Dołącz do #TeamDrama lub #TeamMagic
i wesprzyj organizacje kobiece

Kobiety Mają Moc to inicjatywa GOSH Copenhagen pokazująca, że każda z nas może pomagać innym kobietom.

Zrób makijaż, w którym użyjesz maskary GOSH Catchy Eyes Magic lub Drama, sfotografuj go i opublikuj oznaczając #teamMagic lub #teamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe.

Budując siłę wybranego # przyczyniasz się do jego zwycięstwa.
Jednak bez względu na to, który okaże się silniejszy i tak wygra
KOBIETA,
ponieważ biorąc udział w akcji przyczyniasz się do przekazania WSZYSTKIM poniższym organizacjom realnego wsparcia.

To co, wchodzisz w to?

Jak możesz dołączyć do akcji?


Drama Queen czy Romantic Princess? Złoto czy srebro? Pokaż nam swój charakter!
Opublikuj post ze zdjęciem lub filmem na swoim profilu instagramowym prezentującym swój makijaż wykonany wybraną maskarą Gosh Catchy Eyes Magic lub Gosh Catchy Eyes Drama i oznacz #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe.

Wspólnie budujemy siłę # na rzecz wsparcia organizacji kobiecych.

#

Sprawdź, który # jest Ci bliższy


#TeamDrama to mocny charakter, wyrazisty look, który oddaje maskara Catchy Eyes Drama. Rzęsy w wymiarze Volume podkreślą siłę spojrzenia. Nieperfumowana formuła Vegan dopasowana do potrzeb oczu wrażliwych, opakowanie w złotej stylizacji.
#TeamMagic to romantyczna dusza. Maskara Catchy Eyes Magic wydłuża i podkręca rzęsy. Gotowa na wachlarz rzęs, który idealnie oprawi głębię spojrzenia? Wegańska, nieperfumowana, również idealna dla oczu wrażliwych, opakowanie w srebrnej stylizacji.

Do kiedy możesz dołączyć do akcji?


Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2021 do godziny 23:59.

Ogłoszenie wyników na Instastories IG @drogeriehebe, IG @goshpolska oraz www.hebe.pl/teamgosh.html w dniu 06.12.2021

Mamy też dla Was nagrody


Znamy już Waszą kreatywność, nie zna ona granic. Dlatego te z Was, które zaangażują się w akcję z największą siłą i pomysłowością nagrodzimy bransoletką oraz maskarą Catchy Eyes Drama lub Catchy Eyes Magic.

Pamiętaj oznaczyć publikację wybranym hasztagiem #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe.

Akcję wspierają


Oliwia Szymańska
Klaudia Cukier Puder
Adrianna Grotkowska
Alexxis Ola
Weronika Haza
j.tere
Centrum Praw Kobiet – to najdłużej działająca organizacja w Polsce udzielająca specjalistycznego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.
Federacja Stowarzyszeń “AMAZONKI” – Wspiera kobiety chore na raka piersi, otacza je opieką i pomaga w powrocie do zdrowia fizycznego i sił psychicznych oraz do życia rodzinnego i społecznego.
Instytut Matki i Dziecka – to jednostka naukowo-badawcza oraz szpital, gdzie najlepsi w Polsce specjaliści codziennie walczą o zdrowie, godność i radość małych pacjentów. W swoich klinikach IMID skupia się na leczeniu najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.
epozytywnaopinia.pl – Instytut Matki i Dziecka prowadzi działalność opiniodawczą już od ponad 60 lat. Dział Ocen przeprowadza badania produktów dla wieku rozwojowego dzieci i kobiet w ciąży w zakresie żywności, produktów użytkowych oraz kosmetyków i środków czystości. Portal epozytywnaopinia.pl to baza produktów z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka, a także wiedzy, która jest odpowiedzią na pytania pacjentek i użytkowniczek portalu.
Fundacja Piękniejsze Życie – organizuje bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu w centrach onkologii, które pomagają kobietom, przechodzącym leczenie w godnej i śmielszej walce z chorobą nowotworową

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie GOSH Copenhagen Kobiety Mając Moc, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego GoshPolska, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Organizator – Brodr Jorgensen SA z Siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 7, NIP. 9291040551, KRS 0000105055 | REGON 970477946.
2. Konkurs – Konkurs GOSH Copenhagen. Kobiety Mają Moc.” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
3. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
4. Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
5. Praca Konkursowa – post ze zdjęciem lub filmem prezentującym makijaż lub Uczestnika Konkursu z produktem Gosh Catchy Eyes Magic lub Gosh Catchy Eyes Drama oznaczony #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe na Instagramie Uczestnika Konkursu;
6. Zgłoszenie – Publikacja na Instagramie Uczestnika Konkursu z oznaczeniem #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe. Publikacja na Instagramie Uczestnika Konkursu pracy konkursowej i oznaczeniem #TeamMagic lub #TeamDrama oraz #GoshPolska i #DrogerieHebe jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na udostępnienie wizerunku Uczestnika konkursu prezentowanego w pracy konkursowej przez Organizatora na profilach społecznościowych @GoshPolska i/lub @DrogerieHebe.

§ 3.
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
2. Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie GoshPolska oraz na portalu Facebook na profilu Gosh Polska
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.10.2021. do 30.11.2021
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.12.2021. Wyniki zostaną ogłoszone za pomocą portalu Instagram GoshPolska pod postem konkursowym.
5. W konkursie zostanie wyłonionych 100 zwycięzców z teamu #TeamMagic oraz 100 zwycięzców z #TeamDrama
Zwycięzcy zostaną wybrani spośród komentarzy pod postem na profilu GoshPolska
6. Nagrodą w konkursie jest bransoletka sygnowana #TeamDrama lub #TeamMagic oraz maskara Catchy Eyes Drama o wartości 59,99 zł lub Catchy EyesMagic o wartości 59,99 zł dobrana zgodnie z wybranym #pod postem Uczestnika Konkursu
7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
11. W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie udostępniać Prace Konkursowe w relacji na Instagramie na koncie GoshPolska
12. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję wyłonioną przez organizatora.
13. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
14. Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedną) osobę, która zostanie wyróżniona nagrodą. Nagrodą w konkursie jest bransoletka sygnowana #TeamDrama lub #TeamMagic oraz maskara Catchy Eyes Drama o wartości 59,99 zł lub Catchy EyesMagic o wartości 59,99 zł dobrana zgodnie z wybranym #pod postem Uczestnika Konkursu
15. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
16. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
17. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
18. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.
19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
20. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
21. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
22. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
23. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

§ 4
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5.
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.
2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.

100% bezpieczne
płatności przez payu

14 dni na zwrot
także w drogeriach

Darmowa dostawa
od 25 zł dla klientów zalogowanych

Darmowy odbiór
W ponad 260 Drogeriach

gwarancja
oryginalności