REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO:

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie informuje, iż z dniem 02.11.2018 r. zmianie ulega Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe (dalej „Regulamin”).

Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe (dalej „Programu”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego klientom drogerii Hebe (dalej „Klienci”) w zamian za dokonane w sieci drogerii Hebe zakupy przyznawane będą określone korzyści związane z działalnością sieci drogerii Hebe.

2. Organizatorem programu lojalnościowego jest Jeromino Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 PLN, NIP 2090001776, REGON 301002718 (dalej „JMDiF” lub „Organizatorem”).

3. Programem objęte są jedynie produkty oferowane przez sieć drogerii Hebe.

II. Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia chce przystąpić do Programu, może to zrobić za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych jeżeli ma ukończone 16 lat. Przystąpienie do Programu w takiej sytuacji następuje po dostarczeniu do drogerii Hebe wypełnionego i podpisanego przez osobę niepełnoletnią formularza zgłoszeniowego oraz pisemnego, opatrzonego datą i podpisem, oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna. Oświadczenie powinno zawierać następującą klauzulę: „Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) jako przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny*) (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w programie lojalnościowym drogerii Hebe. Jednocześnie wyrażam zgodę na to, aby moja/mój* córka/syn/podopieczny* (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) udzieliła/udzielił* w treści formularza zgłoszeniowego zgody na przetwarzanie jej/jego* danych osobowych zawartych w formularzu, w zakresie w nim wskazanym, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, w tym w celach analitycznych i profilowania, związanych z realizacją programu lojalnościowego drogerii Hebe. Oświadczam, iż znana jest mi treść formularza rejestracyjnego, jak i treść regulaminu programu lojalnościowego drogerii Hebe i nie wnoszę co do nich zastrzeżeń.

*niepotrzebne skreślić”

3. Przystąpienie do Programu nastąpić może na cztery sposoby:

a) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, którego egzemplarze dostępne są w każdej drogerii Hebe. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz jego podpisanie stanowią warunek przystąpienia do Programu. Wypełniony i podpisany formularz należy oddać w ręce pracownika drogerii Hebe.

b) poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza na stronie: www.hebe.pl/karta-hebe. W formularzu niezbędne jest wskazanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie stanowić będzie potwierdzenie dokonanej rejestracji w systemie i udziału w Programie.

c) poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker). Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza stanowi warunek przystąpienia do Programu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza wyświetli się komunikat o udanie się do obsługi kas w celu odbioru karty lojalnościowej.

d) poprzez uzupełnienie formularza za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie stanowić będzie potwierdzenie dokonanej rejestracji w systemie i udziału w Programie.

4. Niepodanie wszystkich wymaganych danych określonych w ppkt 3 powyżej, może uniemożliwić korzystanie z Programu za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

5. W celu przystąpienia do Programu wystarczające jest jednokrotne złożenie formularza zgłoszeniowego lub jednokrotna, zakończona sukcesem rejestracja na stronie internetowej, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe lub przez urządzenie służące do sprawdzania cen price checker. Powtórne złożenie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie on-line przez price checker lub poprzez Aplikację Mobilną nie będzie podstawą do wydania kolejnych kart uczestnictwa w Programie, stosownie do postanowień pkt III Regulaminu.

6. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie, następuje poprzez oznaczenie pola przy oświadczeniu „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe oraz Regulamin programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe" na papierowym formularzu zgłoszeniowym i podpisanie formularza lub poprzez oznaczenie pola przy ww. oświadczeniu w formularzu podczas rejestracji on-line, rejestracji przez price checker albo rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe. Zapoznanie się i akceptacja ww. regulaminów jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Drogerii Hebe.

7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień:

a)  poprawnego wypełnienia i złożenia formularza rejestracyjnego w drogerii Hebe,

b) poprawnego użycia linku aktywacyjnego potwierdzającego rejestrację poprzez stronę www.hebe.pl/karta-hebe lub poprzez Aplikację Mobilną Hebe,

c) poprawnego wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker).

III. Karta uczestnictwa w Programie

1. Po wypełnieniu formularza (w formie papierowej lub przez price checker) w drogerii Hebe każdy z Klientów otrzyma plastikową kartę uczestnictwa w Programie (dalej „Karta”) oraz uzyska status uczestnika Programu (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnicy Programu, którzy dołączyli do Programu poprzez sieć Internet, otrzymają emailem tymczasową kartę uczestnictwa w Programie (dalej „Karta Tymczasowa”), tj.: kod kreskowy i numer swojej indywidualnej karty. Karta Tymczasowa posiada identyczny numer, jaki w przyszłości będzie nadrukowany na Karcie Uczestnika.

Aby otrzymać Kartę, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zakupów z użyciem swojej Karty Tymczasowej w dowolnej drogerii Hebe. Podczas zakupów Uczestnik powinien zidentyfikować się Kartą Tymczasową poprzez podanie jej numeru lub zeskanowanie kodu kreskowego Karty Tymczasowej. Po odnotowaniu w systemie kasowym pierwszej transakcji Uczestnika z Kartą Tymczasową, w ciągu 21 dni Uczestnik otrzyma pocztą Kartę, której numer będzie identyczny z numerem Karty Tymczasowej. Karta zostanie wysłana do Uczestnika na adres podany w formularzu rejestracyjnym do Programu. Jeśli adres dostarczenia Karty okaże się niepełny, infolinia Hebe skontaktuje się z Uczestnikiem w celu pobrania brakujących danych.

3. Uczestnicy, którzy dołączyli do Programu poprzez Aplikację Mobilną Hebe otrzymają elektroniczną kartę Hebe (kod kreskowy z numerem) wyświetlaną w Aplikacji Mobilnej Hebe, którą mogą zapisać w elektronicznym portfelu (dalej „Karta Elektroniczna”). Karta Elektroniczna pojawi się w Aplikacji Mobilnej Hebe po potwierdzeniu rejestracji w Programie, poprzez wejście w link aktywacyjny wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Kartę Elektroniczną otrzymają również Uczestnicy, którzy zalogują się do Aplikacji Mobilnej Hebe na swoje konto w Programie a następnie wejdą w link aktywacyjny wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Karta Elektroniczna Hebe będzie dostępna po zalogowaniu się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe na swoje konto w Programie i wejściu w odnośnik „karta Hebe”.

4. Karta jest kartą opatrzoną unikatowym numerem i kodem kreskowym pozwalającym na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym.

5. Karta pozostaje własnością JMDiF. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.

6. Aktywacja Karty następuje po jej otrzymaniu przy dokonaniu pierwszego zakupu w dowolnej drogerii Hebe.

7. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.

8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować JMDiF bezpośrednio w drogerii Hebe lub za pośrednictwem infolinii o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która będzie kontynuacją dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

10. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez osobę nieuprawnioną.

IV. Przywileje związane z udziałem w Programie

1. Uczestnictwo w Programie polega między innymi na gromadzeniu przez Uczestników na ich indywidualnych kontach informacji związanych z ich aktywnością konsumencką, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów  oferowanych w sieci drogerii Hebe na terytorium Polski. Informacje, które są gromadzone w ramach Programu to: jaki towar został zakupiony przez Uczestnika, data i godzina zakupu oraz drogeria Hebe, w której dokonano zakupu.

2. Skorzystanie przez Uczestnika z przywilejów płynących z  Programu może nastąpić wyłącznie przed dokonaniem zapłaty za zakupione w drogerii Hebe towary po okazaniu Karty lub w sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty przy dokonywaniu zakupu, przez podanie numeru telefonu podanego w formularzu rejestracyjnym.

3. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone profity polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych towarów w promocyjnych cenach. Udzielone rabaty cenowe będą uzależnione od wartości zakupionych przez danego Uczestnika towarów w oznaczonym okresie.

4. JMDiF zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w sieci  drogerii Hebe. Uczestnicy będą o nich na bieżąco informowani poprzez komunikaty zamieszczane w drogeriach, gazetkach promocyjnych oraz przesyłane w formie sms lub poprzez newsletter (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odpowiedniej zgody w formularzu zgłoszeniowym).

5. Prawo do korzystania z konta, jest prawem osobistym i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

6. Osoba, która posiada kartę uczestnictwa w programie, a która nie posiada statusu Uczestnika (np. w przypadku nie podania pełnych danych, o których mowa w pkt II ppkt 3), będzie uprawniona do korzystania z oferty promocyjnej JMDiF.

V. Ustanie Uczestnictwa

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z Kartą w drogerii Hebe lub poprzez kontakt z infolinią Hebe (22 20 654 00). Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia oświadczenia lub poinformowania infolinii o rezygnacji.

2. JMDiF uprawniona jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:

a)  podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,

b)  podania się za inną osobę,

c)  nieprawidłowego korzystania z Karty.

Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez JMDiF, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie na podany adres korespondencyjny lub w drodze e-mailowej.

3. W wypadkach, o których mowa w ppkt 1 i 2 powyżej Karta staje się nieaktywna w dniu ustania uczestnictwa. Od tego dnia Uczestnik traci prawo do korzystania z Karty oraz wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.

4. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w pkt. VII Regulaminu.

5. Z chwilą ustania uczestnictwa JMDiF zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub w drodze e-mail na adres: kontakt@kartahebe.com (zgłoszenie należy zatytułować: ”Reklamacja"), przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji, w przypadku formy pisemnej powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie Regulaminu oraz informacji uzyskanych od pracowników sieci drogerii Hebe.

5. Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Z posiedzeń komisji sporządzony będzie protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji. Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo wglądu do protokołu na jego pisemny wniosek.

6. Decyzja komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

7. Reklamujący zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym w terminie 7 dni od daty podjęcia przez komisję decyzji.

VII. Postanowienia końcowe

1. JMDiF uprawniona jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny lub w formie e-mailowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu.

2. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać organizatorowi za pośrednictwem infolinii pod numerem 22 20 654 00 lub w formie pisemnej na adres siedziby JMDiF. Koszt połączenia ustalony jest według stawek danego operatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, co nie będzie mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani i będą mogli się z nią zapoznać za pośrednictwem strony internetowej www.hebe.pl.

4. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z ppkt. 3 powyżej uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu, powinien złożyć pisemne oświadczenie na piśmie wraz z Kartą w drogerii Hebe lub poprzez kontakt z infolinią Hebe (22 20 654 00). Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia oświadczenia lub poinformowania infolinii o rezygnacji.

5.Z zastrzeżeniem ppkt. 4 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu, zgodnie z ppkt. 3 powyżej.

6. Regulamin Programu dostępny jest w drogeriach Hebe, na stronie www.hebe.pl/s/karta-hebe/karta-hebe-regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

7. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

8. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2017. poz. 459 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 19.10.2018 r.