Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„Jak zabłysnąć z NIVEA na rowerowym szlaku?”

przeprowadzany na terenie sieci drogerii Hebe
w terminie od 18 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Jak zabłysnąć z NIVEA na rowerowym szlaku?”, w dalszej części Regulaminu zwanej „Konkursem”, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

1.2. Koordynatorem Konkursu jest agencja V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429425, NIP 779-24-07-300, w dalszej części Regulaminu zwana „Koordynatorem Konkursu”.

1.3. Organizatorem Konkursu, na zlecenie którego działa Koordynator Konkursu jest firma NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293724, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

1.4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie sieci drogerii HEBE.

1.5. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronach, www.NIVEA.pl/konkurs-zablysnij, a także w siedzibie Organizatora.

1.6. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami".

1.7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Koordynatora Konkursu, Organizatora, sklepów sieci handlowej Hebe oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 lipca 2019 r., a zakończy się w dniu 31 lipca 2019 r. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęte są wszystkie produkty marki NIVEA, dostępne w sieci drogerii HEBE. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

 1. ZASADY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. łącznie wykona następujące działania:

a) dokona w sieci drogerii „Hebe” w Polsce zakupu produktu lub produktów marki NIVEA o wartości co najmniej 20 złotych (dwadzieścia złotych) udokumentowanego na jednym paragonie fiskalnym,

b) zachowa oryginalny paragon fiskalny dokumentujący ww. promocyjny zakup aż do chwili wydania nagród w Konkursie,

c) dokona zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie wraz z wykonaniem zadania konkursowego.

Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową nie będą uwzględniane w toku niniejszego Konkursu.

3.2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest udzielenie własnej, autorskiej odpowiedzi na pytanie: „Jak zabłysnąć z NIVEA na rowerowym szlaku?”.

3.3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe można alternatywnie dokonać poprzez:

a) Stronę internetową pod adresem: NIVEA.pl/konkurs-zablysnij.

Celem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez ww. stronę internetową, należy zalogować się lub zarejestrować w klubie Moja Nivea, a następnie wpisać na tej stronie swoje rozwiązania zadania konkursowego, podając również numer zachowanego paragonu fiskalnego dokumentu-jącego ww. promocyjny zakup oraz kliknąć pole „Wyślij zgłoszenie”.

Regulamin klubu Moja Nivea jest dostępny pod internetowym adresem:
www.NIVEA.pl/konkurs-zablysnij

b) Przesłanie na numer 4322 wiadomości SMS wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem HEBE oraz numerem paragonu fiskalnego. Słowo HEBE, numer paragonu fiskalnego oraz treść od-potwierdzi stanowiącej wykonanie zadania konkursowego winny być rozdzielone kropką. Przykład formatu treści wiadomości SMS: NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

Maksymalna długość wiadomości SMS nie może przekraczać 250 znaków wraz ze znakami przestankowymi i spacjami.

W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego zarejestrowanego u polskiego operatora telefonii komórkowej. Koszt wysłania wiadomości SMS będzie ograniczony do kosztu należnego według taryfy operatora komórkowego poszczególnego Uczestnika. Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

3.4. Oryginalny paragon fiskalny należy zachować aż do chwili wydania nagród w Konkursie.

3.5. Jeden paragon fiskalny upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu fiskalnego będzie traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.

3.6. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów oraz uzyskania i zachowania kolejnych paragonów fiskalnych odpowiadających wymogom niniejszego Regulaminu.

3.7. Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

3.8. Po dokonaniu zgłoszenia, Organizator potwierdzi Uczestnikowi otrzymanie zgłoszenia w Konkursie, odpowiednio poprzez informację wyświetloną na stronie lub wiadomość SMS. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, podanych w zgłoszeniu do celów związanych z realizacją Konkursu.

3.9. Jeden Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko 1 (jedną) nagrodę w Konkursie.

 

 1. LAUREACI, NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

4.1. Komisja wyłoni 100 uczestników, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Laureatami Konkursu zostanie pierwszych 75 (siedemdziesięciu pięciu) Uczestników, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Osoby, które w Konkursie zajmą miejsca od 1 (pierwszego) do 25 (dwudziestego piątego) zostaną Laureatami Nagród Pierwszego Stopnia. Osoby, które w Konkursie zajmą miejsca od 26 (dwudziestego szóstego) do 75 (siedemdziesiątego piątego) zostaną Laureatami Nagród Drugiego Stopnia. Pozostałych 25 uczestników, zostanie umieszczonych na liście rezerwowej Komisji, na wypadek utraty prawa do nagrody przez któregoś z Laureatów.

4.2 Każdy z 25 (dwudziestu pięciu) Laureatów Pierwszego Stopnia otrzyma po 1 (jednej) nagrodzie, na którą będą się składać: nagroda rzeczowa w postaci 1 (jednego) roweru Dutch Goose Pure wartości 900 zł (dziewięćset złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężną w wysokości 100 zł (sto złotych) odpowiadająca wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od obu nagród, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

4.3 Każdy z 50 (pięćdziesięciu) Laureatów Drugiego Stopnia otrzyma po 1 (jednej) nagrodzie, na którą będą się składać: nagroda rzeczowa w postaci 1 (jednego) zestawu kosmetyków NIVEA o łącznej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężną w wysokości 6 zł (sześć złotych) odpowiadająca wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od obu nagród, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

4.4. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.NIVEA.pl/konkurs-zablysnij co nastąpi 12 sierpnia 2019 roku. Organizator dodatkowo poinformuje o wyłonieniu Laureatów, w zależności od sposobu wysłania zgłoszenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu lub wiadomością tekstową na podany numer telefonu dla zgłoszeń SMS. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie informacje o przyznaniu nagrody.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4.6. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

4.7. Każdy Laureat zobowiązany jest uzupełnić formularz laureata wysłany pod linkiem,
w wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej SMS potwierdzającej wygraną i przesłać go na adres e-mail: konkurs-zablysnij@vip.com.pl w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Organizatora ww. wiadomości e-mail lub SMS pod rygorem utraty prawa do nagrody. Laureat zobowiązany jest podać w powyższym formularzu następujące dane:

 • Imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu;
 • zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego, którego numer został podany w zwycięskim zgłoszeniu do Konkursu.

4.8. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie formularza, zawierającego powyższe dane osobowe Laureata, prawo do nagrody ulega przepadkowi. Organizator może przekazać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi Konkursu zgodnie z ust. 4.1 powyżej.

4.9. W przypadku wątpliwości Organizatora co do oryginalności, autentyczności lub czytelności paragonu, Organizator może wezwać Laureata do dostarczenia do Koordynatora Konkursu oryginału paragonu fiskalnego, którego numer został podany w zwycięskim zgłoszeniu do Konkursu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania. W takim przypadku brak dostarczenie oryginału tego paragonu fiskalnego spowoduje utratę prawa do Nagrody przez Laureata. Utrata prawa do nagrody ma miejsce również w przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że przesłany Paragon nie jest oryginalny, autentyczny lub jest nieczytelny w sposób, który uniemożliwia potwierdzenie jego prawidłowości. W razie utraty prawa do nagrody odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 4.8. Regulaminu.

4.10. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 1. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD

5.1. Nagroda zostanie wysłana do Laureata pocztą kurierską najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

5.2. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu.

6.2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6.3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy:

a) treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również, gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,

b) Uczestnik nie działa w Konkursie osobiście, tylko poprzez osoby trzecie,

c) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich,

d) Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin.

Poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych do przekazania Nagrody.

6.5. Czynności Organizatora określone w paragrafie 6 powyżej może w jego imieniu wykonywać Koordynator.

 1. PRAWA AUTORSKIE

7.1. W zamian za wydanie nagrody, Laureat udziela Organizatorowi (tj. Nivea Polska Sp. z o.o.) bez jakiejkolwiek dalszej odpłatności do nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 lat do wykorzystywania i rozpowszechniania utworu w postaci nagrodzonej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,

b) zwielokrotnianie,

c) wprowadzanie do pamięci komputera,

d) umieszczanie w materiałach reklamowych,

e) używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,

f) rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,

g) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

h) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja

i) wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej,

7.2. W zamian za wydanie nagrody powyższa licencja obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego
w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7.3. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Odpowiedzi nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

7.4. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

7.5. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Koordynatorowi Konkursu w formie pisemnej, na adres wskazany w § 5.1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja w Konkursie Jak zabłysnąć z NIVEA na rowerowym szlaku?" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1.2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do dnia 15 września 2019 r.

8.2. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, numer paragonu fiskalnego podanego w zgłoszeniu uczestnictwa objętym reklamacją, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika (w razie wniesienia jej pisemnie), a także w zależności od sposobu dokonania przez Uczestnika objętego reklamacją zgłoszenia do Konkursu, nazwę profilu Uczestnika w klubie Moja Nivea, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu bądź numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał SMS-a ze zgłoszeniem.

8.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu.
O wynikach postępowania reklamacyjnego Koordynator Konkursu niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) Uczestników i Laureatów jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf, dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka

9.2. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.

9.3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

9.4.W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • nazwa profilu w klubie NIVEA.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią § 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora do celów związanych z realizacją Konkursu danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, w tym w zależności od formy zgłoszenia obejmujących numer telefonu lub dane związane z rejestracją/prowadzeniem konta w klubie NIVEA, natomiast wyłonieni spośród Uczestników Laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane wskazane na przesłanym do Organizatora dowodzie zakupu. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 8 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

9.5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przesłanie SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu.

b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

2) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu;

3) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

4) dane będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z Konkursem, w szczególności Koordynatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

5) dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, określony w § 2.1. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

6) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Koordynatora Konkursu, podany w § 1.2. Regulaminu lub adres e-mail:
konkurs-zablysnij@vip.com.pl;

7) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Koordynatora Konkursu, podany w § 1.2. Regulaminu lub adres e-mail konkurs-zablysnij@vip.com.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w § 8 Regulaminu, Koordynator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

8) Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

9) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji;

10) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.6 Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Laureatów, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wydania Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych),

b) realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

2) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureata żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie § 8 Regulaminu;

3) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com.

4) dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania Nagród, wskazany w § 5 Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

5) Laureatom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Koordynatora Konkursu, podany w § 1.2. Regulaminu lub adres e-mail konkurs-zablysnij@vip.com.pl;

6) dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od Nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7) w przypadku przyjęcia Nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych w § 4 powyżej. Laureat może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydania przyznanej w Konkursie Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji;

9) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

10.2. Wszystkie nadesłane zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

10.3. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.

10.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Załącznik nr 1. Skład Zestawu kosmetyków NIVEA:

 1. Odżywczy krem nawilżający na dzień, cera sucha i wrażliwa 50ml
 2. Mleczko do demakijażu oczu 125ml
 3. Antypersirant Pearl & Beauty Spray 150ml
 4. Mleczny szampon pielęgnujący do włosów o strukturze cienkiej Hairmilk 250ml

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne