Vaco

płyn na komary, kleszcze i meszki dla dzieci 1+, 80 ml

14 39
DODANO
Wakacyjny niezbędnik! Ponad 2 500 produktów w supercenach
od 79 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Vaco

Repelent w płynie przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Może być bezpiecznie stosowany u dorosłych i dzieci od 1. roku życia. Środek został skomponowany specjalnie z myślą o najmłodszych w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo. Preparat zapewnia barierę ochronną przed owadami, działając do 5 godzin po jednokrotnej aplikacji. Posiada przyjemny zapach i wygodny atomizer. Środek przeznaczony do stosowania na skórę.

ID: 384142
Cena jednostkowa: 17,99 zł /100ml

Składniki

butyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, 01g/100g, etanol<100%, butanon<1%

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu (13535) 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g.__Informacje o bezpieczeństwie:_H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. _P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać._W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza. _W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody._Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji._Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych._Nie wprowadzać do kanalizacji._Numer pozwolenia: 6528/15
Trwałość od otwarcia: 60 mies.
Sposób użycia: Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Nazwa wymagana przez prawo: VACO na komary, kleszcze i meszki