KONKURS ZAKOŃCZONY

Dziękujemy Wam!


POKAZAŁYŚCIE, ŻE MACIE OGROMNĄ MOC, SERCE I OGROM KREATYWNOŚCI!

Sprawdź, czy jesteś na liście laureatek


#TeamDrama
DODANO


@j_kuleczka
@dudekelo_beauty
@neshailashes
@serotoninodopamina
@brunettecosmetics
@make_up_by_mila
@layannmakeup
@olciaa96
@alianna.neauty
@aga.im
@uryuume
@wera.makeup14
@in_beuaty_makeup
@edyta.lipart
@carina.joanna13
@romankijaz
@aleksandraa126
@marta.wilkowska5
@agrestynka
#TeamMagic
DODANO


@swiderskamua
@makeup_by_mila
@brunettecosmetics
@joannadudek_beauty
DODANO


@j_kuleczka
@dudekelo_beauty
@neshailashes
@serotoninodopamina
@brunettecosmetics
@make_up_by_mila
@layannmakeup
@olciaa96
@alianna.neauty
@aga.im
@uryuume
@wera.makeup14
@in_beuaty_makeup
@edyta.lipart
@carina.joanna13
@romankijaz
@aleksandraa126
@marta.wilkowska5
@agrestynka
DODANO


@swiderskamua
@makeup_by_mila
@brunettecosmetics
@joannadudek_beauty

Jesteś na liście?


GRATULUJEMY!

TWOJA ULUBIONA MASKARA CATCHY EYES JEST TWOJA, A RAZEM Z NIĄ PRZEKAZUJEMY SYMBOLICZNĄ BRANSOLETKĘ, KTÓRA UPAMIĘTNIA AKCJĘ KOBIETY MAJĄ MOC.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY.

JESTEŚ NA LIŚCIE ZWYCIĘZCÓW?
Wyślij nam swoje dane adresowe na:
k.kucharska@bjpolska.plKobiety Mają Moc to inicjatywa GOSH Copenhagen, która udowodniła, że każda z nas może pomagać innym kobietom. Wspólnie pokazaliśmy, że mamy moc i umiemy się nią dzielić z kobietami, które nas potrzebują.

Akcję wsparły


Oliwia Szymańska
Klaudia Cukier Puder
Adrianna Grotkowska
Alexxis Ola
Weronika Hazy
j.tere
Centrum Praw Kobiet – to najdłużej działająca organizacja w Polsce udzielająca specjalistycznego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.
Federacja Stowarzyszeń “AMAZONKI” – Wspiera kobiety chore na raka piersi, otacza je opieką i pomaga w powrocie do zdrowia fizycznego i sił psychicznych oraz do życia rodzinnego i społecznego.
Instytut Matki i Dziecka – to jednostka naukowo-badawcza oraz szpital, gdzie najlepsi w Polsce specjaliści codziennie walczą o zdrowie, godność i radość małych pacjentów. W swoich klinikach IMID skupia się na leczeniu najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.
epozytywnaopinia.pl – Instytut Matki i Dziecka prowadzi działalność opiniodawczą już od ponad 60 lat. Dział Ocen przeprowadza badania produktów dla wieku rozwojowego dzieci i kobiet w ciąży w zakresie żywności, produktów użytkowych oraz kosmetyków i środków czystości. Portal epozytywnaopinia.pl to baza produktów z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka, a także wiedzy, która jest odpowiedzią na pytania pacjentek i użytkowniczek portalu.
Fundacja Piękniejsze Życie – organizuje bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu w centrach onkologii, które pomagają kobietom, przechodzącym leczenie w godnej i śmielszej walce z chorobą nowotworową

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie GOSH Copenhagen Kobiety Mając Moc, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego GoshPolska, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Organizator – Brodr Jorgensen SA z Siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 7, NIP. 9291040551, KRS 0000105055 | REGON 970477946.
2. Konkurs – Konkurs GOSH Copenhagen. Kobiety Mają Moc.” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
3. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
4. Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
5. Praca Konkursowa – post ze zdjęciem lub filmem prezentującym makijaż lub Uczestnika Konkursu z produktem Gosh Catchy Eyes Magic lub Gosh Catchy Eyes Drama oznaczony #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe na Instagramie Uczestnika Konkursu;
6. Zgłoszenie – Publikacja na Instagramie Uczestnika Konkursu z oznaczeniem #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe. Publikacja na Instagramie Uczestnika Konkursu pracy konkursowej i oznaczeniem #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na udostępnienie wizerunku Uczestnika konkursu prezentowanego w pracy konkursowej przez Organizatora na profilach społecznościowych @GoshPolska i/lub @DrogerieHebe.

§ 3.
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
2. Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie GoshPolska oraz na portalu Facebook na profilu Gosh Polska
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.10.2021. do 30.11.2021
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.12.2021. Wyniki zostaną ogłoszone za pomocą portalu Instagram GoshPolska pod postem konkursowym.
5. W konkursie zostanie wyłonionych 100 zwycięzców z teamu #TeamMagic oraz 100 zwycięzców z #TeamDrama
Zwycięzcy zostaną wybrani spośród komentarzy pod postem na profilu GoshPolska
6. Nagrodą w konkursie jest bransoletka sygnowana #TeamDrama lub #TeamMagic oraz maskara Catchy Eyes Drama o wartości 59,99 zł lub Catchy EyesMagic o wartości 59,99 zł dobrana zgodnie z wybranym #pod postem Uczestnika Konkursu
7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
11. W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie udostępniać Prace Konkursowe w relacji na Instagramie na koncie GoshPolska
12. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję wyłonioną przez organizatora.
13. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
14. Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedną) osobę, która zostanie wyróżniona nagrodą. Nagrodą w konkursie jest bransoletka sygnowana #TeamDrama lub #TeamMagic oraz maskara Catchy Eyes Drama o wartości 59,99 zł lub Catchy EyesMagic o wartości 59,99 zł dobrana zgodnie z wybranym #pod postem Uczestnika Konkursu
15. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
16. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
17. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
18. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.
19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
20. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
21. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
22. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
23. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

§ 4
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5.
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.
2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.