Konkursy

Regulamin sprzedaży premiowej „Odbierz bilety za zakupy”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej pod nazwą „Odbierz bilety za zakupy” (zwaną dalej: „Promocją”) określa warunki uczestnictwa w Promocji, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

2. Organizatorem Promocji, odpowiedzialnym za przeprowadzenie, obsługę techniczną oraz obsługę reklamacji jest Addicters sp. z o. o., z siedzibą w Ustanowie, 05-540, przy ul. Środkowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381434, NIP: 521-359-79-12, REGON: 142867306, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, e-mail: office@addicters.com (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Coty Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672, przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000584195 (dalej: „Zleceniodawca” lub „Coty”). Przyrzekającym oraz wydającym nagrody w imieniu własnym jest Organizator.

3. Sprzedaż premiowa organizowana jest w celu promocji produktów marki Coty (dalej: „Produkt Promocyjny”) w sieci sklepów Hebe i w sklepie internetowym www.hebe.pl.

4. Promocja trwa od dnia 16 maja 2024 roku do 27 czerwca 2024 r oku, przy czym dniem zakończenia Promocji jest ostatni dzień postępowania reklamacyjnego opisanego w pkt. 50-57 niniejszego Regulaminu.

5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawuje wewnętrzna Komisja Sprzedaży Premiowej (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.

6. Informacje o Promocji, wraz z niniejszym Regulaminem, są dostępne na stronie internetowej www.hebe.pl/regulaminy

7. Kontakt z Organizatorem w sprawie Promocji możliwy jest drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres: coty@addicters.com .

8. Promocja nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

9. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy Sprzedaży Premiowej

10. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

11. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).

12. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie wzięcia udziału w Promocji: ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokona zakupu Produktu Promocyjnego niezwiązanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, wyłącznie w sieci sklepów Hebe lub w sklepie internetowym www.hebe.pl.

13. Uczestnikami Promocji nie mogą być: pracownicy i współpracownicy (tj. osoby świadczące stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym przy organizowaniu Promocji) Organizatora, Zleceniodawcy i Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj.: ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz rodzice i rodzeństwo małżonków.

14. Organizator oraz Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za wysyłanie zgłoszeń w Promocji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których nie otrzyma zgłoszenia z powodów leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, w szczególności z powodów technicznych i związanych z połączeniem internetowym.

15. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Zasady udziału w Sprzedaży Premiowej

16. Przyjmowanie zgłoszeń w Promocji trwa od 16 do 29 maja 2024 roku lub do wyczerpania Puli nagród w Promocji.

17. Produktem Promocyjnym jest dowolny produkt marki Coty z listy produktów promocyjnych, która umieszczona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji zakupiony w okresie od 16 do 29 maja 2024 roku w sieci sklepów Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym www.hebe.pl („Produkt Promocyjny”).

18. W Promocji udział może wziąć Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki, tj. dokona zgłoszenia do Promocji („Zgłoszenie”):

a. w dniach 16 – 29 maja 2024 roku dokona zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w sieci sklepów Hebe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie internetowym www.hebe.pl za kwotę co najmniej 100 zł brutto i zachowa paragon dla celów zgłoszenia;

b. wyśle czytelne zdjęcie lub skan paragonu na adres e-mail coty@addicters.com; wymagany format pliku ze zdjęciem/skanem paragonu to JPG lub PNG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 6 MB, przy czym data zakupu Produktu Promocyjnego na przesłanym paragonie musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia do Promocji;

c. w treści e-maila zamieści oświadczenie: „Zapoznałem/am się z regulaminem sprzedaży premiowej, akceptuję jej warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia sprzedaży premiowej i wydania nagród".

19. W odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie Uczestnik może otrzymać automatycznie wygenerowaną przez system Organizatora wiadomość e-mail z informacją, że jego zgłoszenie zostało przyjęte do Promocji i jest weryfikowane. Wiadomość ta będzie zawierała informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Promocji.

20. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system Organizatora i po jego zweryfikowaniu przez Komisję, Organizator na adres, z którego zostało przysłane Zgłoszenie wyśle Uczestnikowi wiadomość e-mail z nagrodą lub informacją, że weryfikacja Zgłoszenia jest negatywna. Weryfikacja, o której mowa w tym punkcie, będzie dokonywana zgodnie z pkt. 32 Regulaminu.

21. Wysyłanie wiadomości e-mail będzie dokonywane po weryfikacji, o której mowa w pkt 20 i 32 w miarę napływu Zgłoszeń, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Promocji.

22. Przez cały czas trwania Promocji, tj. do dnia 27.06.2024 roku Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny paragon dokumentujący dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu odpowiadającej zakupionemu Produktowi Promocyjnemu. Dowód zakupu nie może:

a. nosić znamion przerabiania, podrabiania, podskrobań lub innych ingerencji w jego treść,

b. być zniszczony, uszkodzony, naderwany, a w szczególności nie może być naruszona jego integralność,

c. być nieczytelny, rozmazany, niewyraźny w całości lub części,

d. być wystawiony w innym czasie niż okres przyjmowania Zgłoszeń, a także w późniejszym czasie, niż data przesłania Zgłoszenia,

e. być wystawiony przez sklep, który nie bierze udziału w Promocji,

f. być wystawiony / dokumentować zakup poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

23. Jeśli z treści dowodu zakupu nie wynika, iż Uczestnik zakupił Produkt Promocyjny, to Uczestnik powinien uzyskać odpowiednią adnotację sklepu Hebe, w którym dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, potwierdzającą ten zakup, wraz z pieczątką i podpisem przedstawiciela sklepu.

24. Jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego zgłoszenia w Promocji, niezależnie od tego, zakup ilu Produktów Promocyjnych dokumentuje.

25. Jeden Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w Promocji.

Nagrody

26. Nagrodą w Promocji są 2 bilety do Multikina w formie elektronicznej w postaci kodu alfanumerycznego o wartości 40 zł każdy.

27. Organizator przewidział w Promocji 300 nagród o łącznej wartości 12000 zł („Pula nagród”).

28. Instrukcję skorzystania z kodu zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji.

29. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w Promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nadzór nad przebiegiem Sprzedaży Premiowej

30. Organem dokonującym weryfikacji Zgłoszeń jest powołana przez Organizatora Komisja Sprzedaży Premiowej („Komisja”). Komisja rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Promocją.

31. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

32. Komisja w toku weryfikacji Zgłoszenia sprawdza zgodność Zgłoszenia z pkt. 18 lit. a, b i c Regulaminu oraz innymi postanowieniami Regulaminu, w szczególności;

a. prawdziwość podanych danych;

b. wysłanie Zgłoszenia w terminie wskazanym w pkt. 16 Regulaminu;

c. opatrzenie dowodu adnotacją sklepu Hebe w przypadkach wskazanych w pkt. 23 Regulaminu;

Brak spełnienia powyższych przesłanek skutkuje negatywną weryfikacją Zgłoszenia.

Komisja w trakcie weryfikacji Zgłoszenia może zażądać od Uczestnika przesłania na adres Organizatora oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego celem zbadania jego zgodności z pkt. 22 Regulaminu. Nieprzesłanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, jak również stwierdzenie, że nie spełnia on warunków wskazanych w pkt. 22 Regulaminu skutkuje negatywną weryfikacją Zgłoszenia.

33. Weryfikacja Komisji jest ostateczna. Uczestnik może dochodzić roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym zgodnie z pkt 50 – 57 Regulaminu i/lub postępowaniu sądowym lub innym właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Zasady przyznawania nagród

34. Komisja może nie wydać wszystkich nagród z Puli, w przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż Pula nagród lub gdy Pula nie zostanie wyczerpana na skutek dokonania negatywnych weryfikacji. W takich sytuacjach niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

35. Uczestnikowi, który otrzymał nagrodę, nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną formę gratyfikacji, prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

36. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, również z mocą wsteczną, jeśli istnieje podejrzenie, że wykorzystują oni Promocję do celów bezprawnych, w szczególności dopuścili się naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, w tym, jeśli używają oni nieautoryzowanych środków pomocniczych podczas udziału w Promocji lub w inny sposób próbują uzyskać korzyści dla siebie lub osób trzecich poprzez manipulację. W tych przypadkach Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wydania nagrody, jej anulowania lub żądania zwrotu.

37. Jeśli Uczestnik stracił prawo do danej nagrody, to nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

Dane osobowe

39. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z przeprowadzeniem Promocji jest Addicters sp. z o. o., z siedzibą w Ustanowie, 05-540, przy ul. Środkowej 24, Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: office@addicters.com

40. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Promocji, w tym w szczególności wysyłka nagród i rozpatrywanie reklamacji.

41. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz otrzymania Nagrody to adres e-mail Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik wysyłając Zgłoszenie poda także imię i nazwisko – także te dane. W przypadku wysłania reklamacji przez Uczestnika przetwarzanymi danymi są: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku reklamacji otrzymanych listownie dodatkowo adres do korespondencji.

42. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników biorących udział w promocji jest zgoda Uczestnika Promocji.

43. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

44. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników zakończy się z upływem dwóch miesięcy od zakończenia Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

45. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

46. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Promocji. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Promocji.

47. Dane Osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wspierającym działania administratora danych, tj. podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów przetwarzania, w szczególności usługi informatyczne, serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji i systemów informatycznych oraz usługi marketingowe i prawne (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym), a także podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową Promocji. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom i organom, którym administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

48. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

49. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Postępowanie reklamacyjne

50. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie do 12 czerwca 2024 r.w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: coty@addicters.com, z dopiskiem: „Reklamacja – Promocja <<Odbierz bilet za zakupy>>

51. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres e-mail do kontaktu (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), a także numer telefonu Uczestnika, jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji oraz podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).

52. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję.

53. Komisja udzieli odpowiedzi na reklamację Uczestnika listem poleconym wysłanym na adres podany w pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres e-mail do kontaktu w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decydująca jest data otrzymania reklamacji przez Organizatora.

54. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

55. W przypadku niepoinformowania Uczestnika o decyzji Komisji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Uczestnika.

56. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

57. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

58. Uczestnik może w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając wiadomość e-mail na adres coty@addicters.com z informacją o takiej rezygnacji oraz adresem e-mail, z którego wysłał Zgłoszenie do Promocji. Rezygnacja powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

59. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji z następujących ważnych przyczyn:

a. wprowadzenie zmian mających na celu uniemożliwienie udziału w Promocji w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,

b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Promocję lub treść Regulaminu,

c. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji,

z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana nie wpłynie na prawa nabyte przez Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Promocji. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.hebe.pl .

60. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub do jej przedwczesnego zakończenia bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Może się to zdarzyć w szczególności w przypadku wyczerpania puli nagród, awarii, zakłóceń, wirusów lub podobnych zdarzeń lub w przypadku niewłaściwego wykorzystania Promocji oraz jeśli zdarzenie wpłynie na zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub przebieg Promocji. W razie przedwczesnego zakończenia Promocji Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

61. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

62. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

63. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne