Bony otwarciowe

Regulamin promocji „RABAT
z okazji otwarcia drogerii Hebe w Parku Handlowym Topaz ul. Węgrowska 3 w Sokołowie Podlaskim”.
(„Regulamin”)

I. ORGANIZATOR PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Sklepów Hebe, zwany dalej „Organizatorem”. 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja umożliwiająca otrzymanie rabatu w wysokości 10 zł brutto przy dokonaniu zakupów za kwotę minimum 70 zł brutto odbywa się w dniu 09.08.2019 r. (dalej „Promocja”). 

2. Promocja obowiązuje w drogerii Hebe w Parku Handlowym Topaz ul. Węgrowska 3 w Sokołowie Podlaskim.

III. ZASADY PROMOCJI 

1. W Promocji mogą̨ wziąć́ udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie. 

2. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient, posiadający zarejestrowaną na siebie kartę Hebe. 

3. Rabat w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) przysługuje po dokonaniu zakupu o minimalnej wartości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto na jednym paragonie, w trakcie którego okazano kartę Hebe. W przypadku dokonania zakupu na wielokrotność kwoty bazowej 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto klient nie nabywa prawa do wielokrotności kwoty rabatu

4. Rabat będzie realizowany w formie zmniejszenia paragonu za zakupy dokonane w dniu 09.08.2019r. o wartości minimum 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto. 

5. Bony rabatowe nie sumują się. 

6. Rabat udzielany jest automatycznie przy kasie. 

7. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego promocja „RABAT z okazji otwarcia drogerii Hebe w Parku Handlowym Topaz ul. Węgrowska 3 w Sokołowie Podlaskim” obowiązuje jedynie we wskazanym w pkt. II ust. 4 sklepie Hebe na produkty, które nie muszą być sprzedawane wyłącznie w aptece lub w punkcie aptecznym, oraz które nie podlegają refundacji bądź innym wymogom przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.). 

8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. 

9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie wziąć udział w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. 

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI 

1. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona przez infolinię pod nr tel.: 22 206 54 00 lub w formie pisemnej wysłanej na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, dowód zakupu oraz uzasadnienie reklamacji. 

3. Wszelkie reklamacje uczestnicy Promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej zakończenia, tj. do dnia 30.08.2019 r. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem lub telefonicznie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział Uczestnika w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin promocji zostanie udostępniony na stronie www.hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji. 
 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne