promotion

Sanytol

dezodorant do obuwia, 150 ml

Czy wiesz, że... Bakterie, pleśnie i grzyby znajdujące się w butach są odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów, mogę przenosić choroby i powodować podrażnienia skóry stóp.

Sanytol
Sanytol
000000000000386279 000000000000386279 Ciało > Pielęgnacja stóp > Dezodoranty
15 99
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Sanytol

ID 386279
Cena jednostkowa: 10,66 zł /100ml

Sanytol, ekspert w dziedzinie dezynfekcji bez chloru, zaprojektował środek dezynfekujący do obuwia, który skutecznie zwalcza drobnoustroje, bakterie, grzyby i wirusy. Jego unikalna formuła natychmiast usuwa nieprzyjemne zapachy, głęboko dezynfekuje i pozostawia przyjemne uczucie świeżości.

Produkt ma potrójne działania:

- Działalnie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 13697 (5 min, 18-25°C),

- Działanie grzybobójcze zgodnie z normą 13697 (5 min, 18-25°C).

- Ograniczone działanie wirusobójcze zgodnie z normą EN 14476 (30 min, 20°C).

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: NIEBEZPIECZEŃSTWO. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P305+P338 W PRZYPADKU DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 500C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. Postać produktu - aerozol. Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę ubyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania, innych niż wynikające z klasyfikacji. przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Substancja czynna: bifenyl-2-ol 0,4 g/100 g, ethanol 30,65 g/100 g. Składnik: węglowodory alifatyczne >=30%, substancja dezynfekująca, Sodium benzoate, kompozycje zapachowe (Hexyl Cinnamal, D-Limonene, Linalool).__Nr pozwolenia: 7284/18.

0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii