Bros Max

spray na komary i kleszcze, 90 ml

11 59
DODANO
Wakacyjny niezbędnik! Ponad 2 500 produktów w supercenach
od 79 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Bros Max

Aerozol skutecznie odstrasza komary pospolite do 8 h, kleszcze do 5 h i meszki do 8 h. Zapewnia ochronę nawet przed tropikalnymi komarami tygrysimi do 5,5 h.
ID: 270442
Cena jednostkowa: 12,88 zł /100ml

Składniki

DEET 25,77%

Informacje dodatkowe

Pojemność: 90 ml
Podmiot odpowiedzialny: BROS Sp. z o.o. sp. k.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Środki ostrożności: Uwaga H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Stosować 1-2 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Nie przekraczać zalecanej liczby aplikacji. Nie aplikować produktu na dłonie dzieci poniżej 12 roku życia. Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Unikać kontaktu produktu z oczami, skórą wokół oczu, błoną śluzową oraz uszkodzoną skórą. Po zakończeniu stosowania umyć skórę wodą z mydłem. Bezpieczny dla tkanin naturalnych. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi, powierzchniami lakierowanymi, plastikowymi, malowanymi, skórzanymi i zegarkami. Nie wdychać rozpylonego produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.__Pierwsza pomoc: W przypadku wdychania zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę. Narażenie przez kontakt ze skórą: może powodować podrażnienie u osób wrażliwych. W przypadku wystąpienia podrażnienia skórę umyć wodą z mydłem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. Opakowania po produkcie i pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 3 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.__Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25,77 % (25,77 g/100 g)._Nr pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego: PL/2018/0304/MR. Do stosowania przez użytkowników powszechnych.
Trwałość od otwarcia: nie dotyczy
Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. Chroni do 8 h przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 4 h przed kleszczami. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.
Rodzaj: aerozol
Nazwa wymagana przez prawo: Bros Spray na komary i kleszcze max 90 ml