Pozostałe

REGULAMIN „E-KODÓW” NA ZAKUPY

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kodów.
 2. Słownik określeń użytych w Regulaminie:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin „e-kodów”;
 2. E-kod (zwany w dalszej części regulaminu również voucherem) – kod na okaziciela, wydawany przez Wydawcę na zamówienie Zamawiającego, uprawniający Użytkownika do zakupu Towarów lub Usług w drogerii internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przypisanej na voucherze. E-kod uprawnia do zakupu Towaru lub Usługi oferowanych do sprzedaży wyłącznie w drogerii internetowej Hebe oraz aplikacji mobilnej Hebe co oznacza, że E-kod nie obowiązuje w aptekach ogólnodostępnych oraz sklepach stacjonarnych Wydawcy;
 3. Wydawca – wydawca „e-kodu”. tj. spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Żniwna 5, PL 62-025 Kostrzyn, tel. +48 (61) 654 8000, fax +48 (61) 654 8003; Biuro Główne: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 , PL 00-728 Warszawa, tel. +48 (22) 275 33 00; NIP: 209-000-17-76, Regon: 301002718, KRS: 0000322116 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; Kapitał zakładowy: 50 000 000 PLN,

 1. Zamawiający – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), który dokona przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie e-kodu;
 2. Użytkownik – posiadacz e-kodu, którym może być Zamawiający lub inna osoba, której Zamawiający przekazał e-kod;
 3. Drogeria Hebe – drogeria internetowa na stronie http://www.hebe.pl lub aplikacja mobilna Hebe w których można dokonywać płatności przy użyciu e-kodu. Drogerie Hebe w rozumieniu Regulaminu nie są drogeriami stacjonarnymi Wydawcy;
 4. Towary - produkty oferowane do sprzedaży wna stronie interentowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe;
 5. Usługi - usługi oferowane do sprzedaży na stronie interentowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe

II. Wydanie e-kodu

 1. Zamawiający, który chce nabyć e-kod składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, określając w nim ilość oraz wartość zamówionych e-kodów. Formularz zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Po otrzymaniu Formularza zamówienia z Zamawiającym skontaktuje się pracownik Wydawcy w celu potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia.
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia i wydania e-kodu jest wpłata środków pieniężnych na konto Wydawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Wydawcę. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Wydane e-kody są nieaktywne i mogą być używane dopiero po dokonaniu ich aktywacji przez Zamawiającego.
 4. Aktywacja e-kodów jest dokonywana przez Wydawcę na wniosek złożony przez Zamawiającego mailowo z osobą, u której zgodnie z odrębną umową łączącą Wydawcę i Zamawiającego, zamawiane są e-kody.
 5. E-kod będzie ważny w terminie 6 (sześciu) miesięcy liczonych od dnia jego aktywacji. Po upływie w/w terminu e-kod traci ważność. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności e-kodu środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Zamawiający ani Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków.
 6. Warunkiem wydania i używania e-kodu jest zapoznanie się z regulaminem przez Zamawiającego i Użytkownika i zgoda na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

III. Zasilenie e-kodu

 1. Minimalną kwotą zasilenia e-kodu jest 15 złotych.

IV. Zasady użytkowania e-kodu

 1. E-kod może być zrealizowany online na stronie Hebe.pl oraz aplikacji Hebe w celu zakupu Towarów lub Usług.
 2. Środki przypisane na e-kodzie uprawniają Użytkownika do zapłaty za Towary i Usługi na stronie internetowej Hebe.pl oraz aplikacji Hebe w terminie ważności e-kodu i nie podlegają oprocentowaniu.
 3. Środki wpłacone przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego lub Użytkownika, w szczególności e-kod nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inny e-kod tego typu.
 4. Użytkownik może posługiwać się e-kodem wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych przypisanych do e-kodu.
 5. Płatność e-kodem następuje poprzez wpisanie e-kodu podczas płatności na Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe przez Użytkownika. W momencie nabycia przez Użytkownika Towarów lub Usług, saldo e-kodu zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za sprzedane Towary lub Usługi.
 6. Przy realizacji e-kodu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna e-kodu. W takim przypadku reszta dostępnych środków pozostaje na e-kodzie. W przypadku, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wysokość środków na e-kodzie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym akceptowanym na stronie internetowej Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe. Pojedynczy e-kod można wykorzystać tylko raz nawet jeżeli nie zostaną zrobione zakupy na całą jego wartośćNie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu e-kodu.
 7. E-kod może być zrealizowany przez każdego Użytkownika, który posiada e-kod bez weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji e-kodu.
 8. Wydawca maprawo odmówić realizacji e-kodu w następujących przypadkach:
  1. braku dokonania zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny w przypadku niewystarczającej ilości środków na e-kodzie, pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru lub Usług
  2. utraty ważności e-kodu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące używania e-kodu

1. Transakcja dokonana przy użyciu e-kodu jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tego e-kodu wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za e-kody od momentu ich wydania Zamawiającemu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za utratę, kradzież e-kodu po ich przekazaniu Zamawiającemu.

2. Wszelkie reklamacje związane z e-kodami, z wyłączeniem reklamacji towarów będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego lub Użytkownika telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (22) 206 54 00, mailowo na adres: pomoc@hebe.pl lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 104, PL 00-764 Warszawa, z dopiskiem "E-kod na Zakupy – reklamacja".

VI. Reklamacje Towarów niepełnowartościowych i zwrot Towarów pełnowartościowych

 1. Reklamacje Towarów niepełnowartościowych odbywają się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów oraz Regulaminu reklamacji towarów zakupionych w Drogeriach Hebe. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, zwrot pieniędzy może nastąpić poprzez wypłatę gotówki.
 2. Zwrot Towaru pełnowartościowego przez Użytkownika e-kodu może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie zwrotów towarów pełnowartościowych zakupionych na stronie Hebe.pl oraz Aplikacji Hebe.
 3. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów będzie przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu potwierdzającego zakup zwracanych Towarów na stronie internetowej Hebe.pl lub w Aplikacji Hebe.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wydanie e-kodu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zamawiający w chwili wydania e-kodu otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania e-kodu pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 2. E-kod w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z e-kodu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Hebe pod nr telefonu +48 (22) 206 54 00.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zakończenia wydawania nowych e-kodów. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu, Zamawiający i Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy. Zmiany dotyczące aktywnych e-kodów nie będą ograniczać praw nabytych Użytkowników.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne