Konkursy

Loteria Losofun
Zasady Aktywności: Zostań ambasadorem SEYSSO

Loteria realizowana jest na podstawie regulaminu dostępnego na www.losofun.pl

Czas trwania aktywności: od 20.04.2023 do 30.06.2023

Data losowania : 02.07.2023

Wymagana aktywność : wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:

  1. zakup szczoteczki sonicznej marki SEYSSO (udokumentowane na jednym paragonie lub fakturze) w sieci sklepów Hebe oraz na stronie internetowej hebe.pl. Z aktywności są wyłączone zakupy szczoteczek Seysso Baby Penguin.
  2. dokonanie zgłoszenia tj. zarejestrowanie paragonu lub faktury poprzez wypełnienie formularza na stronie strefaseysso.pl

Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń do loterii pod warunkiem, że każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym paragonem lub fakturą.

Zakup produktów przed lub po wskazanym terminem aktywności nie uprawnia do wzięcia udziału

w aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon lub fakturę.

Nagrodami w aktywności są:

● voucher o wartości 666.67 zł uprawniający do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej na zasadach opisanych w treści vouchera - 3 nagrody o łącznej wartości 2.000 zł

● Jeden uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Losowanie nagród nastąpi w dniu 02.07.2023 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności. Wylosowane zostaną zwycięskie zgłoszenia do każdej z nagród oraz jedno zgłoszenie rezerwowe do każdej z nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres podany przez uczestnika w treści zgłoszenia.

Informacja dot. danych osobowych

Dane osobowe Uczestników loterii jest WM Brands sp. z o. o., ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP: 5223098659 REGON: 368086172. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią https://strefaseysso.pl/polityka-prywatnosci//

Administratorem danych osobowych laureatów Aktywności: “Zostań Ambasadorem SEYSSO” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe laureatów Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe laureatów Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .

Administrator uczestników wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adresy elektroniczne określone w https://strefaseysso.pl/polityka-prywatnosci//

Administrator laureatów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne