REGULAMIN PLEBISCYTU PN. „RÓB TO, CO KOCHASZ”

(dalej: Regulamin)

PODSTAWOWE ZASADY

W plebiscycie nagrodzimy uczestniczki, które w okresie trwania plebiscytu zakupią dowolny produkt marki Gliss w sieci drogerii Hebe oraz prześlą najlepsze zgłoszenia opisujące ich działania jako przedsiębiorczych, inspirujących lub zaangażowanych społecznie kobiet w kategoriach:

„Pomoc innym”, „Pasje” i „Biznes”.

Plebiscyt składa się z trzech, następujących etapów:

1. Przyjmowanie zgłoszeń (I Etap Plebiscytu);

2. Głosowanie na najlepsze zgłoszenia na stronie internetowej plebiscytu www.glissrobtocokochasz.pl (II Etap Plebiscytu);

3. Przyznanie nagród przez jury dla najlepszych zgłoszeń spośród tych, które najpierw zostały wyłonione w głosowaniu (III Etap Plebiscytu).

Do udziału w plebiscycie można się zgłaszać w dniach od 29 lipca 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. – jest to okres, w którym należy zakupić dowolny produkt marki Gliss w sieci drogerii Hebe oraz przesłać swoje zgłoszenie.

Zgłoszenie udziału w plebiscycie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej plebiscytu www.glissrobtocokochasz.pl.

Zwyciężczynie plebiscytu – po jednej w każdej z kategorii wskazanych w pkt A powyżej,

wybierzemy i poinformujemy o wygranej najpóźniej do 27.09.2021 r.

Do wygrania są w plebiscycie są nagrody pieniężne w kwocie 5.000 zł – po jednej dla każdej ze zwyciężczyń plebiscytu. Ponadto, w ramach plebiscytu przyznawane są również nagrody dodatkowe opisane szczegółowo w dalszej części Regulaminu.

Plebiscyt organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej: Henkel).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami plebiscytu pn. „Rób to, co kochasz” (dalej: Plebiscyt). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwyciężczyń, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych.

1. I ETAP PLEBISCYTU – JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

1.1. Udział w Plebiscycie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności i zamieszkała w Polsce, która zakupi dowolny produkt marki Gliss w sieci drogerii Hebe w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarcza lub zawodową, tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestniczka).

1.2. Plebiscyt organizowany jest na terenie Polski. Zakupu produktu marki Gliss można dokonać w stacjonarnej drogerii Hebe na terenie Polski lub w drogerii internetowej https://www.hebe.pl/.

1.3. Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestniczka powinna w okresie od 29 lipca 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. (dalej: okres przesyłania zgłoszeń) spełnić łącznie następujące warunki:


1.3.1. zakupić co najmniej jeden, dowolny produkt marki Gliss w drogerii sieci Hebe i zachować

oryginalny dowód zakupu potwierdzający ten zakup,

1.3.2. a następnie zgłosić się do Plebiscytu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Plebiscytu www.glissrobtocokochasz.pl.

1.4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga:

1.4.1. podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Uczestniczki;

1.4.2. wskazania kategorii, w ramach której Uczestniczka chce wziąć udział w Plebiscycie

spośród trzech: „Pomoc innym”, „Pasje” i „Biznes”;

1.4.3. zaprezentowania przez Uczestniczkę swojej aktywności (działalności) jako przedsiębiorczej, inspirującej lub zaangażowanej społecznie kobiety w ramach kategorii wskazanej zgodnie z pkt 1.4.2. Regulaminu – poprzez opis słowny oraz dodanie zdjęć lub innych materiałów graficznych prezentujących aktywność (działalność) Uczestniczki (maksymalna długość tekstu może wynieść 1.000 znaków ze spacjami, a zdjęcia lub inne materiały graficzne muszą być w formacie *.jpg, *.png i mieć rozmiar nie większy niż 5 mb);

1.4.4. załączenia skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu, numeru paragonu oraz daty zakupu produktu Gliss w drogerii sieci Hebe, o którym mowa w pkt 1.7. Regulaminu

1.4.5. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego treści.

1.5. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie zgłoszenia zostanie wyświetlony automatycznie komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przesłane do Plebiscytu i przekazane do weryfikacji Organizatora. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestniczka zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@glissrobtocokochasz.pl, gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny.

1.6. Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia, Organizator w ciągu 48 godzin od jego otrzymania opublikuje zgłoszenie na stronie internetowej Plebiscytu.

1.7. Dowodem zakupu potwierdzającym zakup produktu marki Gliss, który może być podstawą zgłoszenia do Plebiscytu jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona prze drogerię sieci Hebe osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. „faktura konsumencka”, bez NIP) (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT, potwierdzenia płatności kartą itp.

1.8. Przystępując do udziału w Plebiscycie Uczestniczka potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z jej zgłoszeniem do Plebiscytu lub posiada odpowiednie uprawnienia prawnoautorskie do użycia tych utworów w celu zgłoszenia udziału w Plebiscycie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

1.9. Jedna Uczestniczka w ramach swojego udziału w Plebiscycie może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Plebiscycie z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jedna Uczestniczka. Jako adres e-mail właściwy dla danej Uczestniczki rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który Uczestniczka podała w swoim pierwszym wysłanym formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Plebiscycie przez tę samą Uczestniczkę z podaniem innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Plebiscycie przez dwie lub więcej Uczestniczki z podaniem tego samego adresu e-mail stanowi naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Plebiscycie i pozbawienia jej prawa do nagrody.


1.10. Jedna Uczestniczka może zgłosić się do udziału w Plebiscycie tylko jeden raz. Jeden Dowód

zakupu może być podstawą do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Plebiscycie.

2. CO MOŻNA WYGRAĆ W PLEBISCYCIE?

2.1. Do wygrania w Plebiscycie są 3 (słownie: trzy) nagrody główne – każdą z nich stanowi nagroda

pieniężna w kwocie 5.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej: Nagroda Główna).

2.2. Ponadto, w ramach Plebiscytu przyznawane są również następujące upominki:

2.2.1. podziękowanie za zgłoszenie udziału w Plebiscycie w postaci zestawu produktów marki Gliss (Gliss Color 8-0, Colour Perffector szampon i odzywka, 7 sec odżywka ekspresowa) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) dla pierwszych 300 (słownie: trzystu) Uczestniczek, które prześlą swoje zgłoszenia do Plebiscytu;

2.2.2. podziękowanie za udział w głosowaniu na najlepsze zgłoszenia w postaci rabatu 10% na zakupy produktów Gliss w sieci drogerii Hebe za minimum 20 zł dla każdej osoby, która odda głos w ramach II Etapu Plebiscytu.

2.3. Zwyciężczynie oraz inne osoby, które otrzymały nagrodę w ramach przeprowadzania Plebiscytu nie są zobowiązane do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Plebiscycie, ponieważ do każdej nagrody jest przypisana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Plebiscycie lub otrzymanie takiej nagrody nie jest związane z opodatkowaniem (por. pkt 8 Regulaminu).

3. II ETAP PLEBISCYTU – GŁOSOWANIE

3.1. Po zakończeniu okresu przesyłania zgłoszeń, na stronie internetowej Plebiscytu zostanie przeprowadzone głosowanie na najlepsze zgłoszenia przesłane w ramach I Etapu Plebiscytu. Głosowanie to zostanie przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia 2021 r. do 21 września 2021 r. (dalej: okres głosowania). W celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania, wszystkie prawidłowe zgłoszenia przesłane w ramach I Etapu Plebiscytu zostaną opublikowane na jego stronie internetowej.

3.2. Oddanie głosu nie wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Plebiscytu. Aby oddać głos na zgłoszenie przesłane w ramach I Etapu Plebiscytu, należy wejść na stronę internetową Plebiscytu i za pomocą odpowiedniej funkcji przypisanej do każdego z opublikowanych na niej zgłoszeń podać swój adres e-mail i kliknąć przycisk potwierdzający oddanie głosu. W celu potwierdzenia oddania głosu na dane zgłoszenie, należy kliknąć w link lub przycisk zawarty w wiadomości e-mail przesłanej automatycznie na adres podany przy oddawaniu głosu na dane zgłoszenie. Głos zostanie zaliczony w momencie jego potwierdzenia zgodnie z powyższym. W związku z powyższym, osoby oddające głosy powinni bieżąco śledzić skrzynki odbiorcze swojej poczty elektronicznej, w tym także folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.

3.3. Każda osoba, która odda głos i potwierdzi go zgodnie z powyższym, otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail kod rabatowy, o którym mowa w punkcie 2.2.2. niniejszego regulaminu. Kod będzie ważny od 26.08.2021. do 31.10.2021 r. W ramach głosowania można uzyskać taki kod rabatowy tylko jeden raz.

3.4. W danym dniu okresu głosowania z użyciem jednego adresu e-mail oraz jednego adresu IP

można oddać tylko jeden głos i na jedno zgłoszenie.

3.5. Na podstawie przeprowadzonego głosowania, Organizator wyłoni 15 (słownie: piętnaście) zgłoszeń, które otrzymały najwięcej głosów – po 5 (słownie: pięć) w każdej z trzech kategorii:


„Pomoc innym”, „Pasje” i „Biznes”. Zgłoszenia te zostaną zakwalifikowane do finału – wyboru

zwyciężczyń przez Jury w III Etapie Plebiscytu.

3.6. Organizator bieżąco weryfikuje zgodność głosowania z Regulaminem. W przypadku stwierdzenia, że dane głosy zostały oddane z naruszeniem Regulaminu, Organizator nie weźmie pod uwagę tych głosów przy ustalaniu wyników głosowania.

3.7. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo uzyskania najwyższego wyniku w głosowaniu. Osoba, która stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy zostanie wykluczona z głosowania, a oddane przez nią głosy nie zostaną zaliczone do wyników głosowania. Za metody głosowania naruszające Regulamin będą poczytywane w szczególności:

3.7.1. głosowanie przy pomocy sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do głosowania niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

3.7.2. głosowanie poprzez darmowe serwery Proxy;

3.7.3. głosowanie w każdy sposób, mający na celu naruszenie lub obejście postanowień

Regulaminu.

4. III ETAP PLEBISCYTU – FINAŁOWY WYBÓR ZWYCIĘŻCZYŃ PRZEZ JURY

4.1. Zwyciężczynie Plebiscytu, które przesłały najlepsze zgłoszenia, wyłoni w ramach finału Plebiscytu Jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Henkel (dalej: Jury).

4.2. W ramach każdej z trzech kategorii: „Pomoc innym”, „Pasje” i „Biznes” Jury wybierze jedną Zwyciężczynię. W przypadku każdej z ww. kategorii Jury dokona wyboru spośród 5 zgłoszeń, które uzyskały w danej kategorii najwyższe wyniki w głosowaniu zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu i tym samym zakwalifikowały się do finału, czyli III Etapu Plebiscytu. Jury dokona wyboru zwyciężczyń według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt A Regulaminu. Łącznie Jury wybierze 3 zwyciężczynie Plebiscytu i każdej z nich przyzna Nagrodę Główną.

4.3. Finałowy wybór zwyciężczyń nastąpi w terminie do 23 września 2021 r. Niezależnie od łącznej liczby przesłanych w Plebiscycie zgłoszeń, jedna Uczestniczka może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną w całym Plebiscycie.

4.4. W przypadku, gdy spośród zgłoszeń zakwalifikowanych do finału Plebiscytu nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwyciężczyń odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania Nagród Głównych (np. z uwagi niedostateczną jakość zgłoszeń w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), Jury może przyznać niższą liczbę Nagród Głównych.

4.5. W terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia zwyciężczyń Organizator powiadomi je o wygranej kontaktując się z nimi na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W związku z powyższym, Uczestniczki powinni bieżąco śledzić skrzynki odbiorcze swojej poczty elektronicznej, w tym także folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.

5. ODBIÓR NAGRÓD W PLEBISCYCIE

5.1. 300 (słownie: trzysta) Uczestniczek, które jako pierwsze prześlę swoje zgłoszenie do Plebiscytu, otrzyma upominek, o którym mowa w pkt 2.2.1. Regulaminu. Informacja o przyznaniu tego upominku danej Uczestniczce zostanie przesłana przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail w odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Uczestniczkę.

5.2. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Uczestniczki o przyznaniu jej upominku zgodnie z pkt 5.1. Regulaminu, Uczestniczka zobowiązana jest


przesłać na adres e-mail Organizatora kontakt@glissrobtocokochasz.pl czytelny skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz – jako załącznik do wiadomości e-mail – czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu będącego podstawą dokonania zgłoszenia w Plebiscycie.

5.3. Skan lub zdjęcie formularza oraz Dowodu zakupu, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania:

5.3.1. muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki graficznej);

5.3.2. w przypadku Dowodu zakupu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu (drogeria sieci Hebe), numer Dowodu zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został produkt marki Gliss.

Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględniania skanów lub zdjęć, które są niewyraźne,

a przez to nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Plebiscycie.

5.4. Wszystkie upominki, o których mowa w pkt 2.2.1. Regulaminu zostaną wydane najpóźniej do 31.10.2021 r. – pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Uczestniczkę w formularzu, o którym mowa w pkt 5.2. Regulaminu.

5.5. Odbiór upominku Uczestniczka musi pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Uczestniczkę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie upominku.

5.6. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia zwyciężczyń o wygranej zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu, zwyciężczynie zobowiązane są przesłać na adres e-mail Organizatora na piśmie wypełniony i podpisany formularz, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jako załącznik oryginał Dowodu zakupu będącego podstawą dokonania zgłoszenia w Plebiscycie. Na Dowodzie zakupu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu (drogeria sieci Hebe), numer Dowodu zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został produkt marki Gliss. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględniania dokumentów, które są niewyraźne, a przez to nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Plebiscycie.

5.7. Wszystkie Nagrody Główne w Plebiscycie zostaną wydane najpóźniej do 31.10.2021 r. za

pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta wskazany przez daną zwyciężczynię.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu można zgłaszać Organizatorowi do 14.11.2021 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Plebiscyt Rób to, co kochasz” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@glissrobtocokochasz.pl (w temacie: Reklamacja – Plebiscyt Rób to, co kochasz).

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację (w przypadku reklamacji wysłanych drogą pocztową również dokładny adres korespondencyjny), jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

6.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji


Organizatorowi. Jeśli reklamacja została wysłana listem poleconym, Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile otrzymał taką daną kontaktową od osoby zgłaszającej reklamację.

6.5. Decyzje w sprawie reklamacji są ostateczne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

7.1. Z chwilą wydania nagrody zwycięzca Plebiscytu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonego w Plebiscycie zgłoszenia (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Henkel, na następujących polach eksploatacji:

7.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

7.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

7.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 7.1.1.-7.1.2. Regulaminu

– publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

7.1.4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

7.1.5. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;

7.1.6. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.

7.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na okres 3 lat. Termin obowiązywania

licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwyciężczyni nagrody w Plebiscycie.

7.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu.

7.4. Ponadto, zwyciężczyni uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do jej zgłoszenia (jako utworu) w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem go na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwyciężczyni zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

7.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwyciężczyni zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora oraz sublicencjobiorcy w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwyciężczyni zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora oraz sublicencjobiorcy z udziału w sprawie.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


8.1. Współadministratorami danych osobowych Uczestniczek Plebiscytu, osób głosujących w II Etapie Plebiscytu, a także osób składających reklamacje dotyczące Plebiscytu, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są:

8.1.1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Plebiscytu, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;

8.1.2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Góralska 3, wykonujący obowiązki organizatora Plebiscytu.

8.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń, przyznawania i wydawania nagród, rozliczenia ewentualnego podatku od nagród, a także w celu rozpatrywania reklamacji.

8.3. Osobom, których dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych.

8.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

9. PODATKI

Do każdej Nagrody Głównej w Plebiscycie oraz do upominku, o którym mowa w pkt 2.2.1. Regulaminu przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwyciężczyni, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Plebiscycie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W Plebiscycie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Plebiscytu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

10.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestniczka spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestniczki złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Plebiscycie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danej Uczestniczki z Plebiscytu z jednoczesnym pozbawieniem jej prawa do nagrody.

10.3. Uczestniczka ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.8. Regulaminu i zobowiązana jest zwolnić Organizatora i Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.


10.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestniczkę, Organizator uprawniony jest do wykluczenia jej z udziału w Plebiscycie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestniczek, które w szczególności:

10.4.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

10.4.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Plebiscytu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

Na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego dalszy udział Uczestniczki w Plebiscycie zostaje zawieszony.

10.5. W przypadku, gdy Uczestniczki zgłoszą takie same lub istotnie podobne zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana tej Uczestniczce, której zgłoszenie zostało wcześniej nadesłane do Organizatora (decyduje czas wpływu zgłoszenia na serwer teleinformatyczny przyjmujący zgłoszenia. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestniczki, której nie przyznano nagrody do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiej Uczestniczce na drodze sądowej.

10.6. Zwyciężczyniom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród,

sposobu ich wydania, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

10.7. Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwyciężczyni oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Plebiscycie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

10.8. Plebiscyt nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

10.9. Plebiscyt realizowany jest przez Organizatora jako konkurs – przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

10.10. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10.11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Plebiscytu www.glissrobtocokochasz.pl oraz w siedzibie Organizatora.

10.12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Plebiscytu w okresie przesyłania zgłoszeń, jeżeli jest to uzasadnione celem Plebiscytu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestniczek. Wszystkie Uczestniczki zostaną powiadomione o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na stronie internetowej Plebiscytu oraz wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

10.13. Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Plebiscycie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone na adres Organizatora lub mailowo na kontakt@glissrobtocokochasz.pl.

10.14. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Plebiscycie nie mogą być przeniesione przez Uczestniczkę na osobę trzecią.

10.15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załączniki