POLITYKA PRYWATNOŚCI W POSTĘPOWANIU ZWROTU TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH, REKLAMACYJNYM, SKARGOWYM

Dziękujemy za zwrot towaru pełnowartościowego, zgłoszenie reklamacji lub skargi. Twoje uwagi pozwolą nam zbadać zgłoszony problem i być może w przyszłości dzięki Twojemu zgłoszeniu możliwe będzie uniknięcie wyżej wymienionych procedur. Zwracamy uwagę, że ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz w ramach formularza reklamacyjnego i innych dokumentów i zasadach ich przetwarzania w ramach procesu zwrotu towaru pełnowartościowego, procesu reklamacyjnego lub skargi po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 w Kostrzynie (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do osób dokonujących zwrotu towarów pełnowartościowych, składających reklamacje i skargi.

Dokonanie zwrotu towarów pełnowartościowych, złożenie reklamacji lub skargi w jakikolwiek sposób do Spółki skutkuje rozpoczęciem procedury zwrotu towaru pełnowartościowego, postępowania reklamacyjnego lub skargowego, a w konsekwencji Administrator uzyska podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z tym zwrotem towarów pełnowartościowych, procesem reklamacyjnym lub skargowym.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w procedurze zwrotu towaru pełnowartościowego, procesie reklamacyjnym lub skargowym, w tym Twoje prawa, możesz kliknąć w spis treści Polityki Prywatności poniżej:

1. Administrator Danych Osobowych

2. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu zwrotu towaru pełnowartościowego, procedurze reklamacyjnej i skargowej

3. Twoje prawa wobec danych osobowych

4. Podawanie danych osobowych

5. Udostępnianie danych osobowych

6. Okres przechowywania danych osobowych

7. Zmiany polityki prywatności

1.  Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776.

Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty pisząc na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, poczty elektronicznej na adres: pomoc@hebe.pl lub pod numerem telefonu: 22 206 54 00 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).

2.  Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem w zakresie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, nr NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na podstawie faktury VAT) oraz innych danych podanych przez Ciebie w postępowaniu zwrotu towaru pełnowartościowego, procedurze reklamacyjnej lub skargowej niezbędnej do rozpatrzenia zwrotu towaru pełnowartościowego, procedurze reklamacji lub skargi – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a)  Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b)  Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)  Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

·  gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·  gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

·  gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

·  gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:

·  kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

·  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·  wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e)  Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)  Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g)  Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas procesu rekrutacyjnego. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h)  Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości ma to być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się za pomocą poczty pisząc na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, poczty elektronicznej na adres: pomoc@hebe.pl lub pod numerem telefonu: 22 206 54 00 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).

3.  Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procedurze zwrotu towaru pełnowartościowego, procesie reklamacyjnym lub skargowym w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),nr NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na podstawie faktury VAT) jest warunkiem rozpoczęcia procedury zwrotu towaru pełnowartościowego, procedury reklamacyjnej lub skargowej. Niepodanie tych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu zwrotu towaru pełnowartościowego, reklamacji lub skargi. W pozostałym zakresie określonym w formularzu reklamacyjnym, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

4.  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a)  Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

b)  Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

5.  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ? (Okres przechowywania danych)

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, w związku z procedurą zwrotu towarów pełnowartościowych, procedurą reklamacyjną lub skargową, wyróżniamy dwa zakresy przetwarzania danych:

a)  aktywne przetwarzanie danych, tj. przetwarzanie w każdy sposób niezbędny z perspektywy celu w jakim dane zostały zebrane, które trwa 3 miesięcy,

b)  przetwarzanie danych w trybie ‘nieaktywnym’, polegające na zaniechaniu aktywnego przetwarzania danych i ograniczenie się wyłącznie do ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń oraz ze względów księgowych/rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z reklamacją lub skargą zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a następnie są one usuwane.

6.  Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia postępowania zwrotu towarów pełnowartościowych, postępowania reklamacyjnego lub skargowego, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach.