Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Cyber Monday”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Cyber Monday” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest jedynie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora zlokalizowanego pod domeną  www.hebe.pl.
 4. Uczestnikiem w rozumieniu Regulaminu jest zalogowany na stronie www.hebe.pl Klient tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach wymienionych w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Organizatorem. Zalogowanym Klientem w rozumieniu Regulaminu jest wyłącznie osoba posiadająca założone pod domeną  www.hebe.pl konto użytkownika.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w dniu 02.12.2019r. tj. od godz. 00:00:01 do godz. 23:59:59 dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”.

 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna dotyczy wszystkich zestawów świątecznych dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie  www.hebe.pl.
 2. Akcja promocyjna polega na:
 3. Udzieleniu Zalogowanym Klientom dodatkowego rabatu w wysokości 20% na wszystkie zestawy świąteczne dostępne na stronie internetowej Organizatora w domenie  www.hebe.pl;
 4. Przyznaniu Klientom zalogowanym i niezalogowanym darmowej dostawy w przypadku zakupu jakichkolwiek produktów dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie  www.hebe.pl, o wartości nie mniejszej niż 50 zł.
 5. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi na stronie www.hebe.pl.
 6. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności § 2 Regulaminu.
 7. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 8. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie drogerii internetowej Hebe.

 

§ 3.

Reklamacje

 

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie:  www.hebe.pl
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 9. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 10. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 11. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 12. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 3. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz m.in. Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.
 4. Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu przepisów prawa.
 5. Załącznik nr 1 stanowi listę produktów objętych Akcją Promocyjną. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu drogerii internetowej Hebe oraz przepisy prawa polskiego. 
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 9. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hebe.pl
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.12.2019r.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne