Vaco Max Deet 30%

spray na komary i kleszcze, 100 ml

17 99
DODANO
od 59 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Vaco Max Deet 30%

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek, zapewniający ochronę przed owadami do 8h po jednorazowej aplikacji. Zawiera substancję czynną DEET 30% oraz olejek z eukaliptusa, które tworzą barierę ochronną przed owadami. Wzbogacony o łagodzący panthenol - idealny do wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania. Innowacyjne zamknięcie chroni przed przypadkowym użyciem przez dzieci.

MAXymalna ochrona przed komarami i kleszczami. Idealny w podróży!
ID: 384140
Cena jednostkowa: 17,99 zł /100ml

Składniki

N,N-dietylo-m-tolumid 30%, olejek z eukaliptusa, uwodniony, cyklizowany 0,1%

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, zaw.: 30 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, zaw.: 0,1 g/100 g__Środki ostrożności:_Zawiera N,N-dietylo-m-toluamid._H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą: przemyć dużą ilością czystej wody. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby._Numer pozwolenia: 6498/15
Trwałość od otwarcia: 60 mies.
Sposób użycia: Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia osłonięte części ciała (ubranie) z odległości ok. 15-20 cm. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylonego produktu lub rozpylania produktu na oczy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Nazwa wymagana przez prawo: VACO MAX Spray na komary, kleszcze, meszki