Voucher

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ-KUPON

„Voucher 15 zł rabatu przy zakupach za minimum 150 zł, Sodexo”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „15 zł rabatu przy zakupach za minimum 150 zł, Sodexo” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy dokonać zakupów z użyciem kuponu promocyjnego Sodexo, na którym znajduje się informacja o możliwości otrzymania vouchera (dalej jako „kupon promocyjny Sodexo ”). Wzór kuponu promocyjnego Sodexo znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Skorzystanie z kuponu promocyjnego Sodexo w ramach Akcji Promocyjnej umożliwia otrzymanie vouchera rabatowego o wartości 15 zł (dalej jako „ Voucher”) w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupów za min. 150 zł w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.

4. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 01.12.2020 do dnia 31.12.2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym Voucher może zostać wykorzystany w okresie od dnia 01.12.2020 do 31.01.2021 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca niezniszczony, nie użyty dotychczas, czytelny (z możliwym do zeskanowania kodem) kupon promocyjny Sodexo, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 150 zł z użyciem określonego powyżej kuponu promocyjnego Sodexo, w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 150 zł z użyciem kuponu promocyjnego Sodexo, Uczestnik otrzyma Voucher o wartości 15 zł do wykorzystania na kolejne zakupy w stacjonarnych Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Vouchera.

3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe, przed dokonaniem wyboru płatności, ważnego, nie użytego dotychczas, kuponu promocyjnego Sodexo. Kupony promocyjne Sodexo zrealizowane w powyższy sposób przechowywane są w Drogerii Hebe. Następnie po dokonaniu transakcji spełniającej warunki Akcji Promocyjnej, Uczestnik otrzyma Voucher. Voucher uprawnia do kolejnych zakupów w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Vouchera.

4. W ramach jednej transakcji Uczestnik realizuje jeden kupon promocyjny Sodexo zgodnie z Regulaminem i w związku z tym kuponem promocyjnym Sodexo może otrzymać wyłącznie jeden Voucher. W ramach jednej transakcji Uczestnik realizujący więcej niż jeden kupon promocyjny Sodexo może otrzymać wyłącznie jednej Voucher, niezależnie od ilości użytych kuponów promocyjnych Sodexo.

5. Kupon promocyjny Sodexo może zostać wykorzystany wyłącznie jeden raz. Kupon promocyjny Sodexo nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Voucher można wykorzystać na zakupy w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Vouchera. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Z Vouchera nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Vouchera należy zrealizować w jednej transakcji przy czym minimalna wartość zakupów przy realizacji vouchera musi wynieść 25 zł. Voucher nie łączy się z innymi Voucherami obniżającymi nominalną wartość koszyka tym samym Uczestnik nie może skorzystać z kilku Voucherów w ramach jednych zakupów.

8. Warunkiem zrealizowania Vouchera jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nie użytego dotychczas Vouchera. Voucher zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe.

9. Akceptowane będą wyłącznie Vouchery nieuszkodzone.

10. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera przepada.

11. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapłata nominalnej wartości za zakupy minimum 150 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp.

§ 4. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b) pocztą na adres ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

9. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

10. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

11. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

12. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest nawww.DlaCiebie.sodexo.pl i na hebe.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w §2 ust. 3 stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz na hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie hebe.pl.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne