Vaco

spray na komary, kleszcze i meszki, 100 ml

12 99
DODANO
od 59 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Vaco

Skuteczny spray odstraszający komary, kleszcze i meszki, zapobiegający ukąszeniom. Oparty na substancji, która skutecznie chroni przed owadami, również w trudnych warunkach klimatycznych. Środek bezpieczny dla skóry. Idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie przed insektami na wakacyjne wyprawy. Działanie odstraszające utrzymuje się do 5 godzin od aplikacji. Produkt ma przyjemny zapach, który uprzyjemnia stosowanie.

Odstrasza: komary, kleszcze, meszki.
ID: 384146
Cena jednostkowa: 12,99 zł /100ml

Składniki

butyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1g/100g, butan<50%, propan<25%, etanol<50%, butanon<1%

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g__Informacje o bezpieczeństwie:_H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F._P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. W przypadku niewłaściwego użycia oraz w wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem. Po połknięciu: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu droga oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji._Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby._Numer pozwolenia: 6529/15
Trwałość od otwarcia: 60 mies.
Sposób użycia: spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia nieosłonięte części ciała z odległości ok. 15-20 cm. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować unikając okolic oczu i ust. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Nie stosować produktu na dłonie dzieci z uwagi na możliwość kontakt produktu z ustami dziecka.
Nazwa wymagana przez prawo: VACO Spray na komary, kleszcze i meszki