Vaco Strong Deet 50%

płyn na komary i kleszcze, 80 ml

23 99
DODANO
od 59 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Vaco Strong Deet 50%

Płyn na komary, kleszcze i meszki to skuteczna ochrona przed ukąszeniami owadów. Zawiera skuteczne substancje: DEET o wysokim stężeniu 50% i olejek eteryczny, zapewniające długotrwałą ochronę do 8h. Posiada przyjemny zapach i wygodny dozownik w postaci atomizera. Produkt przeznaczony do stosowania na skórę. Niezwykle wydajny.
Alternatywa do popularnego środka na komary i kleszcze.

ZAWIERA: N,N-Diethyl-3-meta-toluamid/DEET zaw.: 50g/100g; Geraniol zaw.: 0,1g/100g
ID: 384148
Cena jednostkowa: 29,99 zł /100ml

Składniki

etanol <50 %, N,N-dietylo - meta - toluamid 50%, geraniol 0,1%, butan-2-on <1%, propan-2-ol <1 %

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Zawiera: N,N-dietylo-meta-toluamid/DEET zaw.: 50 g/100 g Geraniol zaw.: 0,1 g/100 g__Informacje o bezpieczeństwie:_H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P510 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. EUH208 Zawiera Geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.__PIERWSZA POMOC: Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. Następstwa połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło. Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach. Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Usunąć szkła kontaktowe. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. Kontakt ze skórą: Działa drażniąco. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Jeżeli objawy nie przemijają, skontaktować się z lekarzem. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Puste opakowania usuwać do pojemników na odpady komunalne. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji.__Numer pozwolenia: 8366/21
Trwałość od otwarcia: 60 mies.
Sposób użycia: Sposób użycia Spryskać równomiernie odzież z odległości ok. 15-20 cm. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Nazwa wymagana przez prawo: VACO STRONG DEET50% + GERANIOL PŁYN 80ML