Pozostałe

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

obowiązująca do dnia 21.07.2021

Polityka Prywatności została przygotowana przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 przy ul. Żniwnej 5 i jest skierowana do Klientów korzystających z funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe: dostępnej pod adresem strony: www.hebe.pl, Aplikacji Mobilnej Hebe oraz Uczestników Programu Lojalnościowego Hebe.

Ochrona prywatności jest dla nas kluczowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić w jaki sposób z nich korzystamy. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej znajdują się informacje o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych przez Administratora zarówno w ramach Drogerii Internetowej Hebe, Aplikacji Mobilnej Hebe jak i w ramach Programu Lojalnościowego Hebe.

SPIS TREŚCI

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Kto odpowiada za dane osobowe?
  2. Jak się skontaktować z Administratorem?
  3. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
 3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Korzystanie z Kanałów Internetowych Hebe
  2. Zakupy za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe
  3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Hebe
  4. Marketing
  5. Konkursy i promocje
  6. Portale społecznościowe
  7. Aplikacja mobilna
 4. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?
 5. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
 7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 10. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
 11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718.
 2. APLIKACJA MOBILNA HEBE - oprogramowanie przeznaczone do zapisywania w pamięci urządzenia elektronicznego, pozwalające na komunikowanie się z internetową platformą umożliwiającą sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora, której zasady są uregulowane w Regulaminie. Aplikację Mobilną Hebe można zainstalować na spełniających wymogi techniczne urządzeniach mobilnych.
 3. DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies.
 4. DROGERIA INTERNETOWA HEBE –dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora, które zasady są uregulowane w Regulaminie.
 5. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
 6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – osoba, z którą Klient i Uczestnik może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych w ramach Kanałów Internetowych Hebe oraz Programu Lojalnościowego Hebe.
 7. KANAŁY INTERNETOWE HEBE – łącznie Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe.
 8. KARTA HEBE – plastikowa lub elektroniczna karta potwierdzająca uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym Hebe.
 9. KLIENT – osoba fizyczna korzystająca z Kanałów Internetowych Hebe na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną w ramach Kanałów Internetowych Hebe lub która na zasadach określonych w Regulaminie zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem; Klientem może być również Uczestnik.
 10. KONTO – udostępniana Klientowi zgodnie z Regulaminem, przestrzeń wymagająca zarejestrowania w Kanałach Internetowych Hebe, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności w ramach Kanałów Internetowych Hebe, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Kanałów Internetowych Hebe. Konto założone w Aplikacji Mobilnej Hebe jest jednocześnie tym samym Kontem w Drogerii Internetowej Hebe oraz Konto założone w Drogerii Internetowej Hebe jest jednocześnie tym samym Kontem w Aplikacji Mobilnej Hebe.
 11. OCENA – wartość punktowa przyznana przez Klienta produktom za pomocą funkcjonalności narzędzi Kanałów Internetowych Hebe prezentowana w określonej formie graficznej będąca częścią Opinii;
 12. OPINIA – osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o produkcie opatrzona Nickiem albo (w przypadku braku uzupełnienie Nicku) imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. W skład Opinii wchodzi łącznie również Ocena;
 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dostępny za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.
 14. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY HEBE – program, którego warunki uczestnictwa określa regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.
 15. REGULAMIN – dokument regulujący zasady funkcjonowania Zakupów Internetowych Hebe dostępny za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 17. SKLEP STACJONARNY HEBE - punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Hebe lub podmioty związane z Hebe umowami współpracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lista Sklepów Stacjonarnych Hebe dostępna jest za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.
 18. UCZESTNIK uczestnik Programu Lojalnościowego Hebe.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 przy ul. Żniwnej 5.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

2.1. W wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, Programu Lojalnościowego Hebe, w tym realizacji przysługujących Klientowi oraz Uczestnikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@hebe.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 206 54 00 lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn.

2.2. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pana Maciej Kaczmarski, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania przez Klienta z Kanałów Internetowych Hebe, Administrator zbiera dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług w ramach funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe, w tym informacje o aktywności Klienta w Kanałach Internetowych Hebe.

W ramach uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym Hebe, Administrator zbiera dane osobowe Uczestnika, który może być też jednocześnie Klientem.

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w poniższej tabeli. Podanie danych osobowy jest dobrowolne, choć może być jednak niezbędne celem skorzystania z niektórych funkcjonalności w Kanałach Internetowych Hebe takich jak np. elektroniczny formularz kontaktowy, dodawanie Opinii; brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.

Zapoznaj się z zasadami i celami przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe.

1. Korzystanie z Kanałów Internetowych Hebe

Dane osobowe Klientów Kanałów Internetowych Hebe (w tym nieposiadających Konta w Kanałach Internetowych Hebe) są przetwarzane przez Administratora:

 • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści w Kanałach Internetowych Hebe takich jak: newsletter, formularz kontaktowy, inne usługi informacyjne takie jak prezentacja produktów lub konkursy w Kanałach Internetowych Hebe;
 • W celu obsługi reklamacji w ramach Kanałów Internetowych Hebe;
 • W celu komunikacji z Klientem – gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się w Kanałach Internetowych Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu komunikacji z Klientem, w tym w sprawie usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Kanałów Internetowych Hebe;
 • w celach analitycznych i statystycznych Administratora polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Klienta w Kanałach Internetowych Hebe, w tym na podstawie zachowania Klienta online podczas korzystania z Kanałów Internetowych Hebe, wcześniejszych zakupów Klienta;
 • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz dostosowania ich do potrzeb Klientów (w tym celu Kanały Internetowe Hebe korzystają m.in. z Plików Cookies);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego Administratora, w tym kopii bezpieczeństwa, testów systemów informatycznych. Szczegóły dotyczące aktywności, w tym danych osobowych Klienta zapisywanych w logach systemowych są zawarte w pkt X. 1.7 Polityki Prywatności;
 • w celach marketingowych (z zastrzeżeniem kolejnego wiersza,); w tym w celu przesyłaniu Klientom / Uczestnikom powiadomień push lub wiadomości sms z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną, na co jest uzyskiwana zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

 • ;
 • w celu przesyłaniu Klientom / Uczestnikom treści marketingowych odpowiadających geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym)

Art. 6 ust. 1 a RODO

Zgoda

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

2. Zakupy za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe

Klient ma możliwość dokonania zakupów za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe jako zarejestrowany Klient, jak również jako niezarejestrowany Klient (gość).

2.1. Założenie Konta w Kanałach Internetowych Hebe

Celem zarejestrowania się – założenia Konta w Kanałach Internetowych Hebe, Klient wypełnia formularz rejestracji Konta. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz hasło jest obowiązkowe i niezbędne do założenia i obsługi Konta w Kanałach Internetowych Hebe (obowiązek umowny). Podanie danych fakultatywnych w postaci daty urodzenia jest dobrowolne i umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści (np. podając datę urodzin będziesz mógł skorzystać z oferty urodzinowej). Klient podając dane w postaci daty urodzenia wyraża tym samym zgodę na jej przetwarzanie. Dane w postaci daty urodzenia Klient może w każdej chwili usunąć wg. zasad wskazanych w pkt IV 1.4. Polityki Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. W przypadku niepodania danych osobowych obowiązkowych, Klient nie będzie mógł założyć Konta w Kanałach Internetowych Hebe, a niepodanie danych osobowych fakultatywnych uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych korzyści.

2.2. Złożenie i realizacja zamówienia za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe

Celem złożenia zamówienia za pośrednictwemKanałów Internetowych Hebe, zarejestrowany i zalogowany Klient podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz - w zależności od wyboru sposobu dostawy - adres dostawy, a niezarejestrowany Klient (gość) dodatkowo jeszcze adres e-mail i nr telefonu komórkowego, których podanie jest niezbędne do obsługi i zrealizowania zamówienia w ramach Kanałów Internetowych Hebe, a niepodanie ich skutkuje niemożnością realizacji zamówienia. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT, Klient podaje dane firmy w postaci jej nazwy, adresu oraz nr NIP. Klient może również zawnioskować o fakturę VAT przeznaczoną dla osoby trzeciej, szczegóły znajdują się w pkt V. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury, a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością uzyskania faktury.

Dane osobowe Klientów w Kanałach Internetowych Hebe są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z założenia, prowadzenia i obsługi Konta w Kanałach Internetowych Hebe;
 • w celu realizacji złożonego zamówienia w zakresie danych obowiązkowych;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Kanałów Internetowych Hebe;
 • w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;
 • w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, obsługi procesu zakupowego w ramach Kanałów Internetowych Hebe przez różne kanały komunikacji w przypadku, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Kanałach Internetowych Hebe;
 • w celu umożliwienia świadczenia przez Hebe usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia Klientom wyrażania Opinii, w tym Ocen;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu czerpania dodatkowych korzyści z Kanałów Internetowych Hebe w przypadku dobrowolnego podania daty urodzenia;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Kanałów Internetowych Hebe w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek prawny (przepisy prawa podatkowego, o

rachunkowości,

przepisy prawa cywilnego i konsumenckiego)

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Kanałów Internetowych Hebe;
 • w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, w tym w sprawie świadczonych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe usług, obsługi procesu zakupowego w ramach Kanałów Internetowych Hebe przez różne kanały komunikacji;
 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Klienta do wystawiania Opinii w Kanałach Internetowych Hebe;
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Kanałów Internetowych Hebe, w tym analizy sposobów korzystania z funkcjonalności Konta, zapytań zgłaszanych za pośrednictwem Konta;
 • w celach badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz w Kanałach Internetowych Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach w celach marketingowych, w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;
 • w celu marketingowym, tj. przesyłania Klientom / Uczestnikom powiadomień push lub wiadomości sms z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną na co jest uzyskiwana zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

· w celu przesyłaniu Klientom / Uczestnikom treści marketingowych odpowiadających geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Hebe

3.1. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe i założenia Karty Hebe na zasadach wskazanych w regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Założenie Konta w Kanałach Internetowych Hebe oznacza również przystąpienie do Programu Lojalnościowego Hebe. Uczestnik Programu Lojalnościowego Hebe może być jednocześnie Klientem. Podanie przez Uczestnika następujących danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe (obowiązek umowny):

 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, hasło – wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez Kanały Internetowe Hebe umożliwiające przystąpienie do Programu Lojalnościowego Hebe.
 • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, hasło – wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez inne kanały przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe.

Podanie danych fakultatywnych w postaci daty urodzenia jest dobrowolne i umożliwia czerpanie dodatkowych korzyści (np. podając datę urodzin będziesz mógł skorzystać z oferty urodzinowej). Klient podając dane w postaci daty urodzenia wyraża tym samym zgodę na jej przetwarzanie. Dane w postaci daty urodzenia Klient lub Uczestnik może w każdej chwili usunąć wg. zasad wskazanych w pkt IV. 1.4 Polityki Prywatności. W przypadku niepodania danych osobowych obowiązkowych Klient lub Uczestnik nie będzie mógł przystąpić do Programu Lojalnościowego Hebe, a niepodanie danych osobowych fakultatywnych uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych korzyści udziału w Programie Lojalnościowym Hebe.

3.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe i uzyskania Karty Hebe (także poprzez założenie przez Klienta Konta w Kanałach Internetowych Hebe), w tym realizacji korzyści związanych z Programem Lojalnościowym Hebe, w zakresie danych obowiązkowych;
 • w celu obsługi reklamacji w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w celu komunikacji z Uczestnikiem w ramach Programu Lojalnościowego Hebe gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się w Kanałach Internetowych Hebe;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

 • w celu czerpania dodatkowych korzyści z Programu Lojalnościowego w przypadku dobrowolnego podania daty urodzenia;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w celu komunikacji z Uczestnikiem w ramach Programu Lojalnościowego Hebe, w tym w sprawie świadczonych usług;
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Programu Lojalnościowego Hebe;
 • w celu badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz w Kanałach Internetowych Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach;
 • w celach marketingowych; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora

Zapoznaj się z opisem w pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej.

3.3 Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć w przypadku:

 • przetwarzania danych dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - ochronę praw Administratora;
 • przetwarzania danych dla celów analitycznych i statystycznych – doskonalenie, rozwijanie i personalizacji funkcjonalności w Kanałach Internetowych Hebe, dokonywania zakupów za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, Programu Lojalnościowego Hebe;
 • przetwarzania danych dla celu badania preferencji, mierzenia zadowolenia z usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Hebe, w Kanałach Internetowych Hebe lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach – rozwijanie gamy oferowanych produktów, usług, doskonalenie obsługi w drogeriach, dostosowanie się do Klienta oraz skorzystania przez Klienta przy wyborze produktu z doświadczeń innych Klientów;
 • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Klienta do wystawiania Opinii w Kanałach Internetowych Hebe – zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów oraz wsparcie w zakresie podjęcia decyzji odnośnie zakupu danego produktu;
 • przetwarzania danych w związku z komunikacją i obsługą procesu zakupowego z Klientem - ułatwienie i przyśpieszenia komunikacji z Administratorem oraz usprawnianie procesu zakupowego;
 • przetwarzania danych dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego – zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe bez zakłóceń oraz poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania;
 • przetwarzania danych w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz dostosowania jej do potrzeb Klientów – zoptymalizowanie sposobu działania Kanałów Internetowych Hebe;
 • przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, tj. możliwość́ przedstawienia informacji o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i partnerów biznesowych Administratora - przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ oraz zwiększenie sprzedaży usług, produktów i innych świadczeń Administratora i partnerów biznesowych jak i promocja wizerunku i marki Administratora, w tym Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe.

Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

4. Marketing

4.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega na:

· prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym produktów i usług i innych świadczeń (m.in. reklama kontekstowa i behawioralna, przedstawianie ofert profilowanych do pełnoletnich Klientów lub Uczestników);

· przesyłaniu newslettera z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną;

· przesyłaniu powiadomień push lub wiadomości sms z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną;

· przesyłaniu treści marketingowych odpowiadających geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym);

4.2. Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Uczestników dla celów marketingu bezpośredniego usług, produktów oraz innych świadczeń oferowanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe oraz Programu Lojalnościowego, w tym może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie profilowanych ofert.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego Administratora i partnerów biznesowych Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający m.in. na wysyłce informacji w szczególności o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i partnerów biznesowych, przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ Klientów lub Uczestników, umożliwienie pozostawiania Opinii oraz zachęcanie do ich pozostawiania. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Z kolei podstawą przetwarzania danych dla celów marketingu opartego o usługi geolokalizacji jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Klienta/ Uczestnika. Treści te służą do określenia położenia Klientów lub Uczestników w celu dostarczenia najbardziej dopasowanych informacji marketingowych. Dane dotyczące geolokalizacji wykorzystane są w celu zaprezentowania informacji marketingowych dopasowanych do lokalizacji (np. informacje dotyczące najbliższej Drogerii Hebe, informacje marketingowe dot. najbliższej Drogerii Hebe).

Klientowi i Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym również zebranych za pośrednictwem Plików Cookies w tym prezentowania sprofilowanych ofert, na zasadach wskazanych w pkt IV.1.7 poniżej.

4.2.1 Reklama

Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do Klientów reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta (reklama kontekstowa – reklama dopasowana do treści Kanałów Internetowych Hebe, na której jest przedstawiana) oraz może również dopasowywać reklamę do preferencji Klienta, na podstawie m.in. historii zakupów Klienta (reklama behawioralna). W ramach reklamy behawioralnej, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie sprofilowanych ofert, jednakże wyłącznie w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy produktów, usług i innych świadczeń

Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, Pliki Cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty.

Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych Klientów zebranych za pośrednictwem Plików Cookies, w szczególności w zakresie promowania usług i produktów partnerów biznesowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu i o ile Klient wyraził zgodę na wykorzystanie Plików Cookies. Więcej o wykorzystaniu Plików Cookies w pkt 4.2.2. poniżej.

4.2.2. Profilowane oferty

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. wiekowo czy pod względem terytorialnym, grup Uczestników czy Klientów. Administrator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące historii zakupów w Kanałach Internetowych Hebe, aktywności Kanałach Internetowych Hebe oraz w ramach Programu Lojalnościowego Hebe, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii, Trade Doubler, Google Analitycs, Pixel Facebooka lub innych, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez Uczestnika lub Klienta innych stron internetowych lub aktywności Uczestnika lub Klienta w mediach społecznościowych. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Uczestników lub Klientów korzystających z usług Administratora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory. Oferty kierowane do Klienta lub Uczestnika jako członka danej grupy określonej przez kategorie, tj. wiek czy miejsce zamieszkania, mogą być zamieszczane zarówno w Kanałach Internetowych Hebe jak i stronach internetowych innych podmiotów.

4.3. Newsletter

Jeżeli Uczestnik lub Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub w inny sposób, oznacza to, że Administrator będzie świadczyć na jego rzecz również bezpłatnie usługę newsletter, tj. będzie uzyskiwał drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS/MMS, powiadomień push, serwisów internetowych w tym portali społecznościowych Administratora, informacje handlowe dotyczące, w szczególności produktów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Administratora i partnerów biznesowych Administratora, tj. np. podmiotów z branży kosmetycznej, handlowej, spożywczej, oferujących swoje produkty, usługi w ramach współpracy z Administratorem.

Wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Kanałów Internetowych Hebe lub uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe. Brak wyrażenia zgody nie pozbawia możliwości przekazywania Klientowi lub Uczestnikowi informacji dotyczących w szczególności produktów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Administratora i partnerów biznesowych Administratora powiadomień́ o ofertach, informacji o wydarzeniach w drogeriach Hebe oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych, z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji (np. w Sklepach Stacjonarnych Hebe).

Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można w każdej chwili cofnąć za pomocą jednego z poniższych kanałów komunikacji:

· poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt)

· poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa

· poprzez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt)

· poprzez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej Hebe po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa

· w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn

 • telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 206 54 00.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

5. Konkursy i promocje

W ramach Kanałów Internetowych Hebe, Programu Lojalnościowego Hebe czy profili Kanałów Internetowych Hebe w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów.

6. Portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników lub Klientów Kanałów Internetowych Hebe jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczących Kanałów Internetowych Hebe takich jak np. Facebook, Instagram, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili.

Przetwarzanie takich danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług i innych świadczeń oferowanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe i w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Hebe. Administrator w szczególności może komunikować się z takimi osobami za pośrednictwem tych profili w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swojego wizerunku, marki oraz Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe i utrzymania kręgu zainteresowanych na profilach mediów społecznościowych.

7 . Aplikacja Mobilna Hebe

Administrator umożliwia Uczestnikom i Klientom korzystanie z aplikacji mobilnej Hebe, która zapewnia korzystanie z Programu Lojalnościowego Hebe, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe oraz korzystanie z innych funkcjonalności na zasadach wskazanych w Regulaminie. Administrator może w każdym czasie zaprzestać udostępniania Aplikacji Mobilnej Hebe, jako kanału korzystania z Programu Lojalnościowego Hebe.

Oprócz opisanych powyżej zasad przetwarzania danych osobowych odnoszących się do Kanałów Internetowych Hebe (które dotyczą także Aplikacji Mobilnej Hebe), Administrator gromadzi informacje dotyczące zachowania Uczestników i Klientów w celach marketingowych. Administrator na podstawie uzyskanej zgody przesyła w formie powiadomień push, wiadomości sms lub newslettera

Administrator z Aplikacji Mobilnej Hebe przetwarza informacje z jakiego urządzeń korzysta Uczestnik i Klient (w tym dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, błędy jakie pojawiły się w trakcie użytkowania, identyfikator konta, wyświetlanie stron i produktów, w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe oraz dostosowania ich do potrzeb Klienta /Uczestnika, a informacje o lokalizacji (jeśli została na to wyrażona zgoda) oraz dostarczenie i otwarcie wiadomości push w celach marketingowych opisanych w pkt 1 i w pkt 3.2. Polityki Prywatności w części odnoszącej się do art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

IV. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?

1. Na podstawie i w zakresie dozwolonym przez RODO Klientowi i Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak:

1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane oraz o okresie przechowywania danych;

1.2. prawo do uzyskania kopii danych - na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem;

1.3. prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych - na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane;

1.4. prawo do usunięcia danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku, gdy:

1.4.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

1.4.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

1.4.3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;

1.4.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

1.4.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy:

1.5.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

1.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

1.5.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.5.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

1.6. prawo do przenoszenia danych – na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1.6.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

1.6.2. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

1.7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych w celu marketingu bezpośredniego;

1.8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora lub stronę trzecią może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.9. prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody może w każdej chwili ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 1.10. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw wskazanych w pkt 1.1 -1.9 można złożyć:

 • poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt);
 • poprzez formularz kontaktowy Drogerii Internetowej Hebe po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa.
 • poprzez formularz kontaktowy Aplikacji Mobilnej Hebe w zakładce Biuro Obsługi Klienta (kontakt);
 • poprzez formularz kontaktowy Aplikacji Mobilnej Hebe po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce Moje Konto/Moje Prawa.
 • drogą mailową na adres: pomoc@hebe.pl
 • w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn
 • telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 206 54 00.

Z prawa do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz skorzystać składając skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Wniosek określony w pkt 2 powyżej powinien w miarę możliwości określać czego dotyczy:

 • z jakiego prawa chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiej usługi dotyczy przetwarzanie danych (np. składanie zamówienia w Drogerii Internetowej Hebe);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek.

5. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia terminu poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia. Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków.

6. Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub podany przez Klienta lub Uczestnika chyba że osoba zażąda odpowiedzi w innej formie, a w przypadku wniosków przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

V. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

1. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub Uczestnika Programu Lojalnościowego Hebe.

2. Administrator może zbierać również dane osobowe osób trzecich podane mu przez Klienta. Klient podając w Kanałach Internetowych Hebe dane osób trzecich może tego dokonać pod warunkiem nienaruszenia dóbr osobistych tych osób trzecich i z poszanowaniem przepisów prawa.

3. Zbieranie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem Klienta ma miejsce gdy:

o dokonuje zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe z dostawą do innego adresata podając jego imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres jako dane do dostawy;

o Klient wybiera opcję „Faktura VAT” i wskazuje dane innej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą albo innych osób fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

o Klient w procedurze zwrotu produktów zażądał, aby środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy osoby trzeciej. W takim przypadku Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru rachunku bankowego.

4. Administrator informuje osoby, których dane osobowe pozyskał niebezpośrednio od nich o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w odrębnej polityce prywatności spełniającej wymogi art. 14 RODO.

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

1. Administrator przechowuje dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

2. Dane osobowe są przechowywane przez:

o czas świadczenia usługi, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie Konta w Kanałach Internetowych Hebe, (np. dane przetwarzane będą do czasu ewentualnego usunięcia Konta);

o czas realizowania zamówienia w ramach Kanałów Internetowych Hebe. Z racji na wymogi wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, część tych danych osobowych Administrator będzie przechowywał przez okres 6 lat, od dnia realizacji poszczególnych umów;

o okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe;

o dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;

o dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem będą przechowywane przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 30 dni od czasu zakończenia kontaktu o ile jest to niezbędne i uzasadnione odtworzeniem treści takiego kontaktu;

o do czasu wycofania wyrażonej zgody (np. dane przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera droga elektroniczną) lub

o do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym sprzeciw wyrażony dla przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych może być dłuższy, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem okresów przedawnienia odpowiednich roszczeń (np. z tytułu umowy sprzedaży, z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe). Dane osobowe po upływie okresu przechowywania są usuwane.

Administrator gromadzi informacje dotyczące zachowania Uczestników i Klientów, które Administrator przesyła w formie powiadomień push, wiadomości sms lub newslettera przez okres posiadania Konta chyba, że zostanie wycofana zgoda lub skutecznie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.

Administrator przetwarza informacje z Aplikacji Mobilnej Hebe z jakiego urządzeń korzysta Uczestnik i Klient (w tym dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, błędy jakie pojawiły się w trakcie użytkowania, identyfikator konta, wyświetlanie stron i produktów, informacje o lokalizacji (jeśli została na to wyrażona zgoda) oraz dostarczenie i otwarcie wiadomości push przez okres posiadania Konta, chyba, że zostanie skutecznie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych lub sprzeciw wobec innych celów przetwarzania lub zostanie cofnięta wyrażona zgoda.

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników, Klientów następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • Pracownikom, współpracownikom Administratora;
 • Usługodawcom świadczącym usługi w imieniu Administratora (np. agencjom PR/marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom usług płatniczych, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych;
 • Partnerom biznesowym;
 • Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Uczestnika, Klienta osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

1. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników lub Klientów w ramach EOG. Z racji na lokalizację niektórych naszych dostawców, korzystając z Kanałów Internetowych Hebe lub naszych usług, Administrator może przekazywać dane Uczestników lub Klientów, poza EOG do krajów, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego na terenie EOG i nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony (państwa trzecie niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony). Dotyczy to naszego podwykonawcy, z którego usług korzystamy aby zarządzać i publikować Opinie Klientów, w tym Uczestników o produktach sprzedawanych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, który celem spełnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych, stosuje Standardowe Klauzule Umowne, o którym mowa w pkt 2 poniżej.

2. W przypadku przekazywania danych osobowych Uczestników lub Klientów do odbiorców położonych w państwach trzecich w tym do Stanów Zjednoczonych, niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony, Administrator będzie je przekazywał wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) zawarcie umowy w formie „Standardowych Klauzul Umownych“ Komisji Europejskiej biorąc pod uwagę okoliczności przekazywania oraz środki uzupełniające po każdorazowej analizie okoliczności towarzyszących przekazywaniu, aby zapewnić, że prawo Stanów Zjednoczonych nie ma negatywnego wpływu na odpowiedni stopień ochrony, (, (2.) przekazywanie danych do odbiorcy położonego w państwie trzecim, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, (3.) na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku zastosowania Standardowych Klauzul Umownych, Administrator jako podmiot przekazujący dane wraz z podmiotem odbierającym dane dokonają oceny, czy w danym państwie trzecim przestrzegany jest stopień ochrony wymagany przez prawo UE, aby ustalić, czy gwarancje udzielone przez Standardowe Klauzule Umowne mogą być przestrzegane w praktyce. Jeśli tak nie jest, Administrator oceni, czy może zapewnić środki uzupełniające, aby zapewnić merytorycznie równoważny stopień ochrony, jaki zapewniany jest w EOG i czy prawo państwa trzeciego nie będzie miało negatywnego wpływu na te środki uzupełniające, zapobiegając ich skuteczności.

3. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres: pomoc@hebe.pl.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przetwarzanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe oraz danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Programu Lojalnościowego Hebe. Zastosowanie środki są odpowiednie do ryzyk przetwarzania danych i mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

X. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Kanałów Internetowych Hebe pod adresem: www.hebe.pl lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Korzystając z Kanałów Internetowych Hebe wyrażasz dobrowolną zgodę na poniższe postanowienia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Plików Cookies, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia użytkownika (Klienta).

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem Kanałów Internetowych Hebe, tj. www.hebe.pl i Aplikacji Mobilnej Hebe jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5.

1.2. Kanały Internetowe Hebe wykorzystuje Pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Kanałów Internetowych Hebe przez Klientów.

1.3. Pliki Cookies lub pliki cookies to – pliki cookies i inne, podobne technologie to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

1.4. Użytkownik, Klient może wyrazić zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika pozwalające na zapisywanie Plików Cookies. Klient może odmówić - wycofać udzieloną zgodę poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej lub ograniczyć jej zakres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

1.5. Przechowywane informacje oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jak również oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

1.6. Rodzaje Pllików Cookies oraz cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu plików cookies

1.6.1. W ramach Kanałów Internetowych Hebe www.hebe.pl stosowane są dwa typy plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”.

1.6.1.1. Pliki cookies „stałe”

1.6.1.1.1. Cookies stałe przechowywane są na komputerze użytkownika przez czas określony w cookie lub do czasu usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane cookies stałe dzielą się na:

1.6.1.1.2. „niezbędne” – pliki cookies stosowane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, np. tzw. uwierzytelniające pliki cookies stosowane do usług, dla których konieczne jest uwierzytelnianie w ramach strony internetowej,

1.6.1.1.3. „funkcjonalne” – pliki cookies stosowane w celu „zapamiętania” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień w zakresie m.in. rozmiaru czcionki, wyglądu Kanałów Internetowych Hebe, wybranego języka lub regionu itp.,

1.6.1.1.4. „wydajnościowe” – pliki cookies stosowane w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron wchodzących w skład Kanałów Internetowych Hebe,

1.6.1.1.5. monitorowania ruchu w Kanałach Internetowych Hebe za pomocą tzw. analityki danych, takich jak cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Kanałów Internetowych Hebe przez użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

1.6.1.1.6. pliki cookies stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności wykorzystywane do identyfikowania nadużyć w trakcie uwierzytelniania w ramach Kanałów Internetowych Hebe.

1.6.1.2. Pliki cookies sesyjne

1.6.1.2.1. pliki sesyjne (sesje użytkowników) – sesja zostaje utworzone w momencie pierwszej interakcji ze stroną (pierwsze kliknięcie):

typ sesji - sticky session – co oznacza, iż po otwarciu sesji do momentu jej zamknięcia, urządzenie końcowe będzie komunikowało się z jednym, tym samym serwerem

1.6.1.2.2. dane są przechowywane po stronie serwera do momentu zakończenia sesji i są usuwane po jej zakończeniu

1.6.1.2.3. zebrane dane są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych treści użytkownikowi oraz zapewnienia zalogowanym Użytkownikom możliwości poruszania się po serwisie bez zbędnych ponownych logowań;

1.6.2. Lista plików cookies wykorzystywanych w Kanałach Internetowych Hebe

Kategoria

Nazwa

Okres przechowywania

Cel przechowywania

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_dnt

10 lat

Informacja o rezygnacji ze śledzenia.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cqcid

Sesja

Przechowywanie zaszyfrowanego identyfikatora niezalogowanego klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cquid

Sesja

Przechowywanie zaszyfrowanego identyfikatora zalogowanego klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_uuid

13 miesięcy

Przechowywanie unikalnego identyfikatora klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqact

Sesja

Przechowywanie kolejki zadań przeglądarki.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych rekomendacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqsviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych wyników wyszukiwania.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cqcviews

Sesja

Przechowuje listę najbardziej aktualnych wyświetlonych wstron kategorii.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_anchor

Sesja

Przechowuje listę produktów głównych dla silnika rekomendacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_bc

30 dni

Przechowuję historię aktywności, np. ostatnie 10 produktów wyświetlanych przez klienta.

Silnik Rekomendacji

Produktów

__cq_seg

30 dni

Przechowuje listę wyliczonych atrybutów skłonności zakupowych oraz innych atrybutów segmentacji wykorzystywanych w sortowaniu predyktywnym.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq

Sesja

Sprawdza czy zmienna sesyjna jest dostępna dla aplikacji.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.anchor

Sesja

Zawiera listę identyfikatorów produktów głównych

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewReco

Sesja

Przechowuję listę ostatnio wyświetlonych rekomendacji

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewSearch

Sesja

Przechowuję listę ostatnich wyników wyszukiwania.

Silnik Rekomendacji

Produktów

cq.viewCategory

Sesja

Przechowuje listę produktów z ostatniej wyświetlonej kategorii

Hebe.pl

dw_cookies_accepted

180 dni

Przechowuje informację o poinformowaniu o polityce cookies.

Hebe.pl

dw_dnt

Sesja

Wykorzystywany do kontroli skryptów powiązanych z funkcjonalnościami

monitorowania, Analityki,

Rekomendacji Einstein oraz ActiveData

Hebe.pl

dw_anonymous

90 dni

Losowy identyfikator wygenerowany dla niezarejestrowanego klienta lub klienta przez zalogowaniem do systemu.

Hebe.pl

dwsecuretoken_*

Sesja

Wykorzystywany do zabezpieczenia sesji HTTPS wraz z dwsid

Hebe.pl

dwcustomer_*

Sesja

Identyfikuje zalogowanego klienta

Hebe.pl

dwsid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji klienta

Hebe.pl

sid

Sesja

Identyfikator obecnej sesji klienta

Hebe.pl

<<dynamic>>

24 godziny

Przechowuje informacje o kliknięciu przez użytkownika w w pop-up, tak aby system nie wyświetlił go ponownie temu samemu użytkownikowi, który już na niego kliknął/zamknął go.

Hebe.pl

last_visited_products

180 dni

Lista ID produktów, maksymalnie 20, które użytkownik obejrzał, wykorzystywana do wyświetlania karuzeli „Ostatnio oglądane produkty”.

Hebe.pl

browser_type

1 rok

Zapamiętuje używaną przeglądarkę (np. Chrome, Explorer) tak by podczas używania strony była ona dopasowana do zachowań cechujących poszczególne przeglądarki internetowe

Hebe.pl

user_state

Sesja

Rozróżnienie użytkownika na „zalogowanego” lub „gościa” w celu zapewnienia zachowania się strony w sposób adekwatny do danego statusu

Hebe.pl

clickedProductFrom

Sesja

Przechowywanie informacji o źródle kliknięcia i przejścia na poszczególny produkt

Hebe.pl

<<productSetID>>

Sesja

Przechowuje informację o pierwszorazowym kliknięciu w produkt będący częścią rekomendowanego zestawu produktów, dzięki czemu po zamknięciu przez użytkownika pop-up’u z propozycją komplementarnego zestawu produktowego na poziomie karty produktu, nie zostanie on powtórnie wyświetlony przy dodaniu do koszyka

Hebe.pl

dw_loyalty_promotion_popup

24 godziny

Przechowuje informację o zamknięciu przez użytkownika niezalogowanego pop-up’u z informacją lojalnościową, aby nie wyświetlać jej ponownie temu samemu użytkownikowi po raz drugi

Hebe.pl

clickedbannerindex

Sesja

Przechowuje informację o kliknięciu w baner promocyjny, przenoszący do podstrony „promocje”, aby ten sam baner był wyświetlany jako jedyny baner nad pełną listą ofert.

 • Pliki cookies podmiotów trzecich
 • Korzystając z www.hebe.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich.
 • Aktualna lista cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie hebe.pl jest dostępna poniżej:

Kategoria

Okres przechowywania

Cel przechowywania

LiveChat

3 lata

Wymagany do działania funkcjonalności czatu (LiveChat) na stronie internetowej. Więcej informacji na:

https://www.livechat.pl/polityka-prywatnosci/

Google Analytics

2 lata

Wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witryny
Więcej informacji na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Campaign Manager

2 lata

Do wyświetlania reklam i obsługi kampanii reklamowych używamy narzędzi Campaign Manager. Korzystamy z Floodlight – funkcji Campaign Manager, która umożliwia śledzenie i raportowanie konwersji – działań użytkowników odwiedzających nasz Serwis po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam. Funkcja ta pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie w Serwisie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy. Podobną funkcję tworzenia list użytkowników ma narzędzie analityczne Google Analytcs w włączoną funkcją reklamową. Więcej informacji na https://policies.google.com/privacy

HotJar

1 rok

Wykorzystywane do zarządzania modułem HotJar pozwalającym na zbieranie opinii i
przeprowadzanie ankiet. Zarządza wyświetlaniem zaproszenia do ankiety.
Więcej informacji na
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation

Xaxis

180 dni

Platforma typu Data Management Platform umożliwiająca zbieranie danych oraz emisję reklam w oparciu o zebrane segmenty cookie i profil cookie tworzony na podstawie zachowania w internecie.

Więcej informacji na: https://www.xaxis.com/privacy-policy

Tradedoubler

1 rok

Pliki cookie systemu TradeDoubler służą do mierzenia efektywności działań i analizowania działań sprzedażowych, prowadzonych przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. w Internecie, jak również umożliwiające rozliczenia z partnerami biznesowymi.
Więcej informacji znajdziesz na:
https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Facebook

Do 2 lat

Dane z serwisu Facebook są używane do mierzenia skuteczności reklam za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook, oraz optymalizacji pojawiających się reklam poprzez implementację piksela Facebook.
Więcej informacji znajdziesz na:
https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)

Google ReCaptcha

2 lata

Google reCAPTCHA chroni przez nieuprawnionym zdalnym dostępem przy użyciu rozwiązań cyfrowych, umożliwiając korzystanie z konta wyłącznie osobie z prawidłowym hasłem.

Więcej informacji na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Pinterest

12 miesięcy

Pliki cookie są gromadzone za pomocą piksela Pinterest i są używane do mierzenia oraz optymalizacji skuteczności reklam za pośrednictwem narzędzi reklamowych Pinterest Ads Manager.

Więcej informacji znajduje się tu: https://help.pinterest.com/en/business/article/pinterest-tag-parameters-and-cookies

Plista

12 miesięcy

Pliki cookie systemu Plista służą do mierzenia efektywności działań i analizowania działań sprzedażowych, prowadzonych przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. w Internecie, jak również umożliwiające rozliczenia z partnerami biznesowymi.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.plista.com/about/privacy

TikTok

do 24 miesięcy

Przechowywane i wykorzystywane są cztery kategorie kategorie plików śledzenia:

 1. Bezwzględnie konieczne - ponieważ technologie te są niezbędne do działania Witryny internetowej oraz żądanych funkcji, użytkownik nie może odmówić ich wykorzystywania. Gromadzone w celach:

- Optymalizacja i poprawa dostępu do witryny internetowej

- Zapobieganie oszustwom i wykrywanie ruchu generowanego przez boty

- Uwierzytelnianie użytkownika i bezpieczne logowanie

- Planowanie ruchu sieciowego i dystrybucja sieci.

2. Funkcjonalne - śledzenia rejestrują wprowadzane przez użytkownika informacje lub podejmowane przez niego wybory, takie jak dane logowania, status logowania, identyfikator, preferencje językowe Witryny internetowej oraz zgodę na pliki cookies. Usprawniają one działania witryny internetowej i pozwalają nam dostosować ją do preferencji użytkownika. Własne technologie śledzenia wykorzystujemy w następujących celach funkcjonalnych:

- Limit wyświetleń (ograniczenie liczby wyświetleń tego samego filmu)

- Lokalizacja (zapamiętywanie kraju, z którego użytkownik odwiedza Witrynę internetową/Witryny internetowe oraz preferencje językowe).

3. Analityczne i usprawniające - Własne technologie śledzenia wykorzystujemy do celów analitycznych oraz celów związanych z optymalizacją sieci. Niektóre z tych technologii śledzenia mają maksymalny czas trwania wynoszący 13 miesięcy.

4. Reklamowe i marketingowe - ułatwiają nam, a w wybranych przypadkach również stronom trzecim, promowanie naszych usługi na innych platformach i witrynach internetowych oraz mierzenie skuteczności naszych kampanii.

Więcej informacji znajduje się tu: https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl

Inne

ND

Współpracujemy także z innymi partnerami, jak np. Onet, WP i odwołujemy się do ich serwerów poprzez skrypty/pixele w celach opisanych powyżej.

1.6.3. Używamy plików cookies w celu:

· zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów w Kanałach Internetowych Hebe;

· utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie w Kanałach Internetowych Hebe ponownie wpisywać loginu i hasła;

· poprawienia funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe, jej struktury lub poprawy szybkości jej działania;

 • pomiaru ruchu w Internecie;
 • analizowaniu działań sprzedażowych
 • dopasowanie treści oferty do twoich oczekiwań;

Pliki Cookies wykorzystujemy również dla dopasowanie treści oferty do twoich oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie twojego zachowania online podczas przeglądania naszej strony, twoich wcześniejszych zakupów w ramach Programu Lojalnościowego Hebe i w ramach Kanałów Internetowych Hebe, twojej aktywności w mediach społecznościowych, oraz danych dotyczących przeglądania przez Ciebie innych stron internetowych. Oferty kierowane do Ciebie mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie internetowej jak i stronach internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, Pliki Cookies mogą być zamieszczane przez te podmioty.

Pliki Cookies mogą zbierać dane o twoim zachowaniu w sieci, wykorzystywanej przeglądarce internetowej oraz urządzeniu końcowym czy twoim adresie IP. Dla celów kierowania do ciebie reklamy lepiej do ciebie dopasowanej, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z programu lojalnościowego Hebe oraz uzyskanych od naszych partnerów.

W szczególności możemy wykorzystywać informacje zbierane przez zainstalowany na naszej stronie pixel Facebooka. Podczas, gdy korzystasz z naszej strony na serwer Facebooka są przekazywane informacje, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz możliwości zmiany twoich ustawień prywatności znajdziesz pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/about/basics .

1.7. Określenie ustawień Plików Cookies

1.7.1. Klient jest uprawniony w każdym czasie do określenia ustawień dotyczących mechanizmu plików cookies tj. w tym do zmiany warunków zapamiętywania, przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu Plików Cookies, a w szczególności do wyłączenia mechanizmu Plików Cookies lub ograniczenia możliwości ich przesyłania.

1.7.2. Zmiany ustawień, o których mowa w powyżej, w zakresie wyrażenia dobrowolnej zgody na zapisywanie Plików Cookies lub usunięcia zapisanych plików, użytkownik może dokonać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu w sposób wskazany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz, np:

Przeglądarka Instrukcja zmiany ustawień plików cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

1.7.3. Instrukcja zmiany ustawień Plików Cookies podmiotów trzecich określone są w politykach wydanych przez te podmioty.

1.7.4. Istnieje możliwość korzystania z Drogerii Internetowej Hebe (www.hebe.pl) bez wykorzystywania mechanizmu Plików Cookies. W tym celu konieczne jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby wyłączyć możliwość zapisywania oraz przechowywania Plików Cookies na urządzeniu użytkownika - Klienta. Wyłączenie lub ograniczenie mechanizmu Plików Cookies przez użytkownika Klienta może wpłynąć na poprawność niektórych funkcjonalności Drogerii Internetowej Hebe: www.hebe.pl.

1.7.5. Jeśli na liście powyżej brakuje twojej przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

1.8. Logi systemowe.

1.8.1. Niezależnie od Plików Cookies, Kanały Internetowe Hebe przy każdej twojej wizycie automatycznie zapisują na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierają:

 • stronę internetową, z której wchodzisz na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

1.8.2. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Kanałami Internetowymi Hebe, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Kanałach Internetowych Hebe, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników (Klientów).

1.9. reCAPTCHA

1.9.1. Kanały internetowe Hebe korzystają z “reCAPTCHA” do weryfikacji formularzy. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane w naszych Kanałach Internetowych Hebe (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika w Kanały Internetowe Hebe. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na w Kanałach Internetowych Hebe czy wykonane przez użytkownika ruchy np. myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście Kanałów Internetowych Hebe nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

1.9.2. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi: https://policies.google.com/privacy?hl=pl - PL .

XI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany przepisów prawa.

2. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym 14 - dniowym wyprzedzeniem poprzez powiadomienie w sposób w jaki została zakomunikowana Polityka Prywatności, w tym poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności wraz z wykazem wprowadzonych zmian w Drogerii Internetowej Hebe. W związku z tym zachęcamy regularnie odwiedzać Drogerię Internetową Hebe aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 r.

3. W Kanałach Internetowych Hebe mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów Kanałów Internetowych Hebe i Uczestników Programu Lojalnościowego Hebe lub osób trzecich. W przypadku korzystania z innych stron internetowych zaleca się zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne