Regulamin promocji „Pierwsze Kroki” - Promocja zostaje zakończona z dniem 31.05.2017. Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ PROMOCJĄ I REGULAMINEM

(„Regulamin”)

  I.  ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, właściciela drogerii hebe, zwana dalej „Organizatorem”.

  II.  CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

Wskazana w nagłówku Regulaminu promocja (dalej „Promocja”) trwa od dnia 23 listopada 2015 przez czas nieokreślony. Promocja może zostać zakończona w dowolnym momencie, jeśli Organizator tak zdecyduje, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI. ust. 4 Regulaminu.  W przypadku zakończenia Promocji, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.hebe.pl.

  III.  ZASADY PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2.Uczestnikiem Promocji może być każdy klient drogerii hebe, dokonujący zakupu produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, który poprawnie wypełni formularz dostępny w drogeriach hebe oraz na stronie www.hebe.pl/karta-hebe i stanie się uczestnikiem programu lojalnościowego sklepów hebe – zgodnie z regulaminem tego programu dostępnym na stronie www.hebe.pl oraz otrzyma kartę uczestnictwa w programie lojalnościowym hebe, o której mowa w regulaminie tego programu (dalej „Uczestnik” a wskazana wyżej karta uczestnictwa w programie lojalnościowym hebe zwana jest dalej „Kartą”) .

3. Uczestnicy Promocji  biorą w niej udział, poprzez dokonanie zakupu o którym mowa w ust. 4 poniżej z użyciem Karty, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

4. Wzięcie udziału w Promocji, następuje poprzez nabycie przez Uczestnika Promocji minimum jednego produktu ze zdefiniowanej wcześniej przez Organizatora listy produktów „Pierwsze Kroki”. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian na liście produktów „Pierwsze Kroki”, zaś obowiązująca w danym czasie lista produktów „Pierwsze Kroki”, publikowana jest na stronie internetowej www.hebe.pl.

5. Wraz z nabyciem pierwszego produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki” Uczestnik Promocji otrzymuje 3% rabatu na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, przy czym rabat ten obowiązywać będzie w okresie 60 dni począwszy od następnego dnia po dniu nabycia przez Uczestnika Promocji pierwszego produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. O kwotę powyższego rabatu pomniejszona zostanie cena sprzedaży produktów z listy produktów „Pierwsze Kroki”, przy kolejnej transakcji zrealizowanej przez Uczestnika przy użyciu Karty, w okresie o którym mowa powyżej, bez konieczności składania przez Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

6.  Rabat o którym mowa w ust. 5  powyżej, zostanie podwyższony o  1 (jeden) punkt procentowy, w przypadku gdy Uczestnik Promocji, w okresie 60 dni od następnego dnia przypadającego po dniu nabycia pierwszego produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”, dokona przy użyciu Karty, minimum 4 (czterech) transakcji w sklepach hebe (przy czym każda z tych transakcji, od których zależy przyznanie podwyższonego rabatu, musi zostać dokonana w innym dniu)  oraz zakupi co najmniej jeden produkt z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki” (w ramach co najmniej jednej z tych czterech transakcji). W przypadku spełnienia warunków do uzyskania podwyższonego rabatu, podwyższony rabat obowiązuje począwszy od 62 dnia od dnia nabycia przez Uczestnika Promocji pierwszego produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. Pierwszy dzień obowiązywania nowego, podwyższonego rabatu będzie zarazem pierwszym dniem nowego, 60-dniowego okresu, w którym Uczestnik może starać się o kolejne podwyższenie rabatu, zgodnie z ust. 7 poniżej.

7. Po podwyższeniu rabatu, zgodnie z ust. 6  powyżej, rabat na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, będzie podwyższany o kolejny 1 (jeden) punkt procentowy, w przypadku gdy Uczestnik Programu, w terminie 60 dni od następnego dnia przypadającego po dniu w którym nabył prawo do podwyższenia rabatu o 1 punkt procentowy dokona przy użyciu Karty minimum 4 (czterech) transakcji w sklepach hebe (przy czym każda z tych transakcji, od których zależy przyznanie podwyższonego rabatu, musi zostać dokonana w innym dniu) oraz zakupi co najmniej jeden produkt z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki” (w ramach co najmniej jednej z tych czterech transakcji), z zastrzeżeniem że łączna wartość rabatu na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, która może być przyznana Uczestnikowi w związku z Promocją, nie może przekroczyć 10 %. W przypadku spełnienia warunków do uzyskania podwyższonego rabatu, podwyższony rabat obowiązuje począwszy od upływu poprzedniego 60- dniowego terminu. Pierwszy dzień obowiązywania nowego, podwyższonego rabatu będzie zarazem pierwszym dniem nowego, 60-dniowego okresu, w którym Uczestnik może starać się o kolejne podwyższenie rabatu, zgodnie z powyższymi postanowieniami (z zastrzeżeniem że łączna wartość rabatu na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, która może być przyznana Uczestnikowi w związku z Promocją, nie może przekroczyć 10 %.). 

8. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji, w okresie 60 dni od dnia następnego przypadającego po dniu nabycia pierwszego produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”, nie dokona przy użyciu Karty, minimum 4 (czterech) transakcji w sklepach hebe (przy czym każda z tych transakcji musi zostać dokonana w innym dniu) oraz nie zakupi w tym terminie co najmniej jednego produktu z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki” (w ramach co najmniej jednej z tych czterech transakcji), rabat o którym mowa w ust. 5 zostaje anulowany, co oznacza że Uczestnik Promocji traci prawo do skorzystania z tego rabatu. Powyższe anulowanie rabatu, znajdzie zastosowanie także w przypadku, gdy  w okresie 60 dni od dnia następnego przypadającego po dniu obniżenia rabatu o którym mowa w ust. 9 poniżej, Uczestnik Promocji nie dokona przy użyciu Karty, minimum 4 (czterech) transakcji w sklepach hebe (przy czym każda z tych transakcji musi zostać dokonana w innym dniu) oraz nie zakupi w tym terminie co najmniej jednego produktu z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki” (w ramach co najmniej jednej z tych czterech transakcji). W przypadku anulowania rabatu o którym mowa powyżej, Uczestnik otrzyma ponownie 3% rabat na produkty z listy produktów „Pierwsze Kroki”, wraz z nabyciem produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”, następującym po upływie 60 dni od dnia anulowania rabatu. Rabat ten obowiązywać będzie w okresie 60 dni począwszy od następnego dnia po dniu nabycia przez Uczestnika Promocji produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”. Nabycie przez Uczestnika Promocji produktu ze zdefiniowanej wcześniej listy produktów „Pierwsze Kroki”, przed upływem 60 dni licząc od dnia anulowania rabatu o którym mowa powyżej, nie uprawnia Uczestnika do uzyskania nowego rabatu o którym mowa powyżej. W przypadku uzyskania przez Uczestnika nowego rabatu o którym mowa powyżej, postanowienia niniejszego pkt. III Regulaminu, stosuje się odpowiednio do takiego nowego rabatu.

9.  W przypadku, gdy Uczestnik Promocji, nabędzie prawo do podwyższonego rabatu, zgodnie z ust. 6 lub ust. 7 powyżej, ale nie dokona przy użyciu Karty, w okresie 60 dni od dnia następnego, przypadającego po dniu nabycia prawa do podwyższonego rabatu, minimum 4 (czterech) transakcji w sklepach hebe (przy czym każda z tych transakcji musi zostać dokonana w innym dniu) oraz nie zakupi w tym terminie co najmniej jednego produktu z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki” (w ramach co najmniej jednej z tych czterech transakcji), rabat zostanie obniżony do wartości 3% (niezależnie od wartości tego rabatu obowiązującego w chwili takiego obniżenia).

10. Uczestnik Promocji w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia na swoim indywidualnym koncie, prowadzonym na stronie internetowej www.hebe.pl, ilości przeprowadzonych transakcji w danym 60-dniowym okresie z użyciem Karty, wysokości osiągniętego rabatu, okres pozostały do zakończenia danego 60-dniowego okresu. Dane na indywidualnym koncie Uczestnika Promocji uaktualniane są co 24 godziny.

11. Przy obliczaniu liczby transakcji dokonanych przez Uczestników w sklepach hebe przy użyciu Karty, od których uzależnione jest prawo do otrzymania rabatu o którym mowa powyżej, nie uwzględnia się tych transakcji, w stosunku do których Uczestnik dokona późniejszego zwrotu zakupionych produktów, o ile w wyniku takiego zwrotu produktów, Uczestnikowi zostanie zwrócona cała, zapłacona przez niego kwota w ramach danej transakcji lub o ile zwrot w ramach danej transakcji dotyczył będzie produktu z obowiązującej w danym czasie listy produktów „Pierwsze Kroki”. W przypadku dokonania takiego zwrotu przez Uczestnika Promocji, o ile w jego wyniku Uczestnik przestanie spełniać warunki do otrzymania rabatu lub podwyższonego rabatu o którym mowa w niniejszym Regulaminie, taki rabat zostanie anulowany lub obniżony, zgodnie z powyższymi postanowieniami (nie dotyczy to jednak transakcji dokonanych przed takim anulowaniem lub obniżeniem rabatu). W przypadku gdy na skutek dokonanego przez Uczestnika zwrotu zakupionych towarów, dwukrotnie rabat wskazany w niniejszym Regulaminie zostanie anulowany lub obniżony, zgodnie z postanowieniami powyższymi, a Uczestnik wcześniej skorzystał z takiego rabatu (który następnie został anulowany lub obniżony) przy zakupie produktów z listy produktów „Pierwsze Kroki”, Uczestnik traci prawo do otrzymania rabatu opisanego w niniejszym Regulaminie i tym samym zostaje wykluczony z udziału w Promocji.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora zbioru danych osobowych  oraz podmioty do tego uprawnione, w celach przeprowadzenia Promocji oraz programu lojalnościowego hebe.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Może dokonać tego poprzez kontakt z infolinią HEBE: 22 206 54 00.

4.  Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Promocji, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Promocji oraz może zostać wykluczony z udziału z programie lojalnościowym hebe, jeśli tak wynika z regulaminu tego programu.

V.  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika ( w tym adres e-mail) oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem, telefonicznie  lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora, tj. Uczestnik Promocji nie może skorzystać jednocześnie z rabatu o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz z innych promocji dotyczących nabywanego towaru.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.

4. Organizator  uprawniony jest do zakończenia trwania Promocji w każdym czasie, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.hebe.pl. W przypadku zakończenia Promocji, Uczestnik ma prawo do skorzystania z przyznanego mu rabatu, aż do zakończenia danego 60-dniowego okresu, o którym mowa w pkt. III Regulaminu).

5. Warunki Regulaminu Promocji zostaną udostępnione na stronie www.hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

---

Listę produktów objętych programem Pierwsze Kroki znajdziesz TUTAJ

Regulamin programu lojalnościowego znajdziesz TUTAJ