Vaco Kids

spray na komary dla dzieci, 100 ml

12 69
DODANO
Przygotuj się na lato! Wybrane produkty w supercenach
od 79 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Vaco Kids

Spray Vaco Kids to preparat w aerozolu do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Receptura opracowana specjalnie dla dzieci od 3. roku życia. Skutecznie zapobiega ukąszeniom komarów, kleszczy i meszek. Posiada niezwykle przyjemny zapach, który zachęca do stosowania i przekona niejednego młodego sceptyka do środka na komary.

ZAWIERA: butyloacetyloaminopropionian etylu zaw.: 10g/100g; Olejek z australijskiego eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany zaw.: 0,1g/100g
ID: 413460
Cena jednostkowa: 12,69 zł /100ml

Składniki

ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (Butyloacetyloaminopropionian etylu 10%, olejek z eukaliptusa cytynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1%

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Substancja czynna:_butyloacetyloaminopropionian etylu (183535) 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g.__Informacje o bezpieczeństwie:_H222 Skrajnie łatwopalny aerozol._H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym Źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku niewłaściwego użycia oraz w wypadkach wątpliwych skonsultować się_z lekarzem._Po połknięciu: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechowa: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji._Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.__Numer pozwolenia: 6529/16
Trwałość od otwarcia: 60 mies.
Sposób użycia: Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować.Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.Nie stosować na dłonie dzieci z uwagi na fakt, iż może nastąpić kontakt produktu z ustami dziecka. Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie – dzieci od 3 roku życia.
Rodzaj: aerozol
Nazwa wymagana przez prawo: VACO KIDS Spray na komary, kleszcze i meszki dla Dzieci - 100 ml