Regulaminy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNYCH HEBE

obowiązujący od dnia 07.09.2023 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnych Hebe (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w akcjach promocyjnych organizowanych i prowadzonych przez Hebe (dalej: „Akcje Promocyjne” lub „Akcje”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON301002718, nr BDO 000041229 (dalej: „Organizator”lub„Hebe”).

3. Typ poszczególnych Akcji Promocyjnych określają warunki danej Akcji ogłoszone przez Hebe za pośrednictwem wybranego środka komunikacji, w szczególności na plakatach, w gazetkach, ulotkach, w telewizji, radiu, mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w aplikacji mobilnej, korespondencji elektronicznej (dalej: „Zasady Promocji” ).

4. O ile Zasady Promocji nie stanowią inaczej, Akcje Promocyjne są przeprowadzane:

4.1. w stacjonarnych drogeriach Hebe (dalej: „Sklepy Stacjonarne Hebe” ) znajdujących się na terytorium Polski – w godzinach otwarcia poszczególnych Sklepów Stacjonarnych Hebe. Aktualne godziny otwarcia poszczególnych Sklepów Stacjonarnych Hebe widoczne są na stronie https://www.hebe.pl/sklepy

4.2. w drogerii internetowej (dalej: „Drogeria Internetowa Hebe” ), dostępnej pod adresem hebe.pl oraz

4.3. w aplikacji mobilnej Hebe (dalej: „Aplikacja Mobilna Hebe” ).

5. Jeżeli Akcja Promocyjna polega na obniżeniu ceny konkretnych produktów, obok informacji o obniżeniu ceny Hebe zamieszcza informację o najniższej cenie danego produktu z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki oraz informację o cenie regularnej obowiązującej poza okresami promocyjnymi. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie i cenie regularnej uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Akcji Promocyjnych organizowanych przez Hebe, w tym Akcji kierowanych do uczestników Programu Lojalnościowego My Hebe w zakresie nieuregulowanym Regulaminem Programu Lojalnościowego My Hebe .

§ 2. Typy Akcji Promocyjnych

1. Hebe organizuje następujące typy Akcji Promocyjnych:

a) "Wielokrotność produktów, np. 1+1 za grosz” lub „2+1”

b) „Rabat na drugi lub kolejny produkt”

c) „Rabat z kodem rabatowym”

d) „Rabat przy zakupach o określonej wartości”

e) „Rabat na kolejne zakupy”

f) „Obniżka cen”

g) inne Akcje przeprowadzane samodzielnie przez Hebe lub we współpracy z dostawcami produktów.

§ 3. Wielokrotność produktów, np. „1+1 za grosz” lub „2+1”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu określonej liczby produktów promocyjnych, najtańszy z tych produktów otrzyma za 1 gr lub za 1 zł, w zależności od Zasad Promocji.

2. Rabat zostanie naliczony automatycznie po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej.

3. O ile nic innego nie wynika z Zasad Promocji, z rabatu można korzystać wielokrotnie.

§ 4. „Rabat na drugi lub kolejny produkt”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu dowolnego produktu promocyjnego, kolejny produkt wskazany przez Hebe lub dowolnie wybrany przez klienta spośród produktów promocyjnych, może nabyć z rabatem wskazanym w Zasadach Promocji.

2. Rabat zostanie naliczony automatycznie po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej.

3. Organizator może wprowadzić limit zestawów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 5. „Rabat z kodem rabatowym”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej posiada ważny kod rabatowy oraz dokona zakupu produktu promocyjnego, uzyska prawo do rabatu określonego w Zasadach Promocji, naliczanego, w zależności od Zasad Promocji, od aktualnej ceny danego produktu promocyjnego obowiązującej przed Akcją Promocyjną lub od wartości całego zamówienia.

2. W Drogerii Internetowej Hebe i Aplikacji Mobilnej Hebe rabat zostanie uwzględniony po wpisaniu kodu rabatowego w odpowiednie miejsce w koszyku i kliknięciu odpowiedniego przycisku. W Sklepach Stacjonarnych Hebe rabat zostanie naliczony przy wystawieniu dokumentu fiskalnego.

3. O ile nic innego nie wynika z Zasad Promocji, z kodu rabatowego można korzystać wielokrotnie.

§ 6. „Rabat przy zakupach o określonej wartości”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowo zakupów o wartości wskazanej w Zasadach Promocji, uzyska prawo do rabatu określonego w tych Zasadach, naliczanego od wartości całego zamówienia.

2. Rabat zostanie naliczony automatycznie po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej.

3. Z rabatu można korzystać wielokrotnie.

§ 7. „Rabat na kolejne zakupy”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej spełni warunki określone w Zasadach Promocji, otrzyma voucher (kupon rabatowy) uprawniający do uzyskania rabatu podczas kolejnych zakupów.

2. Voucher za zakupy w Drogerii Internetowej Hebe lub Aplikacji Mobilnej Hebe ma postać elektroniczną i jest przesyłany klientowi na jego adres e-mail podany podczas składania zamówienia, w formie SMS na numer telefonu lub w formie push w aplikacji.

3. Voucher za zakupy w Sklepie Stacjonarnym Hebe ma postać drukowaną i jest udostępniany klientowi przy kasie. Warunki określające sposób realizacji vouchera zostaną przesłane w wiadomości zawierającej voucher lub będą wskazane na wydrukowanym voucherze.

4. Voucher można wykorzystać jednokrotnie, we wskazanym w nim okresie realizacji.

5. Zasady Promocji dotyczące realizacji poszczególnych voucherów znajdują się na stronie www.hebe.pl/vouchery.

§ 8. „Obniżka cen”

1. Każdy klient, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu dowolnego produktu promocyjnego, uzyska prawo do rabatu w wysokości określonej w Zasadach Promocji, naliczanego od najniższej ceny tego produktu promocyjnego obowiązującej w okresie 30 dni przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej.

2. W okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej, o ile nic innego nie wynika z Zasad Promocji, jeden Klient może dokonać zakupu w Drogerii Internetowej Hebe lub w Aplikacji Mobilnej Hebe maksymalnie 10 takich samych produktów promocyjnych z uwzględnieniem rabatu, o którym mowa powyżej.

§ 9. Czas trwania Akcji Promocyjnych

1. Dzień rozpoczęcia Akcji Promocyjnej określają Zasady Promocji. Z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu dla danej Akcji.

2. Akcja Promocyjna trwa do dnia określonego w Zasadach Promocji lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.

§ 10. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnych

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnych przyjmowane będą przez Organizatora w trakcie trwania Akcji oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia. Zalecamy, aby reklamacje składać drogą elektroniczną na adres e-mail pomoc@hebe.pl , formularz kontaktowy jest dostępny pod linkiem: https://www.hebe.pl/kontakt .

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych w reklamacji zarzutów – według wyboru składającego reklamację – na adres e-mail składającego reklamację lub pisemnie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

3. Niezależnie od procedury wskazanej w § 11 ust. 1, uczestnik Akcji Promocyjnej może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestników Akcji Promocyjnych, jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Reklamacje i zwroty produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej

1. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z braku zgodności produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej z umową w zakresie i terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zwroty produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej przyjmowane są zgodnie z zasadami zwrotów w Hebe, w szczególności zgodnie z Regulaminem Zakupów Internetowych w Hebe.

3. Klient traci prawo do korzyści wynikających z danej Akcji Promocyjnej:

3.1. jeżeli warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej był zakup dwóch lub więcej produktów lub produktów o określonej wartości, a klient odstępuje od umowy sprzedaży w części (tj. w przypadku zwrotu tylko niektórych produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej, za pozostałe produkty Organizator może naliczyć cenę regularną i potrącić ją z ceną produktów zwracanych),

3.2. jeżeli warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej był zakup określonego produktu, a klient odstępuje od umowy sprzedaży tego produktu. W takim przypadku klient w szczególności jest zobowiązany do zwrotu produktu otrzymanego w ramach Akcji Promocyjnej; zwracany produkt powinien być pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. O ile co innego nie wynika z Zasad Promocji, Akcje Promocyjne przeprowadzane przez Organizatora nie łączą się z innymi Akcjami Promocyjnymi przeprowadzanymi w tym samym czasie, w tym rabatami, kuponami i innymi ofertami specjalnymi

2. O ile co innego nie wynika z Zasad Promocji, Akcje Promocyjne nie dotyczą zakupu usług oraz kart upominkowych.

3. Regulamin jest dostępny w Sklepach Stacjonarnych Hebe, w Drogerii Internetowej Hebe, w Aplikacji Mobilnej Hebe oraz w siedzibie i w biurze centralnym Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych typów Akcji lub istotnych potrzeb dotyczących Organizatora. Uprawnienia nabyte przez uczestników poszczególnych Akcji przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni respektowane. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi, udostępniając zmieniony Regulamin w Sklepach Stacjonarnych Hebe, Drogerii Internetowej Hebe i w Aplikacji Mobilnej Hebe oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne