Regulaminy

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE (PDF)

Załącznik - Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży (PDF)

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE
obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 26 października 2023 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Klientami
a Sprzedawcą lub Partnerem, w tym obowiązki Klientów, Sprzedawcy i Partnera.

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy
je rozumieć w opisany poniżej sposób:

APLIKACJA MOBILNA HEBE dostarczane przez Sprzedawcę oprogramowanie pod nazwą „Hebe zdrowie i piękno”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym pozwalające na komunikowanie się z internetową platformą handlową umożliwiającą sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie;

CENA PRODUKTU wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Kanałach Internetowych Hebe, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

DNI ROBOCZE dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.hebe.pl, internetowa platforma handlowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie;

KANAŁY INTERNETOWE HEBE łącznie: Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe;

KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Partnerem;

KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna zawierająca umowę̨ bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

KONTO indywidualne konto uczestnika Programu Lojalnościowego My Hebe prowadzone w systemie Hebe i dostępne poprzez Kanały Internetowe Hebe po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach uczestnika w ramach Programu;

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA Cena Produktów dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;

NICK oznaczenie, którym posługuje się Klient dla celów wyrażenia swojej Opinii, które powinno zawierać od 2 do 30 znaków; w przypadku niepodania przez Klienta Nicku, Opinia będzie publikowana pod imieniem Klienta;

OCENA wartość punktowa przyznana Produktom za pomocą funkcjonalności dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe, prezentowana w określonej formie graficznej, będąca częścią Opinii;

OPINIA informacja, komentarz lub inna wypowiedź zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie, opatrzona Nickiem albo w przypadku niepodania przez Klienta Nicku – imieniem Klienta; w skład Opinii wchodzi Ocena;

PARTNER przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży Produktów w Kanałach Internetowych Hebe; w przypadku sprzedaży Produktów przez Partnera, Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem i Partnerem;

POLITYKA PRYWATNOŚCI dokument dostępny w Kanałach Internetowych Hebe, opisujący w szczególności zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, jak również w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy Sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą;

PRODUKT towar prezentowany za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, które Klient może nabyć w Kanałach Internetowych Hebe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; prezentacja towaru stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MY HEBE program lojalnościowy My Hebe, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe , dostępny w Kanałach Internetowych Hebe;

PUDO punkty obsługi klientów firmy kurierskiej lub punkty usługowo-handlowe, w których możliwy jest odbiór Produktów zakupionych przez Klientów w Kanałach Internetowych Hebe. Aktualna lista PUDO dostępna jest na stronie https://parcelshop.dhl.pl/mapa ;

REGULAMIN niniejszy regulamin zakupów internetowych w Hebe stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

SPRZEDAWCA LUB HEBE Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229;

UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub Klientem a Partnerem, zawierana na odległość, za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, na zasadach opisanych w Regulaminie;

ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić od Sprzedawcy lub Partnera za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Sprzedawcę lub Partnera, w tym w Kanałach Internetowych Hebe, są (albo były) używane:

a) terminy i pojęcia o zbliżonym brzmieniu lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie – mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;

b) odniesienia do „drogerii stacjonarnej Hebe”, „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów, oznaczają odniesienia do sieci sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.

4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego przestrzegania.

2. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, poza Produktami Sprzedawcy, Klient ma również możliwość dokonania zakupu Produktów Partnerów. Produkty Partnerów są oznaczone w Kanałach Internetowych Hebe w sposób umożliwiający ich odróżnienie od Produktów Sprzedawcy za pomocą symbolu „Hebe Partner”.

3. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży z Partnerem, podmiotem zobowiązanym do realizacji Umowy Sprzedaży jest Partner. Sprzedawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Wszelkie uprawnienia lub roszczenia wynikające z Umów Sprzedaży zawieranych z Partnerem Klient powinien realizować względem Partnera.

4. Sprzedawca i Partner dokładają należytej staranności, aby opisy Produktów oferowanych w Kanałach Internetowych Hebe były zgodne z opisami wcześniejszego dostawcy (dystrybutora) lub producenta. Sprzedawca i Partner zalecają jednak, by Klient przed dokonaniem zakupu Produktu nie poprzestał na zapoznaniu się z opisami Produktów użytymi w Kanałach Internetowych Hebe, które mogą być skrócone lub odpowiadać celom marketingowym lub innym, lecz w miarę możliwość skorzystał również z innych źródeł informacji, a ponadto, przed użyciem Produktów, każdorazowo zapoznał się z jego opisem i oznakowaniem na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli jest dostępne) oraz na pojemniku, a także z pozostałymi informacjami doręczonymi wraz z Produktem.

§ 3 Składanie oraz realizacja Zamówień w Kanałach Internetowych Hebe

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie w Kanałach Internetowych Hebe po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła. Złożenie Zamówienia wymaga potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwych pól.

2. W Drogerii Internetowej Hebe Klient może złożyć Zamówienie również bez rejestracji Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwych pól.

3. W celu złożenia Zamówienia Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów wybranych przez Klienta, o tym czy Produkty pochodzą od Sprzedawcy czy też od Partnera oraz od jakiego Partnera pochodzą Produkty. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do kasy”. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Aby możliwe było złożenie Zamówienia, minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 15 zł (piętnaście złotych).

4. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy lub Partnerowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość wskazania czy wyraża zgodę na częściową realizację Zamówienia w przypadku, gdy podczas kompletowania Produktów okaże się, że którykolwiek z zamówionych Produktów jest niedostępny.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie złożenia Zamówienia wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie złożenia Zamówienia jest również udostępniane w ramach Konta, w zakładce „Zamówienia”. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę lub Partnera Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę lub Partnera (nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży).

8. Zamówienie (oferta Klienta) wiąże Sprzedawcę lub Partnera przez 7 dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca lub Partner nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia lub informacji o oczekiwaniu Zamówienia na odbiór w wybranym sklepie stacjonarnym Hebe zgodnie z ust. 8 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia lub informację o oczekiwaniu Zamówienia na odbiór w wybranym sklepie stacjonarnym Hebe. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 5-8 powyżej, przez Sprzedawcę lub Partnera. Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 7 ust. 8, 9 lub 11 poniżej, stanowiących warunki rozwiązujące Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia.

11. Sprzedawca lub Partner jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub Partnera zgodnie z ust. 9 powyżej.

12. Sprzedawca i Partnerzy nie prowadzą sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.

13. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

§ 4 Dostępność Produktów

1. Pomimo dołożenia należytej staranności, ani Sprzedawca, ani Partnerzy nie mogą zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Kanałach Internetowych Hebe. Informacje o Produktach podane w Kanałach Internetowych Hebe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy lub Partnera w zakresie dostępności Produktów.

2. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie, nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy lub Partnera automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu. Informacja zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia, z którego Klient korzysta składając Zamówienie.

3. W przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, a Klient nie wyraził zgody na częściową realizację Zamówienia zgodnie z § 3 ust. 6, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulowania Zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. W przypadku anulowania Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca zwróci uiszczoną przez Klienta płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 5 Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

1. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy lub Partnera. Ceny Produktów w poszczególnych Kanałach Internetowych Hebe także mogą się różnić. Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem wybranego Kanału Internetowego Hebe obowiązują Ceny Produktów przedstawione w tym Kanale Internetowym Hebe.

2. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe prezentowane Klientom, mogą różnić się w zależności od tego czy Klient jest zalogowany do Konta czy nie.

3. Sprzedawca oraz Partner mogą na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach Produktów wskazanych w Kanale Internetowym Hebe, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupów, obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia (oferty) i wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub Partnera zgodnie z § 3 ust. 9 powyżej.

4. Ceny Produktów zamieszczone w Kanałach Internetowych Hebe są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.

5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy składające się na Łączny Koszt Zamówienia, widoczne będą w koszyku przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, widoczne będą w koszyku przed złożeniem Zamówienia.

§ 6 Płatności

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień tego paragrafu, w Kanałach Internetowych Hebe dostępne są następujące formy płatności za Zamówienie:

a) płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

b) płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

c) płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

d) płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze);

e) płatność odroczona PayPo lub Twisto;

f) płatność z wykorzystaniem voucherów, bonów lub kart podarunkowych, akceptowanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe.

2. Płatności gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze) Klient może dokonać wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub wybraniu dostawy do PUDO; możliwość ta jest dostępna jedynie dla zalogowanych Klientów oraz może być uzależniona od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

3. Zamówienia zawierające Produkty Partnera mogą być opłacone wyłącznie przy pomocy form płatności wskazanych w ust. 1 lit. a – c, e powyżej.

4. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności może być uzależniona od wybranej metody dostawy. Dostępne metody płatności mogą różnić się także w zależności od tego, czy Zamówienie obejmuje Produkty Sprzedawcy czy też Partnera. Każdorazowo na etapie dokonywania wyboru metody płatności za Zamówienie, Klient jest wyraźnie informowany o dostępnych formach płatności.

5. Potwierdzeniem dokonanego zakupu jest wystawiana przez Sprzedawcę lub Partnera faktura elektroniczna wysyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta, paragon lub inny dokument zgodny z przepisami podatkowymi. W celu otrzymania faktury w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klient podaje podczas składania Zamówienia dane niezbędne do wystawienia faktury związanej z taką działalnością.

6. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę lub Partnera faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej w odniesieniu do wszystkich transakcji realizowanych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe. Faktura elektroniczna zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie rejestracji Konta lub podczas składania Zamówienia.

7. Jeżeli transakcja sprzedaży Produktów została udokumentowana fakturą VAT, po otrzymaniu Produktu przez Sprzedawcę w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją oraz w innych przypadkach skutkujących obowiązkiem obniżenia Ceny Produktu na adres e-mail Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

8. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 13 w zw. z art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, strony uznają za spełnione w dacie wystawienia przez Sprzedawcę prawidłowej faktury korygującej, zgodnej z posiadaną przez strony dokumentacją, z której wynika, że strony uzgodniły warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną przez strony dokumentacją.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca oraz Partner zapewniają dostawę Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu lub regulaminów odrębnych promocji lub informacji o promocjach dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe, o których mowa w § 10, koszty dostawy ponosi Klient.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, według mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę lub Partnera albo w ramach odbioru przez Klienta w automacie paczkowym albo w ramach odbioru własnego w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy albo w PUDO. Sprzedawca oraz Partner ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Sprzedawca oraz Partner zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów dostawy Produktów, w przypadku jeśli Łączna Cena Produktów objętych dostawą przekraczać będzie określoną kwotę. Kwota uprawniająca do skorzystania przez Klienta z nieodpłatnej dostawy Produktów może różnić się w zależności od tego, czy Klient jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego My Hebe czy też nie. Informacja, czy i w jakim zakresie Sprzedawca lub Partner pokrywa koszty dostawy, będzie zawsze dostępna dla Klienta w Kanałach Internetowych Hebe, najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 poniżej, Klient ma możliwość wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych na stronie https://www.hebe.pl/dostawa/.

6. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi dostawa zamówionych Produktów, jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca lub Partner zamieszcza w Kanałach Internetowych Hebe informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.

7. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru własnego w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.

8. W przypadku odbioru własnego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 1 „Zwroty i reklamacje”.

9. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy Hebe Express, kurier podejmie jedną próbę doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionych Produktów do Hebe z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w momencie zwrotnego odesłania zamówionych Produktów Sprzedawcy lub Partnerowi, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 1 „Zwroty i reklamacje”.

10. Na żądanie Sprzedawcy, Partnera lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w automacie paczkowym lub PUDO, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta automatu paczkowego lub PUDO. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty zgodnie z procedurami wybranej firmy kurierskiej. Brak odbioru przesyłki skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy lub Partnera powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy Sprzedaży, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży, zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 1 „Zwroty i reklamacje”.

12. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecane jest zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem.

13. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do automatu paczkowego, Klient powinien zgłosić to w automacie paczkowym i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w automacie paczkowym, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy takiej usługi. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę lub Partnera.

14. W przypadku zauważenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika obsługi sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub PUDO oraz w przypadku odbioru w PUDO – żądać od obsługi PUDO spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale pracownika obsługi PUDO, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecane jest zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem.

15. Klient, który nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do automatu paczkowego) jest zobowiązany w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.

16. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się także w zależności od tego, czy Zamówienie obejmuje Produkty Sprzedawcy czy też Partnera. Każdorazowo na etapie dokonywania wyboru sposobu dostawy Zamówienia, Klient jest wyraźnie informowany o dostępnych formach dostawy.

17. Ponieważ Produkty przechowywane są w różnych magazynach, mogą być dostarczone Klientowi w osobnych paczkach. Nie wpływa to na Łączny Koszt Zamówienia.

§ 8 Ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 6, Klient będący Konsumentem oraz Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie.

2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

3. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów, zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Zwroty i reklamacje”.

§ 9 Odpowiedzialność i Reklamacje

1. Sprzedawca oraz Partner zobowiązani są dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Zarówno Sprzedawca, jak i Partner nie świadczą usług posprzedażowych, serwisowych ani nie udzielają gwarancji na sprzedawane Produkty.

2. Sprzedawca oraz Partner odpowiadają względem Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W pozostałych przypadkach do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Zwroty i reklamacje”.

4. Informujemy, że pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.sho w&lng=PLdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą lub Partnerem wysyłając wiadomość na adres e-mail: pomoc@hebe.pl lub odpowiednio na adres e-mail podany Klientowi przez Partnera.

5. Sprzedawca oraz Partner informują, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca oraz Partner nie korzystają z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, oraz nie zobowiązują się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku sporu ze Sprzedawcą lub Partnerem, Konsument może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

§ 10 Promocje

1. Sprzedawca oraz Partner są uprawnieni do proponowania Klientom w Kanałach Internetowych Hebe szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca oraz Partner będą informować w tych kanałach.

2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę lub Partnera wyraźnie wskazane w Kanałach Internetowych Hebe, w niniejszym Regulaminie lub w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe), Ceny Produktów przedstawione w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej, są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w danym Kanale Internetowym Hebe. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

4. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z treści promocji lub regulaminu akcji promocyjnej, promocje dotyczą Produktów oferowanych wyłącznie przez Sprzedawcę i nie dotyczą Produktów oferowanych przez Partnera.

5. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:

a) obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją;

b) obniżeniu Ceny Produktu innego niż objęty promocją, dodanego przez Klienta do koszyka wraz z Produktem objętym promocją;

c) obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją, w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;

d) otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

6. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę lub Partnera nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 8 oraz w Załączniku nr 1do Regulaminu – „Zwroty i reklamacje”. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.

7. Promocje obowiązujące w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe nie stanowią inaczej.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych w danym Kanale Internetowym Hebe, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe.

§ 11 Przyznawanie Ocen, wyrażanie Opinii

1. Klient ma możliwość dobrowolnego wystawienia Opinii dotyczącej Produktów zakupionych u Sprzedawcy lub Partnera za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.

2. Opinie są zbierane m.in. dla następujących celów Sprzedawcy: poprawienia atrakcyjności oferty, zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie, polepszenia zakresu oferowanych Produktów oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z Opiniami. Opinia nie służy do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy lub Partnera odnoszących się do procesu zakupowego za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub w drogeriach stacjonarnych Hebe. W tym przypadku należy kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość zawierającą uwagi dotyczące procesu zakupowego na adres pomoc@hebe.pl .

3. Sprzedawca po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii o Produkcie (zaproszenie do wystawienia Opinii). Przesłana wiadomość umożliwia wystawienie Oceny zakupionych Produktów oraz dodania własnego opisu dotyczącego Opinii. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia Opinii, Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

4. Klient ma możliwość dokonania Oceny Produktu w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby gwiazdek w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien w ramach formularza, o którym mowa w ust. 3, podać Nick, przyznać Ocenę oraz wpisać treść Opinii, a następnie przesłać Opinię. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni Nicku, Opinia zostanie automatycznie oznaczona imieniem Klienta. Przesłanie Opinii oznacza wyrażenie zgody na publikację imienia Klienta albo Nicku, którym posłużył się Klient Opinii, i korzystanie z nich przez Sprzedawcę w sposób określony w Regulaminie.

6. Wystawione przez Klienta Opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Kanałach Internetowych Hebe.

7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów będących w ofercie Sprzedawcy lub Partnera. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia Opinii.

8. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej Klienta będącego autorem Opinii. Powinien on w tym celu skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy wybranej formy kontaktu wskazanej w § 16 ust. 10 Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedawca na karcie Produktu, którego dotyczyła Opinia, zamieszcza informację o usunięciu Opinii i jego przyczynach. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.

9. Klient, który przesyła Opinię, oświadcza, że:

a) jest wyłącznym autorem wyrażanej Opinii;

b) przysługują mu wszelkie prawa do Opinii i do Nicku, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem;

c) Opinia, w tym Ocena, odzwierciedla jego osobiste subiektywne zdanie o Produkcie, którego dotyczy;

d) ani Opinia, ani Nick nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;

e) z chwilą przesłania Opinii wyraża zgodę na jej publikację w Kanałach Internetowych Hebe, oraz publiczne udostępnianie wraz z imieniem Klienta albo Nickiem, jak również korzystanie z Opinii w sposób określony w Regulaminie.

10. Nick i Opinia nie mogą w szczególności:

a) być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;

b) zawierać zdjęć, linków (adresy URL) do stron www, wyników testów materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;

c) naruszać praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;

d) zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;

e) być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sprzedawca lub ktoś inny niż Klient, który wyraża Opinię;

f) zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie świadczonych w Kanałach Internetowych Hebe usług lub procesu zakupowego;

g) zawierać danych teleadresowych lub adresów e-mail;

h) zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;

i) reklamować lub promować usług lub produktów osób trzecich;

j) sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu, zdrowiu lub dobrym obyczajom.

11. Sprzedawca jest uprawniony do:

a) niezwłocznego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych, opublikowania Opinii, w tym Oceny, oraz imienia Klienta albo Nicku;

b) zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności pozwalającej na wyrażanie Opinii, w tym Ocen, w Kanałach Internetowych Hebe;

c) usunięcia całości Opinii w przypadku, gdy Opinia rażąco narusza postanowienia ust. 10 powyżej, w szczególności jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy, jest niezgodna z dobrymi obyczajami lub jest nieczytelna, narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych. W przypadku usunięcia Opinii Sprzedawca informuje Klienta o usunięciu Opinii i jego przyczynach;

d) zwrócenia się do Klienta o wprowadzenie zmian w Opinii w przypadku, gdy Opinia w inny sposób narusza postanowienia ust. 10 powyżej. W takim przypadku na karcie Produktu, którego dotyczyła Opinia, Sprzedawca zamieszcza informację, że Opinia jest w trakcie mediacji;

e) nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach marketingowych lub promocyjnych Sprzedawcy w zakresie określonym w ust. 13 poniżej, w szczególności poprzez ich wyświetlanie w określonych częściach czy podstronach Kanałów Internetowych Hebe, na terenie sklepów stacjonarnych Hebe, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyświetlania Opinii w serwisach internetowych podmiotów trzecich takich jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach, oraz zamieszczania Opinii na nośnikach reklamowych, na plakatach, w reklamach prasowych, radiowych lub internetowych;

f) dokonywania opracowania Opinii i wykorzystania go w Kanałach Internetowych Hebe;

g) dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii.

12. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, które są nadal prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe, a imię Klienta albo Nick, którym posłużył się Klient, mogą być zastąpione komunikatem systemowym.

13. Z chwilą przesłania Opinii Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii, Oceny oraz Nicku jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na wszystkich możliwych nośnikach;

b) zwielokrotnianie każdą techniką;

c) rozpowszechnianie, w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej;

d) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie, najem;

e) wykorzystanie części lub całości, łącznie i odrębnie do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych, w tym na terenie drogerii stacjonarnych Hebe;

f) dokonywania modyfikacji bez naruszenia treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę Internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym formacie;

g) prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych powyżej, w tym w zakresie tłumaczeń i ich rozpowszechniania.

14. Klient, który wyraził Opinię, upoważnia Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Nicku.

15. Mechanizm dodawania Opinii opisany powyżej obowiązuje od 31 marca 2023 roku. Sprzedawca nie weryfikował Opinii publikowanych w Kanałach Internetowych Hebe przed tą datą w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy używali Produktu lub go nabyli.

16. Sprzedawca współpracuje z serwisami zewnętrznymi w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji Klientów przez umożliwienie Klientom wyrażenia opinii o świadczonych usługach. Tym samym, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, Sprzedawca przekazuje serwisom zewnętrznym numer zamówienia wraz z adresem e-mail Klienta. Serwis następnie prześle na skrzynkę pocztową Klienta wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o Sprzedawcy lub Partnerze oraz zakupionych Produktach. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

§ 12 Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Kanałach Internetowych Hebe w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta;

b) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę lub Partnera w Kanałach Internetowych Hebe wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą lub Partnerem Umów Sprzedaży, o których mowa w Regulaminie;

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem oraz realizacją Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest Sprzedawca.

Informacje o celach i warunkach, na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, a także prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.

2. W zakresie danych przetwarzanych w związku z zawarciem oraz realizacją Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Partnerem a Klientem, administratorem danych osobowych Klienta jest Partner.

§ 14 Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

d) zmiana w zakresie procedury składania Zamówień, zasad zawierania Umowy Sprzedaży lub warunków jej realizacji;

e) zmiana funkcjonalności dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe;

f) zmiana zasad funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe;

g) zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

h) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

i) konieczność skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów, udostępniając zmieniony Regulamin w Kanałach Internetowych Hebe oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie.

3. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 3 ust. 7, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

§ 15 Likwidacja Kanałów Internetowych Hebe

1. Zakończenie działania Kanałów Internetowych Hebe pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 3 ust. 7 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem przed dniem zakończenia funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2023 roku i zastępuje dotychczasowy Regulamin obowiązujący od dnia 6 marca 2023 roku.

2. Do spraw uregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta.

4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

5. Sprzedawca oraz Partner mają prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

6. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem oraz pomiędzy Partnerem a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą lub Partnerem zawierane są w języku polskim.

9. Ilekroć w jakimkolwiek regulaminie odnoszącym się do korzystania z Kanałów Internetowych Hebe mowa jest o Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe należy rozumieć, że taki Regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu.

10. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@hebe.pl ;

b) telefonicznie pod nr telefonu: 22 206 54 00 (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);

c) pisemnie na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa;

d) za pośrednictwem formularza

e) kontaktowego dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe;

f) za pośrednictwem czatu z konsultantem dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe.

Załączniki:

1. Zwroty i reklamacje Produktów;

2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Warszawa, dnia 26 października 2023 roku


Załącznik nr 1 – Zwroty i reklamacje

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik do Regulaminu (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i procedurę związaną z odstąpieniem od Umów Sprzedaży, zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami a Sprzedawcą oraz Klientami a Partnerem za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.

2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Postanowienia zawarte w punkcie II poniżej – „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży” dotyczą realizacji przez Klienta, będącego Konsumentem lub Konsumentom-Przedsiębiorcą, przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jako umowy zawartej na odległość, wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Ilekroć w Załączniku jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, chyba że w Załączniku wyraźnie wskazano inaczej.

II. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. W przypadku, gdy Zamówienie obejmowało kilka Produktów, które zostały dostarczone osobno, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego z Produktów, Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

2. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą:

a) na piśmie, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków,

b) w każdym sklepie stacjonarnym Hebe (aktualna lista sklepów stacjonarnych znajduje się pod adresem https://www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe), z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży opłaconej przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. e Regulaminu;

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@hebe.pl .

Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem:

a) na piśmie, na adres wskazany przez Partnera,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Partnera.

3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

W celu usprawnienia procesu Sprzedawca oraz Partner rekomendują wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży numeru Zamówienia lub też dołączenie do niego kopii dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą).

5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia stosowany przez Partnera, jest dołączony do Zamówienia obejmującego Produkty Partnera.

6. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca lub Partner zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę lub Partnera, Sprzedawca lub Partner może zwrócić Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę lub Partnera (Sprzedawca lub Partner nie są zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dodatkowych kosztów).

7. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Produkt/y objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub Partnerowi lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę lub Partnera niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/ów przed jego upływem. Zwracane Sprzedawcy Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe, z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwy zwrot Produktów, których zakup został opłacony przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. e Regulaminu. Aktualna lista sklepów stacjonarnych Hebe znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Zwracane Partnerowi Produkty należy odesłać na adres podany przez Partnera Klientowi.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca.

9. Sprzedawca lub Partner dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10. Sprzedawca oraz Partner mają prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta- Przedsiębiorcę, dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.

11. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca użył do opłacenia Zamówienia, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, zwrot płatności dokonany może zostać w gotówce lub poprzez wydanie karty podarunkowej o wartości zwracanej przez Sprzedawcę kwoty, niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte odstąpieniem, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w jego treści lub w innym dokumencie wyraził zgodę na wskazany sposób zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. W takim przypadku uznaje się, że osoba zwracająca Produkt na podstawie w/w oświadczeń i zgód oraz dysponująca dowodem jego zakupu jest upoważniona do odbioru zwracanej w gotówce płatności w imieniu Klienta.

13. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, Sprzedawca lub Partner uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.

14. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi -Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

· dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

· dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

f) których przedmiotem są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

III. Reklamacje Produktów

1. Wobec Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy Sprzedawca oraz Partner odpowiadają za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Do postępowania reklamacyjnego w takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca oraz Partner odpowiadają z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów od Sprzedawcy mogą być składane pisemnie na adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków, drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@hebe.pl lub osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (aktualna lista sklepów stacjonarnych znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe), z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczącej Produktów opłaconych przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. e Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów od Partnera mogą być składane w sposób opisany przez Partnera i przesłany Klientowi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży lub przesłany razem z Produktem.

3. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

4. Klient zgłaszając reklamację powinien wykazać, że zakup Produktu został dokonany w wybranym Kanale Internetowym Hebe, co może nastąpić poprzez wskazanie numeru Zamówienia czy też dołączenie dowodu zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza dołączonego do Zamówienia

5. Sprzedawca lub Partner w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację, w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.

6. Sprzedawca oraz Partner odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli niezgodność istniała w chwili dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik i została ujawniona w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę lub Partnera jest dłuższy.

7. W przypadku braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient może zażądać naprawy lub wymiany Produktu.

8. Klient wykonujący uprawnienia przysługujące mu z tytułu braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w dowolnej drogerii stacjonarnej Hebe, z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe dostarczenie Produktów opłaconych przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. e Regulaminu. Aktualna lista drogerii stacjonarnych Hebe znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Klient wykonujący uprawnienia przysługujące mu z tytułu braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży zawartą z Partnerem jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Partnera na jego koszt, na adres Partnera, w sposób opisany przez Partnera i przesłany Klientowi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży lub przesłany razem z Produktem.

9. Sprzedawca oraz Partner nie mają obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy lub Partnera, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży gdy:

a) Sprzedawca lub Partner odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy lub Partnera;

b) Sprzedawca lub Partner nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył; Sprzedawca lub Partner nie odebrał od Klienta Produktu na swój koszt; Sprzedawca lub Partner nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Produktu został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży;

c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca lub Partner próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub Partnera lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

12. Sprzedawca lub Partner zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu Ceny Produktu.

13. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Produktów, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

14. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy lub Partnerowi na jego koszt. Sprzedawca lub Partner zwraca Klientowi Cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

15. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w sklepie stacjonarnym Hebe, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach, przy czym 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.

16. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym Hebe, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.

17. W przypadku uwzględnienia reklamacji na podstawie oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie. W przypadku zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Hebe zwrot ten wydawany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte reklamacją.

18. Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.

19. Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta, np. zapach perfum się już nie podoba.

20. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Partnera za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. Sprzedawca lub Partner rozpozna reklamację Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca lub Partner uzna, że reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca lub Partner skieruje do takiego Klienta niebędącego Konsumentem prośbę o uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta niebędącego Konsumentem informacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę lub Partnera reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem za uzasadnioną, wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem będzie należał do Sprzedawcy lub Partnera. Na wezwanie Sprzedawcy lub Partnera, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę lub Partnera, na swój koszt.

21. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca lub Partner nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Umowy Sprzedaży ograniczona jest do ceny jej poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne