REGULAMIN KONKURSU „Schauma – zimowe szaleństwo” w drogeriach Hebe

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „Schauma – zimowe szaleństwo” (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413, Poznań zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, NIP 779-21-83-071, kapitał zakładowy 50 000 zł (dalej: Organizator).

1.2 Organizator działa na zlecenie „Henkel Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 – 672 Warszawa.

1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od 5.01.2017 r. do 31.01.2017 r. (dalej: czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w drogeriach Hebe przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.03.2017 r. Niniejszym Konkursem objęte są produkty Schauma Nature Moments, dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach Hebe (dalej: produkty promocyjne).

1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, „Henkel Polska” sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

1.6 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.7 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.8 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która dokona w drogerii Hebe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakupu dowolnego produktu promocyjnego w czasie trwania Konkursu, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik). 

2.2Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści zgłoszenia do Konkursu zgodnie z pkt 2.3.2 stanowiące odpowiedź na pytanie „Dlaczego uważasz, że wyjazd do hotelu Aqua Dome jest najlepszym pomysłem na ferie?” (dalej: pytanie konkursowe). 

2.3Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

2.3.1dokonanie w czasie trwania Konkursu w drogerii Hebe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jednorazowo zakupu dowolnego produktu promocyjnego oraz

2.3.2wysłanie zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z pkt. 2.2, z zastrzeżeniem pkt 2.6, wysyłając SMS-a z prefiksem „schauma.” o treści „schauma.odpowiedź na pytanie konkursowe” pod numer 4321 (dalej: SMS konkursowy) (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora, organizator konkursu Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz

2.3.3zachowanie oryginalnego paragonu kasowego potwierdzającego każdorazowy zakup produktu promocyjnego zgodnie z pkt 2.3.1. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Konkursu jest podstawą zgłoszenia udziału w Konkursie i podlega zwrotowi na pisemny wniosek Uczestnika złożony po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji prawidłowości zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie, w terminie 14 dni od daty zakończenia wszystkich czynności związanych z Konkursem.

2.4Prawidłowy SMS konkursowy powinien, zgodnie z pkt 2.2 oraz 2.3.2, z zastrzeżeniem pkt 2.6., zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe (poprzedzone prefiksem). W SMS-ie konkursowym dopuszcza się użycia liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz włącznie z prefiksem „schauma.”). Dłuższe SMS-y konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Nie biorą udziału w Konkursie SMS-y konkursowe zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.

Przykładowy SMS konkursowy może brzmieć: „schauma. bo relaks w SPA to najlepszy odpoczynek dla umyslu”. 

2.5Data i godzina dowodu zakupu (czyli data i godzina zakupu na paragonie kasowym) produktu promocyjnego musi być wcześniejsza niż data wysłania SMS-a konkursowego.

2.6Jeden paragon, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego SMS-a konkursowego. Każdy prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w niniejszym Regulaminie w tym w szczególności w punkcie niniejszym oraz w punkcie 2.3, 2.4 oraz 2.5 Regulaminu. Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS–owych. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych dowodów zakupów odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody, nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

2.7W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a zwrotnego: „Twoje zgloszenie zostalo przyjete! Zyczymy powodzenia!”.

2.8Odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 2.2:

2.8.1powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2.8.2nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

2.8.3nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,

2.8.4nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

2.8.5może zawierać maksimum 160 znaków zgodnie z pkt 2.4. regulaminu.

2.9Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści SMS-a konkursowego jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b)zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d)rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, 

e)sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,

f)wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h)wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

i)wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

j)wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 

2.10W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.11Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.

2.12Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że SMS-y konkursowe wysyłane z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą osobę.

2.13Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.

2.14Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.

3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1Pulę nagród w Konkursie stanowi 6 (sześć) voucherów na pobyt w AQUA DOME w Tyrolu o wartości jednostkowej 22 000 zł brutto (4 998 Euro – kurs z dnia 28.12.2016) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2449 zł na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Łączna wartość jednostkowa nagrody I stopnia (nagrody rzeczowej i pieniężnej) wynosi 24 449 zł. Voucher ważny jest od momentu wydania Laureatowi do 23.12.2017 roku, co oznacza, iż w tym terminie należy dokonać rezerwacji pobytu w hotelu AQUA DOME. Voucher jest imienny i nie może zostać wykorzystany przez inną osobę. Voucher jest środkiem płatniczym umożliwiającym wykup 7 dniowego pobytu (6 nocy) w hotelu AQUA DOME dla 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci (poniżej 18 roku życia). Voucher musi być wykorzystany jednorazowo. Jeśli wartość pobytu jest niższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w ramach Vouchera różnica nie jest zwracana, jeśli wartość pobytu jest wyższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w ramach Vouchera, posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę na kwotę będącą różnicą wartości pobytu oraz wartości pieniężnej posiadanego Vouchera.

3.2Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody głównej w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3.3Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 3.1. Regulaminu na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1.Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze SMS-y konkursowe, wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Henkel Polska sp. z o.o. (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt. 2.2. Regulaminu.

4.2.Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia 10.02.2017 r. wyłoni Zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych odpowiedzi spośród SMS-ów konkursowych przesłanych w czasie trwania Konkursu. Jeden Uczestnik nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody w Konkursie. Jury wyłoni po jednym dodatkowym rezerwowym SMS-ie konkursowym, na każdy zwycięski SMS konkursowy, na wypadek, gdyby autor zwycięskiego SMS-a konkursowego nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej nagrody.

4.3.W przypadku, gdy uczestnicy nadeślą identyczną propozycję SMS-a konkursowego, które zostanie wybrane jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego SMS-a konkursowego. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego SMS-a konkursowego. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego SMS-a konkursowego lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie SMS konkursowy o takiej samej treści, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

4.4.Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. Czas nadesłania SMS-a konkursowego będzie rejestrowany przez system SMS Organizatora.

4.5.Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora od dnia wyłonienia Zwycięzców przez Jury zgodnie z pkt. 4.1.-4.2. Regulaminu przez okres 30 dni.

4.6.Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej nagrodzie telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt. 4.1.-4.4. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie „Schauma – zimowe szaleństwo” oraz przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.7 regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 

4.7.W nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.6) Zwycięzca nagrody jest zobowiązany przesłać na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z dopiskiem „Schauma – zimowe szaleństwo”, zgłoszenie zawierające:

a.swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.8. wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, 

b.oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu produktu promocyjnego, zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem oraz spełniający warunki określone w pkt 2.5. niniejszego regulaminu,

c.podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa i, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Schauma – zimowe szaleństwo” w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród” i „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Schauma – zimowe szaleństwo” i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego administratorem danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania”, 

d.podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy „Oświadczam, że: (i) Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Schauma – zimowe szaleństwo” polegającego na dokończeniu zdania i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi: „Dlaczego uważasz, że wyjazd do hotelu Aqua Dome jest najlepszym pomysłem na ferie?” Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego. (ii) Powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Przewodnik po świecie piękna od Syoss!” , polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego uważasz, że wyjazd do hotelu AQUA DOME jest najlepszym pomysłem na ferie?”, treści utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pytania konkursowego.” (iii) Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu „Schauma – zimowe szaleństwo”!”  oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, oraz (iv) Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na organizatora konkursu Albedo Marketing sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojej odpowiedzi konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.10. regulaminu Konkursu.”

4.8.Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.7.a. zawierać będą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Konkursie. 

4.9.Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31.03.2017 r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4.7.

4.10.Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego SMS konkursowy został wybrany jako rezerwowy zgodnie z pkt 4.2. regulaminu. Jeżeli autor rezerwowego SMS-a konkursowego również nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w pkt. 4.6, 4.7 i 4.8 wydania nagrody, nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora.

4.11.Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.12.Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonu i/lub oświadczeń w sposób i terminie określonym w pkt. 4.6., 4.7. i 4.8. powoduje utratę prawa do nagrody i odpowiednie zastosowanie postanowień pkt 4.10. 

4.13.Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

4.14.Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4.15.Odbiór nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. 

4.16.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1.Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 10.04.2017 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 10.04.2017 roku nie będą rozpatrywane.

5.2.Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Schauma – zimowe szaleństwo”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, z którego przesłał SMS konkursowego, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. 

5.3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

5.4.Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.5.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1.Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu „Schauma – zimowe szaleństwo”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

6.2.Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

6.3.Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest „Henkel Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02 – 672 Warszawa. „Henkel Polska” Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, będącej Organizatorem Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez Zwycięzcę.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną 

na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.hebe.pl

7.2.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji SMS do wszystkich Uczestników Konkursu na numery telefonów, z których dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie.

7.3.Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie SMS-y konkursowe przesłane przez takiego Uczestnika.

7.4.Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

7.5.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

7.6.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

7.7.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7.8.W przypadku pytań lub wątpliwości uczestnik może się skontaktować z organizatorem pod adresem mailowym: promocja@albedomarketing.pl

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt 2.2.

8.2Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

8.3Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i „Henkel Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i „Henkel Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.