kartę Kredytową Citibank („Karta”),

c) na podstawie Wniosku zawrą z Bankiem umowę o Kartę („Umowa o Kartę”) i aktywują Kartę,

d) przed zawarciem z Bankiem Umowy o Kartę dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane nawniosku oprodukt dochody („Dokument Dochodowy”), zgodnie zlistą wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych dla poszczególnych form zatrudnienia klientów, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym, jeśli dostarczony Dokument Dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zdolności kredytowej Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe Dokumenty Dochodowe,

e) nie później niż do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie widoczna na Umowie o Kartę) zalogują się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem www.citihandlowy.pl/logowanie/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile,

f) nie później niż do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy oKartę będzie widoczna naUmowie oKartę) dokonają Kartą lub Nośnikiem zbliżeniowym, lub Użytkownik dokona Kartą dodatkową wydaną do Karty co najmniej 5 transakcji miesięcznie, które spełnią następujące kryteria:

• będą to transakcje bezgotówkowe wrozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego wWarszawie S.A.,

• nie będą przelewami z Rachunku Karty,

• nie będą transakcjami zwróconymi,

5. Z Oferty wyłączone/eni są:

– osoby, które od 1 czerwca 2015 roku posiadały w Banku główną Kartę Kredytową,

– osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

– obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania naterytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy wery kacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagroda

6. Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w pkt 4 powyżej otrzyma elektroniczną kartę podarunkową na zakupy w drogeriach Hebe („Voucher”) o wartości 300 PLN brutto („Nagroda”).

7. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania Karta będzie aktywna.

8. Ospełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wiadomości wsystemie bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż dokońca miesiąca następującego pomiesiącu, wktórym Uczestnik spełnił warunki Oferty.

9. Nagroda zostanie wysłana w wiadomości i terminie, o których mowa w pkt 8 powyżej.

10. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

11. Nagroda będzie przekazywana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową.

Voucher

12. Aby móc zrealizować Voucher, Uczestnik powinien podać numer Vouchera w trakcie płatności w kasie sklepu Hebe.

13. Termin ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy, po tym terminie środki z Vouchera nie będą mogły być wykorzystane.

14. Voucher może być wykorzystany w częściach.

15. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, która opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie.

16. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zwykorzystaniem Vouchera sąokreślone przez jego wystawcę Jeronimo Martins Drogerie iFarmacja Sp. zo.o. zsiedzibą wKostrzynie 62–025, przy ul. Żniwnej 5 idostępne wregulaminie karty podarunkowej hebe nastronie internetowej https://www.hebe.pl/s/regulamin–karty–podarunkowej–hebe.

17. Wprzypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu Vouchera, środki zazwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar, tj. część płatności dokonana przy użyciu Vouchera zostanie zwrócona w formie Vouchera.

Podatek

18. Nagrody w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób  zycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  zycznych.

Postępowanie reklamacyjne

19. Bank przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w poniższej formie:

a) pisemnej – złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres Citi Handlowy, Biuro Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z adnotacją „300 zł na zakupy w drogeriach Hebe z Kartą Kredytową Citibank”;

b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku;

c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem” oraz na stronie www.citibank.pl korzystając z formularza reklamacyjnego;

20. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl).

21. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ skargi i reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

22. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej notarialnie poświadczonej, notarialnej bądź udzielonym przez Klienta w Oddziale Banku w zwykłej formie pisemnej w obecności pracownika Banku.

23. ZłożenieskargilubreklamacjiniezwłoczniepopowzięciuprzezKlientazastrzeżeńułatwiiprzyśpieszyrzetelnejejrozpatrzenieprzez Bank chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą bądź reklamacją.

24. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.

25. Wcelu umożliwienia szybkiego iefektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się aby reklamacja zawierała imię inazwisko Klienta, jego numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego Klienta (lub okoliczności pozwalających najego identy kację), awprzypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta z tytułu zaistniałych nieprawidłowości.

26. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank.

27. Wszczególnieskomplikowanychprzypadkach,uniemożliwiającychrozpatrzenieskargilubreklamacjiiudzielenieodpowiedziwterminie, o którym mowa w pkt 26 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:

a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

28. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:

a) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie;

b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;

c) na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e–mail Klienta.

29. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Bank informuje, że Uczestnik może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów:

a) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banku Polskich, zgodnie zRegulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na dzień zawarcia Oferty na stronie internetowej pod adresem www.zbp.pl/arbiter, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 12.000 zł, napodstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku Uczestnika, doktórego należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Uczestnika, że w terminie 30 dni nie uzyskał od Banku odpowiedzi na swoją skargę;

b) przed Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku  nansowego ioRzeczniku Finansowym, napodstawie wniosku Uczestnika złożonego wsytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez Bank. Strona internetowa Rzecznika Finansowego: http://rf.gov.pl/;

c) przed sądem polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie zjego regulaminem. Szczegółowe informacje o sądzie polubownym są dostępne na stronie http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/.

Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu tego sądu oraz taryfą opłat.

Postanowienia końcowe

31. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie w dowolnym momencie.

32. Przyznanie Karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank.

33. Bank informuje, że udział w Ofercie nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy o Kartę, przysługującego Uczestnikowi napodstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie odUmowy oKartę stanowi jednocześnie rezygnację zudziału wOfercie i utratę prawa do Nagrody.

34. WkwestiachnieuregulowanychniniejszymRegulaminemmajązastosowaniepostanowieniaumowyoKartęKredytowąCitibankoraz Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

35. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 9.07.2018 r.

36. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank dla Karty Kredytowej z wyłączeniem oferty „Poleć znajomemu Kartę Kredytową Citibank – edycja Kwiecień 2018”.

37. Oferta może powtarzać się w przyszłości.

38. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku https://www.online.citibank.pl/dokumenty.html.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oferty „300 zł na zakupy w drogeriach Hebe z Kartą Kredytową Citibank”.

...................................................................... Data i podpis Uczestnika

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

07/2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych

 Forma zatrudnienia / Pro l Klienta

  Dokument podstawowy

  Dokumenty alternatywne

  Umowa o pracę (w tym Powołanie/ Nominacja/Kontrakt menadżerski/ pielęgniarski/ lekarski/żołnierza zawodowego)

Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)

   Umowa o pracę/Kontrakt z podaną datą zatrudnienia oraz wynagrodzeniem

 Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą

   PIT–11 zaostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)

   PIT–36/PIT–37 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy) z potwierdzeniem zapłaty podatku

   Zaświadczenie ZUS RMUA zaostatnie 3 miesiące nastandardowym druku

   Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m–ce)

   Wyciąg z rachunku obowiązkowy, gdy zatrudnienie w  rmie rodzinnej lub gdy adres domowy jest taki sam jak adres do pracy

 Umowa cywilno–prawna

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach(ważne 45 dni od daty wystawienia)

 Umowy zlecenie/o dzieło z podanym czasem zatrudnienia oraz wynagrodzeniem

 Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą

   PIT–11 zaostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)

   PIT–36/PIT–37 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy) z potwierdzeniem zapłaty podatku

   Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m–ce)

 Emerytury i Renty

  Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty

  Odcinek emerytury/renty (za jeden z ostatnich 3 m–cy)

  PIT–40 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)

   Wyciąg z rachunku bankowego z minimum jednym wpływem z tytułu emerytury/renty w ostatnich 3 m–cach

 Wyciąg z rachunku obowiązkowy dla emerytury zagranicznej

  Wolne zawody oraz własna działalność gospodarcza

  Klient nie wysłał jeszcze PIT za ostatni rok podatkowy do US lub wysłał PIT ale nie zapłacił jeszcze wymaganego podatku (obowiązuje w roku bieżącym)

 Księga przychodów i rozchodów za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniami zapłaty podatku i ZUS za co najmniej 3 ostatnie miesiące

Oraz

aktualne (ważne dokońca następnego miesiąca odmomentu wystawienia) zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS lub pełne wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące (z konta, z którego realizowane są płatności do ZUS i US)

 Klient wysłał już PIT za ostatni rok podatkowy oraz zapłacił wymagany podatek do PIT za ostatni rok podatkowy (dokumenty akceptowane w roku bieżącym)

  PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem zapłaty podatku (lub zaświadczenie o dochodzie z US).

Oraz

aktualne (ważne dokońca następnego miesiąca odmomentu wystawienia) zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna historia konta, z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m–ce)

   Klient wysłał już PIT za za ostatni rok podatkowy oraz zapłacił wymagany podatek do PIT za ostatni rok podatkowy (dokumenty akceptowane od 1 lipca)

 KPIR za rozliczone miesiące roku bieżącego (minimum 6 m–cy) + potwierdzenia płatności zaliczek napodatek oraz składek ZUS zaostatnie 3 miesiące

Oraz

aktualne (ważne dokońca następnego miesiąca odmomentu wystawienia) zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna historia konta, z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m–ce)

 Ryczałtowcy/Karta podatkowa

   Decyzja o wysokości karty podatkowej lub rozliczaniu się na zasadach ryczałtu/PIT–28 za ostatni rok podatkowy

  Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu działalności gospodarczej (za ostatnie 3 m–ce)

  Wynajmujący nieruchomości

  Aktualna umowa wynajmu lokalu oraz

 PIT–28 za ostatni rok podatkowy

 PIT–36/PIT–36L/PIT–37 zaostatni rok podatkowy (akceptowane dokońca czerwca) wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku lub

   Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego za ostatni rok podatkowy lub

   Zestawienie dochodu i zaliczki na podatek dochodowy narastająco od początku roku lub

 Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z najmu

  Udziałowcy spółek z o.o. oraz akcyjnych

  Zaświadczenie z  rmy o wypłaconych dywidendach oraz

 Wyciąg zrachunku bankowego zwpływami ztytułu dywidendy (za ostatnie 3 m–ce)

 PIT  rmowy o wypłaconych dywidendach lub PIT–38

 Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

07/2018