Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie informuje, iż z dniem 19.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe (dalej jako: „Regulamin”). Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie przedstawiamy poniżej:

1.  W pkt II

a.  ppkt 3 było:

3. Przystąpienie do Programu nastąpić może na trzy sposoby:

a) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, którego egzemplarze dostępne są w każdej drogerii Hebe. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy). Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz jego podpisanie stanowią warunek przystąpienia do Programu. Wypełniony i podpisany formularz należy oddać w ręce pracownika drogerii Hebe.

b) poprzez uzupełnienie formularza na stronie: www.hebe.pl/karta-hebe. W formularzu muszą zostać wypełnione następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy)  oraz musi być wyrażona zgoda na przesyłanie informacji drogą elektorniczną (zgoda ta nie jest wymagana przy rejestracji w drogeriach Hebe). Zgoda ta jest konieczna, z uwagi na to, że po rejestracji internetowej osoba otrzymuje adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, który stanowić będzie potwierdzenie rejestracji w systemie.

c) poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker). Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy). Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza stanowi warunek przystąpienia do Programu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza wyświetli się komunikat o udanie się do obsługi kas w celu odbioru karty lojalnościowej.

jest:

3. Przystąpienie do Programu nastąpić może na trzy sposoby:

a) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, którego egzemplarze dostępne są w każdej drogerii Hebe. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy). Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz jego podpisanie stanowią warunek przystąpienia do Programu. Wypełniony i podpisany formularz należy oddać w ręce pracownika drogerii Hebe.

b) poprzez uzupełnienie formularza na stronie: www.hebe.pl/karta-hebe. W formularzu muszą zostać wypełnione następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy)  oraz musi być wyrażona zgoda na przesyłanie informacji drogą elektorniczną (zgoda ta nie jest wymagana przy rejestracji w drogeriach Hebe). Zgoda ta jest konieczna, z uwagi na to, że po rejestracji internetowej osoba otrzymuje adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, który stanowić będzie potwierdzenie rejestracji w systemie.

c) poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker). Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy). Do dyspozycji Klientów sieci drogerii Hebe pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza stanowi warunek przystąpienia do Programu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza wyświetli się komunikat o udanie się do obsługi kas w celu odbioru karty lojalnościowej.

d) poprzez uzupełnienie formularza za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy)oraz musi być wyrażona zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (zgoda ta nie jest wymagana przy rejestracji w drogeriach Hebe). Zgoda ta jest konieczna, z uwagi na to, że po rejestracji przez Aplikację Mobilną Hebe osoba otrzymuje adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, który stanowić będzie potwierdzenie rejestracji w systemie.

b.  ppkt 5 było:

5. W celu przystąpienia do Programu wystarczające jest jednokrotne złożenie formularza zgłoszeniowego lub jednokrotna, zakończona sukcesem rejestracja na stronie internetowej lub przez price checker. Powtórne złożenie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie on-line nie będzie podstawą do wydania kolejnych kart uczestnictwa w Programie, stosownie do postanowień pkt III Regulaminu.

jest:

5. W celu przystąpienia do Programu wystarczające jest jednokrotne złożenie formularza zgłoszeniowego lub jednokrotna, zakończona sukcesem rejestracja na stronie internetowej, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe lub przez price checker. Powtórne złożenie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie on-line przez price checker lub poprzez Aplikację Mobilną nie będzie podstawą do wydania kolejnych kart uczestnictwa w Programie, stosownie do postanowień pkt III Regulaminu.

c.  ppkt 6 było:

6. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie, następuje poprzez oznaczenie pola przy oświadczeniu „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe oraz Regulamin programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe" na papierowym formularzu zgłoszeniowym i podpisanie formularza lub poprzez oznaczenie pola przy ww. oświadczeniu w formularzu podczas rejestracji on-line albo rejestracji przez price checker.

jest:

6. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie, następuje poprzez oznaczenie pola przy oświadczeniu „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe oraz Regulamin programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe" na papierowym formularzu zgłoszeniowym i podpisanie formularza lub poprzez oznaczenie pola przy ww. oświadczeniu w formularzu podczas rejestracji on-line, rejestracji przez price checker albo rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe. Zapoznanie się i akceptacja ww. Regulaminów jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Drogerii Hebe.

d.  ppkt 7 było:

7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień:

a)  poprawnego wypełnienia i złożenia formularza rejestracyjnego w drogerii Hebe,

b) poprawnego użycia linku aktywacyjnego potwierdzającego rejestrację poprzez stronę www.hebe.pl/karta-hebe,

c) poprawnego wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker).

jest:

7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień:

a)  poprawnego wypełnienia i złożenia formularza rejestracyjnego w drogerii Hebe,

b) poprawnego użycia linku aktywacyjnego potwierdzającego rejestrację poprzez stronę www.hebe.pl/karta-hebe lub poprzez Aplikację Mobilną Hebe,

c) poprawnego wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen (price checker).

2.  W pkt III  było:

III. Karta uczestnictwa w Programie.

1. Po wypełnieniu formularza (w formie papierowej lub przez price checker) w drogerii Hebe każdy z uczestników otrzyma plastikową Kartę uczestnictwa w Programie (zwaną dalej Kartą).

2. Uczestnicy Programu, którzy dołączyli do Programu lojalnościowego drogerii Hebe poprzez internet, otrzymają emailem tymczasową Kartę uczestnictwa w Programie (zwaną dalej Kartą tymczasową), tj.: kod kreskowy i numer swojej indywidualnej karty. Karta tymczasowa posiada identyczny numer, jaki w przyszłości będzie nadrukowany na Karcie plastikowej Uczestnika.

Aby otrzymać Kartę plastikową, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zakupów z użyciem swojej Karty tymczasowej w dowolnej drogerii Hebe. Podczas zakupów Uczestnik powinien zidentyfikować się Kartą tymczasową poprzez podanie jej numeru lub zeskanowanie kodu kreskowego Karty tymczasowej. Po odnotowaniu w systemie kasowym pierwszej transakcji Uczestnika z Kartą tymczasową, w ciągu 21 dni Uczestnik otrzyma pocztą Kartę plastikową, której numer będzie identyczny z numerem Karty tymczasowej. Karta plastikowa zostanie wysłana do Uczestnika na adres podany w formularzu rejestracyjnym do Programu. Jeśli adres dostarczenia Karty plastikowej okaże się niepełny, infolinia Hebe skontaktuje się z Uczestnikiem w celu pobrania brakujących danych.

3. Karta jest kartą opatrzoną unikatowym numerem i kodem kreskowym pozwalającym na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym.

4. Karta pozostaje własnością JMDiF. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.

5. Aktywacja karty następuje po jej otrzymaniu przy dokonaniu pierwszego zakupu w dowolnej drogerii Hebe.

6. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.

7. Uczestnik zobowiązany jest poinformować JMDiF bezpośrednio w drogerii Hebe lub za pośrednictwem infolinii o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która będzie kontynuacją dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

9. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez osobę nieuprawnioną.

jest:

III. Karta uczestnictwa w Programie.

1. Po wypełnieniu formularza (w formie papierowej lub przez price checker) w drogerii Hebe każdy z uczestników otrzyma plastikową Kartę uczestnictwa w Programie (zwaną dalej Kartą).

2. Uczestnicy Programu, którzy dołączyli do Programu lojalnościowego drogerii Hebe poprzez internet, otrzymają emailem tymczasową Kartę uczestnictwa w Programie (zwaną dalej Kartą tymczasową), tj.: kod kreskowy i numer swojej indywidualnej karty. Karta tymczasowa posiada identyczny numer, jaki w przyszłości będzie nadrukowany na Karcie plastikowej Uczestnika.

Aby otrzymać Kartę plastikową, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zakupów z użyciem swojej Karty tymczasowej w dowolnej drogerii Hebe. Podczas zakupów Uczestnik powinien zidentyfikować się Kartą tymczasową poprzez podanie jej numeru lub zeskanowanie kodu kreskowego Karty tymczasowej. Po odnotowaniu w systemie kasowym pierwszej transakcji Uczestnika z Kartą tymczasową, w ciągu 21 dni Uczestnik otrzyma pocztą Kartę plastikową, której numer będzie identyczny z numerem Karty tymczasowej. Karta plastikowa zostanie wysłana do Uczestnika na adres podany w formularzu rejestracyjnym do Programu. Jeśli adres dostarczenia Karty plastikowej okaże się niepełny, infolinia Hebe skontaktuje się z Uczestnikiem w celu pobrania brakujących danych.

3. Uczestnicy Programu, którzy dołączyli do Programu lojalnościowego drogerii Hebe poprzez Aplikację Mobilną Hebe otrzymają Elektroniczną kartę Hebe (kod kreskowy z numerem) wyświetlaną w Aplikacji Mobilnej Hebe, którą mogą zapisać w elektronicznym portfelu. Karta Elektroniczna pojawi się w Aplikacji Mobilnej Hebe po potwierdzeniu rejestracji w Programie Lojalnościowym drogerii Hebe, poprzez wejście w link aktywacyjny wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Elektroniczną Kartę Hebe otrzymają również Uczestnicy Programu Lojalnościowego, którzy zalogują się do Aplikacji Mobilnej Hebe na swoje konto w Programie Lojalnościowym a następnie wejdą w link aktywacyjny wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Elektroniczna Karta Hebe będzie dostępna po zalogowaniu się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe na swoje konto w Programie Lojalnościowym i wejściu w odnośnik „karta Hebe”.

4. Karta jest kartą opatrzoną unikatowym numerem i kodem kreskowym pozwalającym na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym.

5. Karta pozostaje własnością JMDiF. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.

6. Aktywacja karty następuje po jej otrzymaniu przy dokonaniu pierwszego zakupu w dowolnej drogerii Hebe.

7. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.

8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować JMDiF bezpośrednio w drogerii Hebe lub za pośrednictwem infolinii o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która będzie kontynuacją dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

10. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez osobę nieuprawnioną.

3.  W pkt IV ppkt 2 było:

2. Skorzystanie przez Uczestnika z przywilejów płynących z  Programu może nastąpić wyłącznie przed skanowaniem przez pracownika drogerii Hebe pierwszego z zakupionych towarów po okazaniu Karty lub w sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty przy dokonywaniu zakupu, przez podanie numeru telefonu podanego w formularzu rejestracyjnym.

jest:

2. Skorzystanie przez Uczestnika z przywilejów płynących z  Programu może nastąpić wyłącznie przed dokonaniem zapłaty za zakupione w drogerii Hebe towary po okazaniu Karty lub w sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty przy dokonywaniu zakupu, przez podanie numeru telefonu podanego w formularzu rejestracyjnym.

4.  W pkt VI

ppkt 4 było:

4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od JMDiF informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na papierowym formularzu zgłoszeniowym i własnoręczny podpis na formularzu, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www.hebe.pl/karta-hebe lub w formularzu elektronicznym wprowadzanym przez price checker. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, za wyjątkiem rejestracji na stronie www.hebe.pl/karta-hebe. Jednakże nie wyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez JMDiF, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w drogeriach Hebe oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków. 

jest:

4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od JMDiF informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na papierowym formularzu zgłoszeniowym i własnoręczny podpis na formularzu, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www.hebe.pl/karta-hebe, w Aplikacji Mobilnej Hebe lub w formularzu elektronicznym wprowadzanym przez price checker. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, za wyjątkiem rejestracji na stronie www.hebe.pl/karta-hebe lub poprzez Aplikację Mobilną Hebe. Jednakże nie wyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez JMDiF, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w drogeriach Hebe oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków. 

ppkt 7 było:

7. Wgląd do danych, ich kontrolę i modyfikację można dokonać poprzez kontakt z infolinią Hebe (22 20 654 00) lub poprzez stronę www.hebe.pl/karta-hebe po utworzeniu konta i zalogowaniu się z podaniem adresu email lub numeru karty Hebe i hasła.

jest:

7. Wgląd do danych, ich kontrolę i modyfikację można dokonać poprzez kontakt z infolinią Hebe (22 20 654 00), poprzez stronę www.hebe.pl/karta-hebe po utworzeniu konta i zalogowaniu się z podaniem adresu email lub numeru karty Hebe i hasła lub poprzez Aplikację Mobilną Hebe po utworzeniu konta i zalogowaniu się z podaniem adresu email.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2017 r.